Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 104
Biuletyn Polonistyczny
1989, Tom 32, Numer 1 (112)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ogólne. s. 5-18
Oświecenie. s. 44-55
Pozytywizm - Młoda Polska. s. 78-105
Literatura współczesna. s. 106-149
Folklorystyka. s. 160-161
Metodyka nauczania. s. 162-166
"Głębia i powierzchnia", Stefano Agosti, Tłum. J.Ugniewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stefano Agosti (aut. dzieła rec.) s. 167
"Głos narracyjny i opis", Stefano Agosti, Tłum. P.Salwa, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stefano Agosti (aut. dzieła rec.) s. 167
"Almanach sceny polskiej. 1982 Marek Tobera s. 169
"Dalszy lot zimorodka", Jerzy Axer, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1987) : [recenzja] Maria Prussak Jerzy Axer (aut. dzieła rec.) s. 169
"Polski przekład romansu o Bonie i edytorska inicjatywa wydawnicza J.E.Minasowicza", Józef A. Baliński, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Józef A. Baliński (aut. dzieła rec.) s. 171
"Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnica dziecięcej lektury", Alicja Baluch, Warszawa 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Alicja Baluch (aut. dzieła rec.) s. 173
">>Gerwazy groźny ręką, językiem Protazy<<. Wzorzec bohaterów-dioskurów w >>Panu Tadeuszu<< Adama Mickiewicza i we wcześniejszej tradycji", Jacek Banaszkiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 4 (1987) : [recenzja] Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Jacek Banaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Cele, tematyka, rodzaje prac pisemnych w szkole średniej", Józef Bar, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Józef Bar (aut. dzieła rec.) s. 175
"Dwie wersje tekstu pieśni ludowej: meliczna i recytacyjna", Jerzy Bartmiński, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) s. 175
"Osobliwe wydarzenie u grobu św. Antoniego w Padwie w r. 1350", Henryk Barycz, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 177
">>Prawa polskie nie mogą nigdy upaść<<. (Kilka uwag o nie rozpoznanym chwalcy Kochanowskiego)", Andrzej Biernacki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) s. 179
">>Polonia culta<<. Szymon Starowolski i nowy wizerunek narodu", Giovanna Brogi Bercoff, Tłum. J.Borawski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Giovanna Brogi Bercoff (aut. dzieła rec.) s. 181
">>Fabuły życiowe<< w poezji Adama Ważyka. (Na materiale tomu >>Zdarzenia<<)", Tadeusz Brzozowski [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Tadeusz Brzozowski (aut. dzieła rec.) s. 181
"Fabuła a synkretyzm literatury popularnej", Maria Bujnicka [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Maria Bujnicka (aut. dzieła rec.) s. 183
"Miłosz i Norwid", Marek Buś, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Marek Buś (aut. dzieła rec.) s. 183
">>Pole napięć<< i >>ruchome pole semantyczne<< w kulturze XIII wieku", Maria Corti, Tłum. P.Salwa, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maria Corti (aut. dzieła rec.) s. 189
"Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań literackich", Jonathan Culler, Tłum.M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Piotr Stasiński Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) s. 189
"Droga do science fiction. 3. (Antologia)", Oprac. J.Gunn, Cz.1-2, Warszawa 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka s. 193
"Stanisław Brzozowski w świetle dwu analiz", Piotr Joran Drozdowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Anna Bujnowska Piotr Joran Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 195
"Listy Gustawa Morcinka do Jana Gębicy z lat 1935-1946", Józef Dużyk, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.32 (1987) : [recenzja] Grażyna Słupecka Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 197
"Adam Mickiewicz człowiek: studium psychologiczne", Jean-Charles Gille-Maisani, Tłum. A.Kuryś, K.Rytel, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jean-Charles Gille-Maisani (aut. dzieła rec.) s. 201
"Kochanowski i inni. Studia i charakterystyki, interpretacje", Stanisław Grzeszczuk, Katowice 1988 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 207
"Problemy średniowiecznej kultury ludowej", Aron Guriewicz, Tłum. Z.Dobrzyniecki, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Aron Guriewicz (aut. dzieła rec.) s. 209
"Literatura baroku", Czesław Hernas, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Czesław Hernas (aut. dzieła rec.) s. 211
"Żeromski", Artur Hutnikiewicz, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 211
"Klucze. Literatura polska i Włochy. Rozważania i refleksje o Szymanowskim, Witkiewiczu i Gombrowiczu", Jarosław Iwaszkiewicz, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1987) : [recenzja] Alicja Szałagan Jarosław Iwaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 213
"Ironia i fabuła. (Na przykładzie >>Lalki<<, >>Wesela<< i >>Próchna<<)", Mieczysław Jankowiak [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Mieczysław Jankowiak (aut. dzieła rec.) s. 215
"Naturalistyczni sojusznicy sztuki niezależnej w Polsce i w Belgii", Danuta Knysz-Rudzka, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1987) : [recenzja] Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Danuta Knysz-Rudzka (aut. dzieła rec.) s. 217
"Retoryka w twórczości Cypriana Kamila Norwida. (Rekonesans badawczy)", Mirosław Korolko, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1987) : [recenzja] Katarzyna Mroczek Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) s. 219
"Wobec kryzysu Europy. Powojenna eseistyka Jerzego Stempowskiego", Andrzej Stanisław Kowalczyk, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 219
"Rosyjski wiersz duchowny i kultura religijna staroobrzędowców pomorskich", Hanna Kowalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Marek Tobera Hanna Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Teatr Polski w Warszawie. Dzieje budynku", Barbara Król-Kaczorowska, Warszawa 1988 : [recenzja] Maria Prussak Barbara Król-Kaczorowska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Recepcja literatury angielskiej w Polsce (1932-1939)", Elżbieta Krukowska, Wrocław 1987 : [recenzja] Marek Tobera Elżbieta Krukowska (aut. dzieła rec.) s. 223
"Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu", Wybór tekstów i wstęp J.Ratajczak, Poznań 1987 : [recenzja] Marek Tobera s. 223
"Schematy fabularne prozy katastroficznej", Wiesław Krzysztoszek [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Wiesław Krzysztoszek (aut. dzieła rec.) s. 225
"Teoria wiersza", Adam Kulawik, Wrocław 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) s. 225
"Fabuła w prozie autotematycznej. (Na przykładzie prozy Jerzego Andrzejewskiego)", Erazm Kuźma [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Erazm Kuźma (aut. dzieła rec.) s. 227
"Refleksja historycznoliteracka w pracach polskiego Oświecenia poświęconych literaturze", Zdzisław Libera, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.63, Kraków 1987 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 229
"Polskie badania nad retoryką. Stan i potrzeby", Jakub Zdzisław Lichański, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.63, Kraków 1987 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 229
"Wątpliwa gościnność. O stanie recepcji literatury amerykańskiej w Polsce", Franciszek Lyra, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Anna Bujnowska Franciszek Lyra (aut. dzieła rec.) s. 231
"Borzuj, Dilaam, Jan z Czarnolasu i kaznodzieja tatarski", Barbara Majewska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Barbara Majewska (aut. dzieła rec.) s. 233
"Indywidualizacja języka postaci w >>Żywocie Mikołaja Srebrempisanego<< Emila Zegadłowicza", Ewa Malinowska, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Anna Bujnowska Ewa Malinowska (aut. dzieła rec.) s. 235
"Tradycje ariańskie w Miłoszowej >>Dolinie Issy<<", Jan Malicki, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Anna Bujnowska Jan Malicki (aut. dzieła rec.) s. 237
"Przemilczenie-zjawisko i kategoria literacka. O >>Czarnych kwiatach<< i >>Białych kwiatach<< Cypriana Norwida", Beata Maliszkiewicz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Beata Maliszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 237
"Literatura a mity", Henryk Markiewicz, "Twórczość" nr 10 (1987) : [recenzja] Irena Stemplowska Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 239
"Piotr Gaszowiec jako autor >>Komputu nowego<< i >>Kalendarza<< w najstarszym druku krakowskim', Mieczysław Markowski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Mieczysław Markowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"Fabuła i prawdopodobieństwo", Anna Martuszewska [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szałagan Anna Martuszewska (aut. dzieła rec.) s. 241
"Powroty i pożegnania", Ryszard Matuszewski, Warszawa 1987 : [recenzja] Ewa Głębicka Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 241
"Cień i forma. O wyobraźni poetyckiej Leopolda Staffa", Bożena Mądra-Shallcross, Szczecin 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Bożena Mądra-Shallcross (aut. dzieła rec.) s. 243
">>Castus Joseph<< na scenie", Jan Michalik, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jan Michalik (aut. dzieła rec.) s. 243
"Pojęcie poematu w poetyce staropolskiej na tle tradycji europejskiej", Teresa Michałowska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.63, Kraków 1987 : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 245
"Teatr światła i cienia: oświetlenie teatrów warszawskich na tle historii oświetlenia od średniowiecza do czasów najnowszych", Piotr Mitzner, Warszawa 1987 : [recenzja] Maria Prussak Piotr Mitzner (aut. dzieła rec.) s. 245
"Wydawcy książek w Warszawie w okresie zaborów", Marianna Mlekicka, Warszawa 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Marianna Mlekicka (aut. dzieła rec.) s. 247
"Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce (1926-1939). Studium techniki władzy", Andrzej Notkowski, Warszawa-Łódź 1987 : [recenzja] Marek Tobera Andrzej Notkowski (aut. dzieła rec.) s. 247
"Miłosz jako tłumacz Biblii", Zbigniew Jerzy Nowak, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Anna Bujnowska Zbigniew Jerzy Nowak (aut. dzieła rec.) s. 249
"O Janie Auguście i Zygmuncie Kisielewskich", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 249
"Krytycy wobec twórczości literackiej Heleny Bechlerowej", Jolanta Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Jolanta Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 251
"W kręgu barwy. O funkcji określeń barw w tomikach >>Italia<< i >>Drobiazgi z podróżnej teki<< Marii Konopnickiej", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 251
"Pozytywistyczny trójgłos (L.Sowiński, Z.Sarnecki, M.Konopnicka) o Michale Aniele Buonarrotim", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXIV, Opole 1985: [recenzja] Grażyna Słupecka Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 253
"O potrzebie uwzględnienia psychologicznych, filozoficznych i socjokulturowych aspektów teorii przekładu", Bogna Opolska-Kokoszka, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1987) : [recenzja] Grażyna Słupecka Bogna Opolska-Kokoszka (aut. dzieła rec.) s. 253
"Wyposażenie osobiste", Marek Oramus, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Marek Oramus (aut. dzieła rec.) s. 255
"Referencje", Marcello Pagnini, Tłum. P.Salwa, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Marcello Pagnini (aut. dzieła rec.) s. 255
"Współczesny teatr amerykański", Marie-Claire Pasquier, Tłum. E.Radziwiłłowa, Warszawa 1987 : [recenzja] Maria Prussak Marie-Claire Pasquier (aut. dzieła rec.) s. 257
"Psychologiczne ujęcie problematyki badawczej w polskiej nauce o literaturze do roku 1939", Ryszard Pawlukiewicz, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.63, Kraków 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Ryszard Pawlukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 257
"Pisarstwo reagujące współcześnie na widzenie świata. O twórczości Mieczysławy Buczkówny", Dorota Piasecka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Dorota Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 259
"Nad rękopisem wspomnień o Józefie Karolu Potockim", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXIV, Opole 1985: [recenzja] Grażyna Słupecka Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 259
"Współtwórca Młodej Polski tatrzańskiej. Garść uwag nie tylko o Wacławie Rolicz-Liederze", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 261
"O >>Poczciwości<< od Albertiego do Reja", Riccardo Picchio, Tłum. A.Kreisberg, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Riccardo Picchio (aut. dzieła rec.) s. 261
"Wokół Orientacji Poetyckiej >>Hybrydy<< i jej poszukiwań pokoleniowego wizerunku", Grażyna Pietruszewska, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXIV, Opole 1985: [recenzja] Ewa Głębicka Grażyna Pietruszewska (aut. dzieła rec.) s. 263
"Najdawniejsze echa poezji Horacego w literaturze polskiej", Marian Plezia, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 263
">>Perła i monument literatury górnośląskiej<< czyli J.I.Kraszewski o >>Starym kościele miechowskim<< Norberta Bonczyka", Jerzy Pośpiech, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Jerzy Pośpiech (aut. dzieła rec.) s. 265
"Z warsztatu badawczego Joachima Lelewela. Kodeks jako źródło historyczne", Edward Potkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1987) : [recenzja] Grażyna Słupecka Edward Potkowski (aut. dzieła rec.) s. 265
"Naturalistyczne dziedzictwo w międzywojennej prozie środowiskowej", Adela Pryszczewska-Kozołub, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Adela Pryszczewska-Kozołub (aut. dzieła rec.) s. 267
"O zapomnianej powieści Anatola Sterna >>Namiętny pielgrzym<<", Adela Pryszczewska-Kozołub, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXIV, Opole 1985: [recenzja] Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak Adela Pryszczewska-Kozołub (aut. dzieła rec.) s. 267
"Od Heideggera do Derridy aż po przypadek: podwojenie a język (poetycki)", Joseph N. Riddel, Tłum. M.B.Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1987) : [recenzja] Piotr Stasiński Joseph N. Riddel (aut. dzieła rec.) s. 269
"Obraz wsi i chłopa we współczesnej powieści polskiej nurtu wiejskiego", Maria Roguszka, Poznań 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Maria Roguszka (aut. dzieła rec.) s. 269
">>Rota<< - pieśń niepodległości. Powstanie-przemiany, funkcje społeczne", Andrzej Romanowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 271
"Mzyka do >>Judasza<< (z listów Marii i Zygmunta Pusłowskich)", Emanuel M. Rostworowski, "Twórczość" nr 1 (1988) : [recenzja] Maria Prussak Emanuel M. Rostworowski (aut. dzieła rec.) s. 271
"Niby-żyć a zyć naprawdę. O przestrzeniach angielskiej >>poezji metafizycznej<< XVII wieku", Maria Rowińska, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXV, Opole 1986: [recenzja] Anna Bujnowska Maria Rowińska (aut. dzieła rec.) s. 273
"Theatrum militans 1939-1945", Leon Schiller, Oprac. J.Timoszewicz, Warszawa 1987 : [recenzja] Maria Prussak Leon Schiller (aut. dzieła rec.) s. 273
"Notatki do studium o tekstowym świecie wyobrażeń", Aleksandro Serpieri, Tłum. J.Szymanowska, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Aleksandro Serpieri (aut. dzieła rec.) s. 275
"O Hannie Januszewskiej", Halina Skrobiszewska, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Halina Skrobiszewska (aut. dzieła rec.) s. 277
"Sodalitas Litteraria Vistulana. Nikłe świadectwo o działalności Towarzystwa w świetle korespondencji Celtise", Jerzy Starnawski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 277
"Życie teatralne Miechowa w latach 1843-1883", Jan Staszel, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.32 (1987) : [recenzja] Grażyna Słupecka Jan Staszel (aut. dzieła rec.) s. 279
"Dyskusje nad tragizmem i tragedią w dwudziestoleciu międzywojennym", Małgorzata Sugiera, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.23 (1986) : [recenzja] Grażyna Słupecka Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 281
"Motywy religijne w twórczości Hanny Malewskiej", Andrzej Sulikowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Andrzej Sulikowski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Zdrada rewolucji jako klucz biograficzny. Psychosocjologia twórczości S.Przybyszewskiej", Stefan Symotiuk, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Anna Bujnowska Stefan Symotiuk (aut. dzieła rec.) s. 283
"Fabuła i propaganda. (Na marginesie polskiej powieści produkcyjnej)", Wojciech Tomasik [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) s. 283
"Juliusz Verne - tajemnicza wyspa?", Jan Tomkowski, Łódź 1987 : [recenzja] Marek Tobera Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 285
"Leopold Buczkowski", Zygmunt Trziszka, Warszawa 1987 : [recenzja] Alicja Szałagan Zygmunt Trziszka (aut. dzieła rec.) s. 285
"O kole Trzecieskiego (Starszego)", Wacław Urban, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 287
"Nie tylko Robinson, czyli o oświeceniowej literaturze dla dzieci i młodzieży", Ryszard Waksmund, Warszawa 1987 ; [recenzja] Tomasz Chachulski Ryszard Waksmund (aut. dzieła rec.) s. 289
"Utwory Jana Kochanowskiego na scenach polskich w latach 1980-1984 (w świetle materiałów rzeczowo-liczbowych)", Wacław Walecki, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Wacław Walecki (aut. dzieła rec.) s. 289
"Karol Irzykowski. Życie i twórczość. T.1", Barbara Winklowa, Kraków 1987 : [recenzja] Marek Tobera Barbara Winklowa (aut. dzieła rec.) s. 293
"Nie tylko o fabule >>Pierwszej świetności<< Leopolda Buczkowskiego", Lidia Wiśniewska [w:] "Fabuła utworu literackiego. Rozprawy UMK", Toruń 1987 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Lidia Wiśniewska (aut. dzieła rec.) s. 293
"O stylu prozy Jana Kochanowskiego", Maciej Włodarski, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.24 (1987) : [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Maciej Włodarski (aut. dzieła rec.) s. 295
"Regionalizacja i metaforyzacja pejzażu w poezji po roku 1945", Tomasz Wójcik, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1987) : [recenzja] Ewa Głębicka Tomasz Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 295
"O bezsilności języków krytycznego opisu", Marek Zaleski, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.61, Kraków 1987 : [recenzja] Anna Bujnowska Marek Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 297