Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 166
Biuletyn Polonistyczny
1987, Tom 30, Numer 3-4 (105-106)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Elżbieta Rzewuska s. 16-18
Uniwersytet Wrocławski Maria Alicja Perłowska s. 18-19
"Dzieje dramatu polskiego w I połowie XIX wieku" Włodzimierz Szturc s. 20-21
"W setną rocznicę urodzin profesorów Juliusza Kleinera i Stanisława Pigonia" Włodzimierz Próchnicki s. 35-39
"Kontakty literackie polsko-szwedzkie w XIX i XX wieku" Joanna Zawadzka s. 40-43
XXII Konferencja Teoretycznoliteracka Marek Zaleski s. 43-49
"Miasto - kultura - literatura" Edmund Kotarski s. 50-57
"Miasto - wieś w kulturze polskiej XIX wieku" Maria Prussak s. 62-65
Sesja naukowa ku czci Józefa Ignacego Kraszewskiego w setną rocznicę śmierci Kazimierz Gajda s. 72-82
"W świecie literatury romantycznej" Marta Ruszczyńska s. 82-87
"Twórczość Bolesława Prusa" Jolanta Trześniowska s. 87-91
XXX Kurs Języka i Kultury Polskiej Dla Slawistów Wojciech Jakiel s. 102-105
Studia polonistyczne na Uniwersytecie Wiedeńskim Barbara Skowronek s. 108-111
Polonistyka w Chinach Wojciech Jakiel s. 111-117
Prace polonistyczne w Pradze. s. 117-122
Polonistyka na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu Anna Trębska s. 122-130
Polonistyka w INALCO w Paryżu Franciszek Ziejka s. 130-134
Polonistyka w Prowansji Kazimierz Chruściński s. 134-143
Polonistyka w Clermont-Ferrand Bożena Tokarz s. 134-136
Lektorat języka polskiego w Indiach Mirosław Jelonkiewicz s. 143-149
Polonistyka na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie Gabriela Matuszek s. 150-151
Polonistyka w Münster Marian Ursel s. 151-156
Niemiecki Instytut Spraw Polskich Stanisław Makowski s. 157-160
Lektorat języka polskiego w Lizbonie. s. 161-164
Polonistyka na Uniwersytecie im. L. Eötvösa w Budapeszcie Jerzy Snopek s. 164-168
Katedra Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu "La Sapienza" w Rzymie Andrzej Litwornia s. 169-175
Streszczenia prac doktorskich Danuta Dąbrowska Elżbieta Hurnikowa Ewa Jaskułowa Janusz Kordos Piotr Lis Bronisława Palus Eligiusz Przechodzki Marek Pytasz Aleksander Wirpsza Bogusław Wróblewski Joanna Zawadzka s. 181-240
Janina Garbaczowska Jerzy Święch s. 241-246
Bronisław Nadolski Jerzy Kasprzyk s. 246-251
Jerzy Kwiatkowski Michał Głowiński s. 251-255
"Polska prasa na Kielecczyźnie w latach 1918-1939", Mieczysław Adamczyk, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Mieczysław Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 256
">>Klaskaniem mając obrzękłe prawice<< C.Norwida", Marek Adamiec [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy I miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Marek Adamiec (aut. dzieła rec.) s. 258
"Struktury reportażowe w międzywojennej prozie o temacie wiejskim", Zbigniew Andres, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Zbigniew Andres (aut. dzieła rec.) s. 258
"Prasa polonijna w Szwajcarii. Problemy badawcze i zarys dziejów", Marek Andrzejewski, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Marek Andrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 260
"On był obcością", Karolina Bachnewa-Canewa, "Dialog" nr 8 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Karolina Bachnewa-Canewa (aut. dzieła rec.) s. 262
"Pozytywistka na rozdrożu", Józef Bachórz [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 264
"Mistyfikacja >>samego życia<<", Małgorzata Baranowska, "Twórczość" nr 2 (1987) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 266
">>I jakżeż ty zrobisz krok w nieskończoność?<<. >>Ja<< liryczne Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej", Maria Małgorzata Baranowska, "Ruch Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Marek Tobera Maria Małgorzata Baranowska (aut. dzieła rec.) s. 266
"Tomasz Łubieński i problem mitu", Sława Bardijewska, "Dialog" nr 9 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Sława Bardijewska (aut. dzieła rec.) s. 268
"Uwagi Wacława Potockiego nad ustrojem Rzeczypospolitej", Ewa Bem, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Joanna Krauze-Karpińska Ewa Bem (aut. dzieła rec.) s. 268
"Apokalipsa według Czesława Miłosza", Stanisław Bereś, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 270
">>Iść w rubaszce za aniołem...<<. Publicystyka młodego Miłosza", Stanisław Bereś, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 272
"Bibliografia Polska: 1901-1939", Red. J.Wilgat, Biblioteka Narodowa Instytut Bibliograficzny. T.1: A-Bara, Red. J.Olszewska, Oprac. M.B.Bieńkowa, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera s. 272
"Rozprawa o >>Pornografii<<", Krzysztof Bielecki, "Twórczość" nr 11 Katarzyna Głowacka Krzysztof Bielecki (aut. dzieła rec.) s. 274
"Wątek ruskinowski w późnej twórczości Elizy Orzeszkowej", Grażyna Borkowska [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Grażyna Borkowska (aut. dzieła rec.) s. 276
"Poetyka >>Ptasiego gościńca<< i >>Babiego lata<< Haliny Auderskiej", Tadeusz Budrewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 278
"Z badań nad retorycznymi zasadami kompozycji epigramatów Krzywickiego i Janickiego", Andrzej Budzisz, "Roczniki Humanistyczne KUL", Literatura polska, t.32, z.1, Lublin 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Andrzej Budzisz (aut. dzieła rec.) s. 280
"A we Francji z tym Witkacym tylko kłopot", Guy Cambreleng, Tłum. P.Szymanowski, "Dialog" nr 8 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Guy Cambreleng (aut. dzieła rec.) s. 282
"Teoria figury", Jean Cohen, Tłum. K.Falicka, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Jean Cohen (aut. dzieła rec.) s. 286
">>Przeszłość<< C.Norwida", Eugeniusz Czaplejewicz [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 286
"Duke of Portland", Krzysztof Ćwikliński, "Twórczość" nr 2 (1987) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Krzysztof Ćwikliński (aut. dzieła rec.) s. 288
"Obecność Witkacego", Janusz Degler, "Dialog" nr 8 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 290
"Wirtuoz masowej wyobraźni. O felietonistyce Kornela Makuszyńskiego", Anna E. Dmowska, "Prasa Polska" nr 3 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Anna E. Dmowska (aut. dzieła rec.) s. 292
"Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945-1975)", Stanisław Dubisz, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Stanisław Dubisz (aut. dzieła rec.) s. 292
"Listy Józefa Korzeniowskiego do Stanisława Smolki i Bronisława Dembińskiego", Józef Dużyk, Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" (1986) : [recenzja] Marek Tobera Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 294
">>Coś ty Atenom zrobił Sokratesie<< C.Norwida", Andrzej Fabianowski, [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy I miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Andrzej Fabianowski s. 296
">>Moralność<< C.Norwida", Elżbieta Feliksiak [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) s. 296
"Ignacy Roman Plenkiewicz- badacz życia i twórczości Jana Kochanowskiego", Michał Fidelus, "Acta Universitatis Lodziensis." Folia Litteraria 16, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Michał Fidelus (aut. dzieła rec.) s. 298
"Problematyka przełomu w badaniach nad krytyką literacką końca XIX wieku", Ewa Gaworska, Ewa Ihnatowicz, Waldemar Klemm [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Ewa Gaworska (aut. dzieła rec.) Ewa Ihnatowicz (aut. dzieła rec.) Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 300
"Fikcja realna", Krzysztof Gąsiorowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Ewa Głębicka Krzysztof Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 302
"Śmierci piękne i brzydkie", Stanisław Gębala, "Dialog" nr 11 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Stanisław Gębala (aut. dzieła rec.) s. 304
"Z dyskusji nad polską awangardą filmową lat trzydziestych", Marcin Giżycki, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7", Łódź 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Marcin Giżycki (aut. dzieła rec.) s. 304
"Józef Przyborowski jako badacz i wydawca dzieł Jana Kochanowskiego", Zofia Głombiowska, "Acta Universitatis Lodziensis." Folia Litteraria 16, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Zofia Głombiowska (aut. dzieła rec.) s. 306
"Z dziejów życia kulturalnego robotników polskich we Francji. Teatr amatorski >>Wesoły Pomorzanin<< w Ostricourt-Oignies", Edmond Gogolewski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Edmond Gogolewski (aut. dzieła rec.) s. 308
"Stereotyp Polaka w literaturze rosyjskiej XIX wieku", Stellaa Goldgart [w:] "Polacy w życiu kulturalnym Rosji”, Red. R.Łużny, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Stella Goldgart (aut. dzieła rec.) s. 308
"Polska prasa antykomunistyczna wydawana w kraju w latach 1945-1947", Jan Golec, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jan Golec (aut. dzieła rec.) s. 310
"Dedykacja C.Norwida", Konrad Górski [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 310
"Listy do Lechonia i Tuwima", Mieczysław Grydzewski, Oprac.J.Stradecki, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Mieczysław Grydzewski (aut. dzieła rec.) s. 314
"Młodzież o sztukach Różewicza", Anna Hannowa, "Dialog" nr 11 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Anna Hannowa (aut. dzieła rec.) s. 316
"Teatr jest światem", Andrzej Hausbrandt, Gustaw Holoubek, Kraków 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Andrzej Hausbrandt (aut. dzieła rec.) Gustaw Holoubek (aut. dzieła rec.) s. 316
"Aktor obnażony: Teatr indywidualny", Barbara Henkel, Tomasz Miłkowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Barbara Henkel (aut. dzieła rec.) Tomasz Miłkowski (aut. dzieła rec.) s. 318
">>Posiedzenie<< C.Norwida", Mieczysław Inglot [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 318
">>Stolica<< C.Norwida", Mieczysław Jastrun [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 320
"Polityczne konteksty krytyki literackiej w prasie codziennej z lat 1944-1948 (>>Dziennik Ludowy<< SL i >>Gazeta Ludowa<< PSL), cz. II", Jerzy Jastrzębski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 322
"Polityczne konteksty krytyki literackiej w prasie codziennej z lat 1945-1948 (>>Kurier Codzienny<< Stronnictwa Demokratycznego i >>Ilustrowany Kurier Polski<< Stronnictwa Pracy), cz. III", Jerzy Jastrzębski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 322
">>Bema pamięci żałobny rapsod<< C.Norwida", Anna Kamieńska [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy I miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Anna Kamieńska (aut. dzieła rec.) s. 324
"Stanisława Zaborowskiego >>Traktat<< o rewindykacji dóbr koronnych", Antoni Klinger, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Katarzyna Mroczek Antoni Klinger (aut. dzieła rec.) s. 328
"Stanisław Kostka Potocki o języku i stylu. Rekonesans badawczy", Zbigniew Kloch, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Kloch (aut. dzieła rec.) s. 328
"Historiografia romantyczna wobec powstania listopadowego (od M.Mochnackiego do S.Barzykowskiego)", Czesław Kłak, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 330
">>Nerwowość<< w literaturze naukowej końca XIX wieku", Krystyna Kłosińska [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Krystyna Kłosińska (aut. dzieła rec.) s. 330
"To nie takie proste", Jerzy Koening, "Dialog" nr 10 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Jerzy Koenig (aut. dzieła rec.) s. 332
"Prasa południowego Podlasia (bielskopodlaskie i siedleckie) w latach 1944-1974. Zarys problematyki", Arkadiusz Kołodziejczyk, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 334
"Krótka historia bibliografii polskiej", Józef Korpała, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Józef Korpała (aut. dzieła rec.) s. 334
"Na tropach >>Trylogii<<", Marceli Kosman, Wyd. 4, uzup., Warszawa 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Marceli Kosman (aut. dzieła rec.) s. 336
">>W Weronie<< C.Norwida", Teresa Kostkiewiczowa [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 338
"Wizerunek bohaterów współczesnych agonów (na przykładzie publicystyki i masowych serii wydawniczych)", Piotr Kowalski, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 338
"Szkice o dziejach biblioteki Załuskich", Jan Kozłowski, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jan Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 340
"Poglądy Jana Rymarkiewicza na >>Pieśń świętojańską o Sobótce<< Jana Kochanowskiego", Anna Krajewska, "Acta Universitatis Lodziensis." Folia Litteraria 16, Łódź 1986 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Anna Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 340
"Funkcjonowanie stylizacji orientalnej w prozie poetyckiej polskiego romantyzmu", Hanna Krupińska-Łyp, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.15 Anna Bujnowska Hanna Krupińska-Łyp (aut. dzieła rec.) s. 342
"Katowicka prapremiera >>Nie-Boskiej komedii<< Zygmunta Krasińskiego w języku niemieckim", Krzysztof A.Kluczyński, "Ruch Literacki" z.3 (1986) : [recenzja] Marek Tobera Krzysztof A. Kluszczyński (aut. dzieła rec.) s. 344
"Kategoria mitu w badaniach literackich", Erazm Kuźma, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 346
"Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennych tłumaczeń poezji A.Puszkina, W.Majakowskiego, I.Kryłowa i A.Błoka", Anna Legeżyńska, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) s. 348
"Kobiety i dziewczęta w konspiracyjnym ruchu wydawniczym (1939-1945)", Stanisława Lewandowska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" z.4 (1986) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) s. 348
">>Święty-pokój<< C.Norwida", Zdzisław Libera [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 350
"Bolesław Markiewicz w życiu ideowym Rosji lat sześćdziesiątych-siedemdziesiątych XIX wieku", Ryszard Łużny [w:] "Polacy w życiu kulturalnym Rosji”, Red. R.Łużny, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 352
">>Fatum<< C.Norwida", Marian Maciejewski [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 354
"Wiersze z okresu powstania listopadowego", Dominik Magnuszewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Dominik Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 354
"Paradoks o Różewiczu", Zbigniew Majchrowski, "Dialog" nr 11 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 356
">>Fortepian Szopena<< C.Norwida", Stanisław Makowski [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 356
"Polsko-francuskie związki literackie", Zygmunt Markiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Zygmunt Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 358
"Niektóre przemiany prozy narracyjnej polskiego pozytywizmu", Anna Martuszewska [w:] "Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku", Red. T.Bujnicki, J.Maciejewski, Wrocław 1986 : [recenzja] Alicja Szałagan Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 360
"Tadeusz Bułharyn w życiu literackim Rosji pierwszej połowy w. XIX", Zofia Mejszutowicz-Bocheńska [w:] "Polacy w życiu kulturalnym Rosji”, Red. R.Łużny, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Zofia Mejszutowicz-Bocheńska (aut. dzieła rec.) s. 362
"Samobójstwo Witkiewicza", Anna Micińska, "Dialog" nr 8 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Anna Micińska (aut. dzieła rec.) s. 364
"Od rytuału ku teatrowi. O >>Ślubie<< Gombrowicza", Janusz Morgański, "Ruch Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Maria Prussak Janusz Morgański (aut. dzieła rec.) s. 366
"Karafka Baczewskiego", Grzegorz Musiał, "Twórczość" nr 11 Katarzyna Głowacka Grzegorz Musiał (aut. dzieła rec.) s. 368
"Rozgłośnia >>Kraj<< na tle programów radiowych dla Polonii po 1944 r.", Jerzy Myśliński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 368
"W kręgu źródeł polskiej literatury popularnej", Józef Nowakowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Józef Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 370
"Dekonstrukcjonizm w teorii literatury", Ryszard Nycz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 372
"Postacie Polaków w prozie rosyjskiej okresu I wojny światowej", Jan Orłowski [w:] "Polacy w życiu kulturalnym Rosji”, Red. R.Łużny, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 372
">>Nerwy<< C.Norwida", Bogdan Owczarek [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Bogdan Owczarek (aut. dzieła rec.) s. 374
"Kultura i tradycja ludowa w polskiej myśli humanistycznej XIX i XX wieku", Wanda Paprocka, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Wanda Paprocka (aut. dzieła rec.) s. 374
"Renesans w literaturze europejskiej i polskiej", Janusz Pelc, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Joanna Krauze-Karpińska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 376
"O badaniach efektywności stosowania materiałów audiowizualnych w procesie omawiania lektury szkolnej na przykładzie >>Lotnej<< W. Żukrowskiego", Wojciech Pelczar, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, z.16 Marek Tobera Wojciech Pelczar (aut. dzieła rec.) s. 378
">>Pióro<< C.Norwida", Marian Piechal [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 378
"Kantor wieczny awangardzista", Krzysztof Pleśniarowicz, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7", Łódź 1986 : [recenzja] Maria Prussak Krzysztof Pleśniarowicz (aut. dzieła rec.) s. 380
"LEF i literatura faktu", Wacława Popławska, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7", Łódź 1986 : [recenzja] Grażyna Słupecka Wacława Popławska (aut. dzieła rec.) s. 382
"Prasa regionalna w 40-leciu Polski Ludowej", Red. M.Adamczyk, Kielce 1987 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz s. 382
"Krytyka teatralna Stanisława Brzozowskiego", Maria Prussak, Wrocław 1987 : [recenzja] Marek Tobera Maria Prussak (aut. dzieła rec.) s. 384
"Prasa konspiracyjna ruchu ludowego na ziemiach wcielonych do Rzeszy", Kazimierz Przybysz, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1987) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Kazimierz Przybysz (aut. dzieła rec.) s. 384
"Teoretycy w. XIX w walce z wierszem sylabicznym", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 386
">>Mieszkaniec ustronnej uliczki<<. Szkic o poezji Adama Ważyka", Leszek Pułka, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 26, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Leszek Pułka (aut. dzieła rec.) s. 386
"Pawlikowska: farsy i dwudziestolecie", Krzysztof Pysiak, "Dialog" nr 1 (1987) : [recenzja] Zofia Szczygielska Krzysztof Pysiak (aut. dzieła rec.) s. 388
"Awangarda a film poetycki", Mirosława Salska-Kaca, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7", Łódź 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Mirosława Salska-Kaca (aut. dzieła rec.) s. 390
"Synekdocha, trop podejrzany", Nobuo Sato, Tłum. Z.Kruszyński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Nobuo Sato (aut. dzieła rec.) s. 390
"Norwida walka z formą", Stefan Sawicki, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 392
">>Śmierć<< C.Norwida", Stefan Sawicki [w:] "Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości. Analizy i interpretacje”, Red. S.Makowski, Warszawa 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 392
"Symbolika drzew w poezji Młodej Polski", Ireneusz Sikora, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie 25, Wrocław 1986 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Ireneusz Sikora (aut. dzieła rec.) s. 394
"Przełom lat pięćdziesiątych:fala debiutantów", Jerzy Sokołowski, "Dialog" nr 10 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Jerzy Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 398
"Antyk we współczesnej poezji polskiej (1956-1980)", Wojciech Stańczak, Wrocław 1986 : [recenzja] Ewa Głębicka Wojciech Stańczak (aut. dzieła rec.) s. 398
"Bronisław Chlebowski", Jerzy Starnawski, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 400
"Studia historycznoliterackie Jerzego Pietrkiewicza z polskiej literatury porównawczej", Jerzy Starnawski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Elżbieta Modrzewska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 400
"Szkice z dziejów Miechowa drugiej połowy XIX stulecia w relacji pamiętnikarskiej Kazimierza Girtlera", Jan Staszel, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" (1986) : [recenzja] Marek Tobera Jan Staszel (aut. dzieła rec.) s. 402
">>Instar Dei posta<< w teorii Sarbiewskigo", Krystyna Stawecka, "Roczniki Humanistyczne KUL", Literatura polska, t.32, z.1, Lublin 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Krystyna Stawecka (aut. dzieła rec.) s. 402
"Maciej Kazimierz Sarbiewski o poezji lirycznej. Komentarz do >>Characteres lyrici<<", Krystyna Stawecka, "Roczniki Humanistyczne KUL", Literatura polska, t.32, z.1, Lublin 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Krystyna Stawecka (aut. dzieła rec.) s. 404
"Jan Andrzej Białobłocki i barok rosyjski", Lucjan Suchanek [w:] "Polacy w życiu kulturalnym Rosji”, Red. R.Łużny, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Lucjan Suchanek (aut. dzieła rec.) s. 406
"Juliusz Słowacki jako epistolograf", Zbigniew Sudolski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 406