Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 93
Biuletyn Polonistyczny
1983, Tom 26, Numer 4 (90)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan i perspektywy warsztatu bibliograficznego nauk o literaturze polskiej Jadwiga Czachowska J. Maciejewski Bogdan Zakrzewski s. 1-10
Sympozjum "Prasa-Polityka-Kultura" Marek Tobera s. 20-31
"Śmiech w folklorze" Jadwiga Jagiełło s. 39-51
"Profetyzm i mesjanizm w piśmiennictwie polskim i francuskim doby romantyzmu" Remigiusz Forycki s. 52-58
"Literatura i kultura polska na przełomie XVI i XVII w." s. 58-68
"Poetyka twórczości Czesława Miłosza". s. 68-70
Sprawozdanie z sesji naukowej poświeconej Marii Konopnickiej i Feliksowi Nowowiejskiemu Krystyna Stasiewicz s. 75-79
"Romantyzm i style zachowań społecznych" Aleksander Nawarecki s. 79-89
"Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce" Katarzyna Mroczek s. 89-93
"Wobec Norwida" Małgorzata Nesteruk s. 93-100
"Poetyka a konteksty społeczne" : (XXI Konferencja Teoretycznoliteracka) Piotr Stasiński s. 100-108
"Teoria i praktyka nauczania literackiego w szkole" Edward Biłos s. 108-112
Pięćdziesięciolecie doktoratu profesor Marii Grzędzielskiej Lech Ludorowski s. 117-122
Komunikaty. s. 123-124
"Poezja wojny i okupacji a literatura popularna", Stanisław Bereś, "Literatura Ludowa" nr 1 Ewa Szary-Matywiecka Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 125
"Wiersz a recytacja", Teresa Dobrzyńska, Lucylla Pszczołowska, "Pamiętnik Literacki" z. 3 Maria Kalinowska Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) s. 125
"Trzy fabuły-jedno znaczenie", Olga Freidenberg, Tłum. W.Krzemień, "Dialog" z.4 (1982) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Olga Freidenberg (aut. dzieła rec.) s. 127
"Podstawowe wyróżniki koncepcji realizmu w literaturze według György Lukácsa", Bogusław Jasiński, "Przegląd Humanistyczny" nr 7 Dobrosława Świerczyńska Bogusław Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 131
"Niebezpieczne związki tłumacza z autorem. Szkic teoretyczny o pojęciu twórczości w przekładzie", Anna Legeżyńska, "Studia Polonistyczne UAM" VIII Poznań 1980 : [recenzja] Jan Zieliński Anna Legeżyńska (aut. dzieła rec.) s. 131
">>Jedyna Księga<<. Z dziejów toposu w literaturze dawnej", Dariusz Cezary Maleszyński, "Pamiętnik Literacki" z.3 Maria Kalinowska Dariusz Cezary Maleszyński (aut. dzieła rec.) s. 133
"Morfologia dialogu. Próba uporządkowania", Henryk Markiewicz, "Dialog" z.1 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 133
"Problemy teorii literatury. Seria 3", Wybór: H.Markiewicz, Wrocław 1982 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka s. 135
"Świadomość estetyczna a zdrowy rozsądek", Ryszard Różanowski, "Miesięcznik Literacki" z.11 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Ryszard Różanowski (aut. dzieła rec.) s. 137
"Literatura współczesna jako zjawisko historyczne (I)", Krzysztof Rutkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Katarzyna Głowacka Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 137
"Poetyka inwokacji. (I)", Andrzej Stoff, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Stoff (aut. dzieła rec.) s. 139
"Z dziejów książki popularnej: panegiryczny druk ulotny", Jerzy W. Zawisza, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Jerzy W. Zawisza (aut. dzieła rec.) s. 141
"Kraszewski o literaturze staropolskiej", Antonina Bartoszewicz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Antonina Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 143
"O Juliuszu Wiktorze Gomulickim. Z okazji siedemdziesięciolecia urodzin", Władysław Bartoszewski, "Rocznik Warszawski" R.XVI (1981) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Władysław Bartoszewski (aut. dzieła rec.) s. 143
"Poezja w dzień końca świata (I)", Stanisław Bereś, "Miesięcznik Literacki" z.9 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Stanisław Bereś (aut. dzieła rec.) s. 145
"Wokół Lwa Tołstoja. Listy Mariana Zdziechowskiego do Piotra Siergiejanki i szkice Zdziachowskiego >>Głos z Polski<<", Bazyli Białokozowicz, "Slavia Orientalis" XXX (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) s. 147
"Motywy romantyczne w gotyckich romansach Ann Radcliffe", Marek Błaszak, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Marek Błaszak (aut. dzieła rec.) s. 147
"Romans z tekstem", Jan Błoński, Kraków 1981 : [recenzja] Barbara Marzęcka Jan Błoński (aut. dzieła rec.) s. 149
"Wolne głosy. O prozie Ryszarda Schuberta", Włodzimierz Bolecki, "Twórczość" z.6 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Włodzimierz Bolecki (aut. dzieła rec.) s. 149
"Dzieje literatur europejskich. T.2. Cz.I", Red. W.Floryan, Indeksy: A.Lubach, Warszawa 1982 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 151
"Rozmowy z Czesławem Miłoszem", Aleksander Fiut, Kraków 1981 : [recenzja] Barbara Marzęcka Aleksander Fiut (aut. dzieła rec.) s. 151
"Sztuka mówienia do władców. (O pieśni II, 14 Jana Kochanowskiego)", Michał Głowiński, "Ruch Literacki" z. 1 Aleksander Nawarecki Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 153
"Obrachunek z przeszłością. (>>Kuźnica<< z lat 1945-1948 wobec prozatorskiej tradycji literackiej dwudziestolecia międzywojennego)", Hanna Gosk, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 Jan Tomkowski Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 153
">>Odbudowane miasto<< Jana Lemańskiego", Władysław Hendzel, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Władysław Hendzel (aut. dzieła rec.) s. 155
"Historia w >>trylogii dramatycznej<< Juliusza Słowackiego o powstaniu listopadowym", Mieczysław Inglot, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Maria Kalinowska Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 155
"Moje kontakty teatralne z dramaturgią Słowackiego", Jarosław Iwaszkiewicz, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Maria Kalinowska Jarosław Iwaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 157
"Epistemologia Edwarda Abramowskiego i jej związek z tradycją Juliusza Słowackiego. Nieoceniony kontynuator genezyjskiej nauki", Jan Kaczyński, "Przegląd Humanistyczny" nr 7-9 (1981) : [recenzja] Halina Gacowa Jan Kaczyński (aut. dzieła rec.) s. 157
"Między nadzieją a zwątpieniem. O pisarstwie Jerzego Andrzejewskiego", Edward Kasperski, "Miesięcznik Literacki" z.11 (1982) : [recenzja] Barbara Marzęcka Edward Kasperski (aut. dzieła rec.) s. 159
"Dziewiętnastowieczne spory o powstanie listopadowe. (Rekonesans historyczny)", Czesław Kłak, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, Filologia Polska, z.13 Rzeszów 1980 : [recenzja] Maria Kalinowska Czesław Kłak (aut. dzieła rec.) s. 159
"Emil, Beskidzki świątek na poznańskim bruku", Krystyna Kolińska, "Miesięcznik Literacki" z.12 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Krystyna Kolińska (aut. dzieła rec.) s. 161
"Formuły fizjonomiczne w tekście powieści brukowej", Piotr Kowalski, "Literatura Ludowa" z.4 Ewa Szary-Matywiecka Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 161
"Literatura polska pod zaborami w oczach przyjaciela", Janina Kulczycka-Saloni, "Pamiętnik Słowiański" XXXI (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Janina Kulczycka-Saloni (aut. dzieła rec.) s. 163
"O dziecięcym filozofie Słowackiego", Leszek Libera, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Maria Piasecka Leszek Libera (aut. dzieła rec.) s. 163
"Karol Krajči jako autor syntezy dziejów literatury polskiej", Zdzisław Libera, "Pamiętnik Słowiański", XXXI (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 165
"Listy Gabrieli Zapolskiej do Marii Bogdańskiej", Oprac. L.Kuchtówna, "Miesięcznik Literacki" z.10 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski s. 165
"Tadeusz Stanisław Grabowski jako badacz literatur wschodniosłowiańskich. W stulecie urodzin uczonego", Ryszard Łużny, "Slavia Orientalis" XXX z.2 (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 167
"W poszukiwaniu twórczej tożsamości. (Przybyszewski i Nietzsche)", Witold Mackiewicz, "Miesięcznik Literacki" z.11 (1982) : [recenzja] Maria Kalinowska Witold Mackiewicz (aut. dzieła rec.) s. 169
"Współistnienie dwu poetyk: ekspresjonistycznej i modernistycznej w powieści >>Krzyk<< S.Przybyszewskiego", Gabriela Matuszek, "Zeszyty Naukowe UJ". DCXXXV. Prace Historycznoliterackie z.43, Kraków 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Gabriela Matuszek (aut. dzieła rec.) s. 171
"Listowniki polskie. Stan i perspektywy badań", Przemysława Matuszewska, "Pamiętnik Literacki" z.3 Dobrosława Świerczyńska Przemysława Matuszewska (aut. dzieła rec.) s. 171
"Dramat >>dziwny i duchowy<<. Zarys interpretacji >>Samuela Zborowskiego<<", Małgorzata Nesteruk, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Maria Piasecka Małgorzata Nesteruk (aut. dzieła rec.) s. 173
"Jerzy Pogonowski (1897-1980)", Zdzisław Niedziela, "Pamiętnik Słowiański", XXXI (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Zdzisław Niedziela (aut. dzieła rec.) s. 175
"Obraz i wiersz. Arnold Böcklin w krytyce i poezji Młodej Polski (na przykładzie >>Wyspy umarłych)", Andrzej Nowakowski, "Zeszyty Naukowe UJ". DLXXXV. Prace Historycznoliterackie z.43, Kraków 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Andrzej Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 175
"Twórczość Goethego w czasopismach polskich lat 1887-1900", Piotr Obrączka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Piotr Obrączka (aut. dzieła rec.) s. 177
"Wybrane motywy orientalne w literaturze polskiego pozytywizmu (sansara, karman, nirwana)", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 179
"Rosyjska poezja rewolucyjna w Polsce. (Zarys problematyki)",Jan Orłowski, "Slavia Orientalis" XXX z.2 (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 179
">>Tam gdzie natura wskazywała wzór<< -o niektórych sposobach kreowania postaci przez J.I.Kraszewskiego", Ewa Owczarz, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Ewa Owczarz (aut. dzieła rec.) s. 181
"Krótkie formy fabularne Juliana Stryjkowskiego", Jan Pacławski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 Barbara Marzęcka Jan Pacławski (aut. dzieła rec.) s. 181
"Iwaszkiewicz i Joyce. (O dwóch próbach literackiej fugi)", Jerzy Paszek, "Twórczość" nr 2 (1983) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Jerzy Paszek (aut. dzieła rec.) s. 183
"Układy fabularno-kompozycyjne prozy Kornela Makuszyńskiego", Dorota Piasecka, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Dorota Piasecka (aut. dzieła rec.) s. 183
"Witkiewicz i Sygietyński. Dzieje ich przyjaźni i współpracy literackiej", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 185
"Z literackiej korespondencji Karola Irzykowskiego i Macieja Szukiewicza", Leokadia Pośpiechowa, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Leokadia Pośpiechowa (aut. dzieła rec.) s. 185
">>My Pierwsza Brygada...<<. Próba opisu jednego z nurtów poezji legionowej w latach 1914-1915", Andrzej Romanowski, "Zeszyty Naukowe UJ". DCXXXV. Prace Historycznoliterackie z.43, Kraków 1981 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Andrzej Romanowski (aut. dzieła rec.) s. 187
"O właściwą interpretację listu Adama Mickiewicza", Eugeniusz Sawrymowicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 Katarzyna Głowacka Eugeniusz Sawrymowicz (aut. dzieła rec.) s. 187
"Wielokropki. Szkice o kulturze Śląska Cieszyńskiego", Władysław Sikora, Katowice 1982 : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Władysław Sikora (aut. dzieła rec.) s. 189
"Świadomość to kamień. W dziesiątą rocznicę śmierci Michała Choromańskiego", Marek Sołtysik, "Twórczość" z.5 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marek Sołtysik (aut. dzieła rec.) s. 189
"O chorwackim przekładzie >>Chłopów<< Reymonta", Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep, "Pamiętnik Słowiański", XXXI (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep (aut. dzieła rec.) s. 191
">>Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu<< Słowackiego a >>Wędrówki Childe Harolda<< Byrona. (Model podróży romantycznej)", Andrzej Staniszewski, "Litteraria" XIII Seria A. nr 225, Wrocław 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Andrzej Staniszewski (aut. dzieła rec.) s. 193
"And, czyli fanatyzm prawdy", Stanisław Stanuch, "Miesięcznik Literacki" z.12 (1982) : [recenzja] Jan Tomkowski Stanisław Stanuch (aut. dzieła rec.) s. 193
">>Paź królewski<< - dramat Juliusz Słowackiego. Z dziejów recepcji teatralnej >>Mazepy<<", Małgorzata Stolzman, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" XXVI, Kraków 1981 : [recenzja] Maria Prussak Małgorzata Stolzman (aut. dzieła rec.) s. 195
"Ze studiów nad twórczością prozatorską Kornela Ujejskiego", Włądysław Studencki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole" XIX, Filologia Polska, Opole 1981 : [recenzja] Jan Zieliński Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 195
"Nad >>Apokryfem<< Hanny Majewskiej", Andrzej Sulikowski, "Ruch Literacki" z. 3 Maria Kalinowska Andrzej Sulikowski (aut. dzieła rec.) s. 197
"Epitafium Zofii Lubomirskiej", Mikołaj Szymański, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 Jan Tomkowski Mikołaj Szymański (aut. dzieła rec.) s. 197
"Z recepcji literatury rosyjskiej w piśmiennictwie polskim przełomu XIX i XX wieku" Tadeusz Szyszko, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 Jan Tomkowski Tadeusz Szyszko (aut. dzieła rec.) s. 199
"W przedpokoju literatury nowej. Historycznoliteracki kontekst powieści Jalo Kofka >>Andrzej Panik<<", Wojciech Tomasik, "Ruch Literacki" z. 3 Aleksander Nawarecki Wojciech Tomasik (aut. dzieła rec.) s. 199
"Rozmowa z Carlyle'em", Zygmunt Trziszka, "Miesięcznik Literacki" z.10 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Zygmunt Trziszka (aut. dzieła rec.) s. 201
"Wacław Worowski jako krytyk literatury polskiej", Włodzimierz Wilczyński, "Slavia Orientalis" XXX z.1 (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Włodzimierz Wilczyński (aut. dzieła rec.) s. 201
"Zapiski o Juliuszu Słowackim i jego utworach w >>Dzienniku<< Hipolita Błotnickiego", Zofia Wójcicka, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Maria Piasecka Zofia Wójcicka (aut. dzieła rec.) s. 203
"Bieg życia hymnu >>Boże! Coś Polskę<,", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 Maria Kalinowska Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 205
"Jarosław Iwaszkiewicz w Rumunii (1945-1972)", Jan Zawora, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów”, Filologia Polska, z.13 Rzeszów 1980 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jan Zawora (aut. dzieła rec.) s. 207
"Rondeau brillant", Jan Zieliński, "Twórczość" z.6 (1982) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jan Zieliński (aut. dzieła rec.) s. 207
"Nad tekstem >>Samuela Zborowskiego<<. Układ dramatu", Andrzej Żurek, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.XIV-XV (1982) : [recenzja] Maria Piasecka Andrzej Żurek (aut. dzieła rec.) s. 209
"Bajki lubelskie w przekazie Józefy Pidek", Jerzy Bartmiński, Jolanta Ługowska, "Literatura Ludowa" nr 1 Ewa Szary-Matywiecka Jerzy Bartmiński (aut. dzieła rec.) Jolanta Ługowska (aut. dzieła rec.) s. 209
"Listy chłopów polskich w notatnikach Rudolfa Abichta", Jacek Kolbuszewski, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 211
"Kultura w kręgu >>ludowości<<. Sytuacja w dwudziestoleciu międzywojennym", Piotr Kowalski, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Piotr Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 213
"Kiermasz wieśniacki Jana z Wychylówki i jego związki z piesnią ludową", Marin Morawczyński, "Literatura Ludowa" nr 1 Ewa Szary-Matywiecka Marian Morawczyński (aut. dzieła rec.) s. 213
"O niektórych problemach badań nad ludowością młodopolską", Lesław Tatarowski, "Literatura Ludowa" nr 4 Ewa Szary-Matywiecka Lesław Tatarowski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Życie teatralne proletariatu polskiego", Józef Kozłowski, Kraków 1982 : [recenzja] Maria Prussak Józef Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 217
"Szyfman i Teatr Polski", Stanisław Marczak-Oborski, "Dialog" nr 7 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Stanisław Marczak-Oborski (aut. dzieła rec.) s. 219
"Poezja, wymowa i proza w polskiej szkole średniej na przełomie XVIII i XIX wieku", Władysław Sawrycki, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Filologia Polska XXII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, z.137, Toruń 1982 : [recenzja] Maria Kalinowska Władysław Sawrycki (aut. dzieła rec.) s. 219