Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2017, Tom 47, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 7-8
Metodologia oceny «credit ratingów» Patrycja Chodnicka-Jaworska s. 11-23
Wikinomiczne wzorce biznesowe w warunkach polskich Aleksander Jakimowicz s. 25-34
Taksonomiczna analiza informacyjności kostek danych - objętość informacyjna na wybranym przykładzie ekorozwoju Bogusław Kaczmarczyk Łukasz Popławski s. 35-49
Modelowanie modularne wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa Shivan Fate Małgorzata Łatuszyńska s. 51-64
Zmiana paradygmatu i metody współczesnej ekonomii - rola ekonomii behawioralnej Danuta Miłaszewicz s. 65-82
Badanie ubóstwa z wykorzystaniem metody VMCM Mariusz Borawski Shivan Fate Kesra Nermend Małgorzata Łatuszyńska s. 83-95
wykorzystanie modelu CGE w pomiarze rzeczywistości gospodarczej na wybranych przykładach Jan Polaszczyk s. 97-107
Ocena zrównoważenia rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej przy wykorzystaniu metody analitycznego procesu hierarchicznego Michał Fiedler Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 109-121
Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminny : (na przykładzie miasta Żagania) Anetta Barska Janina Jędrzejczak-Gas Joanna Wyrwa s. 125-135
Rynek pracy obszaru funkcjonalnego gmin nadodrzańskich Anetta Barska Janina Jędrzejczak-Gas Joanna wyrwa s. 137-148
Konkurencyjność eksportu Białorusi na tle uwarunkowań gospodarczych Sergiusz Bojarczyk s. 149-160
Charakterystyka pomocy publicznej udzielanej sektorowi MŚP ze środków unijnych przez urzędy pracy - przykład łódzkich urzędów pracy Eugeniusz Brzuska s. 161-170
Krzywe Phillipsa w krajach Grupy Wyszehradzkiej Tomasz Grabia s. 171-182
Przemysły morskie jako przestrzeń innowacji i aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej Marek Grzybowski s. 183-193
Budowa przewagi konkurencyjnej przez współczesne przedsiębiorstwa w nowych regionach gospodarczych Michał Igielski s. 195-205
Rozwój infrastruktury drogowej a kolizje z udziałem zwierzyny leśnej Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 207-219
Perspektywy realizacji zasad wikinomii w administracji publicznej w Polsce Aleksander Jakimowicz Daniel Rzeczkowski s. 221-232
Zróżnicowanie dynamiki dochodów gmin województwa podkarpackiego w latach 2006-2015 Marek Kiczek s. 233-245
Notifications to Food from European Union Countries in the RASFF Marcin Pigłowski s. 245-358
Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce Lidia Kłos s. 247-256
Przygotowanie przetworów z warzyw jako przejaw racjonalnej konsumpcji żywności w polskich gospodarstwa domowych Renata Korzeniowska-Ginter s. 257-270
Changes in work Culture in One-Generation Companies in the IT Sector Grażyna Krzyminiewska s. 271-280
Na czym polega decentralizacja w polityce rynku pracy? Ilona Kukulak-Dolata s. 281-291
Współczesne uwarunkowania napływu kapitału zagranicznego w aspekcie rozwoju lokalnego Wiesława Lizińska s. 293-305
Diagnoza i tendencje w obszarze zatrudnienia w gospodarce polskiej : ujęcie regionalne Mariusz Nyk s. 307-318
Program Inteligentny Rozwój jako wsparcie innowacji ekologicznych w Polsce Jolanta Pakulska Małgorzata Rutkowska s. 319-328
Potencjał dla rozwoju klastrów motoryzacyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych na przykładzie strefy wałbrzyskiej i legnickiej Alina Piątyszek-Pych s. 329-344
Współczesna mobilność - preferencje pasażerów portu lotniczego w Gdańsku Adam Przybyłowski s. 359-369
Lokalny plan rewitalizacji jako narzędzie wspierania rozwoju obszarów problemowych Beata Skubiak s. 371-380
Uwarunkowania efektywności systemu kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego Piotr Sołtyk s. 381-393
Koszty prac melioracyjnych w powiecie poznańskim Karolina Kraczkowska Anna Oliskiewicz-Krzywicka Piotr Stachowski s. 395-405
Znaczenie produktów turystycznych dla gospodarki regionalnej na przykładzie Podkarpacia Artur Stec s. 407-417
Inwestycje i zatrudnienie w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w pierwszej dekadzie członkostwa w UE Anna Szymczak s. 419-432
Sektor usług w gospodarce opartej na wiedzy - analiza porównawcza Danuta Miłaszewicz Grażyna Węgrzyn s. 433-444
Criteria for Buying Organic Food by Consumers from Different Regions of Poland Andrzej Soroka Julia Wojciechowska-Solis s. 445-456
The Attitude of Polish Society Living in Rural and Urban Areas towards Renewable Energy Sources Andrzej Soroka Julia Wojciechowska-Solis s. 457-469
Analiza regulacji branży hazardowej na przykładzie zakładów wzajemnych w wybranych krajach UE : znaczenie dla gospodarki Pavel Zhebrouski s. 471-482
Określenie wpływu wybranych parametrów działki budowlanej na jej wartość rynkową Mateusz Iwiński Dariusz Kayzer Adam Zydroń s. 483-491
"Kategorie wolności w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej", red. Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak, Katowice 2016 : [recenzja] Grażyna Wolska Urszula Zagóra-Jonszta (aut. dzieła rec.) s. 495-499