Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2016, Tom 45, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza powiązań pomiędzy rynkami kapitałowymi wybranych krajów Grupy Wyszehradzkiej Adam P. Balcerzak Marcin Fałdziński Tomas Meluzin Michał Bernard Pietrzak Marek Zinecker s. 11-28
Ewaluacja paradygmatu badań ryku nieruchomości w perspektywie ekonomii złożoności Mirosław Bełej s. 29-40
Tablice trwania - nieparametryczny model czasu trwania w bezrobociu w Szczecinie Beata Bieszk-Stolorz Iwona Markowicz s. 41-52
Obciążenie nieruchomości skarbowych i samorządowych ograniczonymi prawami rzeczowymi - zarys problematyki Katarzyna Anna Dadańska s. 53-66
Funkcja funduszy inwestycyjnych w finansowaniu rynku nieruchomości Michał Dudka s. 67-76
Bariery rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych Iwona Foryś Mirosław Górski s. 77-90
Finansowe determinanty bańki cenowej na rynku mieszkaniowym w Polsce Gabriel Główka s. 91-106
Zasada Alleego w ekonomii - wprowadzenie Małgorzata Guzowska s. 107-116
Konsekwencje uwarunkowań prawnych budownictwa energooszczędnego na rynku nieruchomości w Polsce Marek Ramczyk s. 117-124
Nowy paradygmat rządzenia społecznymi zasobami mieszkaniowymi Katarzyna Suszyńska s. 125-136
Formuła Evergreen Leasing w budownictwie mieszkaniowym - trend w projektowaniu zrównoważonym i zarządzaniu nieruchomościami Leszek Świątek s. 137-150
Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w zarządzaniu obiektami wielkopowierzchniowymi Anna Banaszek Sebastian Banaszek Anna Cellmer Aleksander Żarnowski s. 151-164
Międzywojewódzkie i wewnętrzwojewódzkie zróżnicowanie wyników oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 Paweł Baran Anna Gdakowicz s. 165-178
Analiza zależności między wartością współczynnika asymetrii a wartością semiodchylenia standardowego stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek Kamila Bednarz-Okrzyńska s. 179-190
Mapa wartości gruntów - studium przypadku rynku nieruchomości w Stargardzie Joanna Cymerman Agata Firlej s. 191-202
Rola środowiskowych uwarunkowań gospodarowania nieruchomościami w miastach uzdrowiskowych na przykładzie Kołobrzegu Agnieszka Czajka s. 203-214
Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w latach 2010-2015 na przykładzie powiatu koszalińskiego Leszek Dawid s. 215-228
Uwzględnienie czasu pobrań w wyborze lokalizacji owiedzanych przez magazyniera podczas kompletacji produktów Krzysztof Dmytrów s. 229-240
Zużycie wody w gospodarstwach domowych na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Ogrodnik" w Sianowie Iwona Foryś Szymon Wojciech Machała s. 241-254
Analiza rynku nieruchomości lokalowych z wykorzystaniem metod GIS Krzysztof Gargula s. 255-268
Rynek nieruchomości w otoczeniu niskich stóp procentowych w Polsce w latach 2004-2014 Grzegorz Gurbin s. 269-280
Analiza zasad wyceny nieruchomości przeznaczonych na cele dróg publicznych Maria Hełdak Monika Płóciennik Agnieszka Stacherzak s. 281-292
Rynek nieruchomości gruntowych w Szczecinie w latach 2003 i 2013 Anna Gdakowicz Józef Hozer s. 293-304
Potrzeby mieszkaniowe osób starszych i ich opinie na temat budownictwa senioralnego Anna Jancz s. 305-316
Prognozowanie cen nieruchomości lokalowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych Anna Bochenek Tomasz Jasiński s. 317-328
Realizacja krakowego programu zwiększania lesistości w kontekście struktury własności gruntów Jan Kozak Szymon Szewrański Małgorzata Świąder s. 329-342
Określenie wpływu terminala lotniczego na kształtowanie się cen nieruchomości komercyjnych w strefie jego oddziaływania Olgierd Kempa s. 343-354
Postrzeganie cen rynkowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie i nabywców nieruchomości - wyniki badań ankietowych Marcin Bas Sebastian Kokot s. 355-370
Porównanie dynamiki produkcji w budownictwie w Polsce z dynamiką produkcji w budownictwie krajów Unii Europejskiej w latach 2006-2014 Henryk Kowgier s. 371-384
Dzierżawa jako forma rozdysponowania gruntów rolnych w zasobie Skarbu Państwa w aspekcie nowych uregulowań prawnych Hubert Kryszk Krystyna Kurowska s. 385-396
Geostatystyczne metody opracowywania map średnich cen transakcyjnych gruntów rolnych niezbudowanych Krystyna Kurowska Marek Ogryzek s. 397-408
Analiza wpływu przeprowadzenia termomodernizacji na cenę lokali mieszkalnych na przykładzie budynku z wielkiej płyty na szczecińskim rynku nieruchomości Ewa Putek-Szeląg Beata Ziembicka s. 409-418
Ocena efektywności technicznej publicznego szpitala powiatowego Joanna Kowalik Mirela Romanowska s. 419-430
Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu w przedsiębiorstwach obsługujących rynek nieruchomości Jacek Batóg Barbara Batóg Wanda Skoczylas Piotr Waśniewski s. 431-444
Rola użytkowania wieczystego w gospodarowaniu nieruchomościami Krakowa Anna Trembecka s. 445-456
Modelowanie ekonometryczne olsztyńskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych Joanna Cymerman Wojciech Cymerman Marcelina Zapotoczna s. 457-472
Komplementarność wycen nieruchomości jako zasada określania rynkowej wartości nakładów ponoszonych na budowę urządzeń infrastruktury technicznej Jacek Zyga s. 473-484