Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2017, Tom 49, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Marcin Gryczka Halina Nakonieczna-Kisiel s. 7
Wpływ umowy o wolnym handlu Unia Europejska-Ukraina na polski import rolno-spożywczy z Ukrainy Łukasz Ambroziak s. 9-22
Wpływ cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008-2015 Tomasz Białowąs s. 23-34
Kierunki polskiego eksportu mięsa i produktów mięsnych Małgorzata Bułkowska s. 35-47
Cenowe i dochodowe "terms of trade" jako mierniki korzyści z handlu zagranicznego we współczesnym handlu międzynarodowym : (na przykładzie wybranych krajów Ameryki Łacińskiej) Jerzy Dudziński s. 49-59
Analiza zmian podobieństwa struktur handlu zagranicznego nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2015 : w kierunku dalszej konwergencji na jednolitym rynku Wojciech Polan s. 61-74
Przyczyny spowolnienia światowego handlu Monika Wojtas s. 75-87
W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego : koncepcja Fair Trade 3.0 Wojciech Zysk s. 89-104
Porozumienie Transpacyficzne (TPP) bez Stanów Zjednoczonych Krystyna Żołądkiewicz s. 105-115
Realizacja semestrów europejskich w Polsce : efekty dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska s. 117-126
Stan równowagi zewnętrznej w latach 2007-2015 jako czynnik różnicujący kraje członkowskie Unii Europejskiej Marek Maciejewski s. 127-140
Nowe relacje brytyjsko-unijne w świetle Brexitu : skutki dla Polski Małgorzata Makuch s. 141-152
Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną gospodarki : Polska na tle państw Grupy Wyszehradzkiej w okresie poakcesyjnym Edward Molendowski s. 153-165
Rola usług w gospodarce po wejściu Polski do Unii Europejskiej Halina Nakonieczna-Kisiel s. 167-179
Unia Europejska na międzynarodowym rynku usług Katarzyna Nowacka-Bandosz s. 181-191
Znaczenie europejskiej legitymacji zawodowej dla integracji rynków usług państw Unii Europejskiej Alina Szypulewska-Porczyńska s. 193-203
Równowaga zewnętrzna Polski po światowym kryzysie finansowym Ewa Bilewicz s. 205-218
Cykl koniunkturalny zmiany na rynku finansowym : ratingi kredytowe Patrycja Chodnicka-Jaworska s. 219-232
Pozycja Niemiec w wielobiegunowym świecie gospodarki i finansów Stanisław Flejterski Lilianna Jodkowska s. 233-246
Foreign direct investment in Poland and Vietnam : a compare analyses Małgorzata Guzowska Phung Thanh Quang s. 247-261
Postrzeganie przez kadrę kierowniczą znaczenia umiędzynarodowienia i jego związków z wynikami finansowymi i gospodarką opartą na wiedzy Joanna Kubicka Teresa Kupczyk s. 263-280
Kierunki rozwoju światowego transportu morskiego na początku XXI wieku : wybrane aspekty Elżbieta Bombińska s. 281-296
Struktura nakładów na B+R a innowacyjność gospodarki na przykładzie wybranych krajów Marcin Gryczka s. 297-316
Modele rozwoju gospodarczego a poziom rozwoju społecznego i zamożności w małych państwach wyspiarskich na świecie Michał Jasiński s. 317-333
Kraje najsłabiej rozwinięte w światowej gospodarce rybnej Renata Knap s. 335-349
Tendencje w międzynarodowych migracjach ludności Joanna Staśkiewicz s. 351-362
Kierunki poakcesyjnej emigracji polskich wynalazców Małgorzata Wachowska s. 363-375
Polski eksport produktów sektora kultury i przemysłów kreatywnych Monika Znojek s. 377-393