Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Studia Philosophiae Christianae
2009, Tom 45, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pytaniach filozoficznych i ich rozstrzygalności Anna Brożek s. 7-25
Kilka myśli o uzasadnianiu Jacek Jadacki s. 27-38
Znaczenie językowe jako fragment pojęciowego modelu świata Marek Maciejczak s. 39-55
Czy maszyny, które ogrywają nas w szachy, myślą? Anna Wójtowicz s. 57-69
Teoria obliczeń kwantowych – argument w sporze o aprioryczny status matematyki? Krzysztof Wójtowicz s. 71-91
Czynnik empiryczny w kosmologiach globalnych Dariusz Dąbek s. 93-117
Specyfika wspomaganych komputerowo badań eksperymentalnych w naukach przyrodniczych Sławomir Leciejewski s. 119-131
Atomizm dawniej i dziś. O niewspółmierności ontologicznej klasycznego i kwantowo-mechanicznego pojęcia elementarnych składników materii Andrzej Łukasik s. 133-162
Genocentryczny paradygmat rozumienia przyrody i jego zasadność w R. Dawkinsa interpretacji ewolucji Anna Marek-Bieniasz s. 163-178
Problem wyboru najlepszego wyjaśniania filozoficznego faktów naukowych Józef Turek s. 179-199
Natura – cele naturalne – wartości i normy : analiza argumentu teleologicznego w ujęciu praktycznej filozofii przyrody Zbigniew Wróblewski s. 201-255
"La mondialisation de la revolution culturelle occidentale : Conceptsclefs, mecanismes operationnels", Marguerite A. Peeters, [b.m.] 2007 : [recenzja] Andrzej Dziuba Marguerite A. Peeters (aut. dzieła rec.) s. 257-261
"Koncepcja cnót politycznych Machiavellego na tle elementów klasycznej etyki cnót", Romuald Piekarski, Gdańsk [b.r.] : [recenzja] Andrzej Dziuba Romuald Piekarski (aut. dzieła rec.) s. 261-265
"Szanse etyki w zglobalizowanym świecie", Zygmunt Bauman, Kraków 2007 : [recenzja] Karolina Karaś Zygmunt Bauman (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"Filozofia człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów", Roman Darowski, Kraków 1008 : [recenzja] Andrzej Perzyński Roman Darowski (aut. dzieła rec.) s. 268-274
Sprawozdanie z konferencji "Styczeń – Ślipko – Tishner. Inspiracje chrześcijańskie w etyce", 19.03.2009, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Marta Haft-Szatyńska s. 275-282
Sprawozdanie z konferencji "Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata 12": „Współczesne kontrowersje wokół początków życia”, UKSW, Warszawa Adam Świeżyński s. 282-291
Sprawozdanie z międzyuczelnianego seminarium z cyklu "Dziedzictwo współczesnej etyki", UAM, 10.12.2008 Andrzej Kobyliński s. 291-298
Sprawozdanie z II Sympozjum: Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – kiedy lekarz może pozwolić choremu umrzeć? Dawid Lipski s. 299-302
Sprawozdanie z konferencji "Philosophy, Phenomenology, Sciences" Grzegorz Malinowski s. 302-307