Znaleziono 52 artykuły

Jerzy Snopek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W dwusetną rocznicę wydania "Bajek" i "Satyr" Ignacego Krasickiego Jerzy Snopek s. 16-20
Loci communes w wyobraźni artystycznej czasów Oświecenia Jerzy Snopek s. 48-52
Trzy wzory postaw libertyńskich Jerzy Snopek s. 61-86
Z działalności Pracowni Historii Literatury Oświecenia Jerzy Snopek s. 101-106
Antoni Górecki - Antoni Pełka : zagadka historycznoliteracka Jerzy Snopek s. 103-108
Ogrody, opis, Oświecenie Jerzy Snopek s. 116-123
Tomasz Kajetan Węgierski Jerzy Snopek Max Blusztejn (tłum.) s. 117-134
"Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia", pod red. Teresy Kostkiewiczowej, Wrocław 1978 : [recenzja] Jerzy Snopek Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) Lucjan Grobelak (tłum.) s. 117-122
"Problematyka interpretacji badawczej tekstu słownego piosenek", Anna Barańczak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Jerzy Snopek Anna Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 120
"Problematyka funkcji perswazyjnej tekstów literackich i paraliterackich w świecie tez Semantyki Ogólnej", Stanisław Barańczak, "Studia Polonistyczne" IV Poznań 1977 : [recenzja] Jerzy Snopek Stanisław Barańczak (aut. dzieła rec.) s. 120
"Prawda odkryta na końcu wieku XVIII" : z dziejów wolnomyślicielstwa religijnego w literaturze Oświecenia Jerzy Snopek s. 137-152
"Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce", Jerzy Snopek, Wrocław 1986 : [recenzja] Klara Maria Kopcińska Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) Irena Grątkowska (tłum.) s. 142-146
Uczeń i mistrz: szkic o stosunku Józefa Maksymiliana Ossolińskiego do Adama Naruszewicza Jerzy Snopek s. 145-153
"Czy fantastyka naukowa jest gatunkiem trywialnym?", Ryszard Handke, "Ruch Literacki" z. 2 (1979) : [recenzja] Jerzy Snopek Ryszard Handke (aut. dzieła rec.) s. 151
"Utopia w literaturze polskiego Oświecenia", Sante Graciotti, "Wiek Oświecenia", T.3, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Snopek Sante Graciotti (aut. dzieła rec.) s. 151
"Joachim Litawor Chreptowicz. Z dziejów literackiej kultury Szczors i Pawłowa", Andrzej K. Guzek, "Wiek Oświecenia" T.3, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Snopek Andrzej K. Guzek (aut. dzieła rec.) s. 153
"Krasiński i Reeve", Paweł Hertz, "Twórczość" nr 5 (1979) : [recenzja] Jerzy Snopek Paweł Hertz (aut. dzieła rec.) s. 153
"Treny czy lamentacje. Edycje i problematyka autorstwa znanego antytargowickiego paszkwilu", Roman Kaleta, "Wiek Oświecenia" T.3, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Snopek Roman Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 157
Nieznane wiersze Andrzeja Trzecieskiego Jerzy Snopek s. 158-166
Polonistyka na Uniwersytecie im. L. Eötvösa w Budapeszcie Jerzy Snopek s. 164-168
István Csapláros (1910-1994) Jerzy Snopek s. 165-168
Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło Jerzy Snopek s. 173-178
"Romantyczne kontynuacje poematu opisowego", Łucja Ginkowa, "Ruch Literacki" z. 4 (1977) : [recenzja] Jerzy Snopek Łucja Ginkowa (aut. dzieła rec.) s. 173
"Podróż do Polski", Zdzisław Najder, "Twórczość" nr 5 (1979) : [recenzja] Jerzy Snopek Zdzisław Najder (aut. dzieła rec.) s. 173
Nieznane listy Ignacego Krasickiego do Gaetana Ghigiottiego Jerzy Snopek s. 175-188
Powstanie Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Loranda Eötvösa w Budapeszcie Lajos Hopp Jerzy Snopek (tłum.) s. 176-180
Polonistyka węgierska 1971-1980 Lajos Hopp Jerzy Snopek (tłum.) s. 183-204
"Jan Potocki w oczach żony: nie dokończony szkic biograficzny", Maria E. Żółtowska, "Wiek Oświecenia" T.3, Warszawa 1978 : [recenzja] Jerzy Snopek Maria E. Żółtowska (aut. dzieła rec.) s. 189
"U progu Oświecenia w Toruniu. Jerzy Piotr Schulz (1680-1748). Historyk i politolog", Stanisław Salomonowicz, "Wiek Oświecenia" z.1 (1978) : [recenzja] Jerzy Snopek Stanisław Salomonowicz (aut. dzieła rec.) s. 189
"Zapomniany krytyk romantyczny", Józef Mrożdżyk, "Ruch Literacki" z. 4 (1977) : [recenzja] Jerzy Snopek Józef Mrożdżyk (aut. dzieła rec.) s. 193
Nieznany list Sienkiewicza Jerzy Snopek s. 203-206
Wokół zagadek politycznych z czasów Sejmu Czteroletniego : próba zestawienia incipitów i nie publikowane dotąd teksty Jerzy Snopek s. 205-254
"Prowincja oświecona : kultura literacka Ziemi Krakowskiej w dobie Oświecenia : 1750-1815", Jerzy Snopek, Warszawa 1992 : [recenzja] Danuta Hombek Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 224-231
"Kształtowanie przestrzeni w >>Trylogii<< Sienkiewicza", Irena Zięba, "Prace Naukowe UŚl." nr 99. Prace Historycznoliterackie IV, Katowice 1976 : [recenzja] Jerzy Snopek Irena Zięba (aut. dzieła rec.) s. 224
"Trzeci człowiek. Szkice o realności poezji współczesnej", Krzysztof Gąsiorowski, Łódź 1980 : [recenzja] Jerzy Snopek Krzysztof Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) s. 225
Na marginesie nowo odnalezionego listu Krasickiego do Seweryna Rzewuskiego Jerzy Snopek s. 239-247
Moje spotkania z Miłoszem György Gömöri Jerzy Snopek (tłum.) s. 253-260
"Tomasz Teodor Weichardt-karta z dziejów oświecenia", Jerzy Snopek, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1981) : [recenzja] Jerzy Snopek Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 259
"Językoznawstwo a pamiętnikarstwo masowe", Barbara Szydłowska-Gegłowa, "Studia Polonistyczne" VII Poznań 1980 : [recenzja] Jerzy Snopek Barbara Szydłowska-Cegłowa (aut. dzieła rec.) s. 265
"Koźmianowskie paszkwile na powstanie listopadowe", Piotr Żbikowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1981) : [recenzja] Jerzy Snopek Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 269
"Objawienie i Oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce", Jerzy Snopek, Wrocław 1986 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 332
"Uczeń i mistrz. Szkic o stosunku Józefa Maksymiliana Ossolińskiego do Adama Naruszewicza", Jerzy Snopek, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" R.19 (1985) : [recenzja] Halina Gacowa Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 332
"Antoni gorecki-Antoni Pełka. Zagadka historycznoliteracka", Jerzy Snopek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 342
"List Lukácca do Jana Kotta w sprawie Szekspira", Jerzy snopek, "Twórczość" nr 6 (1985) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 342
"Hugo Kołłątaj jako krytyk i promotor Jacka Przybylskiego. (Z dziejów krakowskiego Oświecenia)", Jerzy Snopek, "Ruch Literacki" nr 4-5 (1988) : [recenzja] Jerzy Domagalski Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 354
"Il libertinismo in Europa", a cura di Sergio Bertelli, Milano-Napoli 1980 : [recenzja] Jerzy Snopek Sergio Bertelli (aut. dzieła rec.) s. 357-363
"Kto królem będzie, czy Polak i który? : Wiersze elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763-1764", Wojciech Kaliszewski, Warszawa 2003 : [recenzja] Jerzy Snopek Wojciech Kaliszewski (aut. dzieła rec.) s. 375-377
"Powiastka w Oświeceniu stanisławowskim", Zofia Sinko, Wrocław 1982 : [recenzja] Jerzy Snopek Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 438
"Na marginesie nowo odnalezionego listu Krasickiego do Seweryna Rzewuskiego", Jerzy Snopek, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1984) : [recenzja] Mirosław Lalak Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 442
"Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku", Andrzej Cieński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981 : [recenzja] Jerzy Snopek Andrzej Cieński (aut. dzieła rec.) s. 453-459
"Klasycyzm postanisławowski. Doktryna estetycznoliteracka", Piotr Żbikowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Jerzy Snopek Piotr Żbikowski (aut. dzieła rec.) s. 490
"Objawienie i Oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce", Jerzy Snopek, Wrocław [etc.] 1986 : [recenzja] Aleksander Czaja Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 797-800