Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 197
Biuletyn Polonistyczny
1986, Tom 29, Numer 3-4 (101-102)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan polonistycznej (literackiej) kadry naukowej i dydaktycznej (ekspertyza). s. 1-21
Pomoce dydaktyczne na użytek polonistycznych studiów literaturoznawczych (ekspertyza) J. Bachórz Tadeusz Bujnicki Stanisław Burkot Mieczysław Inglot s. 22-27
Spotkania Oświeceniowe Ewa Juzoń s. 28-36
"Literary Studies in Poland: Etudes Litteraires en Pologne". s. 37-40
Udział IBL PAN w organizowaniu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Maria Koszycka s. 41-45
"Z badań nad kulturą umysłową i literacką na Pomorzu lat 1920-1939" Jan Data s. 46-50
"Adam Szymański i epicy wygnania" Leokadia Hull s. 58-59
Kolokwium poświecone S. I. Witkiewiczowi : (na Uniwersytecie w Amsterdamie) Michał Głowiński s. 59-62
"Poezja pokolenia wojennego" Stanisław Kryński s. 62-67
"250 rocznica urodzin Ignacego Krasickiego" Hanna Sawicka s. 67-71
"Literatura Polski Ludowej 1945-1985" Tomasz Wójcik s. 71-81
"Polska powieść historyczna XX wieku" Wiesława Sołtys Małgorzata Tomikowska s. 81-87
"Dzieje dramatu polskiego w I połowie XIX w." Włodzimierz Szturc s. 91-93
"Kultura żywego słowa w dawnej Polsce" Adam Karpiński s. 94-99
"Mesjanizm i słowianofilstwo" Maria Cieśla-Korytowska s. 99-101
"Język Cypriana Norwida" Radosław Pawelec s. 102-105
"Science fiction i jej pogranicza" Andrzej Niewiadomski s. 105-109
"Kultura polska po roku 1945" Stanisław Siekierski s. 110-113
"Demografia a literatura: literackie i językowe aspekty problemu" Zbigniew Chojnowski s. 113-116
Kolokwium poświęcone 130 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza Marta Zielińska s. 122-126
"Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa" Włodzimierz Bolecki s. 126-134
"Henryk Sienkiewicz - w 140 rocznicę urodzin: biografia - twórczość - recepcja Wiesława Piekarska s. 135-146
Tom "Naturalizm" w serii "Historia porównawcza literatur w językach europejskich" Janina Kulczycka-Saloni s. 152-159
Litteraria wśród nabytków rękopiśmiennych Biblioteki Gdańskiej PAN Helena Dzienis s. 159-162
Nabytki Biblioteki PAN w Krakowie Krystyna Stachowska s. 163-164
Nabytki rękopiśmiennicze Biblioteki IBL PAN Zofia Dernałowicz s. 164-172
Rękopiśmienne nabytki Zbiorów Specjalnych Biblioteki IS PAN Marzena Kuraś Joanna Sosnowska s. 173-176
"W kręgu recepcji Floriana w Polsce", Alina Aleksandrowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 178
"Czy Młoda Polska kochała śmiech?", Jolanta Ambrosewicz, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.22 (1985) : [recenzja] Anna Bujnowska Jolanta Ambrosewicz (aut. dzieła rec.) s. 178
"Antologia poezji ludowej 1830-1980", Wyd.3,popr. i rozsz., Wybór i przedmowa J.Szczawiej, Warszawa 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 180
"Problem kompozycji makaronicznej. Poprzedzający >>Pieśni trzy<< list Kochanowskiego do Zamoyskiego", Jerzy Axer, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 180
"Różnorodność i jedność. (Szkic o piśmiennictwie robotników)", Marcin Bajerowicz, "Miesięcznik Literacki" nr 8 (1985) : [recenzja] Julia Pitera Marcin Bajerowicz (aut. dzieła rec.) s. 182
"Poezja jako >>rzecz wyobraźni<<. Z dziejów pewnej ideologii artystycznej", Edward Balcerzan, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 182
"Poezja współczesna w szkole podstawowej", Alicja Baluch, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Alicja Baluch (aut. dzieła rec.) s. 184
"Generacja powstańcza 1830-31. O przemianach w świadomości Polaków XIX wieku", Alina Barszczewska-Krupa, Łódź 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Alina Barszczewska-Krupa (aut. dzieła rec.) s. 184
"Retoryka obrazu", Roland Barthes, Tłum. Z.Kruszyński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 186
">>Zaścianek Podkowa<< Władysława Syrokomli. Uwagi o problemach i poetyce", Antonina Bartoszewicz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Antonina Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 186
"Kultura czytelnicza profesorów Krakowskiej Szkoły Głównej Koronnej", Krystyna Bednarska-Ruszajowa, "Ze Skarbca Kultury”, z.40 (1985): [recenzja] Katarzyna Mroczek Krystyna Bednarska-Ruszajowa (aut. dzieła rec.) s. 188
">>Ateneum Kapłańskie<< - 75 lat istnienia", Leszek Belzyt, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Leszek Belzyt (aut. dzieła rec.) s. 188
"Osiem lat w Warszawie (kronika)", Julije Benešič, Tłum.D.Čirlič-Straszyńska, Warszawa 1985 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Julije Benešič (aut. dzieła rec.) s. 190
">>Snobizm i postęp<< i >>Przepióreczka<< a międzywojenny regionalizm kulturalny", Marek Białota, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.22 (1985) : [recenzja] Anna Bujnowska Marek Białota (aut. dzieła rec.) s. 190
"Retoryka wizualno-werbalna", Gui Bonsiepe, Tłum. M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Gui Bonsiepe (aut. dzieła rec.) s. 192
"Jerzy Zawieyski", Jan Z. Brudnicki, Warszawa 1985 : [recenzja] A. Bujnowska Jan Z. Brudnicki (aut. dzieła rec.) s. 192
"Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku", Józef Budzyński, Wrocław 1985 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Józef Budzyński (aut. dzieła rec.) s. 194
"Starego Teatru druga młodość", Jerzy Bujański, Kraków 1985 : [recenzja] Julia Pitera Jerzy Bujański (aut. dzieła rec.) s. 194
">>Krzyżacy<< - bliski i daleki świat historii", Tadeusz Bujnicki, "Ruch Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Julia Pitera Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 196
"Problem >>duszy rosyjskiej<< w publicystyce okresu Młodej Polski",Bogdan Burdziej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) s. 196
"Teoria wiedzy Stanisława Brzozowskiego", Andrzej Chmielecki, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Chmielecki (aut. dzieła rec.) s. 198
">>Choć Radziwiłł, alem człowiek...<<. Gawęda romantyczna prozą", Wybór i oprac. M.Maciejewski, Kraków 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 198
"Podróż po peryferiach pierwszego królestwa. Od Brunona Schulza do Andrzeja Kuśniewicza", Ryszard Chodźko, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Chodźko (aut. dzieła rec.) s. 200
"Literatura osobna", Jerzy Cieślikowski, Wybór: R.Waksmund, Warszawa 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Cieślikowski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Cochanoviana (II). Materiały do dziejów twórczości Jana Kochanowskiego z lat 1551-1625", Oprac.M.Korolko, Wrocław 1986 : [recenzja] Katarzyna Mroczek s. 202
"O sztuce teatru", Edward Gordon Craig, Tłum.M.Skibniewska, Warszawa 1985 : [recenzja] Tomasz Chachulski Edward Gordon Craig (aut. dzieła rec.) s. 204
"Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką (1939-1945)", Ewa Cytowska, Warszawa 1986 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Ewa Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 204
">>Astolda<< Anny Mostowskiej jako powieść sentymentalna", Barbara Czwórnóg-Jadczak, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", z. 1, Lublin 1983 : [recenzja] Tomasz Chachulski Barbara Czwórnóg-Jadczak (aut. dzieła rec.) s. 206
"Adam Mickiewicz", Maria Dernałowicz, Warszawa 1985: [recenzja] Anna Bujnowska Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) s. 208
">>Meropa<<: pierwsza tragedia klasyczna w teatrze narodowym", Marek Dębowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1984) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Marek Dębowski (aut. dzieła rec.) s. 208
">>Nieszczera szczerość<<. Proust w >>Dzienniku<< Gombrowicza", Jerzy Domagalski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Domagalski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Chimery Pana Mikołaja (1)", Ryszard Engelking, "Twórczość" z.12 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Engelking (aut. dzieła rec.) s. 212
"Chimery Pana Mikołaja (2)", Ryszard Engelking, "Twórczość" nr 1 (1986) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Engelking (aut. dzieła rec.) s. 214
"Dramaturgia współczesna. 1945-1980", Lesław Eustachiewicz, Warszawa 1985 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Lesław Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 214
"Wizyta Bolesława Prusa w lwowskim Ossolineum", Stanisław Fita, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Fita (aut. dzieła rec.) s. 216
"Konteksty wartościowania literatury", Northrop Frye, Tłum. M.Adamczyk, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Northrop Frye (aut. dzieła rec.) s. 218
"Dziennikarze prasy żydowskiej w Polsce", Marian Fuks, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Marian Fuks (aut. dzieła rec.) s. 220
"Autorytet, władza i wolność w zyciu i utworach Witkacego", Daniel C. Gerould, Tłum. I.Sieradzki, "Dialog" nr 9 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Daniel C. Gerould (aut. dzieła rec.) s. 220
"Ryszard III i Prometeusz. O >>Nowym Wyzwoleniu<< Stanisława Ignacego Witkiewicza", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 222
"Bajka o dwóch kłosach", Juliusz W. Gomulicki, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Juliusz W. Gomulicki (aut. dzieła rec.) s. 222
"Outsider w prozie polskiej po roku 1956", Hanna Gosk, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1985) : [recenzja] Joanna Zawadzka Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 224
">>Nordischer Mercurius<< (1683-1684) w zbiorach Biblioteki Ossolineum", Barbara Górska, "Ze Skarbca Kultury”, z.40 (1985): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Barbara Górska (aut. dzieła rec.) s. 226
"Dwa komentarze do >>Dziadów<< drezdeńskich", Konrad Górski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Z młodych lat. Listy i wspomnienia", Konstanty M. Górski, Józef Weyssenhoff, Oprac. I.Szypowska, Warszawa 1985 : [recenzja] Irena Stemplowska Konstanty M. Górski (aut. dzieła rec.) Józef Weyssenhoff (aut. dzieła rec.) s. 228
"W kręgu Maritaina. (O przedwojennej krytyce literackiej Czesława Miłosza)", Leonard Górski, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 2 (1985) : [recenzja] Tomasz Chachulski Leonard Górski (aut. dzieła rec.) s. 228
"Prasa polska w Wielkiej Brytanii 1945-1970. Przegląd informacyjno-bibliograficzny", Rafał Habielski, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Rafał Habielski (aut. dzieła rec.) s. 232
">>Nowe kino<< w poszukiwaniu własnej tożsamości", Anna Habryn, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG. Przeobrażenia kulturowe w Polsce powojennej", Gdańsk 1983 : [recenzja] Julia Pitera Anna Habryn (aut. dzieła rec.) s. 232
"Teatralia na łamach >>Chimery<<", Władysław Hendzel, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1984) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 234
"Uwarunkowanie wartości", Barbara Herrnstein Smith, Tłum. M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Barbara Herrnstein Smith (aut. dzieła rec.) s. 234
"Uprzywilejowane kryteria wartościowania literatury", Eric Donald Hirsch, Tłum. M.Adamczyk, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Eric Donald Hirsch (aut. dzieła rec.) s. 236
"Historia filmu polskiego. T.5: 1962-1967", Red. R.Marszałek, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz s. 236
"Wokół sporu Brzozowski-Irzykowski", Jerzy Jakóbczyk, "Ruch Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) s. 238
"Od ziarnka gorczycy do wielkiego żarcia, czyli co może znaczyć jedzenie w >>Dziadach<< i >>Wyzwoleniu<< Konrada Swiraskiego", Izabela Jarosińska, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie” z.58, Kraków 1985 : [recenzja] Maria Prussak Izabela Jarosińska (aut. dzieła rec.) s. 238
"Postacie poezji", Zbigniew Jarosiński, Warszawa 1985 : [recenzja] Julia Pitera Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 240
"Jarosław Iwaszkiewicz do żony Anny o sobie i swojej twórczości", Zestawiła M.Iwaszkiewicz, "Twórczość" nr 11 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 240
"Myślenie teatrem. Komentarz filozoficzny do pism teatralnych prof. S.Srebrnego", Bogusław Jasiński, "Miesięcznik Literacki" nr 10-11 (1985) : [recenzja] Maria Prussak Bogusław Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 242
"Literatura Polski Ludowej", Ryszard Karwacki, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego UG", Gdańsk 1983 : [recenzja] Julia Pitera Ryszard Karwacki (aut. dzieła rec.) s. 244
"Lata czterdzieste: współczesność, historia, mit", Józef Kelera, "Dialog" nr 1 (1986) : [recenzja] Zofia Szczygielska Józef Kelera (aut. dzieła rec.) s. 246
"Poezja pierwszej wojny. Tradycja i konwencje", Zbigniew Kloch, Wrocław 1986 : [recenzja] Zbigniew Kloch Zbigniew Kloch (aut. dzieła rec.) s. 248
"Na obczyźnie. Ludzie polskiej książki", Andrzej Kłossowski, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Andrzej Kłossowski (aut. dzieła rec.) s. 248
"Czasopismo >>Ateneum<< (1876-1901) oraz jego oblicze społeczno-naukowe", Zenon Kmiecik, Wrocław 1985 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 250
"Kultura i poznanie", Jerzy Kmita, Warszawa 1985 : [recenzja] Piotr Stasiński Jerzy Kmita (aut. dzieła rec.) s. 250
"Krajobraz i kultura: Sudety w literaturze i kulturze polskiej", Jacek Kolbuszewski, Katowice 1985 : [recenzja] Jan Zieliński Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Wiersze z cmentarza. O współczesnej epigrafice wierszowanej", Jacek Kolbuszewski, Wrocław 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Wiersz Potockiego i Kochanowskiego a wersyfikacja Kochanowskiego", Urszula Kołakowska, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", z. 1 (1983) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Urszula Kołakowska (aut. dzieła rec.) s. 254
"Zwyczajnie po prostu", Jan Koprowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Koprowski (aut. dzieła rec.) s. 254
"Jana Kochanowskiego żywot i sprawy: materiały, komentarze, przypuszczenia", Mirosław Korolko, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 256
"Witkacy i Przybyszewska: problem rewolucji", Jadwiga Kosicka, "Dialog" nr 9 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Jadwiga Kosicka (aut. dzieła rec.) s. 258
"Profesor Libera- badacz epoki Oświecenia", Teresa Kostkiewicza, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Irena Stemplowska Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 258
"O kulturze artystycznej", Teresa Kostyrko, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Teresa Kostyrko (aut. dzieła rec.) s. 260
"Teatry Deutsche Bühne w Wielkopolsce i na Pomorzu 1919-1939", Wojciech Kotowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Maria Prussak Wojciech Kotowski (aut. dzieła rec.) s. 260
"List w powieściach Kornela Makuszyńskiego dla młodzieży", Jolanta Kowalczykówna, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", z. 1 (1983) : [recenzja] Julia Pitera Jolanta Kowalczykówna (aut. dzieła rec.) s. 262
"Wybór liryków", Ignacy Krasicki, Oprac.S.Graciotti, Wrocław 1985 : [recenzja] Tomasz Chachulski Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 264
"Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. >>Drugiej Awangardy<<", Janusz Kryszak, wyd.2,rozszerzone, Bydgoszcz 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 264
"Współczesna literatura polska na uchodźctwie i emigracji. (Wokół podstawowych pojęć)", Janusz Kryszak, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska 26. Literatura, Toruń 1986 : [recenzja] Tomasz Chachulski Janusz Kryszak (aut. dzieła rec.) s. 266
"Bohater mityczny w powieściach polskich i francuskich XIX w.", Wanda Krzemińska, Warszawa 1985 : [recenzja] Irena Stemplowska Wanda Krzemińska (aut. dzieła rec.) s. 266
"Rewolucja z perspektywy", Marcin Kula, "Twórczość" nr 10 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marcin Kula (aut. dzieła rec.) s. 268
"Rozmowa z ojcem niedokończona", Marcin Kula, "Twórczość" nr 1 (1986) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marcin Kula (aut. dzieła rec.) s. 268
"Poznańska >>Kultura<< (1936-1939)", Czesław Lechicki, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 4(106) (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Czesław Lechicki (aut. dzieła rec.) s. 270
"Szlakami Jana Kochanowskiego", Jakub Zdzisław Lichański, Warszawa 1985 : [recenzja] Julia Pitera Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 270
"Próba interpretacji >>Zmierzchu<< Stefana Żeromskiego", Zbigniew Lisowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Zbigniew Lisowski (aut. dzieła rec.) s. 272
"Listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do Jerzego Eugeniusza Płomieńskiego", Oprac. J.Degler, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak s. 272
"Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T.II: N-Ż", Komitet Redakcyjny: J.Krzyżanowski, Cz.Hernas i in. : [recenzja] Anna Bujnowska s. 274
"Współczesna niemieckojęzyczna powieść dziennikowa po roku 1960", Halina Ludorowska, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Halina Ludorowska (aut. dzieła rec.) s. 274
"Kiedy zapalił się płomień przed ołtarzem Saturna? Z kroniki życia i twórczości Mickiewicza. 1824-1829", Siemion Łanda, Tłum. Z.Smolska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Siemion Łanda (aut. dzieła rec.) s. 276
"Wczesna twórczość S.Przybyszewskiego w oczach krytyki niemieckiej lat 1892-1900", Krzysztof Łuczyński, "Ruch Literacki" nr 3 (1985) : [recenzja] Barbara Marzęcka Krzysztof Łuczyński (aut. dzieła rec.) s. 278
"Wpływ Kafki na literaturę polska", Jerzy Łukosz, "Twórczość" z.10 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Łukosz (aut. dzieła rec.) s. 278
"Uniwersalność i swoistość polskiego Oświecenia", Janusz Maciejewski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 280
"Klasycyzm i >>Pan Cogito<<", Janusz Majcherek, "Dialog" nr 8 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Janusz Majcherek (aut. dzieła rec.) s. 280
"Stanisław Przybyszewski aktor i męczennik", Zbigniew Majchrowski, "Dialog" nr 8 (1985) : [recenzja] Zofia Szczygielska Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 282
"Wokół modernizmu. Szkice", Andrzej Z. Makowiecki, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Z. Makowiecki (aut. dzieła rec.) s. 282
"Teatr jednego aktora. Refleksje krytyczne", Tadeusz Malak, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Tadeusz Malak (aut. dzieła rec.) s. 284
"Od mistycyzmu do symbolizmu. (Jakub Boehme i Emanuel Swedenborg)", Barbara Markiewicz, Beata Szymańska, Wrocław 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Barbara Markiewicz (aut. dzieła rec.) Beata Szymańska (aut. dzieła rec.) s. 284
"Gry krytyczne", Jan Marx, Warszawa 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Marx (aut. dzieła rec.) s. 286
"Lektury poetyckie (II)",Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 10-11 (1985) : [recenzja] Julia Pitera Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 286
"Wartościowanie i krytyka jako praktyczne zadanie nauki o literaturze", Norbert Mecklenburg, Tłum. J.Kubiak, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Norbert Mecklenburg (aut. dzieła rec.) s. 288
"Literat cywilizowanego świata: Leszek Kołakowski a kryzys myśli mieszczańskiej", Wacław Mejbaum, Aleksandra Żukrowska, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Wacław Mejbaum (aut. dzieła rec.) Aleksandra Żukrowska (aut. dzieła rec.) s. 288
"Wojciech Żukrowski", Stefan Melakowski, Warszawa 1985 : [recenzja] Julia Pitera Stefan Melakowski (aut. dzieła rec.) s. 290
"Dzieje teatru w Krakowie w latach 1893-1915. Teatr Miejski", Jan Michalik, Kraków 1985 : [recenzja] Maria Prussak Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 290
"Miejsca wspólne: szkice o komunikacji literackiej i artystycznej", Red. E.Balcerzan, S.Wysłouch, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz s. 292
"Modele świata i człowieka. Szkice o powieści współczesnej", Red.J.Święch, Lublin 1985 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 292
"Drukarstwo polskie do roku 1918", Urszula Maria Morawska, Płock 1984 : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Urszula Maria Morawska (aut. dzieła rec.) s. 294
"Lubelski okres tygodnika >>Odrodzenie<<", Jacek Natanson, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Jacek Natanson (aut. dzieła rec.) s. 296
"Hierarchia i sylwety", Wojciech Natanson, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 296
"O literaturze polskiego i niemieckiego Oświecenia w ujęciu porównawczym", Tadeusz Namowicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Tadeusz Namowicz (aut. dzieła rec.) s. 298
"Na wszystko jest przysłowie. Popularny wybór przysłów polskich w układzie tematyczno-hasłowym", Wybór,oprac. i wstęp: S.Świrko, Poznań 1985 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 298
"Nieznany list filozoficzny Stanisława Ignacego Witkiewicza", Oprac. J.Leszczyński, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak s. 300
"Nowe Roździeńsciana. Studia o Walentym Roździeńskim i jego dziele >>Officina Ferraria<< z roku 1612", Red. A.Jarosz, Wrocław 1985 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska s. 302
"Nieznane gazetki rękopiśmienne polskich studentów na Uniwersytecie Petersburskim z lat trzydziestych XIX wieku", Franciszek Nowiński, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" nr 3 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Franciszek Nowiński (aut. dzieła rec.) s. 304
"Okresy literackie", Red. J.Majda, Wyd.2, Warszawa 1985 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 304
"Redaktor Tarn wyjechał", Maciej Pawlicki, "Dialog" nr 6 (1985) : [recenzja] Hanna Natora-Macierewicz Maciej Pawlicki (aut. dzieła rec.) s. 306