Znaleziono 22 artykuły

Jan Orłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dziedzictwo Chopina w polsko-rosyjskim dialogu kultur Jan Orłowski s. 5-20
Pisarze rosyjscy o odrodzeniu Polski Jan Orłowski s. 55-67
Czesław Zgorzelski jako badacz i krytyk literatury rosyjskiej Jan Orłowski s. 71-80
Puszkinowskie tradycje interpretacji polskich tematów w poezji rosyjskiej Jan Orłowski s. 81-96
Walery Briusow w Wilnie Jan Orłowski s. 91-104
Apołłona Korinfskiego wiersze wojenne o Polsce Jan Orłowski s. 105-115
Władysław Syrokomla jako tłumacz poezji rosyjskiej Jan Orłowski s. 107-122
Zapomniane polskie przekłady z Puszkina Jan Orłowski s. 145-157
"Rosyjska poezja rewolucyjna w Polsce. (Zarys problematyki)",Jan Orłowski, "Slavia Orientalis" XXX z.2 (1981) : [recenzja] Elżbieta Pułka Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 179
"Niekrasow w Polsce. (Lata 1856-1914)", Jan Orłowski, Wrocław 1972 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 206
"Maryna Mniszech" Michała Sandomirskiego Jan Orłowski s. 207-216
"Cyprian Daszkiewicz w liryce Karoliny Pawłowskiej", Jan Orłowski, "Slavia Orientalis" nr 4 (1983) : [recenzja] Elżbieta Pułka Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 245
"Tematy polskie w poezji Tatiany Szczepkiny-Kupernik", Jan Orłowski, "Slavia Orientalis" nr 1-2 (1983) : [recenzja] Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 245
"Tematyka polska w poezji rosyjskiej okresu I wojny światowej", Jan Orłowski [w:] "Między literaturą a historią. Z tradycji idei niepodległościowych w literaturze polskiej XIX i XX w.", Red. E.Łoch, J.J.Adamowski, Lublin 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 248
"Korespondencja Aleksego Tołstoja i Karoliny Sayn-Wittgenstein", Jan Orłowski, "Slavia Orientalis" XXX (1981) : [recenzja] Ewa Pułka Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 262
">>Maryna Mniszech<< Michała Sandomierskiego. Modernistyczny wariant stereotypu pięknej Polki w poezji rosyjskiej", Jan Orłowski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Sectio F., vol. XXXV Joanna Wiszniewicz Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 262
Stefan Żeromski w lubelskich dokumentach policji carskiej Jan Orłowski s. 267-277
Żydzi polscy w beletrystryce rosyjskiej czasu pierwszej wojny światowej Jan Orłowski s. 317-325
"Stefan Żeromski w lubelskich dokumentach policji carskiej", Jan Orłowski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1983) : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 320
"Postacie Polaków w prozie rosyjskiej okresu I wojny światowej", Jan Orłowski [w:] "Polacy w życiu kulturalnym Rosji”, Red. R.Łużny, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Jan Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 372
Konstanty Balmont i jego wiersze wojenne o Polsce Jan Orłowski s. 402-412
Polska w okolicznościowej poezji rosyjskiej doby pierwszej wojny światowej Jan Orłowski s. 493-500