Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 82
Biuletyn Polonistyczny
1979, Tom 22, Numer 2 (72)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Staropolszczyzna. s. 16-33
Oświecenie. s. 34-43
Romantyzm. s. 44-59
Pozytywizm — Młoda Polska. s. 60-81
Literatura współczesna. s. 82-127
Teoria literatury. s. 128-137
Metodyka nauczania. s. 142-146
"Problem segmentacji tekstu prozatorskiego", Stanisław Balbus, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 182
"Strategie i czytelnicy", Edward Balcerzan, "Teksty" nr 1 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 182
"O derywacji stylistycznej (na przykładzie poetyckiego interdialektu folkloru i >>gwary<< w literaturze)", Jerzy Bartmiński, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 184
"Pisarz wśród filozofów", Ewa Bieńkowska, "Teksty" nr 1 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 184
"Stylizacja gwarowa na przykładzie >>Rodu Gąsieniców<< J.Kapeniaka", Józef Bubak, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Joanna Zawadzka Józef Bubak (aut. dzieła rec.) s. 186
"Poetyka stosowana", Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch, Warszawa 1978 : [recenzja] Danuta Szczęsna Bożena Chrząstowska (aut. dzieła rec.) Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 186
"Wprowadzenie do opisu wyliczenia jako zasady budowy tekstu", Maciej Grochowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maciej Grochowski (aut. dzieła rec.) s. 188
"Cytat w narracji. Zarys problemu", Teresa Cieślikowska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) s. 188
"Tzw. wiersz emocyjny wśród innych metod kształtowania wierszy", Adam Kulawik, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 190
"Musica libera i musica adhaerens", Stefan Jarociński, "Teksty" nr 1 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Stefan Jarociński (aut. dzieła rec.) s. 190
"Proces i aparat komunikacji literackiej", Janusz Lalewicz, "Teksty" nr 1 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Janusz Lalewicz (aut. dzieła rec.) s. 192
"Pojęcie języka poetyckiego i pojęcie stylu", Maria Renata Mayenowa, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) s. 192
"Teufelsdrockh redivivus albo o pewnym dialogu tekstowym", Ryszard Nycz, "Teksty" nr 1 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 194
"Z zagadnień języka poezji współczesnej. Funkcja zdania pojedynczego", Ewa Ostrowska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Ewa Ostrowska (aut. dzieła rec.) s. 194
"Allegro con fucco", Michał Piotrowski, "Teksty" nr 1 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Michał Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 196
"Instrumentacja dźwiękowa tekstu literackiego", Lucylla Pszczołowska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 196
"Początki wiersza nieregularnego", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 198
"O paru zagadnieniach poetyki nie podjętych przez badania języka poezji (literatury)", Stefania Skwarczyńska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Tekst. Język. Poetyka. Zbiór studiów", Red. M.R.Mayenowa, Wrocław 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 200
"List i pamiętnik. Dwie formy wypowiedzi osobistej", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 418, "Prace Literackie" XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Z językowych wyznaczników gatunku literackiego", Jan Trzynadlowski, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Z zagadnień języka i stylu", Aleksander Wilkoń, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 202
"Kochanowskiego biografia kreowana", Janina Abramowska, "Teksty" nr 1 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 204
">>Żywot człowieka poczciwego<< Mikołaja Reja w perspektywie problematyki adresata dzieła", Bogusław Bednarek, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 418, "Prace Literackie" XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Bogusław Bednarek (aut. dzieła rec.) s. 204
"Polityka i pióro. O Władysławie Kowalskim", Tadeusz Błażejewicz, Łódź 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Tadeusz Błażejewicz (aut. dzieła rec.) s. 206
"Dowcip językowy w twórczości S.Lema", Zofia Bożek, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zofia Bożek (aut. dzieła rec.) s. 206
"O poezji rewolucyjnej. Szkice i sylwetki", Tadeusz Bujnicki, Katowice 1978 : [recenzja] Anna Bujnowska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 208
"Ignacy Zakrzewski. Wydawca >>Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski<< i >>Lites ac res geste inter polonas ordinemque cruciferorum<<", Helena Chłopocka, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z.14 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Helena Chłopocka (aut. dzieła rec.) s. 208
"Pełnie nadrealne. (Próba odczytania utworu J. Ficowskiego >>Puste miejsce po...<<)", Stanisław Dąbrowski, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Warszawskie antymonie", Jan Detko, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 210
"Dzieło literackie jako źródło historyczne", Red. J.Sławiński, Z.Stefanowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Marian Płachecki s. 212
"Skrzydła poezji polskiej i współczesny antywiersz", Maria Dłuska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 214
"Janusz Korczak - inaczej", Jolanta Elkan, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Jolanta Elkan (aut. dzieła rec.) s. 214
"Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji Czesława Miłosza", Aleksander Fiut, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 216
"Stanisław Brzozowski w kręgu marksistowskiej inspiracji filozoficznej", Czesław Głombik, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1978) : [recenzja] Barbara Marzęcka Czesław Głombik (aut. dzieła rec.) s. 216
"Pod urokiem >>karju słońca<<. Motywy włoskie w twórczości Jana Lemańskiego", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP Opole"S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 218
"Juliusz Kaden-Bandrowski wobec narracji młodopolskiej", Krystyna Jakowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 218
"O sztambuchu romantycznym", Joanna Jania, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 418, "Prace Literackie" XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Joanna Jania (aut. dzieła rec.) s. 220
"Józef Grycz w Bibliotece Kórnickiej", Zbigniew Kalisz, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.14 (1978) : [recenzja] Halina Gacowa Zbigniew Kalisz (aut. dzieła rec.) s. 220
"Michała Pogodina zainteresowania polskie", Eugenia Kucharska, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", S.B. Studia i monografie, Opole 1978 : [recenzja] Barbara Paczkowska Eugenia Kucharska (aut. dzieła rec.) s. 222
"Opracowania krytyczne współczesnej prozy amerykańskiej", Zbigniew Lewicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1978) : [recenzja] Barbara Marzęcka Zbigniew Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 222
"Danete Ulisses", Krzysztof Ligota, "Twórczość" nr 10 (1978) : [recenzja] Jan Zieliński Krzysztof Ligota (aut. dzieła rec.) s. 224
"Gramatyka rymu Piotra Kochanowskiego", Władysław Lubaś, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Władysław Lubaś (aut. dzieła rec.) s. 224
"System terminologiczno-pojęciowy w krytyce Bolesława Leśmiana", Elżbieta Łubowicz, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 418, "Prace Literackie" XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Elżbieta Łubowicz (aut. dzieła rec.) s. 226
"Nieznany wiersz białoruski ze zbiorów kórnickich", Adam Maldzis, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.14 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Adam Maldzis (aut. dzieła rec.) s. 226
"Działalność wydawnicza Jana Działyńskiego", Andrzej Mężyński, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" z.14 (1978) : [recenzja] Halina Gacowa Andrzej Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 228
"Dydaktyzm literatury popularnej czy popularność literatury dydaktycznej", Anna Martuszewska, "Teksty" nr 1 (1978) : [recenzja] Ryszard Nycz Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 228
"Konstrukcja bohatera dziecięcego w barokowej kolędzie i poezji bożonarodzeniowej", Anna Mrugał, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 418, "Prace Literackie" XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Anna Mrugał (aut. dzieła rec.) s. 230
"Alegoryzm >>Powieści wschodnich<< Ignacego Krasickiego", Jan Neuberg, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Neuberg (aut. dzieła rec.) s. 230
"O szkodliwości narkotyków językiem S.I.Witkiewicza", Magdalena Nowotna-Szybistowa, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Magdalena Nowotna-Szybistowa (aut. dzieła rec.) s. 232
"Przez okulary Sławomira Mrożka", Tadeusz Nyczek, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1978) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Tadeusz Nyczek (aut. dzieła rec.) s. 232
"Wokół >>Dni listopadowych<< Zygmunta Kisielewskiego", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Maria Prussak Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 234
">>Powieści Wschodu i Zachodu<< Wojciecha Dzieduszyckiego jako wyraz zainteresowania Orientem w dobie pozytywizmu", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Małgorzata Masalska Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 234
"Gotyk i ruiny w wyobraźni literackiej epoki Oświecenia (Anglia-Polska)", Zofia Sinko, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1978) : [recenzja] Barbara Paczkowska Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 236
"Styl poetycki Norwida ze stanowiska historycznego", Teresa Skubalanka, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 236
"Elementy krytyki w tekstach literackich polskiego Oświecenia", Halina Stankowska, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 418, "Prace Literackie" XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 238
"Fragment korespondencji Władysława Nehringa z Romualdem Hubem", Stanisława Sochacka, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 418, "Prace Literackie" XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Halina Gacowa Stanisława Sochacka (aut. dzieła rec.) s. 238
"Eseistyka i dramaturgia Anatola Sterna", Władysław Studencki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Barbara Marzęcka Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 240
"Wacława Potockiego >>warsztat poetycki<<. Ze studiów nad sformułowaną świadomością literacką pisarza", Krzysztof Szuwalski, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Małgorzata Masalska Krzysztof Szuwalski (aut. dzieła rec.) s. 240
"Między renesansem a kontrreformacją. Poglądy filozoficzne Szymona Starowolskiego. 1588-1656", Piotr Szydłowski, "Zeszyty Naukowe UJ". Studia Religiologica z.2, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Piotr Szydłowski (aut. dzieła rec.) s. 242
"Julian Klaczko- współtwórca polityki kulturalnej Hotelu Lambert", Zofia Trojanowiczowa, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 242
"Płomień obdarzony rozumem", Jacek Trznadel, Warszawa 1978 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 244
"Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego", Wacław Walecki, Wrocław 1978 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 244
"Polemika w dyptyku dramatycznym Cypriana Norwida >>Tyrtej- Za kulisami<<", Alfred Wolny, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Maria Prussak Alfred Wolny (aut. dzieła rec.) s. 246
"Teksty kolędowe z pierwszej połowy w. XVI zapisane w inkunabule bernardynów krakowskich czy >>Scenariusz<< żakowskich igr bożonarodzeniowych", Wiesław Wydra, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 246
"Narrator w nowelistyce chłopskiej A.Dygasińskiego", Alicja Wysokińska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Alicja Wysokińska (aut. dzieła rec.) s. 248
"Józef Wybicki w katalogu Bibliothèque Nationale w Paryżu", Władysław Zajewski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1978) : [recenzja] Halina Gacowa Władysław Zajewski (aut. dzieła rec.) s. 248
"O >>Albumie<< Moszyńskiego, o >>Sonetach<< i o wierszu Mickiewicza >>Do M<<", Czesław Zgorzelski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1978) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 250
"Od Oświecenia ku Romantyzmowi i współczesności. (Szkice historycznoliterackie)", Czesław Zgorzelski, Kraków 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 250
"Dziecko w poezji dla dzieci", Bogusław Żurakowski, "Zeszyty Naukowe WSP Opole S.A. Filologia Polska XVI : [recenzja] Barbara Marzęcka Bogusław Żurakowski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Bibliografia czasopism i wydawnictw zbiorowych 1972-1974. Czasopisma nowe, zawieszone i zmieniające tytuł", Oprac. H.Bigoszewiczowa, L.Dybowiczowa, J.Pietrzykowska, Red. I.Dybowiczowa, Warszawa 1978 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 252
"Słownik współczesnych pisarzy. Seria II. T.2: L-T", Oprac. zespół pod red. J.Czachowskiej, Warszawa 1978 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 254
"W poszukiwaniu formuły edycji tekstu literackiego dla szkoły", Władysław Dynak, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 370, Problemy nauczania języka i literatury polskiej. Cz.1: Literaturoznawstwo i metodyka, Wrocław 1977 : [recenzja] Anna Bujnowska Władysław Dynak (aut. dzieła rec.) s. 254
"Juliusza Osterwy parafraza >>Antygony<<", Ireneusz Guszpit, "Acta Universitatis Wrarislaviensis" Nr 418. Prace Literackie XIX, Wrocław 1977 : [recenzja] Mar. P. Ireneusz Guszpit (aut. dzieła rec.) s. 256
"Polskie Oberammergau czyli próba wskrzeszenia misterium w Kalwarii Zebrzydowskiej przez Macieja Szukiewicza", Leokadia Pośpiechowa, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" S.A. Filolofia Polska XVI : [recenzja] Mar. P. Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 256