Znaleziono 16 artykułów

Bogusław Mucha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kreacja kobiety z ludu w dramacie Pisiemskiego "Gorzki los" (1859) Bogusław Mucha s. 21-28
Rosyjscy pisarze pańszczyźniani Bogusław Mucha s. 25-45
Arcydzieła malarstwa zachodnioeuropejskiego w opinii rosyjskich pisarzy-podróżników Bogusław Mucha s. 47-60
"Rosyjski Werter" Michała Suszkowa (u źródeł werteryzmu w literaturze rosyjskiej) Bogusław Mucha s. 57-70
Maryna Mniszchówna w ocenie Aleksandra Puszkina Bogusław Mucha s. 63-72
Reminiscencje rosyjskie w poemacie Juliusza Słowackiego "Beniowski" Bogusław Mucha s. 81-92
Muzyka religijna w Rosji na przełomie XVIII i XIX wieku Bogusław Mucha s. 91-102
Rosyjscy słuchacze paryskich prelekcji Adama Mickiewicza o literaturze słowiańskiej Bogusław Mucha s. 123-146
W kręgu "przyjaciół Moskali" : Adam Mickiewicz i księżna Zinaida Wołkońska Bogusław Mucha s. 162-182
"W kręgu >>przeklętych problemów<< Dostojewskiego: kwestia polska w interpretacji pisarza", Bogusław Mucha, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.21 (1984) : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) s. 239
"Dzieje cenzury w Rosji", Bogusław Mucha, Łódź 1994; "Świat pod kontrolą : wybór materiałów z Archiwum Cenzury Rosyjskiej w Warszawie", wybór, przekład i opracowanie Maria Prussak, indeks oprac. Aldona Kubikowska, Warszawa 1994; "Pamiętnik woźnego cenzury", Franciszek Łasiewicki [autor domniemany], oprac. i wstępem poprzedził Bogdan Burdziej, Toruń 1995 : [recenzja] Dobrosława Świerczyńska Bogdan Burdziej (aut. dzieła rec.) Aldona Kubikowska (aut. dzieła rec.) Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) Maria Prussak (aut. dzieła rec.) Franciszek Łasiewicki (aut. dzieła rec.) s. 243-257
"Polska i Polacy w życiu i twórczości Aleksandra Biestużewa-Marlińskiego", Bogusław Mucha, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie", z. 29 (1974) : [recenzja] Łucja Ginko Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) s. 251
"Fiodor Dostojewski czasów katorgi (1850-1854) w opinii polskich współzesłańców", Bogusław Mucha, "Zeszyty Naukowe UJ" DXXVI. Prace Historycznoliterackie z.37, Kraków 1979 : [recenzja] Krzysztof Mrowcewicz Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) s. 281
Gogolowskie inspiracje w komedii Józefa Korzeniowskiego "Reputacja w miasteczku" Bogusław Mucha s. 285-291
"Carska agentka Karolina Sobańska w roli muzy Puszkina i Mickiewicza", Bogusław Mucha, "Przegląd Humanistyczny" nr 8-9 (1988) : [recenzja] Dorota Sosnowska Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) s. 322
"Adam Mickiewicz czasów emigracji i Rosjanie", Bogusław Mucha, Łódź 1997 : [recenzja] Bazyli Białokozowicz Bogusław Mucha (aut. dzieła rec.) s. 389-393