Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 140
Biuletyn Polonistyczny
1978, Tom 21, Numer 4 (70)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzecia ogólnokrajowa narada bibliografów Jadwiga Czachowska s. 14-17
Kontakty radziecko-polskie w dziedzinie działalności wydawniczej i bibliotekoznawstwa Cecylia Gajkowska s. 18-20
"Prace Historycznoliterackie" Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie Antoni Jopek s. 20-30
"Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska" - Toruń Czesław Niedzielski s. 30-31
Sesja skamandrycka w Uniwersytecie Śląskim : Sosnowiec, 24-26 marca 1977 Tadeusz Jacek Makles s. 32-36
Studencka Sesja Staropolska Ryszard Montusiewicz s. 36-38
"Wojna i kultura 1939-1945" : Międzynarodowe Kolokwium PAN. s. 39
"Słowo i obraz: od humanizmu do oświecenia" : Sprawozdanie z seminarium Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Nieborów, 29 IX - 1 X 1977 Joanna Krauze-Karpińska s. 39-45
Sesja naukowa poświecona Łukaszowi Górnickiemu Stanisław Morawski s. 45-48
"Stanisław Przybyszewski w literaturach słowiańskich" Katarzyna Wierzbicka s. 52-56
"Społeczne uwarunkowania instytucjonalne życia literackiego" : sprawozdanie z sesji naukowej Hanna Sawicka Marek Zaleski s. 57-63
"Literatura staropolska w kontekście europejskim" Katarzyna Mroczek s. 63-68
"Walka o wyzwolenie narodów w latach II wojny światowej a literatura" Zbigniew Jarosiński s. 68-73
"Marksizm - Kultura - Literatura". Ogólnopolska konferencja naukowa Krzysztof Rutkowski s. 73-80
"Korespondencja i pogranicza sztuk" : sprawozdanie z XVII Konferencji Teoretycznoliterackiej Irena Hubner-Urbaniak s. 80-83
"Literatura wobec Wiosny Ludów" Leszek Hensel s. 83-90
Obchód czterdziestolecia zgonu Aleksandra Świętochowskiego Maria Brykalska s. 90-91
Posiedzenia rady naukowej. s. 92-93
"Życie literackie w Polsce w XVI i XVII wieku" Katarzyna Mroczek s. 93-96
"Jan Kochanowski i epoka Renesansu" Katarzyna Mroczek s. 96-101
Z działalności Pracowni Historii Literatury Oświecenia Jerzy Snopek s. 101-106
Sprawozdania z podróży naukowych. s. 106-117
Konferencja polonistów zagranicznych : Warszawa, 22-24 IX 1977 Witold Cienkowski s. 118-130
Sympozjum na temat polsko-szwedzkich stosunków literackich s. 130-131
"Wielki Październik i proces literacki współczesnej epoki" : sprawozdanie z konferencji naukowej Zbigniew Jarosiński s. 132
Prace polonistyczne polonistów bułgarskich Wanda Smochowska-Petrowa s. 133-135
Literatura polska w opracowaniach ukraińskich : rok 1976 Marian Jurkowski (tłum.) s. 143-145
"Uwagi o układzie i jego wartościowaniu", Andrzej Bogusławski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 146
"Neologizmy potoczne powojennej polszczyzny", Danuta Buttler, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1977) : [recenzja] Anna Braciszewska Danuta Buttler (aut. dzieła rec.) s. 146
"Historia literatury jako historia dialogu", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 148
"Filologia i filologizm", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" z. 2 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 148
"Literatura oralna", Alan Dundes, Tłum. J.Banach, "Literatura Ludowa" nr 4 Marian Płachecki Alan Dundes (aut. dzieła rec.) s. 150
"Europejskie źródła teorii językowych w Polsce na przełomie XVIII i XIX w.", Zofia Florczak, Wrocław 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 150
"Style odbioru", Michał Głowiński, Warszawa 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 152
"Zaświat przedstawiony", Michał Głowiński, "Twórczość" nr 5 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 152
"Próby lingwistycznego ujęcia metafory", Józef Japola, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1976 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Józef Japola (aut. dzieła rec.) s. 154
"Granice przekładu", Marian Jurkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Maria Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 154
"Dialog a nauka o literaturze", Edward Kasperski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 156
"Wybrane problemy metodologiczne i teoretyczne współczesnej nauki o przekładzie", Bohdan Łazarczyk, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Bohdan Łazarczyk (aut. dzieła rec.) s. 156
"O typach wypowiedzi zestawionych. (Z zagadnień budowy tekstu)", Władysław Makarski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Marian Płachecki Władysław Makarski (aut. dzieła rec.) s. 158
"O spornych problemach realizmu socjalistycznego", Henryk Markiewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 158
"Trzy epizody z dziejów metodologii badań literackich w Polsce", Henryk Markiewicz, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 160
"Historia literatury i socjologia wiedzy", Zofia Mitosek, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1977) : [recenzja] Małgorzata Szejna Zofia Mitosek (aut. dzieła rec.) s. 160
"O semantyce form osobowych", Aleksandra Okopień-Sławińska, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 162
"Próba systematyzacji faktów socjologicznoliterackich", Włodzimierz Pawłowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Włodzimierz Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 162
"Religia a literatura. Trzy kręgi badawcze", Stefan Sawicki, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 164
"Polskie słownictwo powojenne", Teresa Smółkowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1977) : [recenzja] Leszek Hensel Teresa Smółkowa (aut. dzieła rec.) s. 164
"Kierunki badań nad literaturą współczesną. Stan i potrzeby", Marian Stępień, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 166
"Przekładalność a elementarne jednostki semantyczne", Anna Wierzbicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 166
"Słuchowiska Jerzego Janickiego", Sława Bardijewska, "Dialog" nr 5 (1978) : [recenzja] Aniela Piorunowa Sława Bardijewska (aut. dzieła rec.) s. 168
"Janusz Głowacki w krainie pozorów", Anna Błaszkiewicz, "Dialog" nr 5 (1978) : [recenzja] Leszek Hensel Anna Błaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 168
"O poezji polskiej w wieku XVIII", Wacław Borowy, Posłowie Z.Stefanowska, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) s. 170
"Trzy teatry w oczach krytyków klasycyzmu", Mieczysław Brahmer, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Barbara Więzik Mieczysław Brahmer (aut. dzieła rec.) s. 170
"Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego", Halina Bursztyńska, Katowice 1977 : [recenzja] Małgorzata Masalska Halina Bursztyńska (aut. dzieła rec.) s. 172
">>Moja piosnka<< (II) C.K. Norwida - próba interpretacji", Marek Buś, Bogusław Gryszkiewicz, "Ruch Literacki" z. 2 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Marek Buś (aut. dzieła rec.) Bogusław Gryszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 172
"Twórczość literacka Andrzeja Bursy", Maciej Chrzanowski, Wrocław 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Maciej Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 174
"Byron- Mickiewicz- Conrad", Witold Chwalewik, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Witold Chwalewik (aut. dzieła rec.) s. 174
">>Pigmalion<< Jana Jakuba Rousseau w teatrze polskim", Jan Ciechowicz, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Jan Ciechowicz (aut. dzieła rec.) s. 176
"Wywalczyć cudaczne prawo bytu...", Krzysztof Dybciak, "Twórczość" nr 5 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Krzysztof Dybciak (aut. dzieła rec.) s. 176
"Między romantyzmem a egzystencjalizmem. Kilka uwag o polskim teatrze absurdu", Zbigniew Folejewski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Zbigniew Folejewski (aut. dzieła rec.) s. 178
"Oswajanie z teraźniejszością. O życiu literackim w powojennym Poznaniu", Feliks Fornalczyk, Poznań 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Feliks Fornalczyk (aut. dzieła rec.) s. 178
"Od poznania do epifanii. (O poezji opisowej Leśmiana)", Michał Głowiński, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Włodzimierz bo Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 180
"Staropolska uprzejmość Mickiewicza", Konrad Górski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Barbara Więzik Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Karola Huberta Rostworowskiego lekcja teatru", Zdzisław Grzegorski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Zdzisław Grzegorski (aut. dzieła rec.) s. 182
"Świat przeciw jednostce. W kręgu modernistycznych antynomii", Wojciech Gutowski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Wojciech Gutowski (aut. dzieła rec.) s. 182
"Smutne oblicze komediopisarza", Zofia Jasińska, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Barbara Więzik Zofia Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 184
">>Po górach, po chmurach<< E.Brylla, czyli współczesna sytuacja jasełek", Maria Jasińska-Wojtkowska, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Maria Jasińska-Wojtkowska (aut. dzieła rec.) s. 184
"Bohater opowiadań Schulza", Czesław Karkowski, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Czesław Karkowski (aut. dzieła rec.) s. 186
"Jana Lechonia świat teatru", Stanisław Kaszyński, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Stanisław Kaszyński (aut. dzieła rec.) s. 186
"Z problematyki budowy roli Szambelana w >>Głupim Jakubie<< Tadeusza Rittnera", Anna Maria Klimalanka, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Anna Maria Klimalanka (aut. dzieła rec.) s. 188
">>Tygodnik Ilustrowany<< w latach 1908-1915", Zenon Kmiecik, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1978) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 188
"Wybrane problemy czytelnictwa chłopów w drugiej połowie XIX w. w świetle relacji pamiętnikarskich", Janusz Kostecki, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Janusz Kostecki (aut. dzieła rec.) s. 190
"Fragmenty dramatyczne", Jan Lechoń, Oprac. T.Januszewski, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Jan Lechoń (aut. dzieła rec.) s. 190
"Literatura staropolska w kontekście europejskim. (Związki i analogie). Materiały konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom komparatystyki /27-29 X 1975 Katarzyna Mroczek s. 192
"Kariera >>Dzierżymordy<<", Zenon Leszczyński, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Barbara Więzik Zenon Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 194
">>Gdy myśl łączy się z przestrzenią<<. Uwagi o przypowieści >>Quidam<<", Zdzisław Łapiński, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Zdzisław Łapiński (aut. dzieła rec.) s. 194
"Spojrzenie >>w górę<< i >>wokoło<< (Norwid, Malczewski)", Marian Maciejewski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 196
"Kilka uwag o budowie słowotwórczej rzeczowników w tekście >>Promethidiona<< C.K. Norwida", Tadeusz Malec, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Anna Braciszewska Tadeusz Malec (aut. dzieła rec.) s. 196
"Michał Bobrzyński wobec tzw. idei jagiellońskiej. Ewolucja poglądów i jej uwarunkowania", Jerzy Maternicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1977) : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 198
"Wokół teorii dramatu naturalistycznego", Jan Michalik, "Ruch Literacki" z. 2 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 198
"Swedenberg i Dostojewski", Czesław Miłosz, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Małgorzata Piasecka Czesław Miłosz (aut. dzieła rec.) s. 200
"Niemieckie listy Witkacego", Stefan Morawski, "Dialog" nr 5 (1978) : [recenzja] Barbara Więzik Stefan Morawski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Achacy Cureus - poeta gdański z czasów Zygmunta Augusta", Bronisław Nadolski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Barbara Więzik Bronisław Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Liryka miłosna Jana Kochanowskiego a madrygałowa pieśń romańska. Obserwacje porównawcze", Alina Nowicka-Jeżowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 202
"O kompozycji tekstu conradowskiego", Red. A.Zgorzelski, Gdańsk 1978 : [recenzja] Anna Braciszewska s. 204
"Etos lumpa. Szkice literackie", Mieczysław Orski, Wrocław 1978 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 204
"Twórczość literacka Karola Szajnochy", Jan Pacławski, Wrocław 1978 : [recenzja] Małgorzata Masalska Jan Pacławski (aut. dzieła rec.) s. 206
">>Naga dusza<< i >>Epoka mundurów<<. W pięćdziesięciolecie śmierci Stanisława Przybyszewskiego", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Twórczość" nr 5 (1978) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 206
"Prospekty >>Słownika<< Samuela Bogumiła Lindego z 1797 r.", Marian Ptaszyk, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Małgorzata Masalska Marian Ptaszyk (aut. dzieła rec.) s. 208
"Miłość i katastrofa. Listy do Wandy Szczukowej", Władysław Stanisław Reymont, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Władysław Stanisław Reymont (aut. dzieła rec.) s. 208
"Jan Kasprowicz (1860-1926). Zarys życia i twórczości", Andrzej Romanowski, Wrocław 1978 : [recenzja] Leszek Hensel Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 210
"Cienie wieku Oświecenia", Cezary Rowiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Cezary Rowiński (aut. dzieła rec.) s. 210
">>Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych<<", Małgorzata Rubiec-Masalska, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" R. XVII nr 1 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Małgorzata Rubiec-Masalska (aut. dzieła rec.) s. 212
"Kilka uwag o polskich przekładach >>Eugeniusza Oniegina<<", Halina Satkiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Halina Satkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 212
"Gdzie >>Ewangelia<<? Komentarz do wiersza Norwida >>Koncept a Ewangelia<<", Stefan Sawicki, "Ruch Literacki" z. 2 (1978) : [recenzja] Małgorzata Masalska Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 214
"Szalony jasnowidz, czyli rzecz o Maurycym Mochnackim", Dionizy Sidorski, Katowice 1978 : [recenzja] Anna Braciszewska Dionizy Sidorski (aut. dzieła rec.) s. 214
"Wśród dawnych zachodnioeuropejskich paranteli teatralnych Stańczyka z >>Wesela<< Wyspiańskiego", Stefania Skwarczyńska, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 216
"Z problematyki badań nad staropolskim dialogiem o Bożym Narodzeniu", Józef Smosarski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Prussak Józef Smosarski (aut. dzieła rec.) s. 216
"Franciszek Karpiński a folklor. Wybrane zagadnienia", Roman Sobol, "Literatura Ludowa" nr 4 Włodzimierz Bolecki Roman Sobol (aut. dzieła rec.) s. 218
"Hugo, Gautier, Baudelaire i teoria groteski", Lech Sokół, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 218
"Twórczość poetycka Mariana Czuchnowskiego w latach 1930-36", Hanna Sośnicka, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Hanna Sośnicka (aut. dzieła rec.) s. 220
"Świat przyrody w prozie Jarosława Iwaszkiewicza (obraz natury jako forma okspresji światopoglądu)", Jerzy Speina, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Jerzy Speina (aut. dzieła rec.) s. 220
"O charakterze elementów gawędowych w >>Beniowskim<< J.Słowackiego. (Komparatystyczne spojrzenie na narrację poematów dygresyjnych)", Andrzej Staniszewski, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Anna Braciszewska Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 222
"Metody i wzorce obrazowania w science-fiction", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Anna Braciszewska Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 222
"Opowiadania fantastyczne Sygurda Wisniowskiego", Andrzej stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z.81 : [recenzja] Joanna Zawadzka Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 224
"O Stefana Żeromskiego opowiadaniu >>Wszystko i nic (>>Popiołów<< sprawa druga)<<. Fragment", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1978) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 224
">>Intruz<< Maurycego Maeterlincka na scenach polskich (1894-1916)", Maria Barbara Stykowa, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Maria Barbara Stykowa (aut. dzieła rec.) s. 226
"Zapomniany debiut dramatopisarski Jerzego Szaniawskiego", Roman Taborski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 226
"Leopolda Buczkowskiego zmagania z powieścią", Zygmunt Trziszka, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1978) : [recenzja] Marian Płachecki Zygmunt Trziszka (aut. dzieła rec.) s. 228
"Modele i formuła. Szkice o młodej poezji lat sześćdziesiątych", Andrzej K. Waśkiewicz, Wrocław 1978 : [recenzja] Anna Braciszewska Andrzej K. Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 228
"Zagadkowy duch w Prologu >>Dziadów<< części III", Wiktor Weintraub, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Wiktor Weintraub (aut. dzieła rec.) s. 230
"Socjaliści wobec Adama Mickiewicza. Stulecie urodzin poety. II",Halina Winnicka, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1978) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Halina Winnicka (aut. dzieła rec.) s. 230
"Romantyzm i my", Jacek Woźniakowski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Maria Piasecka Jacek Woźniakowski (aut. dzieła rec.) s. 232
"Benisławskiej rozmowa z Bogiem", Czesław Zgorzelski, "Roczniki Humanistyczne KUL", T.XXIV, z.1 (1978) : [recenzja] Barbara Więzik Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 232
">>Teatr Ludowy<< w międzywojennym dwudziestoleciu", Józef Zięba, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Józef Zięba (aut. dzieła rec.) s. 234
"Z domu", Janusz Żuławski, Warszawa 1978 : [recenzja] Aniela Piorunowa Janusz Żuławski (aut. dzieła rec.) s. 234
"Krytycy o pisarzach i ich dziełach", Anna Podkowiak, Warszawa 1977 : [recenzja] Małgorzata Masalska Anna Podkowiak (aut. dzieła rec.) s. 236
"Programy kulturalne ruchu ludowego w latach wojny i okupacji", Jerzy Jastrzębski, "Literatura Ludowa" nr 4 Włodzimierz Bolecki Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 236
"Folklor i folklorystyka. Uwagi na marginesie definicji", Michał Saliński, "Literatura Ludowa" nr 4 Włodzimierz Bolecki Michał Saliński (aut. dzieła rec.) s. 238
"Literatura iberoamerykańska w kulturze czytelniczej studentów", Michał Boni, "Przegląd Humanistyczny" nr 12 (1977) : [recenzja] Anna Braciszewska Michał Boni (aut. dzieła rec.) s. 238
"Rozważania nad teatralną adaptacją prozy powieściowej (na przykładzie spektakli: >>O winie,karze i zmartwychwstaniu przez miłość<<, >>Nastazja Filipowna<<, >>Zbrodnia i kara<<)", Dorota Drągowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1978) : [recenzja] Włodzimierz Bolecki Dorota Drągowska (aut. dzieła rec.) s. 240
"Sztywny gorset emploi. (Stanisławy Wysockiej dwa sezony lubelskie)", Stefan Kruk, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Joanna Zawadzka Stefan Kruk (aut. dzieła rec.) s. 240
"Teatr studencki w kulturze studenckiej", Sławomir Magala, "Dialog" nr 6 (1978) : [recenzja] Maria Prussak Sławomir Magala (aut. dzieła rec.) s. 242
"Teatr prawdziwy a teatr telewizyjny", Jan Trzynadlowski, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 242
"Prijemy jazykowoj stilizacii w tworczestwie Stefana Żeromskiego (po knigie >>Wietier s morja<<) /Problemy stylizacji językowej w twórczości Stefana Żeromskiego (na przykładzie >>Wiatru od morza) T. A. T.N. Brżewskaja (aut. dzieła rec.) s. 244
"Pro typolohiju stylju w poeziji Maksyma Rylskoho i Jaroslawa Iwaszkewycza 50-ch rokiw /O typologii stylu w poezji Maksyma Rylskiego i Jarosława Iwaszkiewicza lat 50-ych T. A. Ju. L. Bułachowśka (aut. dzieła rec.) s. 244
"Suczasna pols'ka poezija /Współczesna poezja polska T. A. Ju. L. Bułachowśka (aut. dzieła rec.) s. 246
"Stiepan Lisicjan i polskaja litieratura /Stefan Lisicjan i polska literatura W. W. G.B. Garibdżanjan (aut. dzieła rec.) s. 246
"Zmienlitwae i sprawdenae. Wopyt typalahicznaha dasledawannja bielaruskaj i polskaj >>wjaskowaj prozy<< /Doświadczenia badania typologicznego białoruskiej i polskiej >>prozy wiejskiej<< T. A. V.I. Hapawa (aut. dzieła rec.) s. 248
"Formirowanije polskogo romana i jewropiejskaja litieratura /Kształtowanie polskiej powieści i literatura europejska A. L. Aleksander Władimirowicz Lipatow (aut. dzieła rec.) s. 248
"Pols'ka fraszka jak żanr /Polska fraszka jako gatunek T. A. I.M. Łozinskij (aut. dzieła rec.) s. 250
"Adam Szymanskij w Sibirii /Adam Szymański na Syberii T. A. A. Maljutina (aut. dzieła rec.) s. 250
"Poezija nowogo polskogo wojska (1943-1945) /Polska poezja wojskowa (1943-1945) T. A. W.B. Obolewicz (aut. dzieła rec.) s. 252
"Leon Kruczkowski. Żizn' i tworczestwo. Mionografija /Leon Kruczkowski. Życie i twórczość. Monografia T. A. A.G. Piotrowskaja (aut. dzieła rec.) s. 252
"Stichotworienija Tadeusza Różewicza /Poezja Tadeusza Różewicza W. W. S.E. Topczjan (aut. dzieła rec.) s. 254
"Jeżi Putrament. Litieraturno-kriticznyj narys /Jerzy Putrament. Zarys krytycznoliteracki T. A. W.P. Wiedina (aut. dzieła rec.) s. 254
"Polska proza na suczasnomu etapi /Polska proza współczesna T. A. W.P. Wiedina (aut. dzieła rec.) s. 256
"Maksim Tank- pierakładczyk tworau A. Mickewycza /Maksym Tank- tłumacz Mickiewicza T. A. A.L. Wierabiej (aut. dzieła rec.) s. 256