Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 110
Biuletyn Polonistyczny
1970, Tom 13, Numer 37

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sesja naukowa "Opera w Polsce w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku". s. 5-9
Konferencja naukowa poświęcona problematyce socjologii literatury. s. 9-13
Sympozjum naukowe "O współczesnej kulturze literackiej". s. 13-17
Produkcja wydawnicza IBL w r. 1969. s. 17-26
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 26-48
Katedra Historii Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. s. 49-56
Katedra Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. s. 56-63
Katedra Literatury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Zakład Literatury Polskiej. s. 63-69
Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego. s. 69-82
Streszczenia rozpraw doktorskich Danuta Danek Urszula Kowalska Hanna Maria Małgowska Marta Piwińska Eleonora Udalska s. 83-98
Sesja Naukowa ku uczczeniu pamięci Stanisława Pigonia. s. 99-102
Biblioteka Gdańska PAN : (prace z zakresu historii literatury i nauk pomocniczych). s. 102-105
Materiały nadesłane. s. 105-106
Noty informacyjne. s. 107-109
"Od renesansu do baroku", Roman Pollak, Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 111
"Treny", Jan Kochanowski, oprac. Janusz Pelc, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 111
"Koźmińskie epitalamium Samuela Twardowskiego", Marian Kaczmarek, "Archiwum Literackie XIV", 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 113
"O rękopisie i wydaniach >>Wojny domowej<< Samuela Twardowskiego", Alojzy F. Kowalkowski, "Archiwum Literackie XIV", 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Alojzy Franciszek Kowalkowski (aut. dzieła rec.) s. 113
"Rękopiśmienna wersja >>Sobótki<< Jana Kochanowskiego", Janusz Pelc, "Archiwum Literackie XIV", 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 115
"Sowizdrzalskie >>Zabawki oratorskie<< w szkole konwiktowej XVIII wieku", Stanisław Pigoń, "Archiwum Literackie XIV", 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 115
"Tercyny Jana Kochanowskiego", Mieczysław Brahmer [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Mieczysław Brahmer (aut. dzieła rec.) s. 117
"Historyja o starem i młodem Tobijaszu (1693)", Tadeusz Witczak, "Archiwum Literackie XIV", 1969 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Tadeusz Witczak (aut. dzieła rec.) s. 117
"Nowe uwagi o >>Żywotach Królów Polskich<< Klemensa Janickiego", Maria Cytowska [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Maria Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 119
"Kochanowski i Kantemir. Z dziejów i wędrówek Satyra-moralisty w literaturach europejskich", Janusz Pelc [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 119
"Ze studiów nad powieścią A. Korczyńskiego", Roman Pollak [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 121
"Kartka z dziejów stosunków polsko-toskańskich", Jadwiga Rytel [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Jadwiga Rytel (aut. dzieła rec.) s. 121
"Szkoła jezuicka w zwierciadle szkolnego teatru jezuickiego", Lidia Winniczuk [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 123
"Piastowie w literaturze niemieckiej XVII w.", Elida Maria Szarota [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Barbara Otwinowska Elida Maria Szarota (aut. dzieła rec.) s. 123
"Autorstwo >>Historii w Landzie<<", Maria Karplukówna, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Maria Karplukówna (aut. dzieła rec.) s. 125
"Szlachcic idealny w >>Żywocie człowieka poczciwego<<, czyli narracja perswazyjna", Hanna Dziechcińska, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 125
"O >>Figlikach<< Mikołaja Reja", Julian Krzyżanowski, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 127
"Rzeczowniki w >>Wizerunku<< Mikołaja Reja", Władysław Kuraszkiewicz, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Władysław Kuraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 127
"O funkcjach partykuły -ć w utworach Reja", Franciszek Pepłowski, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Franciszek Pepłowski (aut. dzieła rec.) s. 129
"Rola emblematów oraz konstrukcji im pokrewnych w twórczości Mikołaja Reja", Janusz Pelc, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 129
"Paradoksy >>poćciwości<< Reja", Wiktor Weintraub, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969) : [recenzja] Hanna Dziechcińska Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 131
"Ignacy Krasicki. Monografia literacka", Mieczysław Piszczkowski, Kraków 1969 : [recenzja] Zbigniew Goliński Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 131
"Uwagi o klasycyzmie w Polsce w wieku XVIII", Zdzisław Libera [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 133
"Wydawcy i Redaktorzy >>Gazette de Varsovie<< (1791-1793)", Jerzy Łojek, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", R. 8 (1969) : [recenzja] Zbigniew Goliński Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 133
"Świat >>Sonetów krymskich<< Adama Mickiewicza", Stanisław Makowski, Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 135
"Pisarz wciąż żywy. Studia o życiu i twórczości J. I. Kraszewskiego", Wincenty Danek, Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 135
"Romantyzm polski w literaturze węgierskiej", István Csapláros [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa István Csapláros (aut. dzieła rec.) s. 137
"Francuska powieść historyczna w epoce romantyzmu", Boris Georgiewicz Reizow, Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Boris Georgiewicz Reizow (aut. dzieła rec.) s. 137
"Mickiewicz w kręgu Goethego i >>Fausta<<", Jan Zygmunt Jakubowski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 139
"Antoni Malczewski w Czechach", Józef Magnuszewski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 139
"Krasiński a literatura europejska", Zbigniew Sudolski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Kilka refleksji o romantycznych obyczajach literackich (pierwsze przekłady Mickiewicza)", Maria Straszewska [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Maria Straszewska (aut. dzieła rec.) s. 141
"Polska w romantyzmie hiszpańskim", Gabriela Makowiecka, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Maria Joczowa Gabriela Makowiecka (aut. dzieła rec.) s. 143
"Wesele we wspomnieniach i krytyce", Aniela Łempicka, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Aniela Łempicka (aut. dzieła rec.) s. 143
"Bolesław Śmiały; Skałka (dramaty", Stanisław Wyspiański, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Wyspiański (aut. dzieła rec.) s. 145
"Pisma krytyczne. T.1: O Wyspiańskim i dramacie", Ostap Ortwin, Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Ostap Ortwin (aut. dzieła rec.) s. 145
"Henryka Sienkiewicza parabola o Messeńczykach", Julian Krzyżanowski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 147
"Bolszewik Adam Snyk bohaterem powieści", Karel Krejči [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Karel Krejči (aut. dzieła rec.) s. 147
"Wiersz Bolesława Leśmiana >>Do siostry<<". Oryginał a tłumaczenie rosyjskie Borysa Pasternaka", Zygmunt Saloni [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Zygmunt Saloni (aut. dzieła rec.) s. 149
"Estetyczna doktryna Zoli a poglądy realistów polskich na istote powieści i zadania powieściopisarza", Janina Kulczycka-Saloni [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 149
"Richard Dehmel i Stanisław Przybyszewski", Roman Taborski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Z zagadnień genetycznych dramatu Sienkiewicza >>Na jedną kartę<<", Zygmunt Szweykowski [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Zygmunt Szweykowski (aut. dzieła rec.) s. 151
"Zasługi polskie Francka-Louis Schoella", Kazimierz Wyka [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 153
"Stefan Żeromski a rewolucja socjalistyczna", Henryk Markiewicz [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 153
"Żeromski o dwóch rewolucjach", Stanisław Zabierowski [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Stanisław Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 155
"Dzieci - powieściowym rozrachunkiem Bolesława Prusa z rewolucją 1905-1907", Stanisława Tomczyk-Zgierska [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisława Tomczyk-Zgierska (aut. dzieła rec.) s. 155
"Koncepcja powieści tendencyjnej w polskiej krytyce 60-70 lat XIX w.", Helena Cybienko, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Ewa Szary Helena Cybienko (aut. dzieła rec.) s. 157
"Wyspiański, jak się o nim nie mówi", Jan Dürr-Durski, Stefan Durski, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stefan Durski (aut. dzieła rec.) Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Stanisław Wyspiański - summa tradycji i źródło nowoczesności", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 159
"Wyspiański a teatr baroku hiszpańskiego", Zofia Karczewska-Markiewicz, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Hanna Filipkowska Zofia Karczewska-Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 159
"Klątwa i Sędziowie, czyli o młodopolskim synkretyzmie artystycznym", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Hanna Filipkowska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Teatr Wyspiańskiego", Wojciech Natanson, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Hanna Filipkowska Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 161
"Program ugody polsko-rosyjskiej >>Kraju<<", Zenon Kmiecik, "RocznikHistorii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 8 (1969), z. 4 : [recenzja] Hanna Filipkowska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 163
"Czasopiśmiennictwo naukowe w Galicji w dobie autonomicznej", Jerzy Myśliński, "RocznikHistorii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 8 (1969), z. 4 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 163
"O dramacie", Wilam Horzyca, Warszawa 1969 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Wilam Horzyca (aut. dzieła rec.) s. 165
"Wolność wyboru", Mieczysław Jastrun, Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Mieczysław Jastrun (aut. dzieła rec.) s. 165
"Próba portretu. Rzecz o Adamie Polewce", Juliusz Kydryński, Kraków 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Juliusz Kydryński (aut. dzieła rec.) s. 167
"Stanisław Piętak, poeta i prozaik", red. S. Frycie, Rzeszów 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Stanisław Frycie (aut. dzieła rec.) s. 167
"Wincenty Ogrodziński, historyk piśmiennictwa śląskiego", Adela Pryszczewska-Kozołub, Opole 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Adela Pryszczewska-Kozołub (aut. dzieła rec.) s. 169
"Studia poświęcone stosunkom literackim polsko-czeskim i polsko-słowackim", pod red. J. Ślizińskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 169
"Krzesanie ognia. Szkice", Jan Szczawiej, Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jan Szczawiej (aut. dzieła rec.) s. 171
"Stanisława Wasylewskiego związki ze Śląskiem", Danuta Zielonkowa, Opole 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Danuta Zielonkowa (aut. dzieła rec.) s. 171
"Rudyard Kipling w swiecie dzisiejszym", Witold Chwalewik [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Witold Chwalewik (aut. dzieła rec.) s. 173
"Recepcja twórczości Jana Olbrachta w Polsce", Jerzy Śliziński [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 173
"Wokół polemik nad >>Kordianem i chamem<< Leona Kruczkowskiego", Jerzy Cieszkowski [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jerzy Cieszkowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Trzy poetyki rewolucyjne. Jasieński, Broniewski, Szenwald", Tadeusz Bujnicki [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 175
"Kontrowersje mało znane", Marian Stępień [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 177
"Z dziejów krakowskiej lewicy intelektualnej", Jacek Tarczałowicz [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Jacek Tarczałowicz (aut. dzieła rec.) s. 177
"Lech Piwowar w kręgu poetyckiej i społecznej awangardy lat trzydziestych", Wacław Torbus [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Wacław Torbus (aut. dzieła rec.) s. 179
"Zofia Nałkowska o >>wielkiej sprawie<<", Włodzimierz Wójcik [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Izabela Szubert Włodzimierz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 179
"Ideologia a narracja w powieściach Leona Kruczkowskiego", Józef Zając [w:] "Literatura polska wobec idei rewolucyjnych XX wieku", Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziętek Józef Zając (aut. dzieła rec.) s. 181
"Znamiona wielkiej epiki", Stanisław Burkot, "Ruch Literacki", R. 10 (1969), z. 6 : [recenzja] Janusz Pieniążek Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 181
"Piotr Grzegorczyk i >>Ruch Literacki<< 1926-1939", Jerzy Starnawski, "Ruch Literacki", R. 10 (1969), z. 6 : [recenzja] Janusz Pieniążek Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 183
"Wspólnota poetycka - klasycyzm", Jerzy Kwiatkowski, "Ruch Literacki", R. 10 (1969), z. 6 : [recenzja] Janusz Pieniążek Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 183
"Polska awangarda poetycka. Program lat 1917-1923. T. 1-2", Andrzej Lam, Kraków 1969 : [recenzja] Janusz Sławiński Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 185
"Kariera literacka form rodzajowych >>silva<<", Stefania Skwarczyńska [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Ewa Szary Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 187
"Miejsce dziesięciozgłoskowca w literaturze XVI w.", Maria Renata Mayenowa [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Ewa Szary Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 187
"Historia czy literatura?", Roland Barthès, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Roland Barthès (aut. dzieła rec.) s. 189
"Zadania i trudności dzisiejszej historiografii literackiej", Friedrich Sengle, "Pamiętnik Literacki", R. 60 (1969), z. 4 : [recenzja] Ewa Szary Friedrich Sengle (aut. dzieła rec.) s. 189
"Franciszek Wawrowski i jego zbiór", Teresa Brzozowska [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Teresa Brzozowska (aut. dzieła rec.) s. 191
"Natura, kultura, sztuka", Marek J. Siemèk, "Przegląd Humanistyczny", R. 13 (1969), nr 6 : [recenzja] Ewa Szary Marek J. Siemèk (aut. dzieła rec.) s. 191
"U źródeł czytelnictwa ludowego", Janusz Dunin [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Janusz Dunin (aut. dzieła rec.) s. 193
"Mistrz Twardowski w obliczu historii", Roman Bugaj [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Roman Bugaj (aut. dzieła rec.) s. 193
"Oskar Kolberg wobec literatury ludowej", Ryszard Górski [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) s. 195
"Nobilitacja antybohatera", Stanisław Grzeszczuk [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 195
"Model fabularny polskich ballad ludowych", Jadwiga Jagiełło [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jadwiga Jagiełło (aut. dzieła rec.) s. 197
"Rosyjski Pietruszka czy teatr lalkarskiego mimu?", Henryk Jurkowski [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Henryk Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Kultura ludowa a literatura ludowa", Karol Daniel Kadłubiec [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Karol Daniel Kadłubiec (aut. dzieła rec.) s. 199
"Modlnicki raptularz Antoniny Konopczanki", Helena Kapełuś [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) s. 199
"Nieznany wariant >>Pieśni o Napoleonie<< i odszukana lirnicza >>Pieśń (nadziei patriotycznej)<< z lat 1848-1849", Stanisław Nyrkowski [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Nyrkowski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Jowialny proboszcz nowosądecki", Julian Krzyżanowski [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 201
"Jan Kubisz jako folklorystyka", Józef Ondrusz [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Ondrusz (aut. dzieła rec.) s. 203
"Florian Ceynowa jako folklorysta", Leon Roppel [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Leon Roppel (aut. dzieła rec.) s. 203
"Historia o królowej Polski", Jan Ślaski [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jan Ślaski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Władysław Siarkowski - współpracownik Oskara Kolberga", Agata Skrukwa [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Agata Skrukwa (aut. dzieła rec.) s. 205
"Zbiór pieśni mazurskich Józefa Gąsiorowskiego", Stanisław Świrko [w:] "W świecie pieśni i bajki", Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 207