Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2017, Tom 47, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Barbara Kryk s. 7
Wpływ turystyki zdrowotnej na kapitał ludzki : wybrane aspekty Nina Andreeva s. 9-19
Efekty i niezamierzone skutki Europejskiego Systemu Handlu Emisjami Grażyna Borys s. 19-28
Upadek idei rozwoju zrównoważonego i trwałego?! Agnieszka Becla Stanisław Czaja s. 29-39
Identyfikacja kluczowych sektorów polskiej gospodarki z wykorzystaniem analizy input-output Barbara Fura s. 41-53
Chłonność demograficzna jako kategoria wykorzystywana w procesie planowania zrównoważonej polityki przestrzennej gminy Piotr Idczak Karol Mrozik s. 55-66
Środowiskowe aspekty czwartej rewolucji przemysłowej Ryszard Janikowski s. 67-76
Czy „kranówka” może stać się bezpiecznym substytutem wód butelkowanych? Lidia Kłos s. 77-87
Identyfikacja gospodarczych, społecznych i środowiskowych oddziaływań rozwoju technologii energetyki niskoemisyjnej w Polsce Magdalena Ligus s. 89-98
Trwałość użytkowania zasobów naturalnych w świetle koncepcji rozwoju trwałego Marcin Łuszczyk s. 99-108
Wpływ rywalizacji i wykluczenia na rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej Monika Paradowska s. 109-118
Model zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym Łukasz Popławski Małgorzata Rutkowska s. 119-128
Rola gospodarki wodnej w rozwoju trwałym Agnieszka Thier s. 129-140
Czynniki sprzyjające ekoinnowacjom w przedsiębiorstwach Paweł Bartoszczuk s. 141-151
Zróżnicowanie cen usług dodatkowych świadczonych przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów w Polsce w kontekście wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym Anna Bernaciak Arnold Bernaciak Marta Witkowska s. 153-164
Efekty strategii rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej Jan Borowiec s. 165-174
Katastrofy ekologiczne i ich wpływ na gospodarkę wodną Kazimierz Górka Agnieszka Thier s. 175-186
„Zielone spółdzielnie” jako innowacyjne podejście w wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii Katarzyna Hawran Joanna Kowalik s. 187-196
Partnerstwo publiczno-prywatne innowacyjnym rozwiązaniem dla polskiego sektora ochrony zdrowia Katarzyna Hawran Joanna Kowalik s. 197-206
Audyt krajobrazowy a realizacja zapisów europejskiej konwencji krajobrazowej w Polsce na przykładzie wybranego obszaru podmiejskiego Wrocławia Piotr Krajewski Karol Mrozik s. 207-218
Wpływ ekstremów pogodowych na praktyki rozwoju zrównoważonego w organizacji Agnieszka Leszczyńska s. 219-229
Produktywność pracy i wskaźnik zatrudnienia wśród największych beneficjentów polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2000–2013 Paweł Łopatka s. 231-241
Partnerstwo niemieckich parków narodowych Dariusz Pieńkowski Wojciech Zbaraszewski s. 243-252
Publiczny transport zbiorowy w Gdańsku w kontekście równoważenia rozwoju miast Milena Podbielska Adam Przybyłowski s. 253-264
Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych w Polsce na tle Unii Europejskiej w kontekście ubóstwa energetycznego Izabela Szamrej-Baran s. 265-278
Wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce we Wspólnej Polityce Rolnej Anna Zbierska Janina Zbierska s. 279-292
Reklama w przestrzeni publicznej miast Kórnik i Bnin w kontekście ustaleń „ustawy krajobrazowej” Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 293-304