Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 165
Biuletyn Polonistyczny
1984, Tom 27, Numer 3-4 (93-94)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN w kadencji 1981-1983 Ewa Warzenica-Zalewska s. 1-7
Działalność Komisji do badania dziejów polskiej nauki o literaturze przy Komitecie Nauk o Literaturze Polskie PAN Jerzy Starnawski s. 7-10
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Antoni Jopek s. 10-19
Sprawozdanie z działalności Instytutu Badań Literackich za 1983 r. Alina Witkowska s. 20-29
Konferencje naukowe zorganizowane przez IBL w 1983 r. s. 30-31
Przyjazdy gości zagranicznych w 1983 r. s. 31
IV Kolokwium dokumentacyjne : (Warszawa, 22-23 lutego 1984 r.) Cecylia Gajkowska s. 32-36
Sprawozdanie z pobytu naukowego w Berlinie Ewa Szary-Matywiecka s. 38-39
"Przełom antypozytywistyczny w literaturze polskiej" Grażyna Borkowska s. 46-57
"Struktura tekstu" Teresa Dobrzyńska s. 63-65
Sympozjum "Historia prasy PRL" Marek Tobera s. 72-79
"120 rocznica Powstania Styczniowego" Bożena Mądra s. 79-88
"Kultura literacka ośrodków prowincjonalnych Królestwa Polskiego w latach 1864-1905" Maria Narbutt Teresa Winek s. 95-101
Problemy kultury czytelniczej w pracach i planach Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w Warszawie Janusz Andukowicz s. 102-113
Wystawy w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie w latach 1980-1984 Grażyna Suplicka s. 114-123
Nabytki rękopiśmienne Muzeum Literatury. s. 124-130
Rękopiśmienne nabytki literackie Biblioteki Kórnickiej z lat 1981-1983 Maria Hłyń s. 136-140
Wykaz rękopisów wraz z sygnaturami z zakresu historii literatury polskiej, które wpłynęły do Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1981-1983 Zbigniew Jabłoński s. 141-143
Słownik polsko-serbsko-chorwacki Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk Elżbieta Pułka s. 144-147
Konferencja Komisji do Spraw Polonistyki NRD-Polska : Berlin, 17-18 kwietnia 1984 r. Dietrich Scholze Zbigniew Jarosiński (tłum.) s. 147-152
Studia polonistyczne na Uniwersytecie w Bukareszcie (1945-1983) Włodzimierz Gruszczyński s. 153-166
Liczba absolwentów bukareszteńskiej polonistyki Włodzimierz Gruszczyński s. 167
Prace naukowe polonistów z Uniwersytetu w Bukareszcie (1971-1981) Włodzimierz Gruszczyński s. 168-176
Materiały sympozjum rumuńsko-polskiego Włodzimierz Gruszczyński s. 176-182
Polonistyka węgierska 1971-1980 Lajos Hopp Jerzy Snopek (tłum.) s. 183-204
Korespondencja. s. 205
">>Sfinks<< (I) Cypriana Norwida-niepojęte wyzwanie", Marek Adamiec, "Ruch Literacki" nr 6 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Marek Adamiec (aut. dzieła rec.) s. 206
">>Straszna sfinksa historia<<. Cypriana Norwida próba interpretacji znaleziska archeologicznego", Marek Adamiec, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Marek Adamiec (aut. dzieła rec.) s. 206
"Bolesław Prus w Niemieckiej Republice Demokratycznej", Marian Alois, "Przegląd Humanistyczny" nr 9-10 (1983) : [recenzja] Mirosław Lalak Marian Alois (aut. dzieła rec.) s. 208
"Próby prozatorskie Stanisława Młodożeńca", Zbigniew Andres, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.13 Rzeszów 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Zbigniew Andres (aut. dzieła rec.) s. 208
"Antologia bajki polskiej", Wybór i oprac. W.Woźnowski, Kraków 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak s. 210
"O stylizacji w >>Gałęzi<< Tadeusza Różewicza", Alicja Baluch, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie" z.73, Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Alicja Baluch (aut. dzieła rec.) s. 212
"Radomskie >>Wici<<", Marian Banaszek, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 1 (1984) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Marian Banaszek (aut. dzieła rec.) s. 212
"Algebra i harmonia", Jurij Barabasz, Tłum. z rosyjskiego E.Rutkowski, Warszawa 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Jurij Barabasz (aut. dzieła rec.) s. 214
"Funkcje zwyczaju, obyczaju i obrzędu w prozie Władysława Orkana", Anna Barska, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Anna Barska (aut. dzieła rec.) s. 216
"Beniaminek czy podrzutek. Głosy o literaturze dla dzieci i młodzieży", Wybór: H.Bielawska, Warszawa 1982 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 216
"Największy poeta miasta Lidy", Stanisław Bereś, "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Prace Literackie" XXII (1981) : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 218
"Moralizować skutecznie. O prozie Jana Józefa Szczepańskiego", Tadeusz Błażejewski, "Prace Polonistyczne", Seria 38 (1982) : [recenzja] Mirosław Lalak Tadeusz Błażejewski (aut. dzieła rec.) s. 220
"O >>Traktacie poetyckim<<", Jan Błoński, "Twórczość" nr 12 (1983): [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 220
">>Jaki elegancki nieboszczyk<<", Włodzimierz Bolecki, "Twórczość" nr 12 (1983): [recenzja] Joanna Wiszniewicz Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 222
">>Rytmy<< Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego jako autoportret liryczny", Andrzej Borowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) s. 222
"Pamiętnik moich książek. T.2", Roman Bratny, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Roman Bratny (aut. dzieła rec.) s. 224
"Problematyka ludoznawcza w twórczości Marii Wysłouchowej. Kontakty z ludnością Śląska Cieszyńskiego", Irena Bryll, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Irena Bryll (aut. dzieła rec.) s. 226
"Wspomnienia o >>braciach mniejszych<< (Wokół opowiadań Heleny Boguszewskiej >>Zwierzęta śród ludzi<<)", Zofia Brzuchowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP”, Filologia Polska, z.13 Rzeszów 1980 : [recenzja] Mirosław Lalak Zofia Brzuchowska (aut. dzieła rec.) s. 226
"Język a losy bohatera literackiego. (Na przykładzie >>Ptasiego gościńca<< i >>Babiego lata<< Halina Auderskiej)", Tadeusz Budrewicz, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie" z.73, Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Tadeusz Budrewicz (aut. dzieła rec.) s. 228
"Literatura i kultura Słowian Wschodnich na stronicach >>katany<< za czasów redaktorstwa Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (1933-52)", Maria Chajęcka, Ludwika Jazukiewicz-Osiełkowska, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VIII, Wrocław 1984 : [recenzja] Elżbieta Pułka Maria Chajęcka (aut. dzieła rec.) Ludwika Jazukiewicz-Osiełkowska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Rossica, ukrainica i białorustenica na łamach >>Kameny<< (1933-52). Bibliografia", Maria Chajęcka, Ludwika Jazukiewicz-Osiełkowska, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VIII, Wrocław 1984 : [recenzja] Elżbieta Pułka Maria Chajęcka (aut. dzieła rec.) Ludwika Jazukiewicz-Osiełkowska (aut. dzieła rec.) s. 230
"Historia literatury niepodległej Polski (965-1795). Z wypisami", Ignacy Chrzanowski, Słowo wstępne: J.Z.Jakubowski, posłowie: J.W.Gomulicki, wyd.13, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 232
"Ograniczenia treści prasy w okresie PKWN i Rządu Tymczasowego", Mieczysław Ciećwierz, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Mieczysław Ciećwierz (aut. dzieła rec.) s. 232
"Twórczość Bolesława Prusa w przekładach rosyjskich i w krytyce", Helena Cybienko, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Joanna Wiszniewicz Helena Cybienko (aut. dzieła rec.) s. 234
">>Ballady i romanse<< - przewodnik epistemologiczny", Kazimierz Cysewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Kazimierz Cysewski (aut. dzieła rec.) s. 234
"Szkic do antropologii Stanisława Vincenza (>>Na wysokiej połoninie<<)", Eugeniusz Czaplejewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 11 Joanna Wiszniewicz Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 236
"Czterysta lat Zamościa. Materiały sesji Naukowej ... zorganizowanej przez Wydział I Nauk Społecznych PAN, UMCS w Lublinie, Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 12-13 czerwca 1980 r. w Zamościu", Red. J. Kowalczyk, Wrocław 1983 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 236
"Folklor w kronikarskich zapiskach Macieja Stryjkowskiego", Elżbieta Dąbrowska, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Elżbieta Dąbrowska (aut. dzieła rec.) s. 238
"Konteksty teoretycznoliterackie", Stanisław Dąbrowski, Wrocław 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Philobiblon polski", Cecylia Dunin, Janusz Dunin, Wrocław 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc Cecylia Dunin (aut. dzieła rec.) Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 240
"W świecie mitów: Jazon i Anteusz", Józef Dynak, "Litteraria" XIII Seria A. nr 225, Wrocław 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Józef Dynak (aut. dzieła rec.) s. 240
"Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918", Lesław Eustachiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Maria Prussak Lesław Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 242
"Sztuka tworzenia. Podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku", Barbara Falęcka, Wrocław 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Barbara Falęcka (aut. dzieła rec.) s. 242
"Późny wnuk-nieporozumienie?", Józef Fert, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Józef Fert (aut. dzieła rec.) s. 244
"Interpretacja jako spotkanie u źródeł wiersza, Cyprian Norwid: >>Moralności<<", Elżbieta Feliksiak, "Pamiętnik Lite­racki" 1983 z. 4 : [recenzja] E. Sz.-M. Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) s. 244
"Bolesław Prus i Stanisław Witkiewicz", Stanisław Fita, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 246
"Twórczość dramatyczna Amelii Hertzówny", Kazimierz Gajda, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.73, Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Kazimierz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 246
"Wielka Reforma Teatru w sądach >>Krytyki<< (1896-1914)", Kazimierz Gajda, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.73, Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Kazimierz Gajda (aut. dzieła rec.) s. 248
"Łacińska twórczość pisarzy polskiego Oświecenia (zagadnienia wstępne)", Maria Garbaczowa, Kielce 1982 : [recenzja] Teresa Lancholc Maria Garbaczowa (aut. dzieła rec.) s. 248
"Studia i spotkania literackie", Mieczysław Giergielewicz, Indeks oprac. M.Kern-Jędrychowska, Warszawa 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Mieczysław Giergielewicz (aut. dzieła rec.) s. 250
"Moje prywatne miniatury. (Szkice literackie)", Jan Maria Gisges, Warszawa 1982 : [recenzja] Dorota Buchwald Jan Maria Gisges (aut. dzieła rec.) s. 250
"Brandstaettera dramaty wędrowania", Joanna Godlewska, "Dialog" nr 11 (1983) : [recenzja] Zofia Szczygielska Joanna Godlewska (aut. dzieła rec.) s. 252
"Dokumentacja >>ostatniego romansu<< Norwida. Listy Marii Sadowskiej", Juliusz Wiktor Gomulicki, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Juliusz Wiktor Gomulicki (aut. dzieła rec.) s. 254
"Perspektywy przeszłości. Studia i szkice historiograficzne", Andrzej F. Grabski, Indeks osób: E.Chagowska, Lublin 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Andrzej F. Grabski (aut. dzieła rec.) s. 256
"Nomotematyczne modele rozwoju kultury", Anna Grzegorczyk, Poznań 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Anna Grzegorczyk (aut. dzieła rec.) s. 258
"Z dziejów myśli filmowej w Poznaniu przed rokiem 1939", Małgorzata Hendrykowska, "Studia Polonistyczne UAM" VIII Poznań 1980 : [recenzja] Mirosław Lalak Małgorzata Hendrykowska (aut. dzieła rec.) s. 258
"Jan Lemański w opinii krytyki młodopolskiej (>>Bajki<<, >>Proza ironiczna<<, >>Nowenna<<, >>Ofiara królewny<<)", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 260
"Samotnik i milczek. W kręgu biografii Jana Lemańskiego", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXI, Opole 1982 : [recenzja] Jan Zieliński Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 260
"Henryk Tomaszewski i jego teatr", Janina Hera, Warszawa 1983 : [recenzja] Zofia Szczygielska Janina Hera (aut. dzieła rec.) s. 262
"Recepcja Bolesława Prusa w literaturze słowackiej", Jozef Hvišč, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Jozef Hvišč (aut. dzieła rec.) s. 264
"Konstrukcja postaci w powieściach inicjacyjnych Tadeusza Micińskiego", Jerzy Illg, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Illg (aut. dzieła rec.) s. 264
"Książka moich wspomnień. Wyd.4", Jarosław Iwaszkiewicz, Kraków 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jarosław Iwaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 266
"Młodzieńcze sny o potędze (o międzywojennej poezji Jerzego Pietrkiewicza)", Maria Jakitowicz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.173, Toruń 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Maria Jakitowicz (aut. dzieła rec.) s. 268
">>Pieczęć osobowości<< (O sztuce pisarskiej Kazimierza Wyki)", Maria Jędrychowska, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP w Krakowie z.73, Prace Historycznoliterackie IX, Kraków 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Maria Jędrychowska (aut. dzieła rec.) s. 270
"O typach kompozycji tekstu w polskich cieśniach ludowych", Jan Mirosław Kasjan, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Mirosław Lalak Jan Mirosław Kasjan (aut. dzieła rec.) s. 272
"Recepcja twórczości Bolesława Prusa na Litwie", Anna Kaupuż, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Anna Kaupuż (aut. dzieła rec.) s. 272
"Romantyczny trójkąt uczuć. Adam Potocki - Maria Kalergi - Cyprian Norwid", Halina Kenarowa, "Twórczość" nr 11 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Halina Kenarowa (aut. dzieła rec.) s. 274
"Historia i polityka w >>Lalce<<", Waldemar Klemm, "Przegląd Humanistyczny" nr 9-10 (1983) : [recenzja] Mirosław Lalak Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 276
">>Głos Gostyniński<< 25 XII 1921 - 3 IX 1922", Barbara Konarska-Pabiniak, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Barbara Konarska-Pabiniak (aut. dzieła rec.) s. 280
"Gombrowiczowskie >>Wywodzę się z Montaigne'a<<", Aniela Kowalska, "Prace Polonistyczne" Seria XXXVIII (1982): [recenzja] Mirosław Lalak Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 282
"Katolicyzm w twórczości R. Brandstaettera", Bartłomiej Kozera, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Bartłomiej Kozera (aut. dzieła rec.) s. 284
"Opis początków psychoanalizy w powieści Prusa? Przyczynek do wiedzy o powstaniu >>Lalki<<", Seweryn Kuśmierczyk, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Seweryn Kuśmierczyk (aut. dzieła rec.) s. 290
"Testament księcia Józefa Poniatowskiego", Janina Leskiewiczowa, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Humaniora XXXVII : 1982, Lublin 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janina Leskiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 292
"Poligrafia warszawska 1870-1914", Stefan Lewandowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Stefan Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 294
"Z historii i tradycji. Szkice z dziejów kultury żydowskiej", Izaek Lewin, Warszawa 1983 : [recenzja] Jan Zieliński Izaek Lewin (aut. dzieła rec.) s. 294
"Janina Kulczycka-Saloni", Zdzisław Libera, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Joanna Wiszniewicz Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 296
"Osobowość twórcza", Jan Józef Lipski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Józef Lipski (aut. dzieła rec.) s. 298
"Przed lustrem", Andrzej Łapicki, Warszawa 1983 : [recenzja] Zofia Szczygielska Andrzej Łapicki (aut. dzieła rec.) s. 298
"Pamięci Kazimiery Iłłakowiczówny", Irena Maciejewska, "Twórczość" nr 12 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Irena Maciejewska (aut. dzieła rec.) s. 300
"Prus wobec modernizmu", Andrzej Z. Makowiecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 300
"Elitaryzm i popularność powieści Dygata", Bogumiła Małek, "Miesięcznik Literacki" nr 11 Joanna Wiszniewicz Bogumiła Małek (aut. dzieła rec.) s. 302
"Autor i narrator w badaniach literackich", Henryk Markiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 304
"Prusa koncepcja prawdopodobieństwa", Anna Martuszewska, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 304
"Proza Juliana Kawalca", Anna Marzec, Warszawa 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Anna Marzec (aut. dzieła rec.) s. 306
">>Krakus<< Norwida - misterium narodowe", Julian Maślanka, "Ruch Literacki" nr 6 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Julian Maślanka (aut. dzieła rec.) s. 306
"Czyściec Juliana Tuwima", Ryszard Matuszewski, "Twórczość" nr 8 (1982) : [recenzja] Barbara Marzęcka Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 308
"Próba eksplikacji wyrazu >>przecież<<", Maria Renata Mayenowa, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1983) : [recenzja] Jan Zieliński Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 308
"Teorie badań literackich. Przegląd historyczny", Zofia Mitosek, Warszawa 1983 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 310
"Nagroda Łodzi w latach 1926-1937", Maria Nartonowicz-Kot, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica", z.9 (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Maria Nartonowicz-Kot (aut. dzieła rec.) s. 310
"Prasa lubelska na tle czasopiśmiennictwa polskiego Drugiej Rzeczypospolitej", Andrzej Notkowski, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 4 (1983) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 312
"Nowa krytyka. Antologia", Tłum. z angielskiego, wybór: H.Krzeczkowski, Wstęp i oprac. Z.Łapiński, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 312
"Stanisława Wyspiańskiego >>teatr ogromny<< imaginacji", Jan Nowakowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków” z.72, Prace Historycznoliterackie VIII, Kraków 1978 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 314
"Ryzyko obecności. Doświadczenie biograficzne i powieść chłopska", Kazimierz Nowosielski, Warszawa 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Kazimierz Nowosielski (aut. dzieła rec.) s. 314
"Literatura niemiecka w czasopismach polskich końca XIX w. (1887-1900)", Piotr Obrączka, Opole 1983 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 316
"Artur Grottger - medium przeżyć narodu. Z dziejów recepcji twórczości plastycznej przez polskich pisarzy pozytywistycznych", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXI (1982) : [recenzja] Jan Zieliński Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 316
"Malarstwo w twórczości literackiej Gabrieli Zapolskiej", Wiesław Olkusz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 318
"Pozytywiści warszawscy wobec twórczości malarskiej Józefa Chełmońskiego", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 318
"Stefan Żeromski w lubelskich dokumentach policji carskiej", Jan Orłowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 320
"Dzień Jana", Irena Parandowska, Warszawa 1983 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Irena Parandowska (aut. dzieła rec.) s. 320
"Życie kulturalne Kielc. 1918-1939", Marta Pawlina-Meducka, Kraków 1983 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Marta Pawlina-Meducka (aut. dzieła rec.) s. 322
"Z dziejów recepcji twórczości Prusa (do roku 1912)", Edward Pieścikowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Edward Pieścikowski (aut. dzieła rec.) s. 322
"Stemnata w drukach polskich XVI wieku", Franciszek Filarczyk, Zielona Góra 1982 : [recenzja] Teresa Lancholc Franciszek Filarczyk (aut. dzieła rec.) s. 324
"Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w służbie narodu i nauki. 1857-1918", Bernard Piotrowski, Poznań 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc Bernard Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 324
"Bohaterowie i fabuła w powieściach Bolesława Prusa (od >>Anielki<< do >>Lalki<<)", Marian Płachecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Mirosław Lalak Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 326
"Dorywcze ramoty poetyckie Jan Gorczyczewskiego", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Studia Polonistyczne UAM" VIII Poznań 1980 : [recenzja] Mirosław Lalak Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 326
"Korespondencja Jana Gorczyczowskiego w sprawach literackich", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 328
"Gest powtórzenia w >>Żywych kamieniach<< Wacława Berenta", Magdalena Popiel, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1983) : [recenzja] Joanna Zawadzka Magdalena Popiel (aut. dzieła rec.) s. 328
"Portery twórców >>Sztuki i narodu<<", Red. J.Tomaszkiewicz, Warszawa 1983 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz s. 330
"Św. Mikołaj w tradycji ludu górnośląskiego", Jerzy Pospiech, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Jerzy Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 330
"O baśni scenicznej >>Popieluch<< Macieja Szukiewicza", Leokadia Pośpiechowa, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXII, Opole 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 332
"Kazimierz Andrzej Jaworski, tłumacz poezji rosyjskiej i radzieckiej", Kazimierz Prus, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VIII, Wrocław 1984 : [recenzja] Elżbieta Pułka Kazimierz Prus (aut. dzieła rec.) s. 332
">>Trzy po trzy<< sternowsko-fredrowska gawęda", Małgorzata Pruska-Caroll, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie XXII (1981) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Małgorzata Pruska-Caroll (aut. dzieła rec.) s. 334
"Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego", Ryszard Przybylski, Warszawa 1983 : [recenzja] Maria Prussak Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 334
"Pół wieku. Młodość. Wyd. 5", Jerzy Putrament, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Putrament (aut. dzieła rec.) s. 336
"Samoobrona czyli nie czekając na Godota", Edward Redliński, "Twórczość" nr 10 (1983) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Edward Redliński (aut. dzieła rec.) s. 336
"Roczniki Biblioteczne R.24, 1980, z.2", Red. nacz. A.Knot, Wrocław 1983 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 338
"Człowiek i świat w poezji Leśmiana. Studium filozoficznych koncepcji poety", Cezary Rowiński, Warszawa 1982: [recenzja] Katarzyna Głowacka Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 340
"Wybór dramatów", Lucjan Rydel, Oprac. L.Tatarowski, Kraków 1983 : [recenzja] Dorota Buchwald Lucjan Rydel (aut. dzieła rec.) s. 340
">>Hymny<< Jana Kasprowicza: kompozycja oraz specyfika gramatyczna", Christian Sappok, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prace Literackie XXIII (1982) : [recenzja] Dorota Buchwald Christian Sappok (aut. dzieła rec.) s. 342
"O >>Dziejbie leśnej<<", Małgorzata Saugiera, "Dialog" nr 1 (1984) : [recenzja] Zofia Szczygielska Małgorzata Saugiera (aut. dzieła rec.) s. 342
"Polsko-ukraińskie związki literackie w wydawnictwach Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Polsce", Antoni Serednicki, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VIII, Wrocław 1984 : [recenzja] Elżbieta Pułka Antoni Serednicki (aut. dzieła rec.) s. 344