Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 85
Biuletyn Polonistyczny
1977, Tom 20, Numer 2 (64)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólne. s. 5-13
Staropolszczyzna. s. 14-27
Oświecenie. s. 28-37
Literatura współczesna. s. 75-113
Teoria literatury. s. 114-125
Folklorystyka. s. 126-127
Metodyka nauczania. s. 128-130
Indeks autorów Romualda Truszkowska s. 131-146
Wykaz instytucji i osób, od których otrzymano ankiety. s. 148-154
"Literary Studies in Poland". s. 155-156
"Poezja wobec wojny: strategia uczestnika", Edward Balcerzan, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Paweł Dybel Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 158
"Sztuka i ocalenie", Ewa Bieńkowska, "Twórczość" nr 12 (1976) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Ewa Bieńkowska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Teoria wartości- teoria kultury- teoria poznania. (Uwagi do wybranych zagadnień książki Piotra Graffa)", Stanisław Dąbrowski, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 160
"Partytura słowna >>Apocalypsis cum figuris<< Jerzego Grotowskiego", Ireneusz Guszpit, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Ireneusz Guszpit (aut. dzieła rec.) s. 160
"Dialektyka systemu literackiego", Andrzej Mencwel, "Miesięcznik Literacki" nr 1 (1977) : [recenzja] Jan Zieliński Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 162
"Przyjedzie taki i ...", Maria Podraza-Kwiatkowska, "Twórczość" nr 12 (1976) : [recenzja] Janina Kancewicz-Hoffmanowa Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 162
"Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa", Red. H.Markiewicz, J.Sławiński, Kraków 1976 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 164
"Problemy teorii literatury. Seria 2", Red. H. Markiewicz, Wrocław 1976 : [recenzja] Joanna Łuczyńska s. 164
"Narracja jako kreacja rzeczywistości przedstawionej w dziele literackim. (Na przykładzie opowiadania J.L.Borgesa >>Koliste ruiny<<), Ryszard Różanowski, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Ryszard Różanowski (aut. dzieła rec.) s. 166
"Semantyka tekstu i języka", Praca zbiorowa pod red. M.R.Mayenowej, Wrocław 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 166
"Folklor i literatura. Szkice o kulturze i literaturze współczesnej", Roch Sulima, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Roch Sulima (aut. dzieła rec.) s. 168
"Rozważania nad semiologią powieści", Jan Trzynadlowski, Wrocław 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 168
">>Janko muzykant<< Sienkiewicza w ZSRR w latach dwudziestych i trzydziestych", Tamara Agapkina, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik Tamara Agapkina (aut. dzieła rec.) s. 170
"Kilka uwag o mało znanej staropolskiej pieśni maryjnej", Stanisław Borawski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Joanna Żebrowska Stanisław Borawski (aut. dzieła rec.) s. 170
"Konspiracyjne Towarzystwo Literackie w Warszawie. 1887-1901", Maria Brykalska, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Maria Brykalska Maria Brykalska (aut. dzieła rec.) s. 172
"Józef Ignacy Kraszewski. Zarys biograficzny", Wincenty Danek, Warszawa 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Wincenty Danek (aut. dzieła rec.) s. 172
"Juliusz Słowacki", Maria Dernałowicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Marek Gumkowski Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) s. 174
"Stefan Kołaczkowski jako krytyk i historyk literatury", Bolesław Faron, Warszawa 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Bolesław Faron (aut. dzieła rec.) s. 174
"Sienkiewicz a western", Zygmunt Fedyk, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Zygmunt Fedyk (aut. dzieła rec.) s. 176
"Dowód nietożsamości. Proza Wilhelma Macha", Aleksander Fiut, Wrocław 1976 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 176
"Głosy o Lenartowiczu. 1852-1940", Wybór: P.Hertz, Kraków 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska s. 178
"Literatura i spisek", Maria Janion, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 178
"Historia Fausta. (O prozie Andrzeja Kuśniewicza)", Jerzy Jarzębski, "Twórczość" nr 11 (1976) : [recenzja] Joanna Łuczyńska Jerzy Jarzębski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Między awangardą a nadrealizmem. Główne kierunki przemian poezji polskiej w latach trzydziestych na tle europejskim", Stanisław Jaworski, Kraków 1976 : [recenzja] Paweł Dybel Stanisław Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Studia i szkice", Stefan Kawyn, Kraków 1976 : [recenzja] Marek Zieliński Stefan Kawyn (aut. dzieła rec.) s. 182
"Przyboś i", Bogusław Kierc, Słowo wstępne: E.Balcerzan, Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Bogusław Kierc (aut. dzieła rec.) s. 182
"Wybrane problemy >>Zazdrości i medycyny<< Michała Choromańskiego", Alina Kochańczyk, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F, vol. XXX, Lublin 1975 : [recenzja] Marek Zieliński Alina Kochańczyk (aut. dzieła rec.) s. 184
"Czy >>Satyra na leniwych chłopów<<? Próba socjologicznoliterackiego opisu tekstu", Witold Kośny, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Witold Kośny (aut. dzieła rec.) s. 184
"Średniowieczne zabytki poezji waganckiej >>Quo miser Exul<< oraz >>Heu, qui quondam claruis<<", Henryk Kowalewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Henryk Kowalewicz (aut. dzieła rec.) s. 186
"Lubelskie występy Gabrieli Zapolskiej", Stefan Kruk, "Ruch Literacki" z.6 (1976) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Stefan Kruk (aut. dzieła rec.) s. 186
"Geneza Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych", Maksymilian Ryszard Lang, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Maksymilian Ryszard Lang (aut. dzieła rec.) s. 188
"Literatura barska. (Antologia)", Wyd. 2 zmien., Oprac.J. Maciejewski, Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński s. 188
"Przekroje i zbliżenia dawne i nowe", Henryk Markiewicz, Warszawa 1976 : [recenzja] Marek Zieliński Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 190
"Stanisław Brzozowski. Kształtowanie myśli krytycznej", Andrzej Mencwel, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Andrzej Mencwel (aut. dzieła rec.) s. 190
">>Sami swoi, polska szopa<<. Z zagadnień tradycji polskiej szopki przełomu XIX i XX wieku", Ewa Miodońska-Brookes, "Ruch Literacki" nr 6 (1976) : [recenzja] Jan Zieliński Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) s. 192
"Dzienniki. II. 1909-1917", Zofia Nałkowska,Opracowanie, wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa 1976 : [recenzja] Aniela Piorunowa Zofia Nałkowska (aut. dzieła rec.) s. 192
"Fredrowska sztuka o niezwykłej konstrukcji (>>Wielki człowiek do małych interesów<<)", Wojciech Natanson, "Twórczość" nr 11 (1976) : [recenzja] Joanna Żebrowska Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 194
"Stanisław Wyspiański", Wojciech Natanson, Warszawa 1976 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Wojciech Natanson (aut. dzieła rec.) s. 194
"Opowiem ci przestrzenią. Poeci awangardy o Tatrach", Wybór: S.Jaworski, Kraków 1976 : [recenzja] Joanna Żebrowska s. 196
"Kto się boi Marka Arensa", Mieczysław Orski, "Miesięcznik Literacki" nr 11 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Mieczysław Orski (aut. dzieła rec.) s. 196
"Pięć listów Onufrego Korzeniowskiego do Gustawa Schwaba", Oprac. S. Makowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska s. 198
"Styl powieści Wacława Berenta", Jerzy Paszek, Katowice 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 198
">>Wacława dzieje<< Stefana Garczyńskiego", Zofia Stajewska, Wrocław 1976 : [recenzja] Małgorzata Masalska Zofia Stajewska (aut. dzieła rec.) s. 200
"Studia o prozie Brunona Schulza", Praca zbiorowa, Red. T.Bujnicki, Katowice 1976 : [recenzja] Marek Zieliński s. 200
"Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza", Małgorzata Szpakowska, Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Małgorzata Szpakowska (aut. dzieła rec.) s. 202
">>Historia<< i >>romans<< jako terminy genologiczne w świadomości literackiej Wacława Potockiego", Krzysztof Szuwalski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Krzysztof Szuwalski (aut. dzieła rec.) s. 202
"Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez zespół psychosocjologii literatury IBL PAN w dniach 23-24 listopada 1973 w Warszawie", Red. Z. Stefanowska, Warszawa : [recenzja] Paweł Dybel s. 204
"Kilka uwag o języku poetyckim Stefana Żeromskiego", Jan Trzynadlowski, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 204
"Inspiracje literackie renesansowych malowideł w Czernicy na Dolnym Śląsku", Jan Jerzy Trzynadlowski, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Jan Jerzy Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 206
">>Sonet I<< Mikołaja Sępa Szarzyńskiego: próba ponownej lektury", Andrzej Vincenz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Paweł Dybel Andrzej Vincenz (aut. dzieła rec.) s. 206
"Stanisław Ignacy Witkiewicz a modernizm. Kształtowanie idei katastroficznych", Bożena Wojnowska-Danek, Wrocław 1976 : [recenzja] Marek Zieliński Bożena Wojnowska-Danek (aut. dzieła rec.) s. 208
"Z problemów młodopolskiego heroizmu", Marta Wyka, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1976) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Marta Wyka (aut. dzieła rec.) s. 208
"Wokół poglądów filmowych Karola Irzykowskiego", Zbigniew Wyszyński, "Ruch Literacki" nr 6 (1976) : [recenzja] Jan Zieliński Zbigniew Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 210
"Od prerenesansu do oświecenia. Z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej", Stefan Zabłocki, Warszawa 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Stefan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 210
"Warszawskie gazety ulotne XVI i XVII wieku", Konrad Zawadzki, "Rocznik Warszawski" t.XIV (1976) : [recenzja] Małgorzata Masalska Konrad Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 212
"O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień", Czesław Zgorzelski, Warszawa 1976 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 212
"Koncepcja życia w świetle małych form artystycznych Stefana Żeromskiego", Anna Żurakowska, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F, vol. XXX, Lublin 1975 : [recenzja] Marek Zieliński Anna Żurakowska (aut. dzieła rec.) s. 214
"Co to jest język folkloru", Oprac. M. Łazuk, "Literatura Ludowa" nr 4 Joanna Łuczyńska s. 214
"Nad wznowieniami romantycznych zbiorków folklorystycznych", Gabriela Frydrychowicz, "Literatura Ludowa" nr 4 Joanna Łuczyńska Gabriela Frydrychowicz (aut. dzieła rec.) s. 216
"Z badań nad opowieścią wspomnieniową", Janina Hajduk-Nijakowska, "Literatura Ludowa" nr 4 Joanna Łuczyńska Janina Hajduk-Nijakowska (aut. dzieła rec.) s. 216
"Jan III Sobieski i odsiecz wiedeńska w folklorze narodów słowiańskich', Jerzy Śliziński, "Literatura Ludowa" nr 4 Joanna Łuczyńska Jerzy Śliziński (aut. dzieła rec.) s. 218
"Encyklopedia wiedzy o prasie", Red. J. Maślanka, Wrocław 1976 : [recenzja] Jerzy Bakanacz s. 218
"Sztuki Włodzimierza Majakowskiego w teatrach polskich w latach 1965-1976", Mieczysław Jackiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 11 (1976) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Mieczysław Jackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 220
"Warszawskie sceny. 1918-1939", Edward Krasiński, Warszawa 1976 : [recenzja] Joanna Łuczyńska Edward Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 220
"Polska Szkoła Filmowa. Poetyka i tradycja", Red. J. Trzynadlowski, Wrocław 1976 : [recenzja] Paweł Dybel s. 222
"Przeświadczenia teatru kontrkultury", Krzysztof Wolicki, "Dialog" nr 12 (1976) : [recenzja] Hieronim Chojnacki Krzysztof Wolicki (aut. dzieła rec.) s. 222
"Empirische Literaturwissenschaft als Metatheorie /Empiryczna nauka o literaturze jako metateoria Andrzej Sąpoliński Norbert Groeben (aut. dzieła rec.) s. 224
"Das Kunstwerk als Phantasie. Eine einführende Interpretation /Dzieło sztuki jako fantazja. Interpretacja wstepna Carl Pietzcker (aut. dzieła rec.) s. 224
"Über einen Versuch, den Erwartungshorizont zeitgenössischer Literaturkritik empirisch zu objektiviren /Próba obiektywnej oceny horyzontu oczekiwań współczesnej krytyki literackiej-weryfikacja empiryczna Andrzej Sąpoliński Reinhold Viehoff (aut. dzieła rec.) s. 226
"Selbstmord und Identitätssuche bei Cesare Pavese: die Erzählung Suicidi /Cesare Pavesce - samobójstwo a poszukiwanie tożsamości Andrzej Sąpoliński Thomas Bremer (aut. dzieła rec.) s. 226
"Manifestationen der Einsamkeit bei Kafka. Zur Isolierung des Künstlers in sozialpsychologischer Sicht / F.Kafka- manifestacje samotności.- Izolacja artysty z socjopsychologicznego punktu widzenia Andrzej Sąpoliński Mechthild Curtius (aut. dzieła rec.) s. 228
"Der geliebte Doppelgänger. Die Struktur des Narzissmus bei Stefan George / Ukochany sobowtór - struktura narcyzmu u Stefana George'a Andrzej Sąpoliński Peter von Matt (aut. dzieła rec.) s. 228
"Typologia w literaturze pięknej", A.W. Gaługa, "Izwiestia Akademii Nauk SSSR. Seria litieratury i jazyka". T.37 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik A.W. Gaługa (aut. dzieła rec.) s. 230
"Sylwetka literacka jako gatunek w twórczości A.W. Łunaczarskiego. (Przyczynek do typologii portretu literackiego)", W.S.Barachow, "Izwiestia Akademii Nauk SSSR. Seria litieratury i jazyka". T.37 (1976) : [recenzja] Barbara Więzik W.S. Barachow (aut. dzieła rec.) s. 230
"Confluente culturale româno-polone /Kulturalne stosunki rumuńsko-polskie Stan Velea Ion Petrică (aut. dzieła rec.) s. 232