Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 156
Biuletyn Polonistyczny
1972, Tom 15, Numer 44

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólne. s. 9-18
Staropolszczyzna. s. 19-34
Oświecenie. s. 35-44
Romantyzm. s. 45-64
Pozytywizm, Młoda Polska. s. 65-87
Noty informacyjne. s. 88
"Rym", Lucylla Pszczołowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 89
"Poezja romantycznych przełomów. Szkice", Ireneusz Opacki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972 : [recenzja] Janina Kamionka-Straszakowa Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) s. 89
"Tradycja. Przegląd problematyki", Jerzy Szacki, Warszawa 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 91
"Z zagadnień konstrukcji świata przedstawionego w prozie współczesnej. / Film a literatura Ewa Szary Maria Marcjan (aut. dzieła rec.) s. 91
"Bezdogmatowcy i melancholicy", Henryk Markiewicz, "Miesięcznik Literacki" R.VII (1972) : [recenzja] Elżbieta Jaworska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 93
"Literatura widziana poprzez film i telewizję", Jan Trzynadlowski [w:] "Litteraria.Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 93
"Osamotnienie autora", Edward Balcerzan, "Nurt" nr 3 (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 95
"Autonarracja w powieściach Franza Kafki", Martin Walser, "Miesięcznik Literacki" R.VII (1972) : [recenzja] Ewa Szary Martin Walser (aut. dzieła rec.) s. 95
"Muzyka poezji", Stearn Eliot, "Odra" nr 3 (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Stearn Eliot (aut. dzieła rec.) s. 97
">>Bajki i przypowieści<< Krasickiego, czyli krytyka sztuki sądzenia", Janina Abramowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 97
"O metaforze", Andrzej Bogusławski, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Andrzej Bogusławski (aut. dzieła rec.) s. 99
"Wiatr-odpowiednik stanów duchowych. O pewnej romantycznej metaforze", H. Abrams Meyer, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary H. Abrams Meyer (aut. dzieła rec.) s. 99
"Topika", Ernst Robert Curtius, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 1 : [recenzja] Marek Gumkowski Ernst Robert Curtius (aut. dzieła rec.) s. 101
"Spór o gramatykę uniwersalną w XVIII wieku", Zofia Florczak, "Pamiętnik Literacki", T. 63 (1972), z. 1 : [recenzja] Zofia Florczak Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 101
"Małe i wielkie metafory", Maria Grzędzielska, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) s. 103
"Semantyka śmiełej metafory", Harald Heinrich, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Harald Heinrich (aut. dzieła rec.) s. 103
"Pojęcie >>formy<< u Gombrowicza", Jerzy Jarzębski, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 105
"Tematyka a krytyka", Harry Levin, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Harry Levin (aut. dzieła rec.) s. 105
">>Gęsi<< i >>leda co<< w teorii językowoliterackiej Reja", Barbara Otwinowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Barbara Otwinowska Barbara Otwinowska (aut. dzieła rec.) s. 107
"Metafora", Winifred Nowottny, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ignacy Sieradzki Winifred Nowottny (aut. dzieła rec.) s. 107
"Spór o metaforę", Jean Rousset, "Pamietnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Maria Joczowa Jean Rousset (aut. dzieła rec.) s. 109
"Elementy kompozycji powieści w słownictwie polskiej krytyki literackiej XVIII wieku", Maria Rutkowska, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Maria Rutkowska (aut. dzieła rec.) s. 109
"Romantyzm, czyli rozpacz semantyka", Władysław Tatarkiewicz, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Władysław Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 111
"Dystych epigramatowy Kazimierza Brodzińskiego", Alina Siomkajłówna, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Alina Siomkajłówna (aut. dzieła rec.) s. 111
"Millenaryzm i mesjanizm religijny a romantyczny mesjanizm polski. Zarys problematyki", Andrzej Walicki, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 113
"Obrona >>Stoffgeschichte<<", Raymond Trousson, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Raymond Trousson (aut. dzieła rec.) s. 113
"Adresat jako kategoria poetyki", Eugeniusz Czaplejewicz, "Przegląd Humanistyczny" R.XVI (1972) : [recenzja] Janusz Pawłowski Eugeniusz Czaplejewicz (aut. dzieła rec.) s. 115
"Porównanie- gradacja- metafora", Anna Wierzbicka, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Anna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) s. 115
"Morfologia noweli", Michał Pietrowski, "Przegląd Humanistyczny" R. XVI (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Michał Pietrowski (aut. dzieła rec.) s. 117
"Z zagadnień tzw. >>paraliterackości<<", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" R. XIII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 117
"Struktura powieści Wiesława Stanisława Kuniczaka >>The Thousand Day<<", Jerzy R. Krzyżanowski, "Ruch Literacki" R. XIII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Jerzy R. Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 119
"Problem miejsc niedookreślenia w dziele literackim", Henryk Markiewicz, "Ruch Literacki" R.XIII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 119
">>Żywot Józefa...<< Mikołaja Reja. Studium porównawcze", Maria Adamczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 121
"O poetyce >>Psalmów<< Tadeusza Nowaka", Stanisław Balbus, "Twórczosć" R.XXVIII (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Balbus (aut. dzieła rec.) s. 121
"Z epoki renesansu, reformacji i baroku. Prądy, idee, ludzie, książki", Henryk Barycz, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 123
"O prozie >>Kazań sejmowych<< Piotra Skargi", Mirosław Korolko, Warszawa 1971 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 123
"Zarys historii prasy polskiejw latach 1661-1831", Jerzy Łojek, Warszawa 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 125
"Polska literatura na Śląsku", Jan Zaremba, Katowice 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 125
"Glossa socjotechniczna do Henryka V pióra Williama Shakespeare'a", Janusz Goćkowski [w:] "Litteraria. Teoria Literatury- Metodologia- Kultura-Humanistyka", Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Janusz Goćkowski (aut. dzieła rec.) s. 127
"Szesnastowieczne gazety ulotne polskie i Polski dotyczące", Konrad Zawadzki, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. XI (1972) : [recenzja] Andrzej Notkowski Konrad Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 127
"O twórczości i życiu Mikołaja z Grodna Grodzińskiego, poety i publicysty XVII wieku", Alina Nowicka-Jeżowa, Kraków 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 129
"Z zagadnień racjonalizmu Andrzeja Frycza-Modrzewskiego", Tomasz Fijałkowski, Łódź 1971 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Tomasz Fijałkowski (aut. dzieła rec.) s. 129
"Ignacy Krasicki. Portret literacki", Mieczysław Piszczkowski, Kraków 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Mieczysław Piszczkowski (aut. dzieła rec.) s. 131
"Z renesansowych sporów literackich we Francji", Kazimierz Kupisz, łódź 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Kazimierz Kupisz (aut. dzieła rec.) s. 131
"Literacki spór o tradycje w czasach Stanisława Augusta. / Z dziejów motywu wąsów, kontusza i fraka Elżbieta Sarnowska Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 133
"Listopadowy wieczór", Andrzej Kijowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Jacek Trznadel Andrzej Kijowski (aut. dzieła rec.) s. 135
"Wielka Emigracja. Polskie wychodźctwo polityczne w latach 1831-1862", Sławomir Kalembka, Warszawa 1971 : [recenzja] None None Sławomir Kalembka (aut. dzieła rec.) s. 135
"Miscellanea z okresu romantyzmu", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska s. 137
"Mochnacki i Lelewel, współtwórcy życia umysłowego Warszawy i kraju 1825-1830", Aniela Kowalska, Warszawa 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 137
">>Teraz, bracia, piosenke lepsza piosłyszymy...<< / Pieśń Mickiewicza wśród socjalistów Alina Kowalczykowa Józef Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 139
"Opowiadania Józefa Ignacego Kraszewskiego", Teresa Nowacka, Wrocław 1972 : [recenzja] Wanda Roszkowska-Sykałowa Teresa Nowacka (aut. dzieła rec.) s. 139
"Z korespondencji Włodzimierza Wolskiego", "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa s. 141
"Simondi i Mickiewicz, czyli historia nie objetej katedry", Sven Stelling-Michaud, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Sven Stelling-Michaud (aut. dzieła rec.) s. 141
"Wrocławskie Sofos", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" R.LXIII (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 143
"Adam Junosza-Rościszewski / 1774-1844 Dobrosława Świerczyńska Irena Lewadnowska-Jaraczewska (aut. dzieła rec.) s. 143
"Nad rocznikami dawnych gazet śląskich. Studium z polskiego życia literacko-kulturalnego przełomu XIX i XX wieku", Zbyszko Bednorz, Wrocław 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Zbyszko Bednorz (aut. dzieła rec.) s. 145
"Echa śląskie w lwowskim >>Dzienniku Literackim<< 1852-1870", Andrzej Zieliński, "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" T. VIII (1972) : [recenzja] Alina Kowalczykowa Andrzej Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 145
"Współczesna powieść i krytyka literacka", Stanisław Brzozowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stanisław Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 147
"Historia literatury niepodległej Polski / 965-1795 Hanna Filipkowska Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) s. 147
"Eliza Orzeszkowa", Jan Detko, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 149
"Antoni Sygietyński. Estetyk i krytyk", Jan Detko, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 149
"Wędrówki Remusowe po Kaszubach. / O Aleksandrze Majkowskim Dobrosława Świerczyńska Jan Drzeżdżon (aut. dzieła rec.) s. 151
"Włodzimierz Tetmajer. Życie i twórczość", Józef Dużyk, Kraków 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 151
"Listy", Adolf Dygasiński, Wrocław 1971 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Adolf Dygasiński (aut. dzieła rec.) s. 153
"Moderniści o sztuce", Elżbieta Grabska, Warszawa 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Elżbieta Grabska (aut. dzieła rec.) s. 153
"Zarys historii prasy polskiej w Królestwie Polskim w latach 1864-1904", Zenon Kmiecik, Warszawa 1972 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.) s. 155
"Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy", Adam Grzymała-Siedlecki, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Adam Grzymała-Siedlecki (aut. dzieła rec.) s. 155
"Pozytywizm", Janina Kulczycka-Saloni, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 157
"Studia o kompozycji dramatów Stanisława Wyspiańskiego", Ewa Miodońska-Brookes, Wrocław 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) s. 157
"O teatrze i dramacie", Antoni Sygietyński, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Antoni Sygietyński (aut. dzieła rec.) s. 159
"Prasa Galicji w dobie autonomicznej 1867-1918", Jerzy Myśliński, Warszawa 1972 : [recenzja] Jerzy Myśliński Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 159
"Asnyk znany i nieznany", Maria Szypowska, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Maria Szypowska (aut. dzieła rec.) s. 161
"Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego", Paweł Trzebuchowski, Warszawa1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Paweł Trzebuchowski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Pisma zebrane pod redakcją J. Z. Jakubowskiego i M. Olszanieckiej", Stanisław Witkiewicz, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Stanisław Witkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 163
"Conrad w Polsce. Wybrane problemy recepcji krytycznej w latach 1896-1969", Stefan Zabierowski, Gdańsk 1971 : [recenzja] Marek Gumkowski Stefan Zabierowski (aut. dzieła rec.) s. 163
"Leona Schillera cztery inacenizacje dramatów Stanisława Wyspiańskiego", Lucjan Momot [w:] "Litteraria. Teoria literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Lucjan Momot (aut. dzieła rec.) s. 165
"Publicystyka społeczna Ludwika Krzywickiego, Juliana Marchlewskiego i Stanisława Brzozowskiego", Seweryn Dziamski, "Nurt" nr 1 (1972) : [recenzja] Zygmunt Ziątek Seweryn Dziamski (aut. dzieła rec.) s. 165
"Pozytywizm Elizy Orzeszkowej", Maria Żmigrodzka, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Hanna Filipkowska Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 167
"Echa Komuny Paryskiej w poezji polskiej 1871-1906", Zdzisław Ryłko, "Przegląd Humanistyczny" R. XV (1971) : [recenzja] Izabela Jarosińska Zdzisław Ryłko (aut. dzieła rec.) s. 167
"Z dziejów prasy polskiej na kujawach wschodnich do 1918r. Część II", Andrzej Notkowski, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 169
"Tygodnik >>Żołnierz Polski we Włoszech<< w 1919 r.", Józef Skrzypek, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. XI (1972) : [recenzja] Andrzej Notkowski Józef Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 169
"Życie i działalność Wojciecha Kętrzyńskiego w świetle badań z lat 1947-1970", Janusz Jasiński, "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" T. VIII (1972) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Janusz Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 171
"Arcy-kobieta", Helena Zaworska, "Twórczość" R. XXVIII (1972) : [recenzja] Bożena Wojnowska Helena Zaworska (aut. dzieła rec.) s. 171
"Listy Henryka Sienkiewicza do siostry Heleny z lat 1886-1907", Edward Kiernicki, "Ze Skarbca Kultury" (1971) : [recenzja] Maria Bokszczanin Edward Kiernicki (aut. dzieła rec.) s. 173
">>Hamlet<< Gerharda Hauptmanna", Olga Dobijanka-Witczakowa, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Olga Dobijanka-Witczakowa (aut. dzieła rec.) s. 173
"Z biografii Wacława Gąsiorowskiego", Barbara Gołębiowska, Łódź 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Barbara Gołębiowska (aut. dzieła rec.) s. 175
"Duhamel i jego krytycy", Leon Zaręba, Kraków 1971 : [recenzja] Hanna Filipkowska Leon Zaręba (aut. dzieła rec.) s. 175
"Felieton Ludwika Krzywickiego na łamach >>Ogniwa<<, tygodnika naukowego, społecznego, literackiego i politycznego / 1904-1905 Zygmunt Ziątek Aniela Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 177
"Zamiast powieści", Tomasz Burek, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 177
"Gałczyński na Mazurach", Andrzej Drawicz, Olsztyn 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Andrzej Drawicz (aut. dzieła rec.) s. 179
"Stanisław Piętak", Bolesław Faron, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Bolesław Faron (aut. dzieła rec.) s. 179
"Ludzie i książki. Książka i wiedza", Jarosław Iwaszkiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Jarosław Iwaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 181
"Cyrograf", Ludwik Flaszen, Kraków 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Ludwik Flaszen (aut. dzieła rec.) s. 181
"Literatura i polityka", Leon Kruczkowski,Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Leon Kruczkowski (aut. dzieła rec.) s. 183
"Wybrane studia slawistyczne. Kultura-literatura-folklor", Karel Krejči, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Karel Krejči (aut. dzieła rec.) s. 183
"Świat poetycki Juliana Przybosia", Jerzy Kwiatkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Janusz Pawłowski Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 185
"Wśród mówiących prozą. Szkice literackie", Stefan Lichański, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Stefan Lichański (aut. dzieła rec.) s. 187
"Szkice literackie. T. I. W szkole krytyków. T. II. W Polsce i w świecie", Wilhelm Mach, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Wilhelm Mach (aut. dzieła rec.) s. 187
"Pertraktacje. Szkice i felietony literackie", Krzysztof Nowicki, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Krzysztof Nowicki (aut. dzieła rec.) s. 189
"Prasa Drugiej Rzeczypospolitej / 1918-1939 Andrzej Notkowski Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Spotkania z Czechowiczem. Wspomnienia i szkice", Seweryn Pollak, Lublin 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Seweryn Pollak (aut. dzieła rec.) s. 191
"Z notatnika szeregowego recenzenta", Zbigniew Pędziński, Poznań 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Zbigniew Pędziński (aut. dzieła rec.) s. 191
"Ruch oporu w polskiej literaturze obozowej", Ludwik Rajewski, Warszawa 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Ludwik Rajewski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Kręgi wspólnoty. Szkice literackie", Wacław Sadkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Janusz Pawłowski Wacław Sadkowski (aut. dzieła rec.) s. 193
"Wędrując po tematach. T. 1. Czasy, t. 2. Puścizna, t. 3. Muzy", Kazimierz Wyka, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 195
"Juliusz Kaden Bandrowski", Michał Sprusiński, Kraków 1971 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 195
"Droga katechumena", Jerzy Zawieyski, Warszawa 1971 : [recenzja] Janusz Pawłowski Jerzy Zawieyski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Teatr warszawski między wojnami. Wybór recenzji", Władysław Zawistowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Władysław Zawistowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Z dziejów rosyjskiej mysli krytycznoliterackiej w Polsce / 1918-1939 Zygmunt Ziątek Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 199
"Problemy struktury teatru", Andrzej Hauserand, "Dialog" nr 1 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Andrzej Hauserand (aut. dzieła rec.) s. 199
"Droga Witkacego do teatru", Lech Sokół, "Dialog" nr 3 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Lech Sokół (aut. dzieła rec.) s. 201
"Witkacy w >>laboratorium dramatu<< Trzebińskiego", Marta Piwińska, "Dialog" nr 3 (1972) : [recenzja] Marian Rawiński Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) s. 201
"Schematy powieści popularnej. / Na marginesie powieści I. Zarzyckiej >>Dzikuska<< Ewa Szary Alina Miciukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 203
"Sztuka teatru w systemie estetycznym Stanisława Ignacego Witkiewicza", Janusz Degler [w:] "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Janusz Degler (aut. dzieła rec.) s. 203
"Przeobrazenia kultury w Polsce w latach 1944-1969", Stanisław Pietraszko [w:] "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Pietraszko (aut. dzieła rec.) s. 205
"Charakter jako gatunek literacki w koncepcji Zofii Nałkowskiej", Lucyna Napiórkowska [w:] "Litteraria. Teoria Literatury-Metodologia-Kultura-Humanistyka", Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Lucyna Napiórkowska (aut. dzieła rec.) s. 205
"O >>Drodze<< i Krzysztofie Naczyńskim", Juliusz Garztecki, "Miesięcznik Literacki" R.VII (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Juliusz Garztecki (aut. dzieła rec.) s. 207
"Współczesna liryka miłosna", Erazm Kuźma, "Miesięcznik Literacki" R. VII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 207
"W dalekiej podróży", Jacek Łukasiewicz, "Nurt" nr 1 (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 209
"Czarna przestrzeń. Próba o prozie Juliana Stryjkowskiego", Krzysztof Biskupski, "Odra" R. XII (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Krzysztof Biskupski (aut. dzieła rec.) s. 209
"Rola języka i kultury anglo-amerykańskiej w twórzości Stanisława Ignacego Witkiewicza", Maria Birkenmajer, "Przegląd Humanistyczny" R.XVI (1972) : [recenzja] Bożena Wojnowska Maria Birkenmajer (aut. dzieła rec.) s. 211
"Korespondencja Władysława Broniewskiego z Bronisławem Sylwinem Kencbokiem", "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Marian Rawiński s. 211
"Przyczynek do dziejów prasy we Wrocławiu w okresie pionierskim", Jerzy Mizia, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego", T. 10 (1971), z. 4 : [recenzja] Andrzej Notkowski Jerzy Mizia (aut. dzieła rec.) s. 213
"Czasopisma polsko-szwedzkie ", Tadeusz Cieślak, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. 11 (1972), z. 1 : [recenzja] Andrzej Notkowski Tadeusz Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 213
"Prasa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1972 : [recenzja] Andrzej Notkowski Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Prasa w języku polskim na białorusi Radzieckiej 1921-1941. / Charakterystyka bibliograficzna i przegląd zawartości. Andrzej Notkowski Jerzy Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 215
"Strategia Diogenesa", Jan Błoński, "Twórczość" R. XXVIII (1972) : [recenzja] Jacek Trznadel Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 217
"Działalnośc propagandowo-prasowa KPP i PPR w Ostrowcu Świętokrzyskim", Alina Słomkowska, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. X (1971) : [recenzja] Andrzej Notkowski Alina Słomkowska (aut. dzieła rec.) s. 217
"Bolesław Miciński: Zwycięstwo nad rozpaczą", Tomasz Burek, "Twórczosć" R. XXVIII (1972) : [recenzja] Izabela Jarosińska Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 219
"Katedra w Chartres w ujęciu Przybosia i Jastruna", Jolanta Dudkówna, Kraków 1971 : [recenzja] Jacek Trznadel Jolanta Dudkówna (aut. dzieła rec.) s. 221
"O >>Sonetach białych, brązowych i szarych<< S. Grochowiaka", Jolanta Dudkówna, Kraków 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Jolanta Dudkówna (aut. dzieła rec.) s. 221
"Motyw śmierci w poezji Haliny Poświatowskiej", Barbara Markiewiczówna, Kraków 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Barbara Markiewiczówna (aut. dzieła rec.) s. 223
"O pewnej modernistycznej właściwości prozy Brunona Schulza / na przykładzie >>Sklepów cynamonowych<< Bożena Wojnowska Krzysztof Miklaszewski (aut. dzieła rec.) s. 223
"Problematyka >>greckich<< dramatów Jerzego Zawieyskiego", Stanisław Stabryła, Kraków 1971 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Stabryła (aut. dzieła rec.) s. 225
"Funkcja przemilczenia w dramatach Jerzego Szaniawskiego", Sławomir Świontek, Łódź 1971 : [recenzja] Marian Rawiński Sławomir Świontek (aut. dzieła rec.) s. 225