Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2018, Tom 54, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty sytuacji społeczno-gospodarczej ściany wschodniej w porównaniu z resztą Polski w latach 2004–2016 : Część IV – przedsiębiorczość Stanisława Bartosiewicz Elżbieta Stańczyk s. 7-23
Badanie podobieństwa powiatów województwa zachodniopomorskiego względem centrów rozwoju : ujęcie dynamiczne Barbara Batóg Katarzyna Wawrzyniak s. 25-44
Badanie gospodarności w mikroskali : międzynarodowa analiza porównawcza Jacek Batóg s. 45-55
Przestępczość w krajach członkowskich Unii Europejskiej : analiza statystyczna Iwona Bąk Katarzyna Cheba s. 57-69
Wykorzystanie testu Graya do oceny wpływu płci na formę wyjścia z bezrobocia Beata Bieszk-Stolorz s. 71-83
Wykorzystanie uogólnionej miary odległości do klasyfikacji województw według efektywności form aktywizacji zawodowej Beata Bieszk-Stolorz Krzysztof Dmytrów s. 85-97
Rynek nieruchomości rolnych na obszarach chronionych Małgorzata Blaszke s. 99-112
Rozkłady nadwyżkowych stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych : ocena historycznej premii za ryzyko Iwona Dittmann s. 113-129
Wpływ wag w metodach TOPSIS i TMAL na czas kompletacji produktów : analiza symulacyjna Krzysztof Dmytrów s. 131-143
Przyczyny niepowodzeń funduszy inwestycyjnych zamkniętych nieruchomości w Polsce działających w latach 2004–2016 na przykładzie FIZ BPH Sektora Nieruchomości Michał Dudka s. 145-157
Struktura popytu i podaży nieruchomości mieszkaniowych w Szczecinie w 2016 roku Anna Gdakowicz Ewa Putek-Szeląg s. 159-171
Model logitowy jako narzędzie prognozowania obciążeń podatkowych działek gruntu w wyniku wprowadzenia podatku „ad valorem” Sebastian Gnat s. 173-183
Metody pomiaru i próba budowy modelu skali wahań produkcji w przedsiębiorstwach Stefan Grzesiak s. 185-195
Proporcjonalność w ekonomii Józef Hozer s. 197-205
Ocena zmian w strukturze zatrudnienia kobiet w Europie w latach 2002–2014 Paula Halik Marta Hozer-Koćmiel Anna Sobolewska s. 207-218
Dylematy starzejącego się społeczeństwa w aspekcie warunków mieszkaniowych Iwona Foryś s. 219-231
Ocena hedonicznych indeksów cen mieszkań publikowanych przez Narodowy Bank Polski Mariusz Doszyń Sebastian Kokot s. 233-245
Studencki rynek najmu mieszkań : pomiar i analiza preferencji Łukasz Mach s. 247-259
Grupowanie powiatów województwa zachodniopomorskiego według modelu trwania firm Iwona Markowicz s. 261-274
Zastępowalność pokoleń w Europie w latach 2000–2015 Radosław Murkowski s. 275-291
Mikroekonometria a rachunkowość empiryczna Edward Nowak s. 293-302
Dynamika składowych wskaźnika rozwoju społecznego krajów Europy w latach 2010–2015 Maciej Oesterreich s. 303-318
Parametryczna ocena jakości estymacji map opracowywanych metodami geostatystycznymi Marek Ogryzek s. 319-330
Identyfikacja czynników wpływających na przyszłych prosumentów Edyta Ropuszyńska-Surma Magdalena Węglarz s. 331-346
Kompetencje cyfrowe społeczeństwa informacyjnego Monika Rozkrut s. 347-360
Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce po zmianach z maja 2016 roku : Próba ekonomicznej analizy prawa Teodor Skotarczak s. 361-371
Mieszkania spółdzielcze na rynku nieruchomości Małgorzata Blaszke Teodor Skotarczak s. 373-384
Zbigniew Pawłowski (1930–1981), czyli uczony i człowiek Antoni Smoluk s. 385-391
Zastosowanie modeli upadłości przedsiębiorstw do oceny kondycji ekonomiczno-finansowej wybranych przedsiębiorstw z indeksu WIG-spożywczy Agnieszka Huterska Ewa Zdunek-Rosa s. 393-406
Analiza atrakcyjności dużych miast pod względem rozwoju handlu targowiskowego Beata Bieszk-Stolorz Ilona Felsztyńska s. 407-419