Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 138
Biuletyn Polonistyczny
1989, Tom 32, Numer 3-4 (114-115)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czterdziestolecie Instytutu Badań Literackich PAN Dobrosława Świerczyńska s. 1-4
Instytut Badań Literackich w roku 1988 Ryszard Górski s. 5-15
Posiedzenie Rady Naukowej IBL PAN Ryszard Wojciechowski s. 15-27
Podyplomowe Studium Edytorsko-Tekstologiczne Roman Loth s. 34-36
Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Kazimierz Bartoszyński Maria Dernałowicz Teresa Dobrzyńska Hanna Dziechcińska Ryszard Górski Janina Kamionka-Straszakowa Adam Józef Karpiński Maria Karpluk Hanna Kirchner Alina Kowalczykowa Roman Loth Teresa Michałowska Anna Nasiłowska Daria Nałęcz Franciszek Pepłowski Lucylla Pszczołowska Zofia Stefanowska Marek Tobera Anna Werpachowska Barbara Winkiel s. 37-61
"Metodologia badań nad historią czytelnictwa" Krystyna Bednarska-Ruszajowa s. 62-64
"Ochrona zbiorów fotograficznych przed zniszczeniem" Ewa Pierszek s. 64-66
"Retorzy i retoryka renesansu i baroku" Barbara Falęcka s. 66-69
"W świecie Elizy Orzeszkowej" Jerzy Stefan Ossowski s. 71-77
"Jan Kochanowski, Mikołaj Rej i Odrodzenie" Janusz Detka s. 78-79
"Interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego" Michał Paweł Markowski s. 79-90
"Sejm czteroletni i jego tradycje" Tomasz Chachulski s. 94-100
"Warszawa teatralna" Hanna Baltyn-Karpińska s. 105-111
"Antynomie Oświecenia" Tomasz Chachulski s. 112-116
"Zagadnienia teorii tropów" Teresa Dobrzyńska s. 116-122
"Staropolska kultura rękopisu" Mariusz Kazańczuk s. 122-130
"W 70 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości" Rafał Habielski s. 130-132
"Z warsztatów badaczy epoki Oświecenia" Bożena Samojluk s. 133-136
"Badania literackie wobec psychologii". s. 136-139
"Litwa i Białoruś w literaturze polskiej pierwszej połowy XIX w." Elżbieta Kiślak Maria Piasecka s. 139-150
Towarzystwo im. Marii Konopnickiej Stanisław Szwalbe s. 151-156
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza Roman Loth s. 156-159
Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Jacek Kolbuszewski s. 159-164
Polskie Towarzystwo Rusycystyczne Stanisław Poręba s. 165-168
"Acta Universitatis Nicolai Copernici" Jerzy Speina s. 169-171
Litteraria wśród nabytków rękopiśmiennych Biblioteki Gdańskiej PAN Lidia Pszczółkowska s. 182-187
Rękopiśmienne nabytki literackie Biblioteki Kórnickiej z lat 1984-1987 Maria Hłyń s. 187-192
"Badania nad językiem i literaturą polską na Węgrzech" (konferencja) Krystyna Hrycyk s. 193-196
"Le Baroque en Pologne et en Europe" (kolokwium naukowe) Andrzej Borowski s. 196-197
"Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje. T.I", Red. S.Grzeszczuk, A.Niewolak-Krzywda, Rzeszów 1988 : [recenzja] Katarzyna Mroczek s. 240
"Wilki dobre i niedobre. Wspomnienia o Benedykcie Hertzu", Magdalena Arska, Warszawa 1988 : [recenzja] Jan Zieliński Magdalena Arska (aut. dzieła rec.) s. 240
"Trybunał-scena-arena. Modelowanie sytuacji komunikacyjnej w mowach sądowych Marka Tuliusza Cycerona", Jerzy Axer, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 242
"Poezja polska w latach 1939-1965. Cz.2: Ideologie artystyczne", Edward Balcerzan, Warszawa 1988 : [recenzja] Krystyna Pietrych Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 242
"Pieśń niepodległa. Pisarze i wydarzenia 1939-1942", Lesław Bartelski, Kraków 1988 : [recenzja] Alicja Szałagan Lesław Bartelski (aut. dzieła rec.) s. 244
"Poetyka aluzji literackiej", Ziva Ben-Porat, Tłum. M.Adamczyk-Garbowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Ziva Ben-Porat (aut. dzieła rec.) s. 244
">>Niewymierne<< wiersze Tadeusza Gajcego", Stanisław Bereś, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 246
"Rozrachunki inteligenckie. Problem adaptacji kategorii krytycznoliterackiej dla potrzeb historii literatury", Eugeniusz Biskup, "Ruch Literacki" nr 4-5 (1988) : [recenzja] Jerzy Domagalski Eugeniusz Biskup (aut. dzieła rec.) s. 246
"Człowiek wobec dżumy", Tomasz Bocheński,"Twórczość" nr 1 (1989) : [recenzja] Dorota Buchwald Tomasz Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 248
"Funkcje pytań w poezji", Barbara Boniecka, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1988) : [recenzja] Piotr Łuszczykiewicz Barbara Boniecka (aut. dzieła rec.) s. 250
"Biografie kresowych inteligentów", Grażyna Borkowska [w:] "Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku", Red. J.Maciejewski, Wrocław 1988 : [recenzja] Maria Prussak Grażyna Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 250
">>I tam, gdzie wschodzi, i gdzie słońce padnie...<<", Andrzej Borowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN-Kraków" T.24 (1987) : [recenzja] Jerzy Domagalski Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Humor i prawo. Wybrane studia krytyczne", Stanisław Brzozowski, Wybór, wstęp i oprac. T.Burek, Warszawa 1988 : [recenzja] Maria Prussak Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 252
"O stylu naukowym Profesora Juliana Krzyżanowskiego", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1987) : [recenzja] Anna Wieczorkiewicz Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 254
"Powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza wobec Teorii Czystej Formy", Przemysław Czapliński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Przemysław Czapliński (aut. dzieła rec.) s. 258
"Dyktatura scjentyzmu w humanistyce", Stanisław Dąbrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1987) : [recenzja] Anna Wieczorkiewicz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 258
"Funkcje >>przedmiotu semiotycznego<< w ujęciu Stefana Żółkiewskiego", Stanisław Dąbrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1987) : [recenzja] Wojciech Kado Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 260
">>Pieśń o Podhorcach<< Jakuba Sobieskiego", Józef Długosz, "Ze Skarbca Kultury”, z.46 (1988): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Józef Długosz (aut. dzieła rec.) s. 262
"Inny Różewicz", Tadeusz Drewnowski, "Dialog" nr 11-12 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 264
"Ziemscy, słowni, cieleśni", Paweł Dybel, Warszawa 1988 : [recenzja] Krystyna Pietrych Paweł Dybel (aut. dzieła rec.) s. 266
"Dzieje Teatru Polskiego. T.IV, cz.2: Teatr polski w latach 1890-1918. Zabór rosyjski", Red. T.Sivert, Warszawa 1988 : [recenzja] Maria Prussak s. 268
"Paul de Man o literaturze romantycznej", Maria Bożena Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Maria Bożena Fedewicz (aut. dzieła rec.) s. 270
"Po stronie historii literatury", John Frow, Tłum. D.Gostyńska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1988) : [recenzja] Anna Kalewska John Frow (aut. dzieła rec.) s. 272
"Historia literatury-fragment przepadłej całości", Hans Ulrich Gumbrecht, Tłum. M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1988) : [recenzja] Anna Kalewska Hans Ulrich Gumbrecht (aut. dzieła rec.) s. 276
"Możliwości realizacji projektów literackich w ocenie Sygietyńskiego i Chmielowskiego", Ewa Ihnatowicz [w:] "Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku", Red. J.Maciejewski, Wrocław 1988 : [recenzja] Maria Prussak Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) s. 278
"Forma i sens poezji. Eseje i szkice", Mieczysław Jastrun, Wybór i oprac. H.Żytkowicz, Warszawa 1988 : [recenzja] Krystyna Pietrych Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 280
"Wędrówka w słowie. Rozważania o poezji", Zbigniew Jerzyna, Warszawa 1988 : [recenzja] Piotr Łuszczykiewicz Zbigniew Jerzyna (aut. dzieła rec.) s. 282
"Jan Kanty Grodzki i jego >>gadki<<", Jan Mirosław Kasjan, "Literatura Ludowa" nr 1 (1988) : [recenzja] Anna Wieczorkiewicz Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 286
"U źródeł dialogu. (Trzy tradycje)", Edward Kasperski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1988) : [recenzja] Monika Kostaszuk-Romanowska Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 288
"Biblioteka ostatniego Jagiellona: pomnik kultury renesansowej", Alodia Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1988 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Alodia Kawecka-Gryczowa (aut. dzieła rec.) s. 288
"O rękopisach, cenzurze i warsztacie pisarskim >>Ziemi obiecanej<< Reymonta", Barbara Koc, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 (1988) : [recenzja] Maria Prussak Barbara Koc (aut. dzieła rec.) s. 292
"Koń ma duszę w sobie", Wybór i oprac. Ł.Ginkowa, Kraków 1988 : [recenzja] Andrzej Kublik s. 294
"Od Paska do Przybyszewskiego: wszystkie myśli pozajmowane", Jerzy Korkozowicz, Olsztyn 1988 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jerzy Korkozowicz (aut. dzieła rec.) s. 294
"Stanisław Vincenz jako eseista (1945-1971)", Andrzej Stanisław Kowalczyk, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 296
"Wojna w twórczości Mirona Białoszewskiego i Tymoteusza Karpowicza", Katarzyna Krasoń, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1988) : [recenzja] Piotr Łuszczykiewicz Katarzyna Krasoń (aut. dzieła rec.) s. 298
"Dostojewski w teatrze polskim (1958-1975)", Andrzej Krupski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", nr 862, Wrocław 1988 : [recenzja] Maria Prussak Andrzej Krupski (aut. dzieła rec.) s. 300
"Wprowadzenie do teorii wiersza", Adam Kulawik, Warszawa 1988 : [recenzja] Krystyna Pietrych Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 300
"Nieobecni?", Janina Kulczycka-Saloni [w:] "Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku", Red. J.Maciejewski, Wrocław 1988 : [recenzja] Maria Prussak Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 302
"Prus jako kolorysta?", Piotr Lehr-Spławiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 (1988) : [recenzja] Anna Wieczorkiewicz Piotr Lehr-Spławiński (aut. dzieła rec.) s. 304
"Od lektury do parafrazy. Uwagi o cytacie w średniowieczu", Alain de Libera, Tłum. W.Maczkowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Alain de Libera (aut. dzieła rec.) s. 304
"Pożegnanie z Odessą. Propozycja tekstologiczna", Siemion S. Łanda, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.22 (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Siemion S. Łanda (aut. dzieła rec.) s. 306
"Konstantego Wojciechowskiego droga do >>Historii powieści w Polsce<<", Edmund Łągiewka, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.66 : [recenzja] Anna Wieczorkiewicz Edmund Łągiewka (aut. dzieła rec.) s. 306
"Norwid wraca do Paryża", Tomasz Łubieński, "Twórczość" nr 2 (1989) : [recenzja] Dorota Buchwald Tomasz Łubieński (aut. dzieła rec.) s. 308
"Subiektywne spojrzenie z dystansu. Paryski tom VIII >>Poezji<< Adama Mickiewicza", Jarosław Maciejewski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.22 (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 308
"Wobec ojczyzny. O ojczyznach ziemskich i idealnych w twórczości Juliana Tuwima i Antoniego Słonimskiego", Tadeusz Makles, "Prace Naukowe UŚl." nr 912, Katowice 1987 : [recenzja] Piotr Łuszczykiewicz Tadeusz Makles (aut. dzieła rec.) s. 310
"Paryskie rysunki i rękopisy Norwida", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 8-9 (1988) : [recenzja] Anna Wieczorkiewicz Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 310
"Konkury Seweryna Rzewuskiego i Kazimierza Nastora Sapiehy o rękę Anny z Cetnerów Sanguszkowej w poezji", Krystyna Maksimowicz, "Ze Skarbca Kultury”, z.46 (1988): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Krystyna Maksimowicz (aut. dzieła rec.) s. 312
"Narracje staropolskie w Rosji w XVII i XVIII w.", Eliza Małek, Łódź 1988 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Eliza Małek (aut. dzieła rec.) s. 312
"Dorobek i zadania nauki o dziejach polonistyki literackiej", Henryk Markiewicz, "Zeszyty Naukowe UJ". (Prace Historycznoliterackie z.63) : [recenzja] Wojciech Kado Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 314
"Odmiany intertekstualności", Henryk Markiewicz, "Ruch Literacki" nr 4 Dorota Sosnowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 314
"Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia", Anna Martuszewska [w:] "Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku", Red. J.Maciejewski, Wrocław 1988 : [recenzja] Maria Prussak Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 316
"Od Schulza do Myśliwskiego", Anna Marzec, Warszawa 1988 : [recenzja] Krystyna Pietrych Anna Marzec (aut. dzieła rec.) s. 316
"Wpływ cenzury carskiej na twórczość młodego Świętochowskiego", Bogdan Mazan [w:] "Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku", Red. J.Maciejewski, Wrocław 1988 : [recenzja] Maria Prussak Bogdan Mazan (aut. dzieła rec.) s. 318
">>Operetka<< jako tryptyk sceniczny (stosunek między struktura a tematem w ostatnim dramacie Witolda Gombrowicza)", Ij. van der Jan Meer, "Ruch Literacki" nr 4-5 (1988) : [recenzja] Andrzej Kublik Ij. van der Jan Meer (aut. dzieła rec.) s. 318
"Teoria badań literackich. Przegląd historyczny", Zofia Mitosek, Warszawa 1988 : [recenzja] Krystyna Pietrych Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 322
"Carska agentka Karolina Sobańska w roli muzy Puszkina i Mickiewicza", Bogusław Mucha, "Przegląd Humanistyczny" nr 8-9 (1988) : [recenzja] Dorota Sosnowska Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) s. 322
"Tadeusz Nalepiński na tle rodziny", Hanna Nalepińska-Pieczarkowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Hanna Nalepińska-Pieczarkowska (aut. dzieła rec.) s. 324
"Teoria wypowiedzi jako podstawa komunikacyjnej teorii dzieła literackiego", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 324
"Dialog serdeczny. Korespondencja Władysława Orkana i Katarzyny Smreczyńskiej", Władysław Orkan, Katarzyna Smreczyńska, Przedm. F.Ziejka, Warszawa 1988 : [recenzja] Jan Zieliński Władysław Orkan (aut. dzieła rec.) Katarzyna Smreczyńska (aut. dzieła rec.) s. 326
"Dwa nieznane listy Delfiny Potockiej do Montalemberta", Jerzy Parvi, "Przegląd Humanistyczny" nr 8-9 (1988) : [recenzja] Anna Wieczorkiewicz Jerzy Parvi (aut. dzieła rec.) s. 328
"Rozmowy o Konradzie Swinarskim i Hamlecie", Józef Opalski, Kraków 1988 : [recenzja] Alicja Szałagan Józef Opalski (aut. dzieła rec.) s. 328
"Pojedynki Słowackiego z Mickiewiczem", Marek Piechota, "Przegląd Humanistyczny" nr 8-9 (1988) : [recenzja] Dorota Sosnowska Marek Piechota (aut. dzieła rec.) s. 330
"Na widnokręgu historii. Szkice literackie", Jan Pieszczachowicz, Kraków 1988 : [recenzja] Krystyna Pietrych Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 332
"Andrzeja Kuśniewicza requiem dla Habsburgów", Sergio Pitol, "Twórczość" nr 12 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Sergio Pitol (aut. dzieła rec.) s. 332
"Bartłomiej i Szymon Zimorowicowie na tle epoki", Krystyna Płachcińska, Wrocław 1988 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Krystyna Płachcińska (aut. dzieła rec.) s. 334
"Polska bibliografia literacka za rok 1980. Cz. 1-2", Oprac. zespół Poznańskiej Pracowni Bibliograficznej, Red. K.Marak-Schoeneichowa, Warszawa-Łódź 1988 : [recenzja] Alicja Szałagan s. 334
"Nieznany pierwodruk Tuwimowej >>Ballady o śmierci Izaaka Kona<<", Urszula Przewiesiowa, "Ruch Literacki" nr 4-5 (1988) : [recenzja] Piotr Łuszczykiewicz Urszula Przewiesiowa (aut. dzieła rec.) s. 336
"Wiersz nieregularny", Lucylla Pszczołowska, Wrocław 1988 : [recenzja] Piotr Łuszczykiewicz Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 336
"Materiały do dziejów >>Gazety Literackiej<< 1821-1822 Andrzej Horubała Marian Ptaszyk (aut. dzieła rec.) s. 338
">>Nie ma recepty na zbawienie świata...<< - wokół >>Kronik Tygodniowych<< Antoniego Słonimskiego", Marek Pytasz, Katowice 1988 : [recenzja] Jerzy Domagalski Marek Pytasz (aut. dzieła rec.) s. 338
"Retoryka w XV stuleciu: Studia nad tradycjami, teorią i praktyką retoryki piętnastowiecznej", Red. M.Frankowska-Terlecka, Wrocław 1988 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska s. 340
"Semiotyka intertekstualna: interpretant", Michael Riffaterre, Tłum. K. i J.Faliccy, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Michael Riffaterre (aut. dzieła rec.) s. 340
">>My, Pierwsza Brygada<<. Powstanie pieśni - przemiany - recepcja społeczna", Andrzej Romanowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 342
"Dwie metryki Dominika Magnuszewskiego", Janina Rosnowska, "Ruch Literacki" nr 3 (1988) : [recenzja] Monika Kostaszuk-Romanowska Janina Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 342
"Elementy tekstu trywialnego w powieści >>Winnetou<<", Christian Sappok, "Literatura Ludowa" nr 1 (1988) : [recenzja] Wojciech Kado Christian Sappok (aut. dzieła rec.) s. 344
"O pisaniu historii literatury. Kilka uwag ze stanowiska konstruktywistycznego", Siegfried J. Schmidt, Tłum. M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1988) : [recenzja] Anna Kalewska Siegfried J. Schmidt (aut. dzieła rec.) s. 344
"Ewolucja literacka jako proces komunikacyjny. Podstawy historii literatury w teorii komunikacji", Miloš Sedmidubsý, Tłum. G.Cendrowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1988) : [recenzja] Anna Kalewska Miloš Sedmidubsý (aut. dzieła rec.) s. 346
"Kronika życia literackiego w Polsce pod okupacją hitlerowska w latach 1939-1945. T.1-2", Stanisław Sierotwiński, Kraków 1988 : [recenzja] Alicja Szałagan Stanisław Sierotwiński (aut. dzieła rec.) s. 346
"Udział autorski Leona Schillera w czasopiśmie >>Łódź Teatralna<< (1946-1949)", Tadeusz Sivert, "Prace Polonistyczne" Seria XLIII (1988): [recenzja] Maria Prussak Tadeusz Sivert (aut. dzieła rec.) s. 348
"Podstawy obrzędowe a przestrzeń teatralna w >>Dziadach<<", Janusz Skuczyński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Janusz Skuczyński (aut. dzieła rec.) s. 350
"Moja gorzka europejska ojczyzna. Wybór studiów", Irena Sławińska, Warszawa 1988 : [recenzja] Wojciech Kado Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 350
"Odczytywanie dramatu", Irena Sławińska, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Kublik Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 352
"Hugo Kołłątaj jako krytyk i promotor Jacka Przybylskiego. (Z dziejów krakowskiego Oświecenia)", Jerzy Snopek, "Ruch Literacki" nr 4-5 (1988) : [recenzja] Jerzy Domagalski Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 354
"Trzy siedemnastowieczne pieśni o śmierci", Jacek Sokolski, "Literatura Ludowa" nr 3 (1988) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jacek Sokolski (aut. dzieła rec.) s. 354
"Hrabia i Mickiewicz, czyli tajemnica zamku Horeszków", Elżbieta Spałek, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.22 (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Elżbieta Spałek (aut. dzieła rec.) s. 356
"Wespazjan Kochowski", Jerzy Starnawski, Wrocław 1988 : [recenzja] Piotr Łuszczykiewicz Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 356
"Zagadka autorstwa Naruszewiczowego", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki" nr 3 (1988) : [recenzja] Monika Kostaszuk-Romanowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 358
"Staropolska poezja ziemiańska. Antologia", Oprac. i wstęp J.Gruchała i S.Grzeszczuk, Warszawa 1988 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska s. 358
"Intertekstuaność i recepcja", Wolf-Dieter Stempel, Tłum. J.Kubiak, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Wolf-Dieter Stempel (aut. dzieła rec.) s. 360
"Szkice literackie. T.1: Chimera jako zwierzę pociągowe: 1929-1941. T.2: Klimat życia, klimat literatury: 1948-1968", Jerzy Stempowski, Wybór i oprac. J.Timoszewicz, Warszawa 1988 : [recenzja] Jan Zieliński Jerzy Stempowski (aut. dzieła rec.) s. 362
"Filozofia metafory", Krzysztof Stępnik, Lublin 1988 : [recenzja] Dorota Sosnowska Krzysztof Stępnik (aut. dzieła rec.) s. 362
"Wierność wobec zmienności", Konrad Swiniarski, Warszawa 1988 : [recenzja] Maria Prussak Konrad Swiniarski (aut. dzieła rec.) s. 364
">>Wiedeński Kurier Polski<< 1914-1919 i zapomniane opowiadanie Wacława Sieroszewskiego", Roman Taborski, "Twórczość" nr 11 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 368
"Jeszcze o znajomości Rabelais'go w Polsce", Janusz Tazbir, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 368
"Teatr polskiego renesansu. Antologia", Oprac. J.Lewański, Warszawa 1988 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska s. 370
"Problemy pojęcia epoki w historii literatury", Michael Titzmann, Tłum. K.Jachimczak, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1988) : [recenzja] Anna Kalewska Michael Titzmann (aut. dzieła rec.) s. 372
"Aspekt przyczynowy i immanentny w rozwoju literatury", Walerij Tiupa, Tłum. B.Żyłko, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1988) : [recenzja] Andrzej Kublik Walerij Tiupa (aut. dzieła rec.) s. 372
"Kontrapunkty Joyce'owskie", André Topia, Tłum. W.Maczkowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała André Topia (aut. dzieła rec.) s. 374
"Bojkot towarzyski", Agata Tuszyńska [w:] "Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku", Red. J.Maciejewski, Wrocław 1988 : [recenzja] Maria Prussak Agata Tuszyńska (aut. dzieła rec.) s. 374
"Literatura jako palingeneza tekstu. O niektórych zasadach teorii literatury", Claus Oplig, Tłum. D.Gostyńska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Claus Oplig (aut. dzieła rec.) s. 376
">>Dziadów<< cz. III jako dramat romantyczny: ideologia, struktura, dykcja", Wiktor Weintraub, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.22 (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 378
"Upadek historii literatury", René Wellek, Tłum. G.Cendrowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1988) : [recenzja] Anna Kalewska René Wellek (aut. dzieła rec.) s. 380
"Poezja Mickiewicza w szkole", Gertruda Wichary, Henryk Gradkowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.22 (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Henryk Gradkowski (aut. dzieła rec.) Gertruda Wichary (aut. dzieła rec.) s. 380
"Literatura popularna w oczach publicystów >>Głosu<< i >>Przeglądu Społecznego<< (1900-1907)", Bożena Wojnowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Bożena Wojnowska (aut. dzieła rec.) s. 384
"W stronę Kuncewiczowej. Studia i szkice", Red. W.Wójcik, Katowice 1988 : [recenzja] Alicja Szałagan s. 384
"Legendotwórczy charakter biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego", Stefan Zabierowski, "Prace Polonistyczne" Seria XLIII (1988): [recenzja] Anna Hejman Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 386
"O >>niekonsekwencjach<< autorskich >>Pana Tadeusza<<", Bogdan Zakrzewski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R.22 (1988): [recenzja] Anna Bujnowska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 388
"Dyskurs w narracji fikcjonalnej", Andrzej Zalewski, Wrocław 1988 : [recenzja] Andrzej Kublik Andrzej Zalewski (aut. dzieła rec.) s. 388