Znaleziono 84 artykuły

Stanisław Dąbrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jurij Tynianow o ewolucji literackiej (1927) : próba uważnej lektury Stanisław Dąbrowski s. 31-48
W sprawie pism teoretycznoliterackich Juliusza Kleinera raz jeszcze : uwagi hermeneutyczne - porównania - analizy Stanisław Dąbrowski s. 49-82
Pogardzana służba : o komentowaniu prac literaturoznawczych Stanisław Dąbrowski s. 64-71
Zakres pojęcia "literatura" a faktyczny materiał badań literackich Stanisław Dąbrowski s. 69-96
Radość czytania, czyli: o "Chili" Wisławy Szymborskiej - współgłos Stanisław Dąbrowski s. 71-91
Dwa Kleinerowskie schematy budowy dzieła literackiego : uwagi hermeneutyczne - porównania - analizy Stanisław Dąbrowski s. 97-146
Teatr łódzki 1895-1900 pod dyrekcją Michała Wołowskiego : część I Stanisław Dąbrowski Jerzy Tynecki s. 99-127
Dwójtekst semiologiczny Jurija M. Łotmana Stanisław Dąbrowski s. 99-116
Między ergocentryzmem a poietocentryzmem : z psychologistycznej personologii literaturoznawczej Lascellesa Abercrombiego (1925) Stanisław Dąbrowski s. 103-109
Fakt i problem metaliteraturoznawstwa : szkic Stanisław Dąbrowski s. 103-111
Boris Ejchenbaum o problemach życia literackiego swojego czasu (1927) Stanisław Dąbrowski s. 105-122
O pewnej właściwości porównania i metafory Stanisław Dąbrowski s. 105-124
Od doktoratowego szkicu ku rozwiniętej doktrynie teoretycznoliterackiej : logika i dynamika drogi naukowej Konstantego Troczyńskiego Stanisław Dąbrowski s. 105-130
"Charles Bally o ekspresywności językowej", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 4 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 106
Wspominkowy cykl sachsenhausenowski Stanisława Pigonia Stanisław Dąbrowski s. 107-117
Obrazy, zdania, słowa : (na marginesie problemu ech cudzych w twórczości Mickiewicza) Stanisław Dąbrowski s. 111-171
"Nauki o literaturze i ich metody", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" z.2 (1976) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 112
W sprawie "ulotnego powiedzenia" Mickiewicza Stanisław Dąbrowski s. 115-138
Kryzys monoparadygmatyzmu w literaturoznawstwie Stanisław Dąbrowski s. 116-129
Z zagadnień "Ideologii w dziele literackim" : (głos w dyskusji) Stanisław Dąbrowski s. 117-124
"Z zagadnień tzw. >>paraliterackości<<", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" R. XIII (1972) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 117
"Ciosy : z lat walki 1939-1945". T. 1-2, Jan Szczawiej, Warszawa 1975 : [recenzja] Stanisław Dąbrowski Jan Szczawiej (aut. dzieła rec.) s. 117-121
Charles Bally o mechanizmie ekspresywności językowej (1925) : (próba uważnej lektury) Stanisław Dąbrowski s. 118-135
W sprawie ujęcia zagadnień prasoznawczych w "Edytorstwie" Jana Trzynadlowskiego : (polemika) Stanisław Dąbrowski s. 119-135
Wspominkowy cykl sachsenhausenowski Stanisława Pigonia : część II Stanisław Dąbrowski s. 120-134
"W sprawie literackiego aspektu tekstu", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" R. 14 (1973) : [recenzja] Kamila Rudzińska Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 124
"Literatura i literackość. Zagadnienia, spory, wnioski", Stanisław Dąbrowski, Kraków 1977 : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 124
Gaston Bachelard o "obrazie poetyckim" Stanisław Dąbrowski s. 126-142
Z zagadnień literackości tekstu Stanisław Dąbrowski s. 127-142
"Jerzego Kwiatkowskiego zapiski z datą", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 4 Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 127
Rozmowy poetów z pannami : (w związku z wierszem Stanisława Grochowiaka) Stanisław Dąbrowski s. 130-141
Błędy i uroszczenia teorii "maszyn dialogowych" Stanisław Dąbrowski s. 132-146
"W sprawie "ulotnego powiedzenia" Mickiewicza" , Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik Literacki" R.LXI (1970) : [recenzja]. Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 133
"Błędy i uproszczenia teorii >>maszyn dialogowych<<", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 1 (1977) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 135
Uwagi do ujęcia zagadnienia literackości przez Welleka i Warrena Stanisław Dąbrowski s. 138-144
"Dwa Kleinerowskie schematy budowy dzieła literackiego. (Uwagi hermeneutyczne-porównania-analizy)", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 (1975) : [recenzja] Ewa Rodé Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 141
W sprawie komunikacjonistycznej dezautonomizacji wiedzy o literaturze : zestawienia - analogie - wnioski Stanisław Dąbrowski s. 143-164
"Zakres pojęcia "literatura" a faktyczny materiał badań literackich", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik literacki", R.LXII (1971) : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 144
William K. Wimsatt o wykładni jako ocenie (1951) Stanisław Dąbrowski s. 144-159
"Technologie i mitologie Harasymowiczowskiej poezji. Uwagi w związku z wierszem >>Patron niedźwiedzi<<", Stanisław Dąbrowski, "Zeszyty Naukowe UG". Prace Historycznoliterackie 5, Gdańsk 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 145
"Filologia i filologizm", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" z. 2 (1978) : [recenzja] Anna Braciszewska Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 148
Meta-epilogomena, czyli Henrykowi Markiewiczowi dopowiedź Stanisław Dąbrowski s. 149-161
Oskar Walzel o wzajemnym oświetlaniu się sztuk (1917 r.) Stanisław Dąbrowski s. 151-162
"Z zagadnień literackości tekstu", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" z.3 (1972) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 152
W sprawie teoretycznej dezautonomizacji literatury : w kręgu wypowiedzi komunikacjonistów Stanisław Dąbrowski s. 155-183
"Teoria wartości- teoria kultury- teoria poznania. (Uwagi do wybranych zagadnień książki Piotra Graffa)", Stanisław Dąbrowski, "Litteraria" VIII Wrocław 1976 : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 160
Roman Ingarden o perspektywie czasowej w konkretyzacji dzieła literackiego : próba uważnej lektury Stanisław Dąbrowski s. 161-178
Sprawa Irzykowskiego : przegląd i polemika Stanisław Dąbrowski s. 161-182
"Zagadnienie określeń i wyznaczników literackich. Próba ujęcia", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" z.6 (1974) : [recenzja] Marek Gumkowski Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 163
"Kontakt pionowy. (Próba analizy wiersza Jalu Kurka >>Kontakt<<)", Stanisław Dąbrowski, "Zeszyty Naukowe KUL" nr 1, Lublin 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 165
"O jedną głoskę w >>Romantyczności<< Mickiewicza. (Scherzo tekstologiczne)", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" z. 4 (1977) : [recenzja] Barbara Więzik Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 165
Sens ubezpożytecznienia : (rozważanie) Stanisław Dąbrowski s. 174-177
"Roman Ingarden o perspektywie czasowej w konkretyzacji dzieła literackiego. Próba uważnej lektury", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1986) : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 180
Samozatrata i ocalenie : ballada krytycznoliteracka na temat wiersza Kazimierza Wierzyńskiego "Romans" Stanisław Dąbrowski s. 181-211
Schematy i tematy : (uwagi o obrazach Galerii Drezdeńskiej) Stanisław Dąbrowski s. 187-193
"Pamiętnik Stanisława Pigonia. Wstępna charakterystyka", Stanisław Dąbrowski [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej. Próba analizy i krytyki", Stanisław Dąbrowski, Wrocław 1974 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 189
"Między egocentryzmem a pojetocentryzmem. Z psychologistycznej personalizacji literaturoznawczej Lascellesa Abercrombiego (1925)", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 2 (1981) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 191
"Dwójtekst semiologiczny Jurija M. Łotmana", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 2 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 191
"Samozatrata i ocalenie. Ballada krytycznoliteracka na temat wiersza Kazimierza Wierzyńskiego >>Romans<<", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik Literacki" z.3 Jan Tomkowski Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Problem teorii czynności artystycznej. Rekonesans. (Na marginesie prac K. Troczyńskiego)", Stanisław Dąbrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 9 (1977) : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 200
"Pełnie nadrealne. (Próba odczytania utworu J. Ficowskiego >>Puste miejsce po...<<)", Stanisław Dąbrowski, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 210
Jerzego Kwiatkowskiego zapiski z datą Stanisław Dąbrowski s. 227-237
"Październik 1956 - punkt odniesienia. Mozaika faktów i poglądów. Impresje historyczne", Tadeusz Kisielewski, Warszawa 2001 : [recenzja] Stanisław Dąbrowski Andrzej Smoliński Tadeusz Kisielewski (aut. dzieła rec.) s. 234-242
"Konteksty teoretycznoliterackie", Stanisław Dąbrowski, Wrocław 1983 : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 238
"Gaston Bachelard o >>obrazie poetyckim<<", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 1 (1979) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 239
"Dyktatura scjentyzmu w humanistyce", Stanisław Dąbrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 5 (1987) : [recenzja] Anna Wieczorkiewicz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 258
"Funkcje >>przedmiotu semiotycznego<< w ujęciu Stefana Żółkiewskiego", Stanisław Dąbrowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 (1987) : [recenzja] Wojciech Kado Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 260
"W sprawie pism teoretycznoliterackich Juliusza Kleinera raz jeszcze. Uwagi hermeneutyczne-porównanie-analizy", Stanisław Dąbrowski, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1985) : [recenzja] Mirosław Lalak Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 272
"Wstęp do nauki o literaturze", tom 3, część 5: "Rodzaj literacki. A. Ogólna problematyka genologii", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1965, Instytut Wydawniczy «Pax», ss. 412 : [recenzja] Stanisław Dąbrowski Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 309-329
Od Okrągłego Stołu do utworzenia rządu T. Mazowieckiego : kierunki i efekty ewolucji politycznej Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Stanisław Dąbrowski s. 315-323
"Teoria genologiczna Stefanii Skwarczyńskiej. (Próba analizy i krytyki)", Stanisław Dąbrowski, Gdańsk 1974, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria Monografii, Nr 47, ss. 318, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Maria Marcjan Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 315-325
"William W. Wimsatt o wykładni jako ocenie (1951 r.)", Stanisław Dąbrowski, "Teksty" nr 1 (1980) : [recenzja] Ryszard Nycz Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 318
"Od stylistyki do metaforyki (między referatami a Ingardenem)", Stanisław Dąbrowski [w:] " Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna", Red. M.Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1982 : [recenzja] Marian Płachecki Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 327
"Konstanty Troczyński - człowiek i doktryna : zbiór rozpraw", Stanisław Dąbrowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988 [recenzja] Jerzy Madejski Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 347-353
"O procesie wartościowania i wartościach estetycznych", Piotr Graff, Warszawa 1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ss. 218, 2 nlb. : [recenzja] Stanisław Dąbrowski Piotr Graff (aut. dzieła rec.) s. 353-360
"Wobec >>Koncertów Brandenburskich<< Stanisława Swena Czachorowskiego (z rozważań wprowadzających)", Stanisław Dąbrowski, "Ruch Literacki" nr 6 (1979) : [recenzja] Marek Adamiec Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 354
List do Redakcji Stanisław Dąbrowski s. 384-385
Edytorstwo - tekstologia - nauka o literaturze Stanisław Dąbrowski s. 385-406
W sprawie typologii i charakterystyki podstawowych publikacji naukowych - Trzylandowski, Jan. Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie. Warszawa 1976 Stanisław Dąbrowski s. 395-410
Krzysztofa Krasuskiego "Fotel do bujania" Stanisław Dąbrowski s. 397-420
Poeta - poezja - krytyk - problem metod : na przykładzie polemicznej analizy "Notatek o poezji i krytyce" Jerzego Kwiatkowskiego Stanisław Dąbrowski s. 415-439
"Kontrteksty teoretycznoliterackie", Stanisław Dąbrowski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 : [recenzja] Teresa Cieślikowska Stanisław Dąbrowski (aut. dzieła rec.) s. 444-449
Na marginesie "Głównych problemów wiedzy o literaturze" Henryka Markiewicza Stanisław Dąbrowski s. 509-544