Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 86
Biuletyn Polonistyczny
1975, Tom 18, Numer 3 (57)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Adam Jarosz s. 31-42
Z prac Pracowni Historii Literatury Staropolskiej IBL Elżbieta Sarnowska-Temeriusz s. 43-46
Mickiewicz : Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (10-12 XII 1973) Marian Maciejewski s. 50-54
Setna rocznica urodzin Tadeusza Boya-Żeleńskiego : sesja na Uniwersytecie Warszawskim s. 57
Bruno Schulz : sprawozdanie z sesji naukowej Uniwersytetu Śląskiego Wojciech Ligęza s. 58-59
Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa : sprawozdanie z konferencji naukowej. 18-22 listopada 1974 r. Marian Płachecki s. 60-66
"Funkcje stylistyczne parentezy w >>Pamiętniku starego subiekta<< w >>lalce<< B. Prusa", Stanisław Bąba, Stanisław Mikołajczak, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Bąba (aut. dzieła rec.) Stanisław Mikołajczak (aut. dzieła rec.) s. 68
"O narratologii", Wincenty Grajewski, "Teksty" nr 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 68
"Oddziaływanie literatury w perspektywie odbiorcy", Ryszard Handke, "Teksty" nr 6 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 69
"Problematyka czasu w powieści historycznej XIX wieku", Krzysztof Kłosiński, "Ruch Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Łucja Ginko Krzysztof Kłosiński (aut. dzieła rec.) s. 69
"Komunikacja językowa i literatura", Janusz Lalewicz, Wrocław 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 70
"Mechanizmy komunikacyjne >>twórczej zdrady<<", Janusz Lalewicz, "Teksty" nr 6 (1974) : [recenzja] Janusz Lalewicz Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 70
"Przekład wewnątrztekstowy jako czynność tekstotwórcza", Hanna Walińska, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska Hanna Walińska (aut. dzieła rec.) s. 71
"Z głową na karabinie", Lesław M. Bartelski, Warszawa 1974 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Lesław M. Bartelski (aut. dzieła rec.) s. 71
"Świat na krawędzi", Jan Z. Brudnicki, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Z. Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 72
"Aleksander Świętochowski, redaktor >>Prawdy<<", Maria Brykalska, Wrocław 1974 : [recenzja] Maria Brykalska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 72
"Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce", Janusz Dunin, Łódź 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 73
"Symetryczna męka analogii i analogiczna męka symetrii", Andrzej Falkiewicz, "Dialog" nr 2 (1975) : [recenzja] Maria Prussak Andrzej Falkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 73
"Nad listami Wacława Berenta", Janina Garbaczowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Janina Garbaczowska (aut. dzieła rec.) s. 74
"Klub Literacki i Naukowy (KLiN)", Konrad Górski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 74
"Pamiętniki zbiorowej pamięci", Maria Grabowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 75
"Ucieczka Boya", Zygmunt Greń, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1975) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Zygmunt Greń (aut. dzieła rec.) s. 75
"Pierwiastki baśniowe w międzywojennej powieści rodzinnej", Krystyna Jakowska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 76
"Niepokoje filozoficzno-moralne Stefana Żeromskiego", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 76
"Forma gotycka Gombrowicza", Maria Janion, "Twórczość" nr 2 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 77
"Sobowtóry i dwoistości Gombrowicza", Maria Janion, "Dialog" nr 2 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 77
"Odwiedziny w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu", Dora Kacnelson, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1975) : [recenzja] Marek Gumkowski Dora Kacnelson (aut. dzieła rec.) s. 78
"Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego Oświecenia (1746-1765)", Irena Kadulska, Wrocław 1974 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 78
"Boy-Żeleński jako recenzent dramaturgii francuskiej", Zofia Karczewska-Markiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zofia Karczewska-Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 79
"Sylwetki polityczne XIX wieku", Wojciech Karpiński, Marcin Król, Kraków 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 79
"Nie znany odzew na >>Prelekcje paryskie<< Mickiewicza. Wiersz Fiodora Tiutczewa z r. 1842", Ksenia Kostenicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Ksenia Kostenicz (aut. dzieła rec.) s. 80
"Niebezpieczeństwa historii idei", Marcin Król, "Teksty" nr 6 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 80
"Ze stosunków Kraszewskiego i Sienkiewicza", Julian Krzyżanowski, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 81
"Oda do Nowych Argonautów", Wacław Kubacki, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Wacław Kubacki (aut. dzieła rec.) s. 81
"Sienkiewiczowskie kłopoty z >>Krzyżakami<<", Adam Kulawik, "Ruch Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Łucja Ginko Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 82
"Boy o Mickiewiczu", Zdzisław Libera, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 82
"Advocatus Laboratoris", Jakub Zdzisław Lichański, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1975) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 83
"Seweryna Goszczyńskiego >>z Horacyusza Xięgi Epodon pieśń XIII<<", Marian Małecki, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Marian Małecki (aut. dzieła rec.) s. 83
"Czas i przestrzeń w polskiej powieści współczesnej dojrzałego realizmu", Anna Martuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 84
"Awangardy XX wieku- stara i nowa", Stefan Morawski, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 84
"Dramaty Jerzego Żuławskiego", Alicja Okońska, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1975) : [recenzja] Maria Prussak Alicja Okońska (aut. dzieła rec.) s. 85
"O literaturze polskiej. Materiały", Warszawa 1974 : [recenzja] Hieronim Chojnacki s. 85
"Laury i piołuny", Bogdan Ostromęcki, Łódź 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Bogdan Ostromęcki (aut. dzieła rec.) s. 86
"Polski dramat biograficzny. Próba charakterystyki gatunku", Janina Pankiewicz", "Litteraria" VI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maria Prussak Janina Pankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 86
"O polisemii >>Oziminy<< Berenta", Jerzy Paszek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 87
">>Uwikłany-to ja<<", Jan Pieszczachowicz, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jan Pieszczachowicz (aut. dzieła rec.) s. 87
"Metafora-powieść-światopogląd. Na materiale >>Fachowce<< Wacława Berenta", Marian Płachecki, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 88
">>Autora francuskiego satyry na krój polski przerobione.<< Z dziejów spolszczeń w wieku Oświecenia", Józef Tomasz Pokrzywniak, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Józef Tomasz Pokrzywniak (aut. dzieła rec.) s. 88
">>Ozimina<< a sprawa polska", Jan Prokop, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Janusz Prokop (aut. dzieła rec.) s. 89
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Z problemów interpretacji aktorskiej w teatrze polskim XIX wieku", Dobrochna Ratajczak, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Maria Prussak Dobrochna Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 89
"Tadeusz Miciński wobec Wyspiańskiego. Na marginesie >>U wrót Hadesu<< Tadeusza Micińskiego", Elżbieta Rzewuska, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Elżbieta Rzewuska (aut. dzieła rec.) s. 90
"Poeta florencki na dworze Jana III", Alojzy Sajkowski, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Alojzy Sajkowski (aut. dzieła rec.) s. 90
">>Filozofia słowa<< Juliana Tuwima", Jadwiga Sawicka, Wrocław 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Jadwiga Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 91
"Leonard Niedźwiecki i jego korespondencja", Eugeniusz Sawrymowicz, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Eugeniusz Sawrymowicz (aut. dzieła rec.) s. 91
"O Boyu", Franck Louis Schoell, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Franck Louis Schoell (aut. dzieła rec.) s. 92
"Pozytywistyczne powieści z dziejów narodu dla dzieci i młodzieży", Gertruda Skotnicka, Gdańsk 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Gertruda Skotnicka (aut. dzieła rec.) s. 92
"Jan i Antoni Poplińscy jako nauczyciele literatury w gimnazjach Wielkiego Księstwa Poznańskiego", Lech Słowiński, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Izabela Jarosińska Lech Słowiński (aut. dzieła rec.) s. 93
"Boy i Witkacy", Lech Sokół, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 93
">>Szewcy<< - świat totalnie groteskowy", Lech Sokół, "Litteraria" VI, Wrocław 1974 : [recenzja] Maria Prussak Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 94
">>Kronika dnia<< i >>Na przykład<< Tadeusza Peipera wobec koncepcji >>Literatury faktu<< i >>nowej rzeczywistości<<", Halina Spasowska, "Litteraria" VI, Wrocław 1974 : [recenzja] Izabela Jarosińska Halina Spasowska (aut. dzieła rec.) s. 94
"Koło Literacko-Artystyczne Litart. (1926-1935). Z życia literackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim", Marian Stępień, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 95
"O Kornelu Ujejskim. (Z listów poety do Wandy Młodnickiej w latach 1884-1897)", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1975) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 95
"Mickiewiczowskie wspominki", Zbigniew Sudolski, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 96
"Gogol o >>Panu Tadeuszu<<", Zofia Szmydtowa, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 96
"Dramat niemieckiego i skandynawskiego modernizmu w ocenach Boya-Żeleńskiego", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1975) : [recenzja] Roman Taborski Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 97
"Nieepickie powieści Tadeusza Konwickiego", Jan Walc, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Jan Walc (aut. dzieła rec.) s. 97
"Historia we współczesności literackiej", Jacek Wegner, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jacek Wegner (aut. dzieła rec.) s. 98
"Leksyka symboliczna w >>Trans-Atlantyku<< Witolda Gombrowicza", Ewa Widota, "Ruch Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Ewa Widota (aut. dzieła rec.) s. 98
"Zagadka >>Spectrum albo Nowego czyśćca<< Mikołaja Reja", Tadeusz Witczak, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 99
"Dwie średniowieczne polskie pieśni w mszałach i brewiarzach gnieźnieńskich do roku 1555", Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Wojciech Ryszard Rzepka (aut. dzieła rec.) Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 99
"Twórczość Choromańskiego wobec międzywojennego psychologizmu", Seweryna Wysłouch, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 100
"Iredyński: mała Apokalipsa z figurkami", Andrzej Zieniewicz, "Dialog" nr 1 (1975) : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 100
"Klasycyzm postanisławowski. Próba definicji", Piotr Żbikowski, Rzeszów 1974 : [recenzja] Łucja Ginko Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 101
">>Bez dogmatu<< Sienkiewicza w krytyce angielskiej", Walter M. Żebrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1975) : [recenzja] Izabela Jarosińska Walter M. Żebrowski (aut. dzieła rec.) s. 101
"Boy i Balzak", Maciej Żurowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Maciej Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 102
"Materiały do bibliografii Mickiewiczianów za pierwsze półrocze 1973 r.", Łucja Araszkiewicz, "Rocznik Towarzystwa imienia Adama Mickiewicza" R.VIII (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Łucja Araszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 102
"Teatr studencki a badania folkloru", Jerzy Bielunas, "Literatura Ludowa" nr 1 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Jerzy Bielunas (aut. dzieła rec.) s. 103
"O współczesnym obiegu horoskopów", Jacek Kolbuszewski, "Literatura Ludowa" nr 6 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 103
"Pieśni ludu krakowskiego. Wydanie fototypiczne pierwodruku z 1840 r.", Pod red. H. Kapełuś, Józef Konopka, Wrocław 1974 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Konopka (aut. dzieła rec.) s. 104
"Stanisława Pigonia refleksje nad kulturą i literaturą ludową", Roch Sulima, "Literatura Ludowa" nr 1 (1975) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 104
"Z ludowej legendy o Janie III Sobieskim", Aleksander Żyga, "Literatura Ludowa" nr 6 (1974) : [recenzja] Izabela Jarosińska Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 105
"Rola książki krytycznoliterackiej w propagandzie czytelnictwa i w informacji bibliotecznej", Jan Zdzisław Brudnicki, "Rocznik Biblioteki Narodowej" R.IX (1974) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Zdzisław Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 105
">>Reżyser ma pomysły...<<", Marta Fik, Kraków 1974 : [recenzja] Maria Prussak Marta Fik (aut. dzieła rec.) s. 106
"Takie były zabawy, sporty w one lata. Szkice i felietony teatralne. 1968-1972", Józef Kelera, Wrocław 1974 : [recenzja] Maria Prussak Józef Kelera (aut. dzieła rec.) s. 106
">>Ziemia Obiecana<< Andrzeja Wajdy", Michał Komar, "Dialog" nr 2 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Michał Komar (aut. dzieła rec.) s. 107
"Pisarze Łodzi i ich książki 1945-1974", Krystyna Mierzwianka, Andrzej Gawroński, Łódź 1974 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Andrzej Gawroński (aut. dzieła rec.) Krystyna Mierzwianka (aut. dzieła rec.) s. 107