Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 148
Biuletyn Polonistyczny
1972, Tom 15, Numer 43

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reorganizacja "Biuletynu Polonistycznego": nowy profil pisma - "Noty informacyjne" - Sprawozdanie z zebrania reorganizacyjnego. s. 5-14
Konferencja naukowa nt. "Walka z cudzoziemszczyzną w kulturze polskiej (ksenofobie i postawa otwarta)". s. 16-20
Sesja naukowa poświęcona twórczości Stanisława Brzozowskiego. s. 20-22
"Język krytyki jako problem historycznoliteracki". s. 22-27
Konferencja teoretycznoliteracka Pracowników Naukowych Polonistyki. s. 27-29
Sprawozdanie z pobytu gości zagranicznych w Instytucie Badań Literackich w roku 1971. s. 30-36
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 41-56
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. s. 57-67
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. s. 67-73
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. s. 73-78
Katolicki Uniwersytet Lubelski - Sekcja Filologii Polskiej. s. 78-86
Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. s. 87-95
Materiały nadesłane. s. 101-102
Indeks. s. 103-118
Noty informacyjne. s. 119
"Problematyka socjologiczna wspomnień działaczy Gwardii Ludowej i Armii Ludowej", Janusz Goćkowski [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 124
"Powieść i prawda", Michał Głowiński [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 124
"Literatura a obyczaj. / "Choroba romantyczna" w pamiętnikach i dokumentach I połowy XX wieku Ewa Szary Janina Kamionkowa (aut. dzieła rec.) s. 126
"Folklor środowiskowy. Sposób jego istnienia, cechy wyodrębnijące. / Na przykładzie "folkloru szlacheckiego" XVII i XVIII w. Janusz Maciejewski Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 126
"Pojęcie socjologiczne w metajęzyku analizy dzieła literackiego.", František Miko [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary František Miko (aut. dzieła rec.) s. 128
"Relacje osobowe w literackiej komunikacji", Aleksandra Okopień-Sławińska [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 128
"Czytelnictwo a różnice kulturowe", Anna Pawełczyńska [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Anna Pawełczyńska (aut. dzieła rec.) s. 130
"Rola odbiorcy w procesie przekładu literackiego", Anton Popovič [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Anton Popovič (aut. dzieła rec.) s. 130
"Pisarz wobec kultury masowej. / Wybrane problemy polskiej autorefleksji literackiej lat 1956-1966 Ewa Szary Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 132
"Socjologia literatury a poetyka historyczna", Janusz Sławiński [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 132
"O konwencji teatralnej", Sławomir Świontek [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 134
"Informacje statystyczne o pisarzach, którzy debiutowali w latach 1900-1950", Aleksander Wallis [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Aleksander Wallis (aut. dzieła rec.) s. 134
"Pułapki socjologii literatury", Roman Zimand [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Roman Zimand (aut. dzieła rec.) s. 136
"Badania kultury literackiej i funkcji społecznych literatury", Stefan Żółkiewski [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 136
"Modele literatury współczesnej we wczesnym okresie jej rozwoju", Stefan Żółkiewski [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Literatura- muzyka- plastyka. Antologie i kontrasty", Henryk Dubowik [w:] "Szkice z historii i teorii literatury", Poznań 1971 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Dubowik (aut. dzieła rec.) s. 138
"Wyznaczniki powieści egzotycznej", Jan Panasewicz [w:] "Szkice z historii i teorii literatury", Poznań1971 : [recenzja] Ewa Szary Jan Panasewicz (aut. dzieła rec.) s. 140
"Język warstw kulturalnych a język literacki. Jego szczególne funkcje /... Ewa Szary Jan Panasewicz (aut. dzieła rec.) s. 140
"Powieść jako metodologia poznania. / Zagadnienia wybrane Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 142
"Witkacy- teoretyk groteski", Lech Sokół, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 142
"Kultura jako system semiotyczny", Jerzy Faryno, " Nurt" nr 11 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 144
"Bycie w biegu", Janina Abramowska, "Nurt" nr 11 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 144
"Metafora", Max Black, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recezja] Ewa Szary Max Black (aut. dzieła rec.) s. 146
"Analiza strukturalna tekstu literackiego", Borys Jegorow, "Nurt" nr 11 (1971) : [recenzja] Ewa Szary Borys Jegorow (aut. dzieła rec.) s. 146
"Próba lingwistycznej interpretacji tropów. / Matafora Ewa Szary J. T. Czerkasowa (aut. dzieła rec.) s. 148
"Wokół >>Powieści<< Norwida", Michał Głowiński, "Pamietnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Michał Głowiński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 148
"Tropy", Heinrich Lausberg, "Pamietnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Heinrich Lausberg (aut. dzieła rec.) s. 150
"Obrazowość i wolne skojarzenia", Marcus B. Hester, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Marcus B. Hester (aut. dzieła rec.) s. 150
"Antologia i metafora w nauce, poezji i filozofii", Chaim Perelman, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Chaim Perelman (aut. dzieła rec.) s. 152
"Teorie perspektyw narratora. Analiza stanowisk badawczych", Stanisław Eile, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN" R. IX (1971) : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Eile (aut. dzieła rec.) s. 152
"Nobilitacja Albertus. Z pogranicza historii i folkloru", Stanisław Grzeszczuk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 154
"Problem integracji narodowego i międzyliterackiego procesu rozwojowego", Dionýz Dúrišin, "Ruch Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Dionýz Dúrišin (aut. dzieła rec.) s. 154
"Spory o barok. W poszukiwaniu modelu epoki", Jadwiga Sokołowska, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Jadwiga Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 156
"Złota jesień polskiego średniowiecza", Henryk Samsonowicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 156
"Mikołaj Rej w prozie historycznej pierwszej połowy XIX w. / Z dziejów recepcji twórczości Reja Krystyna Korotajowa Halina Cieślakowa (aut. dzieła rec.) s. 158
"Przekaz antyku w polskiej zagadce literackiej i ludowej", Leon Witkowski, Toruń 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Leon Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 158
"Rej jako facecjonista", Jadwiga Kotarska [w:] "Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, 1569-1969", Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Dialogi Mikołaja Reja w perspektywie tradycji literackiej", Edmund Kotarski [w:] "Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, 1569-1969", Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 160
">>Żywot Józefa<< Mikołąja Reja na scenach polskich", Ewa Nawrocka [w:] "Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, 1569-1969", Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Ewa Nawrocka (aut. dzieła rec.) s. 162
"Droga Mikołaja Reja do literatury narodowej", Bronisław Nadolski [w:] "Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, 1569-1969", Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Mikołaj Rej- malarz obyczajów", Teresa Podgórska [w:] "Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, 1569-1969", Gdańsk 1971 : [recenzja] Jadwiga Szwedowska Teresa Podgórska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Rycerz pośmiertnie pasowany. / Ze studiów nad dawnąepiką historyczną Dobrosława Świerczyńska Ludwika Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 164
"Funkcja stylu w teorii i w praktyce autorskiej Erazma", Zofia Szmydtowa, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 166
"Antyczne tradycje prerenesansu francuskiego i jego związki z poezją polską XV w. /Na marginesie "Epitafium Zawiszy" Adama Świnki Elżbieta Sarnowska Stefan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 166
"Na wyspie Guaxary. Wojciech Bogusławski i teatr lwowski 1789-1799", Jerzy Got, Kraków 1971 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Jerzy Got (aut. dzieła rec.) s. 168
"Gosławice Jana Chryzostoma Paska", Jerzy Wiśniewski, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Jerzy Wiśniewski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta", Zdzisław Libera, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 170
"Oświeceni i sentymentalni. Studia nad literaturą i życiem w Polsce w okresie trzech rozbiorów", Roman Kaleta, Wrocław 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 170
">>Podróże<< na łamach warszawskiej prasy literackiej lat 1815-1822", Władysław Dynak, Wrocław 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Władysław Dynak (aut. dzieła rec.) s. 172
"Bogusławsciana", Zbigniew Raszewski, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zbigniew Raszewski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Cypriana Norwida teatr bez teatru", Kazimierz Braun, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Kazimierz Braun (aut. dzieła rec.) s. 174
"Z pogranicza satyry i krytyki literackiej. / Poeci stanisławowscy w świetle pamfletu i paszkwilu Dobrosława Świerczyńska Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Dziwne życie Sadyka Paszy. O Michale Czajkowskim", Jadwiga Chudzikowska, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Jadwiga Chudzikowska (aut. dzieła rec.) s. 176
"Dzierzkowski", Janina Rosnowska, Kraków 1971 : [recenzja] Janina Rosnowska Janina Rosnowska (aut. dzieła rec.) s. 176
"Reżyserska ręka Norwida", Irena Sławińska, Kraków 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Świat tetralny młodego Mickiewicza", Michał Witkowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Michał Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 178
"Rok 1846 w literackiej legendzie", Marian Rawiński [w:] Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Marian Rawiński (aut. dzieła rec.) s. 180
">>Cześć i dynamit<<. Literatura a rewolucja", Maria Janion [w:] "Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Janina Kamionkowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 180
">>Autobiografia<< Aleksandra Fredry", Bogdan Zakrzewski, Wrocław 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 182
"O poglądach estetyczno-krytycznych Ludwika Sztyrmera w świetle >>Listów z Polesia<<", Zdzisław Mrożek [w:] " Szkice z historii i teorii literatury", Poznań-Bydgoszcz 1971 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Zdzisław Mrożek (aut. dzieła rec.) s. 182
"Wielka Improwizacja", Zdzisław Kępiński, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1917) : [recenzja] Hanna Filipkowska Zdzisław Kępiński (aut. dzieła rec.) s. 184
"Dzieje recepcji Norwida", Marian Piechal, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Marian Piechal (aut. dzieła rec.) s. 184
"Piśmiennictwo polskie i teatr polski na Bukowinie w okresie panowania austriackiego / 1774-1918 Hanna Filipkowska Emil Biedrzycki (aut. dzieła rec.) s. 186
"Norwidowski teatr świata", Sławomir Świontek, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Jacek Trznadel Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 186
"Słowacki w służbie rewolucji i ojczyzny", Marian Tatara, "Rocznik Komisji Historyczniliterackiej PAN" R. IX (1971) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 188
"Korespondencja", Maria Konopnicka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 190
"Reymont. Opowieść biograficzna", Barbara Kocówna, Warszawa 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Barbara Kocówna (aut. dzieła rec.) s. 190
"Twórczość nowelistyczna Ignacego Maciejowskiego-Sewera", Eugenia Łoch, Wrocław 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Eugenia Łoch (aut. dzieła rec.) s. 192
"Neoromantyzm polski 1890-1918", Julian Krzyżanowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Bolesław Prus", Teresa Tyszkiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Teresa Tyszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 194
"Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria 4. Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu", Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska s. 194
"Lekcja rewolucji. / O znaczeniu rewolucji 1905 roku w procesie historycznoliterackim. Izabela Jarosińska Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 196
"Od >>piękności walki<< do >>odnowy duszy wspólnej<<. / Literatura w poszukiwaniu sensu rewolucji Izabela Jarosińska Anna Grajewska (aut. dzieła rec.) s. 196
"Topos rewolucji w literaturze polskiej", Izabela Jarosińska [w:] Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Awangarda i rewolucja", Zbigniew Jarosiński [w:] "Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [ recenzja] Izabela Jarosińska Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 198
"Retoryka rewolucji. Techniki literackiej perswazji w prozie o roku 1905", Marian Płachecki [w:] "Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Marian Płachecki (aut. dzieła rec.) s. 200
"Inteligencja i rewolucja. Rewolucja 1905-1907 a myśl krytyczna Stanisława Brzozowskiego", Andrzej Mencwel [w:] Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 200
"Żeromski o futurystach", Bolesław Pęzala [w:] "Szkice z historii i teorii literatury", Poznań 1971 : [recenzja] Ewa Szary Bolesław Pęzala (aut. dzieła rec.) s. 202
">>Za wolność waszą i naszą<<. Literacka historia idei", Zygmunt Ziątek [w:] "Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 202
"Symbol naczelny >>Popiołów<< Żeromskiego", Jerzy Paszek, "Pamiętnik Literacki" R. LXII (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 204
"Muzyka i jej funkcje w >>Róży<< Stefana Żeromskiego", Marian Wańczowski, Wrocław 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Marian Wańczowski (aut. dzieła rec.) s. 204
"Echa legendy kościuszkowskiej w >>Popiołach<< Żeromskiego", Mieczysława Mitera-Dobrowolska, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN", Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Mieczysława Mitera-Dobrowolska (aut. dzieła rec.) s. 206
"Motywy indyjskie w liryce Kasprowicza. Geneza i usytuowanie", Jan Tuczyński, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Roman Loth Jan Tuczyński (aut. dzieła rec.) s. 206
"Obecność i wizja historii w dramatach Wyspiańskiego", Jan Nowakowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. V (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Upadek i odrodzenie Młodej Polski", Artur Hutnikiewicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R. V (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 208
"Reymont jako pisarz polskiej prowincji", Kazimierz Wyka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.V (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 210
">>Rota<< w świetle publicystyki politycznej i korespondencji Marii Konopnickiej", Justyna Lec, "Ruch Literacki" R. XII (1971) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Justyna Lec (aut. dzieła rec.) s. 210
"Prozaiczne początki", Henryk Bereza, Warszawa 1971 : [recenzja] Z. Z. Zygmunt Ziątek Henryk Bereza (aut. dzieła rec.) s. 212
"Nieufni i zadufani. Romantyzm i klasycyzm młodej poezji lat sześćdziesiątych", Stanisław Barańczak, Wrocław 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 212
"Leon Chwistek. Biografia artysty / 1884-1944 Janusz Stradecki Karol Estreicher (aut. dzieła rec.) s. 214
"Marginałki. Felietony o książkach", Bohdan Czeszko, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Bohdan Czeszko (aut. dzieła rec.) s. 214
"Studia z historii literatury dla dzieci i młodzieży. Praca zbiorowa", Wanda Grodzieńska, Warszawa 1971 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Wanda Grodzieńska (aut. dzieła rec.) s. 216
"Gwiaździsty diament", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 216
"Egzystencjalizm w filozofii i literaturze", Jerzy Kossak, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Jerzy Kossak (aut. dzieła rec.) s. 218
"Sprawa sensu", Andrzej Mencwel, Warszawa 1971 : [recenzja ] Jacek Trznadel Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 218
"Życie literackie Poznania w latach 1917-1939", Edward Pawlak, Poznań 1971 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Edward Pawlak (aut. dzieła rec.) s. 220
"Świat Jerzego Szaniawskiego", Wojciech Natanson, Łódź 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 220
"Peleryna, ciupaga i znak tajemny", Jan Reychman, Kraków 1971 : [recenzja] Stefania Bańcer Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 222
"Literaci polscy. Przemiany zawodu na tle przemian kultury współczesnej", Andrzej Siciński, Wrocław 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Andrzej Siciński (aut. dzieła rec.) s. 222
"W trzydziestolecie śmierci Aleksandra Brücknera", Kraków 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 224
"Zwyczajna Apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów", Andrzej Werner, Warszawa 1971 : [recenzja] Andrzej Werner Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 224
"Upływa szybko życie. Książka wspomnień", Witold Zechenter, Kraków 1971 : [recenzja] Janusz Stradecki Witold Zechenter (aut. dzieła rec.) s. 226
"Rok 1944 w procesie literackim", Włodzimierz Maciąg [w:] "Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 226
"Społeczna recepcja literatury niebeletrystycznej", Janusz Ankudowicz [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Janusz Ankudowicz (aut. dzieła rec.) s. 228
"Rewolucja a przemiany kultury literackiej 1918-1939", Stefan Żółkiewski [w:] "Literatura polska wobec rewolucji", Warszawa 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 228
"Adaptacje utworów literackich w polskim filmie okresu powojennego", Maryla Bopfinger [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Maryla Bopfinger (aut. dzieła rec.) s. 230
"Grupa zawodowa literatów polskich w dwóch dwudziestoleciach", Andrzej Siciński [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Andrzej Siciński (aut. dzieła rec.) s. 230
"Listy Szaniawskiego do Grzymały", Jerzy Konieczny [w:] "Szkice z historii i teorii literatury", Poznań 1971 : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Konieczny (aut. dzieła rec.) s. 232
"Społeczna recepcja literatury pięknej", Stanisław Siekierski [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Siekierski (aut. dzieła rec.) s. 232
"U źródeł kształtowania się warsztatu twórczego Marii Dąbrowskiej", Aleksandra Kosanowska-Barabasz, Wrocław 1971 : [recenzja] Jadwiga Kaczyńska Aleksandra Kosanowska-Barabasz (aut. dzieła rec.) s. 234
"Wrocławskie czasopisma studenckie z lat 1967-1970", Lothar Herbst, Wrocław 1971 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Lothar Herbst (aut. dzieła rec.) s. 234
"Z nakazu boga Apollina", Andrzej Gronczewski, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Andrzej Gronczewski (aut. dzieła rec.) s. 236
"W księdze żywota i wiedzy", Stanisław Witold Balicki, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Stanisław Witold Balicki (aut. dzieła rec.) s. 236
"Jeszcze raz o krytyce", Mieczysław Porębski, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Dancing i jego fikcje", Andrzej Konkowski, " Miesiecznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Konkowski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Irzykowski wśród pokoleń, czyli dramat sceptyka", Bogdan Rogatko, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Janusz Odrowąż-Pieniążek Bogdan Rogatko (aut. dzieła rec.) s. 240
"Gry i prawdy literackie", Michał Sprusiński, "Miesięcznik Literacki" R. VI (1971) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 240
"Janusowa twarz poety. / II /. / Rekonstrukcja biografii Józefa Czechowicza Izabela Jarosińska Jan Witan (aut. dzieła rec.) s. 242
"Nad debiutem Kazimiery Iłłakowiczówny. / Fragmenty Jadwiga Kaczyńska Barbara Łopatkówna (aut. dzieła rec.) s. 242
"Zatopiony w ciemnych promieniach ziemi. / O poezji Zbigniewa Herberta Alina Kowalczykowa Jolanta Dudek (aut. dzieła rec.) s. 244
"Problematyka autobiografizmu a >>Zaklęte rewiry<< Henryka Worcella", Jerzy Pluta, "Ruch Literacki" R. XII (1971) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Pluta (aut. dzieła rec.) s. 244
"W poszukiwaniu trafnej formuły raelizmu", Marian Stępień, "Ruch Literacki" R.XII (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 246
"O Brücknerze oraz paru innych sprawach- po ludzku", Tadeusz Ulewicz, "Ruch Literacki" R. XII (1971) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 246
"Dowód tożsamości", Stanisław Barańczak, "Twórczość" R.XXVII (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 248
"Między modernizmem a awangardą. Sztuka i osobowość w >>Nowych formach w malarstwie<< Stanisława Ignacego Witkiewicza", Bożena Wojnowska, "Ruch Literacki" R. XII (1971) : [recenzja] Bożena Wojnowska Bożena Wojnowska (aut. dzieła rec.) s. 248