Znaleziono 101 artykułów

Janusz Tazbir

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rosjanie i Polacy - słowiańskie krzywe zwierciadło Janusz Tazbir s. 3-6
Montaigne wśród Polaków Janusz Tazbir s. 5-20
Polski barok wobec średniowiecza : między wzorcem a naganą Janusz Tazbir s. 7-27
Z życia nauki i życia Towarzystwa : Sytuacja nauk humanistycznych w świecie współczesnym : (Konferencja – Warszawa, 21 II 2003) : Zagrożenia i szanse humanistyki w XXI w. Janusz Tazbir s. 13-23
Z życia nauki i z życia Towarzystwa : Wiedza o przeszłości jako przedmiot manipulacji Janusz Tazbir s. 14-26
Polityczne meandry Jerzego Niemirycza Janusz Tazbir s. 23-37
La Réception polonaise des "Colloques" d'Erasme de Rotterdam Janusz Tazbir Elisabeth Destrée-Van Wilder (tłum.) s. 25-41
"Kollokacja" nie do końca przeczytana Janusz Tazbir s. 33-45
Les Juifs vus par l'opinion polonaise des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles Janusz Tazbir Hubert Krzyżanowski (tłum.) s. 41-77
Synkretyzm a kultura sarmacka Janusz Tazbir s. 43-57
Trzy wzorce ziemiańskiej biblioteki Janusz Tazbir s. 43-56
Głos ariański w polemice rokoszu Lubomirskiego Janusz Tazbir s. 182, 62-80
W kręgu mitów polskich i obcych Janusz Tazbir s. 71-78
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Referaty i streszczenia : Obchody pięćsetlecia (1492-1992) Janusz Tazbir s. 72-73
Die religiösen Minderheiten in Polen Janusz Tazbir s. 81-95
Wojciech Tylkowski - polihistor ośmieszony Janusz Tazbir s. 83-100
Polnische Aufklärung angesichts der nationalen Assimilationsprozesse Janusz Tazbir s. 93-107
"Italienische Häretiker der Spätrenaissance", Delio Cantimori, Basel 1949 : [recenzja] Janusz Tazbir Delio Cantimori (aut. dzieła rec.) s. 102-106
"Moda na chińszczyznę w Polsce XVIII w.", Janusz Tazbir, "Biuletyn Historii Sztuki i Kultury", R. XI, 1949, nr 3/4 : [recenzja] Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 107
"Spór o Las Casasa", Janusz Tazbir, "Przegląd Humanistyczny" R.XIV (1970) : [recenzja] Hanna Filipkowska Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 115
Tolerancja w Rzeczypospolitej XVI-XVII stulecia Janusz Tazbir s. 119-132
Dwa memoriały ariańskie z archiwów czeskich Janusz Tazbir s. 121-131
Masoneria polska XX wieku : o najnowszej książce Ludwika Hassa rozmawiają Tadeusz Cegielski, Janusz Maciejewski, Janusz Tazbir i Elżbieta Wichrowska Tadeusz Cegielski Janusz Maciejewski Janusz Tazbir Elżbieta Wichrowska s. 125-136
Kisielińsko-bereski zbór Braci Polskich Janusz Tazbir s. 126-136
"Początki malarstwa historycznego w Polsce", Mieczysław Gębarowicz, Wrocław 1981 : [recenzja] Janusz Tazbir Mieczysław Gębarowicz (aut. dzieła rec.) s. 127-129
"Sarmatyzacja katolicyzmu w XVII wieku", Janusz Tazbir [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Dziechcińska Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 128
"Lęk w kulturze społeczeństwa polskiego w XVI-XVII wieku", Zbigniew Mirosław Osiński, Warszawa 2009 : [recenzja] Janusz Tazbir Zbigniew Mirosław Osiński (aut. dzieła rec.) s. 134-136
"Filozofia i myśl społeczna XVI wieku", wybr., oprac., wstępem i przypisami opatrzył Lech Szczucki, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVII wieku", cz. 1—2, wybrał, opra­cował, wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Janusz Tazbir Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) s. 135-138
"Histoire générale du protestantisme" T. 1: "La Reformation" T. 2: "L'etablissement (1564-1700)", Emile G. Léonard, Paris 1961 : [recenzja] Janusz Tazbir Emile G. Léonard (aut. dzieła rec.) s. 141-144
La notion d'Europe à l’époque des lumières Janusz Tazbir s. 141-151
"Oczerki iz istorii katoliczeskoj reakcji : Jezuity", D. E. Michniewicz, Moskwa 1955 : [recenzja] Janusz Tazbir D. E. Michniewicz (aut. dzieła rec.) s. 143-147
"Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku", Janusz Tazbir, Wrocław 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 154
Culture of the Baroque in Poland Janusz Tazbir s. 161-175
"Stanisław Kot 1885-1975. Biografia polityczna", Tadeusz Paweł Rutkowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Janusz Tazbir Tadeusz Paweł Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 161-165
"Rzeczpospolita Babińska w legendzie literackiej", Janusz Tazbir, "Przegląd Humanistyczny" R. 16 (1972) : [recenzja] Teresa Lancholc Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 162
"Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich", Janusz Andrzej Drób, Lublin 1993 : [recenzja] Janusz Andrzej Drób Janusz Tazbir s. 163-164
"Die Schriften der Huterischen Täufergemeinschaften : gesamtkatalog ihrer Manuskriptbücher, ihrer Schreiber und ihrer Literatur, 1529-1667", zusammengestellt von Robert Friedmann unter Mitarbeit von Adolf Mais, Wien 1965 : [recenzja] Janusz Tazbir Robert Friedmann (aut. dzieła rec.) Adolf Mais (aut. dzieła rec.) s. 164-165
Osierocone cytaty Janusz Tazbir s. 169-180
"Fausto Socino et la pensée socinienne : un maître de la pensée religieuse (1539-1604)", Magda Martini, Paris 1967 : [recenzja] Janusz Tazbir Magda Martini (aut. dzieła rec.) s. 171-172
"Bracia Polscy na wygnaniu", Janusz Tazbir, Warszawa 1977 : [recenzja] Marek Wrede Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 173
"Pisarze polityczni XVI wieku", Stanisław Tarnowski, wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Szlachta, Kraków 2000 : [recenzja] Janusz Tazbir Bogdan Szlachta (aut. dzieła rec.) Stanisław Tarnowski (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Mądrej głowie dość dwie słowie", T. 1: "Trzy centurie przysłów polskich", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1960, T. 2: "Dwie nowe centurie przysłów polskich", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1960 : [recenzja] Janusz Tazbir Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"L'homme espagnol. Attitudes et mentalités du XVIe au XIXe siècle", Bartolomé Bennassar, Paris 1975 : [recenzja] Janusz Tazbir Bartolomé Bennassar (aut. dzieła rec.) s. 186-188
"Złota wolność" Zofii Kossak-Szczuckiej w opinii recenzentów Janusz Tazbir s. 187-196
"Synkretyzm a kultura sarmacka", Janusz Tazbir, "Teksty" nr 4 (1974) : [recenzja] Krzysztof Zaleski Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 190
Antytrynitarze polscy wobec Lutra i tradycji luterańskiej Janusz Tazbir s. 195-206
"Antitemiusz [tytuł oryginału: "Antithemius"]. Jezuicki dramat szkolny", z rękopisu biblioteki w Upsali wydał Jan Dürr-Durski, tekst oryginału opracowała i opatrzyła komentarzem Lidia Winniczuk, przełożył Leon Joachimowicz, konsultant naukowy Marian Plezia, Warszawa 1957, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 233, 3 nlb., 2 wkładki ilustracyjne : [recenzja] Janusz Tazbir Jan Dürr-Durski (aut. dzieła rec.) Leon Joachimowicz (aut. dzieła rec.) Lidia Winniczuk (aut. dzieła rec.) s. 198-207
"Zabawy i zabawki dziecięce w osiemnastowiecznej Polsce", Katarzyna Kabacińska, Poznań 2007 : [recenzja] Janusz Tazbir Katarzyna Kabacińska (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w drugiej połowie XVI w.", Wacław Urban, Kraków 1959 : [recenzja] Janusz Tazbir Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"The Renaissance, Its Nature and Origins", G. C. Sellery, Madison 1950 : [recenzja] Janusz Tazbir G. C. Sellery (aut. dzieła rec.) s. 205-212
Jeszcze o znajomości Rabelais'go w Polsce Janusz Tazbir s. 205-223
Recepcja polskiego przekładu Relazioni universali Janusz Tazbir s. 207-224
Pseudoariańskie zbory i grobowce. Przyczynek do dziejów mistyfikacji historycznych Janusz Tazbir s. 227-236, 387
"Kultura polska XVI w.", Janusz Tazbir, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1978) : [recenzja] Małgorzata Szejna Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 227
"Polska na przestrzeni wieków", praca zbiorowa pod redakcją Janusza Tazbira, Warszawa 1995 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 229-231
Głosy w dyskusji nad dziełem dra Kobosa Lech Szczucki Janusz Tazbir s. 231-233
Zapomniany dramat o Arianach Janusz Tazbir s. 237-241
"Reformacja a problem chłopski w Polsce XVI wieku. Oddziaływanie walki klasowej na wsi polskiej na kształtowanie się ideologii religijnej szlachty w okresie reformacji", Janusz Tazbir, Wrocław 1953, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich PAN, Studia Staropolskie, pod red. Kazimierza Budzyka, t. 2, s. 142, 2 nlb. : [recenzja] Lech Szczucki Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 243-252
"Miłośnicy 'chińskości' w dawnej Polsce. Od siedemnastego do początków dwudziestego wieku", Bogna Łakomska, Warszawa 2008 : [recenzja] Janusz Tazbir Bogna Łakomska (aut. dzieła rec.) s. 265-268
Echa walk klasowych XVI wieku w polskiej opinii szlacheckiej Janusz Tazbir s. 305-318, 398
W sprawie kultury szlacheckiej : (na marginesie książki Janusza Tazbira, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit, Upadek, Relikty, wyd. 1, wyd. 2, Warszawa 1978, 1979) Jacek Antoni Ojrzyński Andrzej Stroynowski Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 315-320
"Kazania sejmowe", Piotr Skarga, opracował Janusz Tazbir, przy współudziale Mirosława Korolki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, wydanie trzecie zmienione i uzupełnione, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 70, redakcja: Jan Hulewicz i Mieczysław Klimowicz, ss. CVI, 196 + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Ludwika Szczerbicka-Ślęk Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 315-320
"Pięć wieków doli chłopskiej w literaturze XII-XVI wieku. Materiały i szkice", Stanisław Czernik, Warszawa 1953, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 358, 2 nlb. : [recenzja] Lech Szczucki Janusz Tazbir Stanisław Czernik (aut. dzieła rec.) s. 316-318
"Szlaki kultury polskiej", Janusz Tazbir, Warszawa 1987 : [recenzja] Marek Tobera Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 318
Sowizdrzalskie zagadki Janusz Tazbir s. 337-345
"Kultura polska w źródłach i opracowaniach", Artur Bardach i Stanisław Herbst, Warszawa 1961 : [recenzja] Janusz Tazbir Artur Bardach (aut. dzieła rec.) Stanisław Herbst (aut. dzieła rec.) s. 355-357
"Piotr Skarga : szermierz konterreformacji", Janusz Tazbir, Warszawa 1978 : [recenzja] Władysław Czapliński Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 357-363
"Piotr Skarga, szermierz kontrreformacji", Janusz Tazbir, wyd.2, Warszawa 1983 : [recenzja] Katarzyna Głowacka Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 360
"Jeszcze o znajomości Rabelais'go w Polsce", Janusz Tazbir, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1988) : [recenzja] Andrzej Horubała Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 368
"Literatura staropolska w kontekście europejskim : (związki i analogie) : materiały konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom komparatystyki (27-29 X 1975)", pod redakcją Teresy Michałowskiej i Jana Ślaskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977 : [recenzja] Janusz Tazbir Teresa Michałowska (aut. dzieła rec.) Jan Ślaski (aut. dzieła rec.) s. 375-381
Źle się dzieje w państwie... polskim Janusz Tazbir s. 379-384
"Choć Radziwiłł, alem człowiek... Gawęda romantyczna prozą", Marian Maciejewski, Kraków 1985 : [recenzja] Janusz Tazbir Marian Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 391-394
"Polscy podróżnicy i odkrywcy", Wacław Słabczyński, Warszawa 1973 : [recenzja] Janusz Tazbir Wacław Słabczyński (aut. dzieła rec.) s. 401-404
"Z dziejów obyczajów polskich w wieku XVII i pierwszej połowy XVIII", Z. Kuchowicz, Warszawa 1957 : [recenzja] Janusz Tazbir Z. Kuchowicz (aut. dzieła rec.) s. 404-409
„Stando lubentius moriar. Biografia Stanisława Lubienieckiego”, Janusz Tazbir, Warszawa 2003 : [recenzja] Mariusz Pawelec Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 411-416
"Skarbnica pamięci różnych spraw domowych jako i potocznych przypomnienia godnych i potrzebnych opisanie zachowująca... Pamiętnik lekarza króla Władysława IV", Maciej Vorbek Lettow ; oprac. Ewa Galos i Franciszek Mincer ; pod red. naukową Władysława Czaplińskiego, Wrocław 1968 : [recenzja] Janusz Tazbir Tadeusz Wasilewski Ewa Galos (aut. dzieła rec.) Maciej Vorbek Lettow (aut. dzieła rec.) Franciszek Mincer (aut. dzieła rec.) s. 412-415
Społeczna funkcja kultu Izydora "Oracza" w Polsce XVII wieku Janusz Tazbir s. 420-444, 531-532
"Arianie polscy", Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1952 : [recenzja] Janusz Tazbir Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 441-446
W Polsce król może spać bezpiecznie Janusz Tazbir s. 447-459
Zainteresowania Kolumbem w Polsce XIX i XX wieku Janusz Tazbir s. 463-482
Wrogowie i krytycy Frycza-Modrzewskiego Janusz Tazbir s. 485-496
"Biernat z Lublina : wybór pism", oprac. J. Ziomek, Wrocław 1954 : [recenzja] Janusz Tazbir J. Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 492-495
"De Luther à Mohila. La Pologne dans la crise de la Chrétiente, 1517-1648", Ambroise Jobert, Paris 1974 : [recenzja] Janusz Tazbir Ambroise Jobert (aut. dzieła rec.) s. 496-500
"Powstanie chłopskie w Prusach Książęcych w 1525 roku : walki społeczne w Prusach w początkach reformacji i ich geneza", Henryk Zins, Warszawa 1953 : [recenzja] Janusz Tazbir Henryk Zins (aut. dzieła rec.) s. 515-518
"Życiorysy historyczne, literackie i legendarne", pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira, PWN 1980 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 534-537
Powojenne badania nad tolerancją religijną w Polsce Janusz Tazbir s. 554-561
"Deutsche und polnische Arianer : eine frühaufklärerische Gemeinschaft in der radikalen Reformation", G. Mühlofordt, odbitka z "Deutsch-slavische Wechselseitigkeit in sieben Jahrhunderten", Berlin, b.d., s. 74-98 : [recenzja] Janusz Tazbir G. Mühlofordt (aut. dzieła rec.) s. 579-581
Z dziejów fałszerstw historycznych w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku Janusz Tazbir s. 580-598
"Literatura antyjezuicka w Polsce 1578-1625. Antologia", opracował oraz wstępem i przypisami opatrzył Janusz Tazbir, Warszawa 1963, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, s. 246, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Nowak Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 584-589
"Piotr Skarga", Janusz Tazbir, Warszawa 1978 : [recenzja] Małgorzata Szejna Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 590-591
"Poloneutychia", Andrzej Lubieniecki, oprac. Alina Linda, Maria Maciejewska, Janusz Tazbir, Zdzisław Zawadzki, Warszawa-Łódź 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Alina Linda (aut. dzieła rec.) Andrzej Lubieniecki (aut. dzieła rec.) Maria Maciejewska (aut. dzieła rec.) Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) Zdzisław Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 598
Staropolskie opinie o Hiszpanach Janusz Tazbir s. 605-623
Diariusz Hieronima Gratusa Moskorzowskiego (1645-1650) Janusz Tazbir s. 631-650
"Rozwój organizacji kościoła w Polsce", "Znak", t. XVII, 1965 nr 11/12 (137-138), s. 1361-1688 : [recenzja] Tadeusz Lalik Janusz Tazbir s. 643-647
Ze studiów nad ksenofobią w Polsce w dobie późnego renesansu Janusz Tazbir s. 655-682, 836-837
Książka rękopiśmienna w Polsce i Rosji (XVI-XVIII w.) Janusz Tazbir s. 657-675
Polscy polemiści wyznaniowi wobec prześladowania antytrynitaryzmu w XVI wieku Janusz Tazbir s. 717-729
Prawdziwe oblicze Jerzego Niemirycza : (W związku z książką Stanisława Kota, Georges Niemirycz et la lutte contre l'intolérance au 17e siécle, S-Gravenhage 1960) Janusz Tazbir s. 721-726
"Szlachta a konkwistadorzy : opinia szlachecka wobec podboju Ameryki przez Hiszpanię", Janusz Tazbir, Warszawa 1969 : [recenzja] Bożena Wiórkiewicz Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 730-731
"Rzeczpospolita szlachecka wobec wielkich odkryć", Janusz Tazbir, Warszawa 1973 : [recenzja] Zbigniew Mikołejko Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 766-767
Przyczynek do biografii Morsztyna Janusz Tazbir s. 808-814