Tytuł Biuletyn Polonistyczny
ISSN 0067-902X
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 101
Biuletyn Polonistyczny
1985, Tom 28, Numer 3-4 (97-98)

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rada naukowa IBL PAN. s. 1-4
Sprawozdanie z działalności IBL PAN w r. 1984. s. 4-16
Obraz Literatury Polskiej XIX i XX w. s. 17-19
Studium Doktoranckie IBL PAN Zbigniew Jarosiński s. 17
Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego Krystyna Korotajowa s. 19-24
Zbiorowe wydanie "Listów" Henryka Sienkiewicza Maria Bokszczanin s. 24-30
O olimpiadach polonistycznych Sławomir Głowacki s. 30-41
Jan Kochanowski 1584-1984: epoka - twórczość - recepcja Adam Karpiński s. 42-57
Semiotyka kultury literackiej Piotr Stasiński s. 57-65
Literatura pozytywizmu i Młodej Polski z perspektywy badań nad życiem literackim Maria Narbutt Teresa Winek s. 65-74
Poezja krajowa: 1956-1981 Krzysztof Dybciak s. 74-82
Profesorowi Kazimierzowi Wyce w dziesiątą rocznicę śmierci Andrzej Nowakowski s. 82-85
Kazimierz Wyka - w dziesiątą rocznicę śmierci Ewa Szary-Matywiecka s. 86-89
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Barbara Kryda s. 90-94
Towarzystwo im. Marii Konopnickiej Stanisław Szwalbe s. 94-102
Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza Roman Loth s. 102-106
Towarzystwo Naukowe Płockie Barbara Konarska-Pabiniak s. 110-118
Obchody rocznic i śmierci Jana Kochanowskiego w latach 1980-1984 Katarzyna Mroczek s. 119-124
Działalność Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida UW Krzysztof Kopczyński Barbara Subko s. 125-129
Działalność Instytutu Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UW "Polonicum" Wojciech Jekiel s. 130-135
Litteraria w Oddziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej : (nabytki z lat 1980-1983) Zbigniew Koziński s. 135-153
Międzynarodowe spotkania komparatystów na Kolokwium Naturalistycznym "Le Naturalisme en question" Danuta Knysz-Rudzka s. 154-161
Związki językowe i literackie polsko-węgierskie w XIX i XX wieku Jerzy Święch s. 162-164
Recenzje i omówienia publikacji polskich na Węgrzech w latach 1971-1980 Csaba Kiss Gy Lajos Hopp s. 167-177
Literatura polska w świetle badań rusycystycznych Jerzy Świdziński s. 177-185
Konkurs. s. 186-187
"Kochanowskiego czas uporządkowany", Janina Abramowska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Janina Abramowska (aut. dzieła rec.) s. 189
"Dziennik z powstania warszawskiego", Jerzy Andrzejewski, "Dialog" nr 10 (1984) : [recenzja] Zofia Szczygielska Jerzy Andrzejewski (aut. dzieła rec.) s. 189
">>Placówka<< Bolesława Prusa. Projekt kolejnej interpretacji", Józef Bachórz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 191
"Dyskurs historii", Roland Barthes, Tłum. A.Rysiewicz i Z.Kloch, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 193
"Polacy w Petersburgu", Ludwik Bazylow, Wrocław 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Ludwik Bazylow (aut. dzieła rec.) s. 193
"Gibbon: historia powszechna i kształtująca się osobowość", Leo Braudy, Tłum. J.Lekczyńska, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Leo Braudy (aut. dzieła rec.) s. 195
"Dostojewski-myśl a forma", Halina Brzoza, Łódź 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Halina Brzoza (aut. dzieła rec.) s. 195
"Julio Cortazar o sobie", Zofia Chądzyńska, "Twórczość" nr 10 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Zofia Chądzyńska (aut. dzieła rec.) s. 197
"Od >>mówienia wprost<< do >>nowej prywatności<<. O poezji lat siedemdziesiątych", Roman Chojnacki, Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Kalinowska Roman Chojnacki (aut. dzieła rec.) s. 197
"Serce w herbie. Rzecz o Marii z Sieniewiczów Siedmiograjowej", Michał Czartoryski, Rzeszów 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Michał Czartoryski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Losy księgozbiorów wileńskich. Studia o Książce. T.14", Henryk Dubowik, Wrocław 1984 : [recenzja] Teresa Lancholc Henryk Dubowik (aut. dzieła rec.) s. 199
">>Czas swe wzory układa<<. Dziennik z Prania", Kira Gałczyńska, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Kira Gałczyńska (aut. dzieła rec.) s. 201
"Ciemne alegorie Norwida", Michał Głowiński, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 201
"Motywy i formy poezji Jana Kochanowskiego", Sante Graciotti, Tłum. W.Jekiel, "Miesięcznik Literacki" nr 9 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) s. 203
"W poszukiwaniu drogi. (Z dyskusji literackich wokół prozy polskiej po roku 1956)", Hanna Gosk, "Miesięcznik Literacki" nr 8 Katarzyna Głowacka Hanna Gosk (aut. dzieła rec.) s. 203
"Semiotyka kultury i >>trzecie wykształcenie<<", Wincenty Grajewski, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Wincenty Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 205
"W teatrze życia. Wspomnienia z lat 1920-1980", August Grodzicki, Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Prussak August Grodzicki (aut. dzieła rec.) s. 205
"Jerzy Andrzejewski", Dag Halvorsen, Tłum. M.B.Fedewicz, "Twórczość" nr 8 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Dag Halvorsen (aut. dzieła rec.) s. 207
"Z rozważań nad strukturą dialogu. Elementy dialogowe w tekstach ciągłych Lukiana", Karolina Holzman, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Karolina Holzman (aut. dzieła rec.) s. 207
"Norwidowska lektura >>Pana Tadeusza<,", Mieczysław Inglot, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Mieczysław Inglot (aut. dzieła rec.) s. 209
"Literatura i nowe społeczeństwo. Idee lewicy literackiej dwudziestolecia międzywojennego", Zbigniew Jarosiński, Warszawa 1983 : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Zbigniew Jarosiński (aut. dzieła rec.) s. 209
"Estetyka realizmu György Lukácsa i jej przesłanki filozoficzne", Bogusław Jasiński, Warszawa 1984 : [recenzja] Maria Kalinowska Bogusław Jasiński (aut. dzieła rec.) s. 211
"Dzieje sztuki i historia", Hans Robert Jauss, Tłum. M.Łukasiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Hans Robert Jauss (aut. dzieła rec.) s. 211
"Działalność wydawnicza Walentego Macieja Stefańskiego. Studia o Książce. 14", Artur Jazdon, Wrocław 1984 : [recenzja] Cecylia Gajkowska Artur Jazdon (aut. dzieła rec.) s. 213
"Sarmacka perspektywa sławy. Nad >>Wojną chocimską<< Wacława Potockiego", Marian Kaczmarek, Wrocław 1982 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Marian Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 213
"Legenda Rajtanowska w >>Panu Tadeuszu<<", Roman Kaleta, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 215
"Oścień sumienia", Barbara Kazimierczyk, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Barbara Kazimierczyk (aut. dzieła rec.) s. 215
"Między postawą romantyczną a pozytywizmem", Stefan Kieniewicz, "Twórczość" nr 11 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 217
"Norwidowska interpretacja dziejów Kleopatry i Cezara", Ewa Kosowska, "Prace Historycznoliterackie UŚl. w Katowicach" t.21, Katowice 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ewa Kosowska (aut. dzieła rec.) s. 217
"Funkcjonowanie stylizacji orientalnej w prozie poetyckiej polskiego romantyzmu", Hanna Krupińska-Łyp, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.15 Rzeszów 1984 : [recenzja] Jan Zieliński Hanna Krupińska-Łyp (aut. dzieła rec.) s. 219
"Poeta czarnoleski. Studia literackie", Julian Krzyżanowski, Wybrały i oprac. M.Bokszczanin i H.Kapełuś, Warszawa 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 219
"Z problematyki teatru otwartego", Janina Kurczab, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.15 Rzeszów 1984 : [recenzja] Maria Prussak Janina Kurczab (aut. dzieła rec.) s. 221
"Krasiński układa arcydzieło", Anna Kurska, "Prace Historycznoliterackie UŚl. w Katowicach" t.21., Katowice 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Anna Kurska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Ewangeliczny wątek Łazarza w rosyjskiej i polskiej pieśni ludowej", Hanna Lewicka, "Zeszyty Naukowe UJ" DCLXVIII. Prace Historycznoliterackie z.49 : [recenzja] Maria Prussak Hanna Lewicka (aut. dzieła rec.) s. 223
"Poezja polska 1800-1830", Zdzisław Libera, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) s. 223
"Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej. Bibliografia. T.2. Hasła osobowe P-Ż. Utwory anonimowe i ulotne", Oprac. J.Czachowska, M.K.Maciejewska, T.Tyszkiewicz, Wrocław 1984 : [recenzja] Maria Prussak s. 225
"Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T.1: A-M", Przewodniczący Kom. Red. J.Krzyżanowski, Cz.Hernas, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 225
"Asymetria i dialog", Jurij Łotman, Tłum. S.Owczarek, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1984) : [recenzja] Maria Prussak Jurij Łotman (aut. dzieła rec.) s. 227
"Życie Ignacego Krasickiego. Zapisy i domysły", Włodzimierz Maciąg, Warszawa 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 229
"Norwid a pozytywizm. Rekonesans", Janusz Maciejewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Janusz Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 229
"Czar jednej nocy, czyli o potrzebie dramatu historycznego", Zbigniew Majchrowski, "Dialog" nr 10 (1984) : [recenzja] Zofia Szczygielska Zbigniew Majchrowski (aut. dzieła rec.) s. 231
"Teatr w Polsce 1918-1939. Wielkie ośrodki", Stanisław Marczak-Oborski, Warszawa 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Stanisław Marczak-Oborski (aut. dzieła rec.) s. 231
"Poezja polska w latach 1982-1983 (I)", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Poezja polska w latach 1982-1983 (II)", Ryszard Matuszewski, "Miesięcznik Literacki" nr 4 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Ryszard Matuszewski (aut. dzieła rec.) s. 233
"Narracja i historia", Hillis J. Meller, Tłum.M.Adamczyk, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Hillis J. Meller (aut. dzieła rec.) s. 235
"Miłość romantyczna", Wybór i oprac. M.Piwińska, Biblioteka Romantyczna, Kraków 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 237
"Historia i fikcja jako sposoby pojmowania", Louis Mink O., Tłum.M.B.Fedowicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Louis Mink O. (aut. dzieła rec.) s. 237
"Literackie portrety w okolicznościowych wierszach Franciszka Zabłockiego", Małgorzata Mróz, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.15 Rzeszów 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Małgorzata Mróz (aut. dzieła rec.) s. 239
"O roli dekonkretyzacji w sztuce czytania. Krytyka jednostronnego modelu aktywności czytelniczej", Andrzej Nowicki, "Studia o Książce" T.14, Wrocław 1984 : [recenzja] Teresa Lancholc Andrzej Nowicki (aut. dzieła rec.) s. 241
">>Pan Tadeusz<< w ilustracjach", Wybór i oprac. A.Bajdor, H.Natuniewicz, Gdańsk 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska s. 243
"Jan Kochanowski i jego miejsce w polskim renesansie", Janusz Pelc, "Twórczość" nr 9 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Janusz Pelc (aut. dzieła rec.) s. 243
">>Stary i ślepy harfiarz z wyspy "Scio"<<. Jeszcze o Homerze w twórczości Juliusza Słowackiego", Marek Piechota, "Prace Historycznoliterackie UŚl. w Katowicach" t.21, Katowice 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marek Piechota (aut. dzieła rec.) s. 245
"Słowacki wobec epopei", Marek Piechota, "Prace Historycznoliterackie UŚl. w Katowicach" t.21, Katowice 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Marek Piechota (aut. dzieła rec.) s. 245
"Średniowieczne formy w polskim dramacie międzywojennym", Jacek Popiel, "Dialog" nr 10 (1984) : [recenzja] Zofia Szczygielska Jacek Popiel (aut. dzieła rec.) s. 247
"Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej", Red. B.Otwinowska, J.Pelc, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek s. 249
"Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej", Edward Potkowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Edward Potkowski (aut. dzieła rec.) s. 249
"Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi", Red. T.Weiss, Kraków 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 251
"Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie R.29 (1984)",Kraków 1984 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska s. 253
"Rozprawy z dziejów oświaty", Red. J.Miąso, Wrocław 1984 : [recenzja] Teresa Lancholc s. 255
"Teatr grecki i polski", Stefan Srebrny, Wybór i oprac. Sz.Gąssowski, Wstęp J.Łanowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Dorota Buchwald Stefan Srebrny (aut. dzieła rec.) s. 259
"O statusie opozycji narracyjnych", Karlheinz Stierle, Tłum. M.Łukasiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Karlheinz Stierle (aut. dzieła rec.) s. 261
"O rzekomych tradycjach romantycznych w dzisiejszym dramacie", Włodzimierz Szturc, "Dialog" nr 10 (1984) : [recenzja] Zofia Szczygielska Włodzimierz Szturc (aut. dzieła rec.) s. 263
"Słowacki i grzech pierworodny", Lucyna Świrad, "Prace Historycznoliterackie UŚl. w Katowicach" t.21, Katowice 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Lucyna Świrad (aut. dzieła rec.) s. 263
"Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie XVII wieku. Próba rekonstrukcji schematu retorycznego", Eugenija Ulčinaité, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Eugenija Ulčinaité (aut. dzieła rec.) s. 265
"Problem szlachetczyzny w świetle opinii społeczno-kulturowych okresu międzywojennego", Stanisław Uliasz, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.15(54) Rzeszów 1984 : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Uliasz (aut. dzieła rec.) s. 267
"Losy bibliotek wielkopolskich w okresie II wojny światowej", Anna Walendowska-Garczarczyk, "Studia o Książce' T.14, Wrocław 1984 : [recenzja] Teresa Lancholc Anna Walendowska-Garczarczyk (aut. dzieła rec.) s. 267
"Struktury narracyjne w historiografii", Harald Weinbich, Tłum. M. Łukasiewicz, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Harald Weinbich (aut. dzieła rec.) s. 269
"Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego", Red. E.Balcerzan, Wrocław 1984 : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 271
"Z listów do Anny Iwaszkiewiczowej", "Twórczość" nr 12 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka s. 273
">>Pan Tadeusz<< czyli >>Jeszcze Polska nie zginęła<<", Bogdan Zakrzewski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 275
"Przygoda drugiej awangardy", Marek Zaleski, Wrocław 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Marek Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 275
"Siedem figur quasi-pamiętnika", Andrzej Zieniewicz, "Miesięcznik Literacki" nr 7 (1984) : [recenzja] Joanna Zawadzka Andrzej Zieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 279
"Strzykawka i pająki", Jan Zychowicz, "Miesięcznik Literacki" nr 6 (1984) : [recenzja] Jan Zieliński Jan Zychowicz (aut. dzieła rec.) s. 279
"Wstęp do badań nad klasycyzmem postanisławowskim", Piotr Żbikowski, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Rzeszowie”, Filologia Polska, z.15(54) Rzeszów 1984 : [recenzja] Joanna Zawadzka Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 281
"Hebanowski", Andrzej Żurowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Zofia Szczygielska Andrzej Żurowski (aut. dzieła rec.) s. 281