Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 76
Biuletyn Polonistyczny
1976, Tom 19, Numer 2 (60)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólne. s. 5-15
Staropolszczyzna. s. 16-32
Oświecenie. s. 33-42
Romantyzm. s. 43-58
Pozytywizm - Młoda Polska. s. 59-81
Literatura współczesna. s. 82-117
Teoria literatury. s. 118-128
Folklorystyka. s. 129-131
"Poetyka współczesnych przepisów kulturalnych", Anna Barańczak, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 135
"Pomiędzy listem a powieścią", Małgorzata Czermińska, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) s. 135
"Nos a łydka. (O powieściowych spisach rzeczy)", Danuta Danek, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Danuta Danek (aut. dzieła rec.) s. 137
">>Obszary trzecie<< literatury", Janusz Maciejewski, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 139
"Teoria i typologia opowiadania (1945-1963). Z zagadnień struktury narracji", Bogdan Pięczka, Wrocław 1975 ; [recenzja] Marian Płachecki Bogdan Pięczka (aut. dzieła rec.) s. 141
"Związki filmu z literaturą albo spór o metodę i użytkowanie wiedzy", Janusz Skwara, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1975) : [recenzja] Ewa Rodé Janusz Skwara (aut. dzieła rec.) s. 141
"Teoretyczne problemy radia jako forma przekazu", Jan Trzynadlowski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVII, Wrocław 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 143
"Rubryki porad sercowych", Ewa Wiegandt, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Ewa Wiegandt (aut. dzieła rec.) s. 143
"Listy", Józef Bliziński, Kraków 1975 : [recenzja] Ewa Modrzewska Józef Bliziński (aut. dzieła rec.) s. 145
"Bohater wypędzony. Z motywów baroku polsko-holenderskiego", Andrzej Borowski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.33, Warszawa-Kraków 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) s. 147
"Rozdarta świadomość, czyli o Żeromskim", Tomasz Burek, "Twórczość" nr 11 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 147
"Chłopski ruch literacki w XX-leciu międzywojennym", Edward Chudziński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Edward Chudziński (aut. dzieła rec.) s. 149
">>Trans-Atlantyk<< wobec >>Pana Tadeusza<<", Stefan Chwin, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Stefan Chwin (aut. dzieła rec.) s. 149
"Krystalizacje. O twórczości S.Piętaka po roku 1956", Mieczysław Dąbrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1975) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 151
"W nurcie- czy obok?", Mieczysław Dąbrowski, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1975) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Mieczysław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 151
"/I Joanna Łuczyńska Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 153
"/II Joanna Łuczyńska Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 153
"Poeta w ogrodzie. Ogród jako motyw ramy renesansowych i barokowych zbiorów poetyckich", Maria Eustachiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Barbara Więzik Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 155
">>Zachwyca oczy cudna gra kolorów<<. (Słowacki mistrzem Romanowskiego)", Małgorzata Filek, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.33, Warszawa-Kraków 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Małgorzata Filek (aut. dzieła rec.) s. 155
"Tropami autografów Juliusza Słowackiego", Władysław Floryan, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Halina Gacowa Władysław Floryan (aut. dzieła rec.) s. 157
"Wydania zbiorowe dzieł Mickiewicza w Polsce Ludowej", Konrad Górski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 157
"Zapomniana recenzja >>Nie-Boskiej Komedii<< Zygmunta Krasińskiego", Maria Grabowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 159
"Wybór pism krytycznoliterackich", Karol Irzykowski, Kraków 1975 : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Karol Irzykowski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Rodowód i zobowiązanie (kilka uwag o pisarstwie Juliana Marchlewskiego)", Jan Zygmunt Jakubowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1975) : [recenzja] Mieczysław Czajko Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 163
"Stefan Żeromski", Jan Zygmunt Jakubowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Mieczysław Czajko Jan Zygmunt Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 163
"Spór o kulturę ludową (1945-1948)", Jerzy Jastrzębski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVII, Wrocław 1975 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jerzy Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Kontakty literackie polsko-czeskie w dobie powstania styczniowego", Krystyna Kardyni-Pelikanova, Wrocław 1975 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Krystyna Kardyni-Pelikanova (aut. dzieła rec.) s. 165
"Temat morski. O prozie fabularnej dwudziestolecia międzywojennego", Ryszard Karwacki, Gdańsk 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Ryszard Karwacki (aut. dzieła rec.) s. 167
"Świat uczucia przed dwudziestym rokiem", Jerzy Kądziela, "Twórczość" nr 11 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Jerzy Kądziela (aut. dzieła rec.) s. 167
"Korespondencja, t. III", Pod red. K. Górskiego, S. Burkota, S. Fity, E. Jankowskiego, J. Nowakowskiego i J. Leo, Maria Konopnicka, Wrocław 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Maria Konopnicka (aut. dzieła rec.) s. 169
"Manifesty romantyzmu. 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja", Alina Kowalczykowa, Warszawa 1975 : [recenzja] Marian Płachecki Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 169
"Wybrane problemy składniowe powieści Teodora Parnickiego >>Tylko Beatrycze<<", Alicja Kozak, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVII, Wrocław 1975 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Alicja Kozak (aut. dzieła rec.) s. 171
"Periodyzacja nowszej literatury polskiej", Andrzej Lam, "Miesięcznik Literacki" nr 12 (1975) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Andrzej Lam (aut. dzieła rec.) s. 173
">>Konrad Wallenrod<< - europejskim Belwederem. (Z listów Onufrego Korzeniowskiego do Gustawa Schwaba)", Stanisław Makowski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Stanisław Makowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"List, pamiętnik i dziennik w strukturze powieści pozytywistycznej", Anna Martuszewska, "Teksty" nr 4 (1975) : [recenzja] Krzysztof Dybciak Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Materiały do dziejów Awangardy", Oprac. T. Kłak, "Archiwum Literackie" t.XX, Wrocław-warszawa-Kraków-Gdańsk 1975 : [recenzja] Mieczysław Czajko s. 179
">>Dafnis<< i >>Paskwalina<<. Z problemów epoki romansowej Samuela Twardowskiego", Jan Okoń, "Ruch Literacki" nr 5 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Okoń (aut. dzieła rec.) s. 179
"Poezja i rytuał. Rzecz o >>Hymnach<< Jana Kasprowicza", Marek Preis, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1975) : [recenzja] Marian Płachecki Marek Preis (aut. dzieła rec.) s. 183
"Reymont. Z dziejów recepcji twórczości", Wybór tekstów i wstęp: Barbara Kocówna, Warszawa 1975 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 183
"Tajemnicze sny i wizje w >>Wacława dziejach<< Stefana Garczyńskiego", Zofia Stajewska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Zofia Stajewska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Tragiczne nekrologi pokolenia Wielkiej Emigracji. Materiały z czasopism emigracyjnych (lata 1832-1848)", Halina Stankowska, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Halina Stankowska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Alchemik słowa. (Rzecz o Janie Parandowskim)", Władysław Studencki,"Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Opole 1972 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 187
"Mickiewicziana w korespondencji brata poety", Zbigniew Sudolski, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 187
"Twórczość więzienna Jana Czeszcza i jej związki z poezja Adama Mickiewicza", Stanisław Świrko, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" IX, Warszawa 1974 : [recenzja] Halina Gacowa Stanisław Świrko (aut. dzieła rec.) s. 189
"Józef Ignacy Kraszewski", Antoni Trepiński, Warszawa 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Antoni Trepiński (aut. dzieła rec.) s. 189
"Brak i dopełnienie. >>Fortepian Szopena<< i >>Ad Leones<< w świetle problematyki dobra i zła u Norwida", Jacek Trznadel, "Pamiętnik Literacki" z. 4 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.) s. 191
"Z badań porównawczych nad twórczością Kochanowskiego. Gawęda filologiczna polonisty", Tadeusz Ulewicz, "Ruch Literacki" nr 5 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Z dziejów recepcji Szołochowa w Polsce", Jadwiga Urbańska-Ślisz, "Slavia Orientalis" nr 4 (1975) : [recenzja] Łucja Ginko Jadwiga Urbańska-Ślisz (aut. dzieła rec.) s. 193
"Longinus Podbipięta. Rodowody literacko-folklorystyczne trzech motywów", Marian Ursel, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVII, Wrocław 1975 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Marian Ursel (aut. dzieła rec.) s. 193
"O Kochanowskim i Krasickim. Kilka uwag z dziejów literackich powiązań", Wacław Walecki, "Ruch Literacki" nr 5 (1975) : [recenzja] Łucja Ginko Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 195
">>Potęga żywiołowa prawie<<", Kazimierz Wyka, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 195
"O obojnactwie literackim Aleksandra Fredry", Bogdan Zakrzewski, "Acta Universitatis Wratislaviensis" No 298, "Prace Literackie" XVII, Wrocław 1975 : [recenzja] Halina Gacowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Żyję, więc grzeszę", Helena Zaworska, "Twórczość" nr 11 (1975) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Szołochow w opinii polskiej", Władysław Zaworski, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1975) : [recenzja] Łucja Ginko Władysław Zaworski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Osobowość i życie pisarza w monografii historycznoliterackiej", Maria Żmigrodzka, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1975) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 201
"Co wieś to inna pieśń. Studia folklorystyczne", Red. R. Górski i J. Krzyżanowski, Wrocław 1975 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 201
"Gawędy skalnego Podhala.(Antologia)", Wybór i oprac.: Włodzimierz Wnuk, Kraków 1975 : [recenzja] Ewa Rodé s. 203
"Polska ballada ludowa", Jadwiga Jagiełło, Wrocław 1975 : [recenzja] Barbara Więzik Jadwiga Jagiełło (aut. dzieła rec.) s. 203
"Stanisławski a Grotowski. (Z problemów tradycji Teatru Laboratorium)", Maria Berwid-Osińska, Zbigniew, Osiński, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1975) : [recenzja] Ewa Rodé Maria Berwid-Osińska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 205
"Samuel Bogumił Linde, bibliotekarz i bibliograf", Olena Błażejewicz, Wrocław 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska Olena Błażejewicz (aut. dzieła rec.) s. 205
"Z badań nad początkami filmologii", Zbigniew Czeczot-Gawrak, Wrocław 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Czeczot-Gawrak (aut. dzieła rec.) s. 207
"Krakowskie lata Konrada Swinarskiego", Jan Paweł Pawlik, "Dialog" nr 1 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Jan Paweł Gawlik (aut. dzieła rec.) s. 207
"Krakowskie teatry dramatyczne XXX-lecia PRL", Halina Gembala, Kraków 1975 : [recenzja] Maria Prussak Halina Gembala (aut. dzieła rec.) s. 209
"Teatr Mały w Warszawie za dyrekcji Mariana Gawalewicza (1906-1909)", Roman Taborski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1975) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 211
"Teatr i świat Konrada Swinarskiego", Elżbieta Wysińska, "Dialog" nr 1 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Elżbieta Wysińska (aut. dzieła rec.) s. 211
"Filmowy Kraków. 1896-1971", Zbigniew Wyszyński, Kraków 1975 : [recenzja] Marek Gumkowski Zbigniew Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 213
"Filmy >>Cichy Don<< i >>Los człowieka<< w polskiej opinii prasowej", Lidia Zajczykowa, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1975) : [recenzja] Łucja Ginko Lidia Zajczykowa (aut. dzieła rec.) s. 213
"Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie", Zebrał Lucjan Siemieński, Wybór, wstęp i oprac.: Kazimierz Pamuła, Słowo wstępne: Julian Krzyżanowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Małgorzata Masalska s. 215