Znaleziono 38 artykułów

Andrzej Sąpoliński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Ucieczka Boya", Zygmunt Greń, "Miesięcznik Literacki" nr 2 (1975) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Zygmunt Greń (aut. dzieła rec.) s. 75
"Ze studiów nad dramatem jezuickim wczesnego Oświecenia (1746-1765)", Irena Kadulska, Wrocław 1974 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Irena Kadulska (aut. dzieła rec.) s. 78
"Advocatus Laboratoris", Jakub Zdzisław Lichański, "Miesięcznik Literacki" nr 3 (1975) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Jakub Zdzisław Lichański (aut. dzieła rec.) s. 83
">>Filozofia słowa<< Juliana Tuwima", Jadwiga Sawicka, Wrocław 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Jadwiga Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 91
"O Kornelu Ujejskim. (Z listów poety do Wandy Młodnickiej w latach 1884-1897)", Władysław Studencki, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 (1975) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Władysław Studencki (aut. dzieła rec.) s. 95
"W krzywym zwierciadle. O karykaturze i pamflecie czasów renesansu", Hanna Dziechcińska, Wrocław 1976 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Hanna Dziechcińska (aut. dzieła rec.) s. 126
"Hiszpański wiersz Juliana Przybosia", Tadeusz Kłak, "Ruch Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Tadeusz Kłak (aut. dzieła rec.) s. 138
"Bohater wypędzony. Z motywów baroku polsko-holenderskiego", Andrzej Borowski, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.33, Warszawa-Kraków 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Andrzej Borowski (aut. dzieła rec.) s. 147
"Stare komedie Fredry i młody Żeromski", Stanisław Nowakowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Stanisław Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 154
"Homo Irrequetus. Nietzscheanizm w twórczości Wacława Berenta", Ryszard Nycz, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Ryszard Nycz (aut. dzieła rec.) s. 154
">>Zachwyca oczy cudna gra kolorów<<. (Słowacki mistrzem Romanowskiego)", Małgorzata Filek, "Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historycznoliterackie" z.33, Warszawa-Kraków 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Małgorzata Filek (aut. dzieła rec.) s. 155
"Kto był właściwym autorem rozdziału poświęconemu Dostojewskiemu w książce Szymona Tokarzewskiego >>Siedem lat katorgi<<", Zofia Bobowicz-Potocka, "Przegląd Humanistyczny" nr 8 (1975) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Zofia Bobowicz-Potocka (aut. dzieła rec.) s. 157
"O kłopotach tłumacza Gałczyńskiego", Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep, "Ruch Literacki" z.3 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Jadwiga Stadnikiewicz-Kerep, (aut. dzieła rec.) s. 164
"Poezja walką. (Z problemów poetyk >>Ziemi na lewo<< i >>Trzech salw<<)", Grzegorz Gazda, "Acta Universitatis Lodziensis", Nauki Humanistyczno-Społeczne nr 2, Łódź 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Grzegorz Gazda (aut. dzieła rec.) s. 169
"Opowieść wspomnieniowa w zapiskach Lucjana Malinowskiego", Janina Hajduk, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Janina Hajduk (aut. dzieła rec.) s. 171
"Uwagi o noweli Stefana Żeromskiego >>Echa leśne<<", Konrad Górski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Konrad Górski (aut. dzieła rec.) s. 190
"Krakowskie lata Konrada Swinarskiego", Jan Paweł Pawlik, "Dialog" nr 1 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Jan Paweł Gawlik (aut. dzieła rec.) s. 207
"Teatr i świat Konrada Swinarskiego", Elżbieta Wysińska, "Dialog" nr 1 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Elżbieta Wysińska (aut. dzieła rec.) s. 211
"Nie drukowane >>Kroniki Tygodniowe<< Bolesława Prusa", Oprac. S. Fita, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński s. 214
"Komedia okolicznościowo-polityczna i historyczna lat 1800-1830", Stefan Durski, Wrocław 1974 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Stefan Durski (aut. dzieła rec.) s. 215
"Pięć listów Żeromskiego do Reymonta", Oprac. W. Kotowski, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński s. 220
"Nieznane zakończenie >>Marii<< Malczewskiego czyli o zapomnianych polonikach niemieckich XIX wieku", Maria Grabowska, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Maria Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 221
"Empirische Literaturwissenschaft als Metatheorie /Empiryczna nauka o literaturze jako metateoria Andrzej Sąpoliński Norbert Groeben (aut. dzieła rec.) s. 224
"Über einen Versuch, den Erwartungshorizont zeitgenössischer Literaturkritik empirisch zu objektiviren /Próba obiektywnej oceny horyzontu oczekiwań współczesnej krytyki literackiej-weryfikacja empiryczna Andrzej Sąpoliński Reinhold Viehoff (aut. dzieła rec.) s. 226
"Selbstmord und Identitätssuche bei Cesare Pavese: die Erzählung Suicidi /Cesare Pavesce - samobójstwo a poszukiwanie tożsamości Andrzej Sąpoliński Thomas Bremer (aut. dzieła rec.) s. 226
"Manifestationen der Einsamkeit bei Kafka. Zur Isolierung des Künstlers in sozialpsychologischer Sicht / F.Kafka- manifestacje samotności.- Izolacja artysty z socjopsychologicznego punktu widzenia Andrzej Sąpoliński Mechthild Curtius (aut. dzieła rec.) s. 228
"Der geliebte Doppelgänger. Die Struktur des Narzissmus bei Stefan George / Ukochany sobowtór - struktura narcyzmu u Stefana George'a Andrzej Sąpoliński Peter von Matt (aut. dzieła rec.) s. 228
"Humor i komizm w wierszach Janiny Porazińskiej", Bogusław Żórakowski, "Zeszyty Naukowe WSP w Opolu", Historia Literatury XIII, Opole 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Bogusław Żórakowski (aut. dzieła rec.) s. 235
"Teksty Deotymy w rzymskim archiwum o.o. zmartwychwstańców", Oprac. S. Piekut, "Pamiętnik Literacki" z.1 (1976) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński s. 238
"Salony artystyczno-literackie w Warszawie 1832-1860", Helena Michałowska, Warszawa 1974 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Helena Michałowska (aut. dzieła rec.) s. 249
"Teatr w Toruniu. 1920-1939", Stanisław Kwaskowski, Gdańsk 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Stanisław Kwaskowski (aut. dzieła rec.) s. 256
"Dowcip poetycki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej", Alina Siomkajłówna, "Przegląd Humanistyczny", nr 8 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Alina Siomkajłówna (aut. dzieła rec.) s. 273
"O pobycie Adama Mickiewicza w Dreźnie w 1829 roku", Leszek Sługocki, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Leszek Sługocki (aut. dzieła rec.) s. 273
    Zacytuj
  • Udostępnij
O stanowisku interpretatora H. P. H. Teesing Andrzej Sapoliński (tłum.) s. 283-299
"Wilhelm Häring o >>Panu Tadeuszu<<", Marian Szyrocki, Bogdan Zakrzewski, "Przegląd Humanistyczny", nr 7 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Marian Szyrocki (aut. dzieła rec.) Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 285
"Cyryl Karczyński - zapomniany zbieracz pieśni ludowych", Stanisław Poręba, "Literatura Ludowa", nr 2 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Stanisław Poręba (aut. dzieła rec.) s. 307
"Jeszcze jeden list Śniadeckiego", Andrzej Kempa, "Przegląd Humanistyczny", nr 8 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Andrzej Kempa (aut. dzieła rec.) s. 317
Labirynt Marianne Thalmann Andrzej Sąpoliński (tłum.) s. 345-374