Znaleziono 71 artykułów

Halina Gacowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy tekstu podstawowego Halina Gacowa s. 64-66
Streszczenia rozpraw doktorskich Krzysztof Dmitruk Halina Gacowa Jerzy Jackl Andrzej Jasowski Zenobia Kitówna Danuta Knysz-Rudzka Andrzej Makowlecki Hanna Pilipkowska Kazimierz Ptak Marian Rawiński Elżbieta Słodkowska Andrzej Werner Jerzy Święch s. 73-112
"Jan Potocki a cenzura wileńska w 1814 r. Przyczynek do biografii", Daniel Beauvois, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1978) : [recenzja] Halina Gacowa Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) s. 137
"Z działalności Aleksandra Fredry w Wydziale stanowym (1835-1842)", Krystyna Czajkowska, "Rocznik Tow. Literackiego im. Adama Mickiewicza" XI, Warszawa 1978 : [recenzja] Halina Gacowa Krystyna Czajkowska (aut. dzieła rec.) s. 143
"Listy Seweryna Goszczyńskiego i Teofila Lenartowicza do Marcelego Nałęcz-Dobrowolskiego oraz Lenartowicza do Agatona Gillera", Jan Litwinek, "Ze Skarbca Kultury", Biuletyn Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1976) : [recenzja] Halina Gacowa Jan Litwinek (aut. dzieła rec.) s. 146
"Tropami autografów Juliusza Słowackiego", Władysław Floryan, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Halina Gacowa Władysław Floryan (aut. dzieła rec.) s. 157
"Wydania zbiorowe dzieł Mickiewicza w Polsce Ludowej", Konrad Górski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Epistemologia Edwarda Abramowskiego i jej związek z tradycją Juliusza Słowackiego. Nieoceniony kontynuator genezyjskiej nauki", Jan Kaczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 7-9 (1981) : [recenzja] Halina Gacowa Jan Kaczyński (aut. dzieła rec.) s. 157
"Zapomniana recenzja >>Nie-Boskiej Komedii<< Zygmunta Krasińskiego", Maria Grabowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 159
"Polemika Witkacego z recenzentami >>Pożegnania jesieni<<", Janusz Degler, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Halina Gacowa Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 165
"Pogodne misterium o zagładzie. (O >>Misterium niedzielnym<< Tadeusza Gajcego)", Bogusław Maj, "Ruch Literacki" z. 3 (1977) : [recenzja] Halina Gacowa Bogusław Maj (aut. dzieła rec.) s. 165
">>Konrad Wallenrod<< - europejskim Belwederem. (Z listów Onufrego Korzeniowskiego do Gustawa Schwaba)", Stanisław Makowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”", t. 17, vol. II: "Eliza Orzeszkowa", Halina Gacowa, Wrocław 1999 : [recenzja] Anna Martuszewska Halina Gacowa (aut. dzieła rec.) s. 178-182
"Warszawskie utwory Dygasińskiego", Jan Detko, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 179
"Spadkobiercy Króla-Ducha. O recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu", Halina Floryńska, Wrocław 1976 : [recenzja] Halina Gacowa Halina Floryńska (aut. dzieła rec.) s. 179
"Sen (marzenie senne) w literaturze polskiej XIX w.", Danuta Danek, "Ruch Literacki" nr 3 (1986) : [recenzja] Halina Gacowa Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 180
"Romantyczny gest hrabiego Henryka. Gawęda edytorsko-historyczna", Maria Grabowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Halina Gacowa Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 181
"Debiuty Juliana Przybosia. Uwagi bibliograficzne", Zofia Sokół, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1977) : [recenzja] Halina Gacowa Zofia Sokół (aut. dzieła rec.) s. 181
"Krzysztof Baczyński wobec problematyki moralnej pokolenia", Stanisław Stabro, "Ruch Literacki" z. 3 (1977) : [recenzja] Halina Gacowa Stanisław Stabro (aut. dzieła rec.) s. 183
"Tajemnicze sny i wizje w >>Wacława dziejach<< Stefana Garczyńskiego", Zofia Stajewska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Zofia Stajewska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Tragiczne nekrologi pokolenia Wielkiej Emigracji. Materiały z czasopism emigracyjnych (lata 1832-1848)", Halina Stankowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 185
">>Lilla Weneda<< Słowackiego wobec mitu Słowianina o gołębim sercu. (Z dziejów recepcji Rękopisów Królodworskiego i Zielonogórskiego w Polsce)", Krystyna Kardyni-Pelikanová, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Krystyna Kardyni-Pelikanová (aut. dzieła rec.) s. 187
"Mickiewicziana w korespondencji brata poety", Zbigniew Sudolski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 187
">>Z nadmiaru ziemi zostałem poetą<<. (O poezji Juliana Przybosia)", Wiesław Paweł Szymański, "Ruch Literacki" z. 3 (1977) : [recenzja] Halina Gacowa Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 187
"Jana Lechonia uwagi o literaturze polskiej", Stanisław Kaszyński, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Stanisław Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 189
"Twórczość więzienna Jana Czeszcza i jej związki z poezja Adama Mickiewicza", Stanisław Świrko, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 189
"Tadeusz Sułkowski czyli poezja jako tarcza życia", Michał Sprusiński, "Twórczość" nr 3 (1979) : [recenzja] Halina Gacowa Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 191
">>Marzyciel<< Reymonta", Barbara Kocówna, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" X, Warszawa 1975 : [recenzja] Halina Gacowa Barbara Kocówna (aut. dzieła rec.) s. 193
"Podróż do ziemi greckiej z Neapolu. Śladami Juliusza Słowackiego", Jan Alfred Szczepański, Kraków 1979 : [recenzja] Halina Gacowa Jan Alfred Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 195
">>Ćwiczenia Naukowe<< i >>Pamiętnik Naukowy<<. (Uwagi i obserwacje)", Zdzisław Libera, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 197
"O obojnactwie literackim Aleksandra Fredry", Bogdan Zakrzewski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVII, Wrocław 1975 : [recenzja] Halina Gacowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Mickiewicza wielkopolskie drogi. Rekonstrukcje i refleksje", Jarosław Maciejewski, Poznań 1972 : [recenzja] Halina Gacowa Jarosław Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 198
"Listy Zofii Węgierskiej do Cypriana Norwida", Oprac. I.Kleszczowa, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Halina Gacowa s. 199
">>Kordian<< Juliusza Słowackiego. Wyd. 2 rozszerzone", Stanisław Makowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Halina Gacowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Księga życia Jana Schefflera", Jan Tomkowski, "Twórczość" nr 3 (1979) : [recenzja] Halina Gacowa Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Uczeń i mistrz: J.S.Bandtkie - preceptor W.A.Maciejewskiego", Janusz Kapuścik, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Halina Gacowa Janusz Kapuścik (aut. dzieła rec.) s. 200
"Marmontel w szkołach okęgu wileńskiego", Ewa Rzadkowska, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Z materiałów Biblioteki Kórnickiej o Janie Konstantym Żupańskim", Dobrochna Bolewska, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.21 (1986) : [recenzja] Halina Gacowa Dobrochna Bolewska (aut. dzieła rec.) s. 215
"Hrabia Henryk polemistą i obrońcą Pankracego", Zbigniew Sudolski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 217
"Wokół Mickiewiczowskiego wiersza >>Do B/ohdana/ Z/aleskiego Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 217
">>Maria<< i Antoni Malczewski. Kompendium źródłowe", Halina Gacowa, Wrocław 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Halina Gacowa (aut. dzieła rec.) s. 219
"Józef Grycz w Bibliotece Kórnickiej", Zbigniew Kalisz, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.14 (1978) : [recenzja] Halina Gacowa Zbigniew Kalisz (aut. dzieła rec.) s. 220
">>Balladyna<< jako odzew na >>Pana Tadeusza<<", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Halina Gacowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Nowa redakcja >>Ogólników<< Cypriana Norwida", Stanisław Makowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Halina Gacowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 226
">>Ach, to była dziewica...<<. O Mickiewiczowskiej Platerównie", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Halina Gacowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 227
"Działalność wydawnicza Jana Działyńskiego", Andrzej Mężyński, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.14 (1978) : [recenzja] Halina Gacowa Andrzej Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 228
"Franciszek Kowalski- poeta powstania listopadowego", Andrzej Zieliński, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Halina Gacowa Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 229
"Ignacy Jaksa Bykowski-pisarz zapoznany", Halina Kosienkowska, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", S.F. Humaniora, vol. XXXIII Halina Gacowa Halina Kosienkowska (aut. dzieła rec.) s. 229
"Twórczość Heleny Duninówny dla dzieci", Jolanta Kowalczykówna, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", S.F. Humaniora, vol. XXXIII Halina Gacowa Jolanta Kowalczykówna (aut. dzieła rec.) s. 229
"Koneksje artystyczne Fredrów", Bogdan Zakrzewski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" nr 200, "Prace Literackie" XV, Wrocław 1973 : [recenzja] Halina Gacowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Fragment korespondencji Władysława Nehringa z Romualdem Hubem", Stanisława Sochacka, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 418, "Prace Literackie" XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Halina Gacowa Stanisława Sochacka (aut. dzieła rec.) s. 238
"Wieść i pieśń gminna w >>Nad Niemnem<< Elizy Orzeszkowej", Barbara Paprocka, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", S.F. Humaniora, vol. XXXIII Halina Gacowa Barbara Paprocka (aut. dzieła rec.) s. 245
"Józef Wybicki w katalogu Bibliothèque Nationale w Paryżu", Władysław Zajewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1978) : [recenzja] Halina Gacowa Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 248
"O wczesnych dramatach historycznych Tomasza Augusta Olizarskiego", Tadeusz Sivert, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Halina Gacowa Tadeusz Sivert (aut. dzieła rec.) s. 293
"Krasiński i Ballanche", Wacław Kubacki, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1985) : [recenzja] Halina Gacowa Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 300
"Interpretacja postaci Jan III Sobieskiego we wczesnych powieściach historycznych w Polsce", Halina Stankowska, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Halina Gacowa Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 301
"Glosa do >>Popiela i Piasta<< Mieczysława Romanowskiego", Jan Smolarz, "Ruch Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Halina Gacowa Jan Smolarz (aut. dzieła rec.) s. 330
"Uczeń i mistrz. Szkic o stosunku Józefa Maksymiliana Ossolińskiego do Adama Naruszewicza", Jerzy Snopek, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Halina Gacowa Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 332
"Krąg epistolarny liryki Zygmunta Krasińskiego", Zbigniew Sudolski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1984) : [recenzja] Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 344
"Niemy wobec historii. O pracy Karola Irzykowskiego w Sejmie", Barbara Winklowa, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1979) : [recenzja] Halina Gacowa Barbara Winklowa (aut. dzieła rec.) s. 353
"Tadeusz Mikulski. 1909-1958. Bibliografia", Zofia Mikulska, Wrocław 1979 : [recenzja] Halina Gacowa Zofia Mikulska (aut. dzieła rec.) s. 367
"Stanisław August w polskiej literaturze dramatycznej", Andrzej Zaworski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Halina Gacowa Andrzej Zaworski (aut. dzieła rec.) s. 368
"Koskenniemi o >>Panu Tadeuszu<<", Andrzej Kral-Leszczyński, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Andrzej Kral-Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 380
"Kolekcja prawnuka Adama Mickiewicza- Jerzego Goreckiego z Paryża, zakupione przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie", Janusz Odrowąż-Pieniążek, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Janusz Odrowąż-Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 392
"Juliusz Słowacki jako epistolograf", Zbigniew Sudolski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 406
"Krasiński a Dante", Zbigniew Sudolski, "Teksty" nr 2 (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 408
">>Konrad Wallenrod<< w ewolucji światopoglądu poetyckiego Mickiewicza", Eligiusz Szymanis, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Eligiusz Szymanis (aut. dzieła rec.) s. 412
"Subiektywizm w >>Sonetach krymskich<<", Marian Śliwiński, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Marian Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 412
"O dramaturgiczności >>Niedokończonego poematu<< Zygmunta Krasińskiego na przykładzie operowania światłem", Halina Waszkiel, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Halina Waszkiel (aut. dzieła rec.) s. 416
"Tradycja napoleońska w >>Konradzie Wallenrodzie<< A. Mickiewicza", Zofia Wójcicka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Zofia Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 426
"Kryteria wartościowania dzieła sztuki w poglądach krytycznoestetycznych Seweryna Goszczyńskiego", Tadeusz Zawadzki, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIII (1980) : [recenzja] Halina Gacowa Tadeusz Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 428