Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 174
Biuletyn Polonistyczny
1972, Tom 15, Numer 46

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Romantyzm w literaturze polskiej i jej związki z literaturami krajów wschodniosłowiańskich. s. 14-16
Konferencja naukowa w Berlinie. s. 16-17
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich. s. 17-30
Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN. s. 31-36
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. s. 37-40
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. s. 40-43
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. s. 43-46
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Historii Literatury Polskiej. s. 46-50
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Sekcja Filologii Polskiej. s. 50-55
Teatrologia w dydaktyce uniwersyteckiej. s. 55-57
Z prac Katedry Filologii Węgierskiej UW nad polsko-węgierskimi stosunkami literackimi i kulturalnymi. s. 57-60
Polonistyka w Austrii. s. 61
Polonistyka w Berlinie Zachodnim. s. 63-64
Polonistyka w Bułgarii. s. 64-65
Polonistyka w Jugosławii. s. 65-68
Polonistyka w Niemczech Zachodnich : (Bonn - Frankfurt nad Menem - Fryburg - Getynga - Hamburg - Münster). s. 68-75
Polonistyka w Rumunii. s. 75-76
Polonistyka w Szwajcarii. s. 76-77
Polonistyka na Węgrzech. s. 77-81
Polonistyka w ZSRR : (Uniwersytet Kijowski - Bibliografia prac polonistów Instytutu im. T. T. Szewczenki AN ZSRR - Uniwersytet Moskiewski). s. 81-90
Sprawozdanie ze spotkań roboczych poświęconych problematyce badań życia literackiego. s. 97-100
Sprawozdanie z XVII Międzynarodowego Kursu Uniwersytetu Warszawskiego dla Slawistów. s. 107-111
Indeks autorów opracowywanych. s. 114
Indeks autorów, edytorów, tłumaczów. s. 115
"Poszukiwanie realizmu. Studium o polskich obrazkach prozą w okresie międzypowstaniowym 1831-1863", Józef Bachórz, Gdańsk 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 118
"Studia i rozprawy. T. 3", Maria Dłuska, Kraków 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) s. 118
"Polskie powieści dla dziewcząt po roku 1945", Anna Kruszewska-Kudelska, Wrocław 1972 ; [recenzja] Aniela Piorunowa Anna Kruszewska-Kudelska (aut. dzieła rec.) s. 120
"Sentymentalizm i pedanteria. O systemie estetycznym Karola Irzykowskiego", Wojciech Głowala, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 120
"Wykłady poetyki w uczelniach rosyjskich XVIII w. (1722-1774) a tradycje polskie", Paulina Lewin, Wrocław 1972 : [recenzja] Elżbieta Srnowska-Temeriusz Paulina Lewin (aut. dzieła rec.) s. 122
"Dawne i współczesne problemy prozy dla dzieci", Krystyna Kuliczkowska, Warszawa 1972 : [recenzja] Aniela Piorunowa Krystyna Kuliczkowska (aut. dzieła rec.) s. 122
"Nad przekładami Juliana Tuwima z Pasternaka i Swietłowa", Jerzy Faryno [w:] "Po obu stronach granicy. Z powiązań kulturalnych polsko-radzieckich w XX-leciu międzywojennym", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 124
"Funkcja prymitywu i egzotyki w literaturze międzywojennej", Grzegorz Gazda [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 124
"Zygmunt Łempicki-status teorii wobec praktyki artystycznej", Zofia Mitosek [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 126
"Wątki egzystencjalistyczne w polskiej prozie lat trzydziestych", Stefan Morawski [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 126
"Artysta wobec cywilizacji. Antagonizm czy harmonia", Kamila Rudzińska [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Kamila Rudzińska Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 128
"Rodowód i funkcje motywów ludowych w twórczości Wyspiańskiego", Franciszek Ziejka [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Franciszek Ziejka (aut. dzieła rec.) s. 128
"Polska geneza powieści warsztatowej", Teresa Cieślikowska [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Teresa Cieślikowska (aut. dzieła rec.) s. 130
"Modele polskiej literatury współczesnej we wczesnym okresie jej rozwoju", Stefan Żółkiewski [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939", Wrocław 1972 : [recenzja] Kamila Rudzińska Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 130
"Z problematyki polskiej tragedii narodowej", Stanisław Kaszyński [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Stanisław Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 132
"O gatunkach polskiej poezji futurystycznej. (Komunikat)", Grzegorz Gazda [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 132
"Pogański Rzym Mandelstama", Ryszard Przybylski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Próba gatunkowego określenia >>mirohładów<< - >>słopiewni<<", Henryk Pustkowski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Henryk Pustkowski (aut. dzieła rec.) s. 134
"Biała tragedia Norwida", Sławomir Świontek [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Szary Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 136
"The Slavic Contribution to the Great Theatrical Reform. ( Some proposals for investigation). (Wkłąd słowaiński do wielkiej reformy teatru. Kilka propozycji badawczych)", Irena Sławińska [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 136
"Czas i człowiek Faulknera", Zbigniew Lewicki, "Miesięcznik Literacki" R. 7 (1972) : [recenzja] Jacek Trznadel Zbigniew Lewicki (aut. dzieła rec.) s. 138
"Szopka satyryczna- polski gatunek teatralno-literacki. (Weryfikacja genezy i elementy poetyki)", Ryszard Wierzbowski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Ryszard Wierzbowski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Granice autonomii", Edward Balcerzan, "Nurt" nr 8 (1972) : [recenzja] Jacek Trznadel Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 140
"Nie sądźcie, że wiecie wszystko o Stanisławie Lemie", Wojciech Jamroziak, "Nurt" nr 8 (1972): [recenzja] Marian Płachecki Wojciech Jamroziak (aut. dzieła rec.) s. 140
"Szkoła praska i statystyczna teoria języka poetyckiego", Lubomir Doleżel, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Lubomir Doleżel (aut. dzieła rec.) s. 142
"O języku poetyckim", Jerzy Faryno, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Faryno (aut. dzieła rec.) s. 142
"O pojęciu tekstu", Jurij M. Lotman, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Jurij M. Lotman (aut. dzieła rec.) s. 144
"Język poetycki- forma i funkcje", Ivan Fónagy, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Ivan Fónagy (aut. dzieła rec.) s. 144
"Językowe podstawy poetyki Tadeusza Różewicza", Heinrich Olschowsky, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ewa Szary Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 146
"Językoznastwo a poetyka", Nicolas Ruwert, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ignacy Sieradzki Nicolas Ruwert (aut. dzieła rec.) s. 146
"Utopia w dziełach Ignacego Krasickiego", Sante Graciotti, "Przegląd Humanistyczny" R.16 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) s. 148
"Leśmian i drugie pokolenie symbolistów rosyjskich", Bochelle Stone, "Pamiętnik Literacki" R.63 (1972) : [recenzja] Ignacy Sieradzki Bochelle Stone (aut. dzieła rec.) s. 148
"Między chaosem a formą", Jerzy Jarzębski, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Jacek Trznadel Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 150
"Romantyczna poezja północy", Maria Janion, "Ruch Literacki" R. 13 (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 150
"Z zagadnień literackości tekstu", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 152
"Poetycka >>muzykologia<<", Anna Barańczak, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 152
"Peryfrazy współczesne", Michał Głowiński, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 154
"Ze >>Słownika współczesnych komunałów krytycznoliterackich<<", Wojciech Głowala, "Teksty" z.2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Wojciech Głowala (aut. dzieła rec.) s. 154
"Kpina i terror", Zdzisław Jastrzębski, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Zdzisław Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 156
"Hermeneutyka", Maria Janion, "Teksty" z.2 (9172) : [recenzja] Marian Płachecki Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 156
"Cudownie nieartykułowana mowa dźwięków...", Józef Opalski, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Józef Opalski (aut. dzieła rec.) s. 158
"Jak był zrobiony >>Beniaminek<<", Henryk Markiewicz, "Teksty" z.2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 158
"Ów halcyjon", Jerzy Paszek, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 160
"Konwencja i antykonwencja w Teatrze Laboratorium", Zbigniew Osiński, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 160
"Personologia i semiotyka", A. M. Piatiogorski, B. A. Uspienski, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki A. M. Piatiogorski (aut. dzieła rec.) B. A. Uspienski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Krytyka jako niezrozumienie dzieła", Jan Prokop,"Teksty" z.2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Jan Prokop (aut. dzieła rec.) s. 162
"Ucieczka Stanisława Lema", Małgorzata Szpakowska, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Gombrowicz - teoretyk sztuki", Małgorzata Szpakowska, "Teksty" z. 2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 164
"Brzozowski - krytyk i powieściopisarz?", Andrzej Werner, "Teksty" z. 2 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 166
"Z zagadnień struktury >>Ramot i ramotek<< Augusta Wilkońskiego", Maria Chmielnikowska [w:] "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego", Gdańsk 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Maria Chmielnikowska (aut. dzieła rec.) s. 166
"Ze studiów nad twórczością Andrzeja Maksymiliana Fredry", Zbigniew Rynduch [w:] "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego", Gdańsk 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zbigniew Rynduch (aut. dzieła rec.) s. 168
"Józef Zawadzki- księgarz, drukarz wydawca", Radosław Cybulski, Wrocław 1972 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Radosław Cybulski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Renesans tradycji barskiej w literaturze Sejmu Wielkiego i Insurekcji Kościuszkowskiej", Mieczysław Klimowicz [w:] "Przemieny tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 170
"Pogłosy konfederacji barskiej na ziemi krakowskiej", Lidia Ligęza [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Lidia Ligęza (aut. dzieła rec.) s. 170
"Literatura barska (1767-1772)", Janusz Maciejewski [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Mentalnośc polityczna konfederatów barskich. Próba charakterystyki", Jerzy Michalski [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 172
"Nieznany debiut pisarski księdza-jakobina Józefa Meiera. Z warsztatu bibliografa >>Monitora<< (4)", Elżbieta Aleksandrowska, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Elżbieta Aleksandrowska (aut. dzieła rec.) s. 174
"Ksiądz Marek i proroctwa polityczne doby radomsko-barskiej", Emanuel Rostworowski [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Emanuel Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Szesnastowieczne gazety ulotne polskie i Polski dotyczące. Rys historyczny", Konrad Zawadzki, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. 11 (1972) : [recenzja] Andrzej Notkowski Konrad Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 176
"Problemy teatru jezuickiego połowy XVIII wieku", Irena Kadulska, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego", Gdańsk 1972 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 176
"Tradycja barska w dobie romantyzmu", Maria Janion, Maria Żmigrodzka [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 178
"Młoda Polska. Z dziejów ugrupowań demokratycznych Wielkiej Emigracji", Stafania Sokołowska, Wrocław 1972 : [recenzja] Ksenia Kostenicz Stafania Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 178
"Książę niezłomny na murach Baru", Stefan Treugutt [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Stefan Treugutt (aut. dzieła rec.) s. 180
"Konfederaci barscy w twórczości Mickiewicza", Zofia Stefanowska [w:] "Przemiany tradycji barskiej", Kraków 1972 : [recenzja] Janina Kamionkowa Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 180
"Średniowiecze polskie w poezji Lenartowicza", Zofia Szmydtowa [w:] "Z polskich studiów slawistycznych", Warszawa 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 182
"Nieznane źródło informacji o zaginionych listach Zygmunta Krasińskiego do Romana Załuskiego", Jan Litwinek, "Pamiętnik Literacki" R. 63 (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jan Litwinek (aut. dzieła rec.) s. 182
"Zbliżenia skandynawsko-polskie", Zenon Ciesielski, Gdańsk 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Zenon Ciesielski (aut. dzieła rec.) s. 184
"Recepcja literatury angielskiej w Polsce w okresie modernizmu (1887-1918). Informacje. Sądy. Przekłady", Wanda Krajewska, Wrocław 1972 : [recenzja] Maria Joczowa Wanda Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 184
"Maria Konopnicka a nowa sztuka", Jan Baculewski [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jan Baculewski (aut. dzieła rec.) s. 186
"Nad antykiem i >>Italią<< Marii Konopnickiej", Bronisław Biliński [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Bronisław Biliński (aut. dzieła rec.) s. 186
"Nowelistyka Marii Konopnickiej w krytyce rosyjskiej", Helena Cybienko [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Helena Cybienko (aut. dzieła rec.) s. 188
"Z półwiecza Konopnickiej w Ameryce i Anglii", Mieczysław Giergielewicz [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Mieczysław Giergielewicz (aut. dzieła rec.) s. 188
"Maria Konopnicka jako krytyk literacki", Konrad Górski [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 190
"W obronie ziemi i ludu przeciwko polityce germanizacyjnej", Justyna Leo [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Justyna Leo (aut. dzieła rec.) s. 190
"Twórczość Konopnickiej w Związku Radzieckim", Astra Piotrowska [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Astra Piotrowska (aut. dzieła rec.) s. 192
"Nurt ludowy w poezji Lenartowicza i Konopnickiej", Jan Nowakowski [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jan Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Maria Konopnicka u Słowian Zachodnich", Jerzy Śliziński [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 194
"Czytelnicza recepcja Marii Konopnickiej w Polsce Ludowej", Stanisław Siekierski [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Siekierski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Brzozowski - filozofia czynu i pracy", Bronisław Baczko [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Bronisław Baczko (aut. dzieła rec.) s. 196
"Luźne słoneczne ogniwa (Maria Konopnicka i Bolesław Prus)", Krystyna Tokarzówna [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 196
"1905, nie 1918", Tomasz Burek [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 198
"Z problematyki mitu w literaturze Młodej Polski", Hanna Filipowska [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Hanna Filipkowska (aut. dzieła rec.) s. 198
"Funkcje mitu w prozie Przybyszewskiego i Berenta", Mieczysław Jankowiak [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Mieczysław Jankowiak (aut. dzieła rec.) s. 200
"Krystalizacja i rozpad mitów Żeromskiego po roku 1918", Halina Janaszek-Ivaničková [w:] "Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. Seria 1", pod red. H. Kirchner, Z. Żabickiego, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Filipkowska Halina Janaszek-Ivaničková (aut. dzieła rec.) s. 200
"Dziedzictwo romantyzmu w kulturze okresu pozytywizmu", Janina Kulczycka-Saloni [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 202
"Nurt klasycystyczny w literaturach zachodnio- i południowosłowiańskich epoki modernizmu", Maria Bobrownicka [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Bobrownicka (aut. dzieła rec.) s. 202
"O romantyczności antyromantyków", Alina Nofer-Ładyka [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Alina Nofer-Ładyka (aut. dzieła rec.) s. 204
"Problem modernizmu w literaturach Słowian zachodnich i południowych", Józef Magnuszewski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) s. 204
"Jan Kasprowicz u Słowian zachodnich", Jerzy Śliziński [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Roman Loth Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 206
"Wyspiańskiego symboliczny dramat narodowy jako nowa odmiana rodzajowa polskiego dramatu narodowego", Stefania Skwarczyńska [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 206
"Recepcja polskiego dramatu romantycznego w teatrze okresu pozytywizmu i Młodej Polski", Roman Taborski [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 208
"Miroslava Krležy spór z chorwacką moderną", Jan Wierzbicki [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 208
"Program estetyczny Miriama", Władysław Loranc, "Miesięcznik Literacki", T. 7 (1972), nr 7 : [recenzja] Bożena Wojnowska Władysław Loranc (aut. dzieła rec.) s. 210
"Debiut Konopnickiej", Maria Lenikówna, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 2 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Maria Lenikówna (aut. dzieła rec.) s. 210
"Przybyszewski i literatura rosyjska", Hanna Galska, "Przegląd Humanistyczny", T. 16 (1972), nr 4 : [recenzja] Bożena Wojnowska Hanna Galska (aut. dzieła rec.) s. 212
">>Sam wśród ludzi<< Brzozowskiego. Propozycje interpretacyjne", Marta Wyka, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 2 : [recenzja] Jacek Trznadel Marta Wyka (aut. dzieła rec.) s. 212
"Program ideowo-artystyczny >>Życia<< za redakcji Ludwika Szczepańskiego", Aleksander Żyga, "Ruch Literacki", T. 13 (1972), z. 3 : [recenzja] Bożena Wojnowska Aleksander Żyga (aut. dzieła rec.) s. 214
"Wczesne opowiadania i nowele Stefana Żeromskiego", Jan Kucharski, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie", nr 1 (1972) : [recenzja] Jerzy Kądziela Jan Kucharski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Ucieczka z kamiennego świata", Tadeusz Drewnowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Związki naturalne. Szkice literackie", Henryk Bereza, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Henryk Bereza (aut. dzieła rec.) s. 216
"Wańkowicz", Mieczysław Kurzyna, Warszawa 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Mieczysław Kurzyna (aut. dzieła rec.) s. 218
"Jan Wiktor. Pisarz i społecznik", pod red. S. Fryciego, Rzeszów 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Frycie (aut. dzieła rec.) s. 218
"Moje przygody literackie", Wojciech Natanson, Poznań 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 220
"Głód jednoznaczności i inne szkice", Anatol Stern, Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Anatol Stern (aut. dzieła rec.) s. 220
"Recepcja prozy amerykańskiej w Polsce Ludowej w latach 1945-1965", Jerzy Szkup, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jerzy Szkup (aut. dzieła rec.) s. 222
"Konstanty Ildefons Gałczyński", Wiesław Paweł Szymański, Warszawa 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Wiesław Paweł Szymański (aut. dzieła rec.) s. 222
"Tadeusz Różewicz", Henryk Vogler, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Henryk Vogler (aut. dzieła rec.) s. 224
"Ksawery Pruszyński", Zygmunt Ziątek, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zygmunt Ziątek (aut. dzieła rec.) s. 224
"Polskie głosy o >>Cichym Donie<< Szołochowa", Zbigniew Barański [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 226
"Obraz Polski i Polaków w rosyjskiej literaturze radzieckiej (1917-1939)", Zbigniew Barański [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Zbigniew Barański (aut. dzieła rec.) s. 226
"Rosyjska poezja radziecka na łamach >>Kameny<< w latach 1933-1939", Ludwika Lazurkiewicz-Osełkowska [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Ludwika Lazurkiewicz-Osełkowska (aut. dzieła rec.) s. 228
"Anna Achmatowa i Borys Pasternak jako tłumacze liryki polskiej", Andrzej Drawicz [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Andrzej Drawicz (aut. dzieła rec.) s. 228
"Dostojewski i literatura radziecka w twórczości Zofii Nałkowskiej", Hanna Kirchner [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Hanna Kirchner Hanna Kirchner (aut. dzieła rec.) s. 230
"Dramat radziecki na scenach polskich w dwudziestoleciu międzywojennym", Tadeusz Kołakowski [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Marian Rawiński Tadeusz Kołakowski (aut. dzieła rec.) s. 230
"Twórczość Majakowskiego w Polsce międzywojennej", Florian Nieuważny [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Florian Nieuważny (aut. dzieła rec.) s. 232
"Kontakty Broniewskiego z literaturą rosyjską w dwudziestoleciu międzywojennym", Feliksa Lichodziejewska [w:] "Po obu stronach granicy", pod red. B. Galstera i K. Sierockiej, Wrocław 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Feliksa Lichodziejewska (aut. dzieła rec.) s. 232