Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 79
Biuletyn Polonistyczny
1982, Tom 25, Numer 3-4 (85-86)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzydzieści pięć lat Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauki. s. 2-18
Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich 1978-1982 Cecylia Gajkowska Aniela Piorunowa s. 18-74
Konferencje naukowe Instytutu Badań Literackich Anna Grygo s. 78-84
Kontakty zagraniczne Instytutu Badań Literackich w latach 1978-1982 Anna Grygo s. 84-91
Studium Doktoranckie w IBL Zbigniew Jarosiński s. 91-95
Pracownia Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku Jerzy Myśliński s. 95-99
Biblioteka Instytutu Badań Literackich Ignacy Sieradzki s. 99-103
Materiały do bibliografii nstytutu Badań Literackich Anna Grygo s. 104-112
Skład Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich. s. 112-113
Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN : raport o stanie polonistyki literackiej. s. 123-134
Nad twórczością Czesława Miłosza : Warszawa, 15-16 grudnia 1980 Marek Zaleski s. 135-146
XX Konferencja Teoretycznoliteracka : Rynia, kwiecień 1981 Piotr Stasiński s. 146-157
Świadomość literacko-estetyczna i kulturalna Młodej Polski Jan Zieliński s. 157-163
Krytyka literacka: teoria, historia, współczesność : Warszawa, 27-29 maja 1981 s. 168-171
Instytucje kultury literackiej na Górnym Śląsku w okresie powstań i plebiscytu Teresa Lewandowska s. 172-175
Günter Grass w Gdańsku Izabela Jarosińska s. 175-178
Tradycja zawsze żywa : (Zjazd Prezesów Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza; 150 rocznica pobytu poety w Wielkopolsce) Halina Molenda s. 182-186
Rękopisy z zakresu historii literatury polskiej nabyte przez Bibliotekę Narodową : styczeń 1980 - czerwiec 1981. s. 187-190
Litteraria wśród nabytków rękopiśmiennych Biblioteki Kórnickiej (1976-1980) Barbara Sokołowska s. 196-202
Pamiętnik Kazimierza Wierzyńskiego w zbiorach rękopiśmiennych BUW Maria Tyszkowa s. 202-205
"Twórca i wistość", Dariusz Bitner, "Twórczość" nr 12 (1981) : [recenzja] Hanna Augustyniak Dariusz Bitner (aut. dzieła rec.) s. 207
"Nauka o literaturze- krytyka literacka", Kazimierz Cysewski, "Ruch Literacki" z. 2 (1981) : [recenzja] Małgorzata Masalska Kazimierz Cysewski (aut. dzieła rec.) s. 207
"Założenia filozoficzne programu badań literackich Romana Ingardena", Barbara Kotowa, Warszawa-Poznań 1980 : [recenzja] Jan Tomkowski Barbara Kotowa (aut. dzieła rec.) s. 209
"Semantyka form wierszowych", Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Kilka pojęć z estetyki Theodora W. Adorno", Karol Sauerland, Tłum. A.Wołkowicz, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1981) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Karol Sauerland (aut. dzieła rec.) s. 211
"Z zagadnień teorii eseju (na przykładzie twórczości Jana Parandowskiego)", Alicja Witkowska, "Ruch Literacki" z. 2 (1981) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Alicja Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 213
"Problematyka symultanizmu w prozie", Seweryna Wysłouch, Poznań 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 213
"W sprawie badań składni utworów literackich", Zygmunt Zagórski, "Studia Polonistyczne" VII Poznań 1980 : [recenzja] Hanna Augustyniak Zygmunt Zagórski (aut. dzieła rec.) s. 215
"W stronę estetyki dzieła literackiego", Bogusław Żurakowski, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVIII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Bogusław Żurakowski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Wokół >>Poematu o czasie zastygłym<< Czesława Miłosza", Stanisław Bereś, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 217
"Sienkiewicz i historia. Studia", Tadeusz Bujnicki, Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) s. 217
"Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860-1918", Julian Dybiec, Wrocław 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 219
">>Dwór halikoński<< Wespazjana Kochowskiego", Maria Eustachiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1981) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Maria Eustachiewicz (aut. dzieła rec.) s. 221
"Polski kosmos. Dziesięć esejów przy Gombrowiczu", Andrzej Falkiewicz, Kraków 1981 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Andrzej Falkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 223
"Powstanie styczniowe w twórczości Bolesława Prusa", Waldemar Klemm, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1981) : [recenzja] Grażyna Borkowska Waldemar Klemm (aut. dzieła rec.) s. 225
"Ignacy Jaksa Bykowski-pisarz zapoznany", Halina Kosienkowska, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", S.F. Humaniora, vol. XXXIII Halina Gacowa Halina Kosienkowska (aut. dzieła rec.) s. 229
"Twórczość Heleny Duninówny dla dzieci", Jolanta Kowalczykówna, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", S.F. Humaniora, vol. XXXIII Halina Gacowa Jolanta Kowalczykówna (aut. dzieła rec.) s. 229
"Pierwszy rapsod Stanisława Przybyszewskiego w oczach krytyki niemieckiej i jego wersja polska", Krzysztof Łuczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1981) : [recenzja] Małgorzata Masalska Krzysztof Łuczyński (aut. dzieła rec.) s. 233
"Powieść dla młodzieży, jej funkcje i miejsce w kulturze literackiej nastolatków", Jolanta Ługowska, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Hanna Augustyniak Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 235
"Maria. Powieść ukraińska. Reprodukcja pierwodruku", Antoni Malczewski, Posłowie H.Gacowa, Wrocław 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Antoni Malczewski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Poezja Wisławy Szymborskiej a socrealizm", Dorota Mazurek, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", S.F. Humaniora, vol. XXXIII Joanna Łuczyńska Dorota Mazurek (aut. dzieła rec.) s. 237
"W kręgu malarstwa niderlandzkiego. Dzieła sztuki jako źródła inspiracji pisarzy drugiej połowy XIX w.", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVIII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 241
"Wieść i pieśń gminna w >>Nad Niemnem<< Elizy Orzeszkowej", Barbara Paprocka, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", S.F. Humaniora, vol. XXXIII Halina Gacowa Barbara Paprocka (aut. dzieła rec.) s. 245
"Jeden z najpierwszych w narodzie. (S.Witkiewicz w sądach sobie współczesnych)", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVIII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 245
"Nad tekstem >>Kupca<< Mikołaja Reja", Krystyna Płachcińska, "Litteraria" XII S.A. nr 218, Wrocław 1980 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Krystyna Płachcińska (aut. dzieła rec.) s. 247
"Sceniczne dzieje >>Nocy św. Mikołaja<< Macieja Szukiewicza", Leokadia Pośpiechowa, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVIII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 249
"Genologiczne problemy tzw. >>Trylogii włoskiej<< Cypriana Norwida", Krzysztof Raczyński, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVIII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Krzysztof Raczyński (aut. dzieła rec.) s. 251
"Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840-1845. Edward Dembowski", Red. W.A.Diakow, S.Kieniawicz, W.Śliwowska, Wrocław 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska s. 251
"Zebrane pisma krytyczne. T.1: Studia o literaturze współczesnej; t.2: Studia historyczne i teoretyczne; t.3: Pomniejsze pisma krytyczne i publicystyka literacka", Artur Sandauer, Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 253
"Instynkt harmonii. (Wokół programu estetycznego >>Museionu<<)", Marian Stala, "Zeszyty Naukowe UJ". DL. Prace Historycznoliterackie z.39, Kraków 1980 : [recenzja] Maria Prussak Marian Stala (aut. dzieła rec.) s. 255
"Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki", Marian Stępień, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Jan Tomkowski Marian Stępień (aut. dzieła rec.) s. 257
"Recepcja polskich przekładów z literatury pięknej krajów skandynawskich w czasopiśmiennictwie II Rzeczypospolitej", Barbara Szuwalska, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVIII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Barbara Szuwalska (aut. dzieła rec.) s. 259
"Tematy, tradycje i teorie w sztuce doby Romantyzmu", Red. J.Białostocki, Warszawa 1981 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka s. 261
"Młodość Bolesława Prusa", Krystyna Tokarzówna, Warszawa 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Krystyna Tokarzówna (aut. dzieła rec.) s. 261
"Wydania zbiorowe dzieł Juliana Słowackiego na Śląsku", Alfred Wolny, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XVIII, Opole 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Alfred Wolny (aut. dzieła rec.) s. 265
"Historia-plakaty-pejzaże. (Między programem a praktyką poetycką żagarystów wileńskich)", Andrzej Zieniewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 267
"Pamiętnik Samuela Proskiego i Teodora Billewicza", Ewa Ziniewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Małgorzata Masalska Ewa Ziniewicz (aut. dzieła rec.) s. 267
"Koźmianowskie paszkwile na powstanie listopadowe", Piotr Żbikowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Jerzy Snopek Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 269
"W kręgu upiorów i wilkołaków", Bohdan Baranowski, Łódź 1981 : [recenzja] Anna Bujnowska Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 269
"Pieśni ludowe z południowej części Białostocczyzny", Maria Czurak, Mikołaj Wróblewski, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Maria Czurak (aut. dzieła rec.) Mikołaj Wróblewski (aut. dzieła rec.) s. 271
"Białoruskie wiosenne pieśni obrzędowe na Białostocczyźnie", Mikołaj Hajduk, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Mikołaj Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 273
"Folklor staroobrzędowców na ziemiach polskich", Eugeniusz Iwaniec, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Eugeniusz Iwaniec (aut. dzieła rec.) s. 273
"Wątki kosmogoniczne we wschodniosłowiańskiej i polskiej pieśni ludowej", Hanna Kowalska-Lewicka, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Hanna Kowalska-Lewicka (aut. dzieła rec.) s. 275
"Michał Grabowski i ukraińska poezja ludowa", Stefan Kozak, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Stefan Kozak (aut. dzieła rec.) s. 275
"Aleksander Brückner jako badacz rosyjskiej literatury ludowej", Lidia Liburska, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Lidia Liburska (aut. dzieła rec.) s. 277
"Z doświadczeń warsztatowych polskich tłumaczy rosyjskiej ludowej pieśni epickiej", Stanisława Majstryszyn, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Stanisława Majsrtyszyn (aut. dzieła rec.) s. 279
"Z dziejów Sowizdrzała w Rosji", Eliza Małek, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Eliza Małek (aut. dzieła rec.) s. 279
"Folklor i jego rola w działalności >>Ruskiej Trójcy<<", Włodzimierz Mokry, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Włodzimierz Mokry (aut. dzieła rec.) s. 281
"Jeszcze raz w kwestii Mickiewicza folklor białoruski", Włodzimierz Monach, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Włodzimierz Monach (aut. dzieła rec.) s. 281
"Białoruskie ludowe pieśni miłosne z b. powiatu wileńskiego", Franciszek Sielicki, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 283
"Doroczne pieśni obrzędowo-religijne śpiewane w okresie międzywojennym w b. powiecie wileńskim", Franciszek Sielicki, "Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria" VII, Wrocław 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Franciszek Sielicki (aut. dzieła rec.) s. 285
"Archetypy i symbole. Pisma wybrane", Carl Gustav Jung, Wybór, tłum. (z niem.) i wstęp: J.Prokopiuk, Warszawa 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Carl Gustav Jung (aut. dzieła rec.) s. 285
"Z badań nad genezą szopki", Henryk Jurkowski, "Literatura Ludowa" z.2 (1981) : [recenzja] Maria Prussak Henryk Jurkowski (aut. dzieła rec.) s. 287
"Wiara i rozum. Szkice o Ojcach Kościoła", Andrzej Kasia, Warszawa 1981 : [recenzja] Jan Tomkowski Andrzej Kasia (aut. dzieła rec.) s. 287
"Nasz teatr posierpniowy", Jan Kłossowicz, "Dialog" nr 11 (1981) : [recenzja] Hanna Augustyniak Jan Kłossowicz (aut. dzieła rec.) s. 289
"Tradycje misteryjne we współczesnym teatrze polskim", Hanna Irena Osiadła, "Literatura Ludowa" z.2 (1981) : [recenzja] Maria Prussak Hanna Irena Osiadła (aut. dzieła rec.) s. 291
"Współczesna polska myśl filmowa", Danuta Palczewska, Wrocław 1981 : [recenzja] Maria Kalinowska Danuta Palczewska (aut. dzieła rec.) s. 291
"Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji nurtu. (1921-1934)", Andrzej Turowski, Wrocław 1981 : [recenzja] Grażyna Borkowska Andrzej Turowski (aut. dzieła rec.) s. 293
"Próba typologii przejawów tzw. filmowości w utworach literackich", Maria Ziec-Piskorska, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XIX, z.119 : [recenzja] Barbara Marzęcka Maria Zeic-Piskorska (aut. dzieła rec.) s. 293