Tytuł Studia Philosophiae Christianae
ISSN 0585-5470
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Studia Philosophiae Christianae
1988, Tom 24, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W 200 rocznicę śmierci Rudjera J. Boškovića s. 7-8
Życiorys R.J. Boškovića Michał Słotwiński s. 8-12
Dynamiczna koncepcja rzeczywistości materialnej według R.J. Boškovića Michał Słotwiński s. 12-27
Dynamiczna koncepcja elementarności Dariusz Sobkowicz s. 27-35
Ruch a dynamizm: uwagi na marginesie koncepcji R. J. Boškovića Józef M. Dołęga s. 36-46
Wokół pojęcia świadomości Anna Latawiec s. 47-59
Różnice w nasileniu i rozbudowie postaw religijnych grup młodzieży uczestniczącej i nie uczestniczącej w ruchu "Światło-Życie" Władysław Nowicki s. 61-73
Postulat fenomenologii u E. Husserla i M. Heideggera Roman Rożdżeński s. 75-105
Faktualne znaczenie konstruktów teoretycznyc Andrzej Szała s. 107-122
Rola rozumu w kształtowaniu moralności Tadeusz Ślipko s. 123-143
Metafilozoficzne następstwa twierdzeń limitacyjnych Józef Życiński s. 145-158
Od Redakcji s. 158-162
Wychowanie dziecka na jednostkę społeczną Józef Bazylak s. 163-170
Stosunek Andrzeja Rudzkiego SJ (1713— —1766) do filozofii Kartezjusza Roman Darowski s. 170-176
Problematyka filozoficzna w traktacie De sortibus Tomasza z Akwinu Stanisław Krajski s. 176-182
Filozoficzne ujęcie dobra w Sumie Teologii św. Tomasza z Akwinu Władysław Kubiak s. 182-193
Kilka uwag na temat syntetycznej teorii ewolucji Kazimierz Kloskowski s. 193-201
Wokół filozofii zjawiska biologicznego Szczepan W. Ślaga s. 201-210
Twórczy kontekst odkrycia w fizyce Włodzimierz Zuzga s. 210-222
Sprawozdanie z Otwartych posiedzeń Katedry Logiki ATK w roku akademickim 1986-87 Tomasz Olszewski s. 223-224
Sesja naukowa w Instytucie Katolickim w Paryżu na temat prawdy Mieczysław Gogacz s. 224-226
"Razwitije priedstawlienij o nadiożnosti matiematiczeskogo dokazatielstwa", W. J. Pierminow, Moskwa 1986 : [recenzja] Anna Lemańska W. J. Pierminow (aut. dzieła rec.) s. 227-231
"Probliema poisko żizni wo Wsjelennoj, Trudy tallinskogo simpoziuma", Moskwa 1986 : [recenzja] Mieczysław Lubański s. 231-232
"Die Frage wozu? Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens", R. Spaermann, R. Löw, München—Zürich 1985 : [recenzja] Andrzej Maryniarczyk R. Löw (aut. dzieła rec.) R. Spaermann (aut. dzieła rec.) s. 233-238
"Stosunek ruchu do materii w ujęciu klasycznej filozofii przyrody", J.M. Dołęga, Warszawa 1986 : [recenzja] Edmund Morawiec J.M. Dołęga (aut. dzieła rec.) s. 239-243