Znaleziono 29 artykułów

Bronisław Nadolski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza w latach 1886-1944 Bronisław Nadolski s. 3-25
Osiemdziesiąt lat Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza Bronisław Nadolski s. 51-64
Podręcznik epistolograficzny Łukasza z Nowego Miasta Bronisław Nadolski s. 72-77
Wilhelm Bruchnalski (1859 - 1938) Bronisław Nadolski s. 75-85
Wokół nauki o stylach w jezuickich retorykach Bronisław Nadolski s. 81-89
Zapomniany toruński tłumacz Lutra Jan Krakowczyk Bronisław Nadolski s. 139-147
"Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej", pod red. Stefanii Kostrzewskiej-Kratochwilowej, Przemyśl 1969 : [recenzja] Bronisław Nadolski Stefania Kostrzewska-Kratochwilowa (aut. dzieła rec.) s. 149-153
Demostenesowe natchnienie w "Turcykach" Orzechowskiego Bronisław Nadolski s. 162-178
"Droga Mikołaja Reja do literatury narodowej", Bronisław Nadolski [w:] "Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, 1569-1969", Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 162
Sprawa motywów i kompozycji w "Trenach" J. Kochanowskiego Bronisław Nadolski s. 185-204
Rola Jana z Ludziska w polskiem odrodzeniu Bronisław Nadolski s. 198-211
"Achacy Cureus - poeta gdański z czasów Zygmunta Augusta", Bronisław Nadolski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Barbara Więzik Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Droga naukowa Waleriana Preisnera", Bronisław Nadolski, "Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu", 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 218
"Poeci nowołacińscy Torunia", Leon Witkowski, redaktor naukowy: Bronisław Nadolski, Toruń 1958, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Fililogiczno-Filozoficznego, tom 7, zeszyt 3, s. 44 : [recenzja] Zbigniew Nowak Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) Leon Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"Sealiger o rodzajach renesansowej poezji dworskiej", Bronisław Nadolski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XV. Literatura, Toruń 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 283
"Historia literatury polskiej od Średniowiecza do XIX wieku", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1953, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 4 nlb., 611, 1 nlb. : [recenzja] Bronisław Nadolski Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 292-309
Oddział Wileński (1928) Bronisław Nadolski s. 306-311
Pokłosie lektury poezji Jana Kochanowskiego u Adama Mickiewicza Bronisław Nadolski s. 315-331
Oddział Toruński (1946) Bronisław Nadolski s. 317-323
"Listy", Eliza Orzeszkowa, T. I-II, pod kierunkiem prof. Józefa Ujejskiego oprac. Ludwik Brunon Świderski, Warszawa 1937-1938 : [recenzja] Bronisław Nadolski Eliza Orzeszkowa (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) Ludwik Brunon Świderski (aut. dzieła rec.) s. 327-330
Z teki humanistycznej. 1. Poetycka wymiana myśli A. Krzyckiego z Neapolitańczykiem Columniusem Bronisław Nadolski s. 388-393
Epoka stanisławowska wobec polskiego renesansu Bronisław Nadolski s. 443-452
Lwowskie czasopiśmiennictwo literackie w XIX wieku Bronisław Nadolski s. 453-460
Humanistyczne mowy lekarza Piotra Gaszowica Bronisław Nadolski s. 454-472
Dookoła prac przekładowych w XVI wieku Bronisław Nadolski s. 475-487
Danieckiego przekład elegii Kochanowskiego o Odatycie i Zariadresie Bronisław Nadolski s. 535-538
"Teatr szkolny gimnazjum toruńskiego w XVII i XVIII wieku", Bronisław Nadolski, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 17, Filologia Polska, VI, 1966, s. 177-158 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 580-581
"Wybór mów staropolskich", wybrał i opracował Bronisław Nadolski, Wrocław-Kraków 1961, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 175, s. CXII, 362, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Nowak Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 601-610
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza : zarys historji 1886-1936 Bronisław Nadolski s. 687-728