Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 69
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2008, Tom 7

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
I Zarządzanie ryzykiem s. 7
Segmentacja rynku kapitałowego na podstawie efektu interwałowego BET dla wybranych indeksów giełdowych Janusz Kudła s. 9-19
Wykorzystanie kluczowych indykatorów osiągnięć (KPIs) w zintegrowanym zarzadzaniu ryzykiem Andrzej Niemiec s. 21-30
Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym Maciej Piechocki s. 31-36
Ubezpieczenie Business Interruption (BI) jako zabezpieczenie przyszłych dochodów przedsiębiorstwa Jerzy Sawicki s. 37-48
Zarządzanie płynnością systemu bankowego w Polsce w latach 2006-2007 Anna Szelągowska s. 49-58
Czynniki wywołujące ryzyko przy wprowadzaniu innowacyjnych instrumentów zarządzania w sektorze publicznym Marek Tomaszewski s. 59-66
Kierunki zmian kryteriów oceny zdolności kredytowej w świetle rozwiązań normatywnych ze szczególnym uwzględnieniem nowej umowy kapitałowej Monika Klemke-Pitek Edward Urbańczyk s. 67-77
Ryzyko aktywne i pasywne w wycenie przedsiębiorstw Tomasz Wiśniewski s. 79-88
Koszty awarii energetycznych Dariusz Zarzecki s. 89-104
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie : wybrane problemy Jacek Żbikowski s. 105-113
II Systemy informacyjne przedsiębiorstw s. 115
Rachunek kosztów w ocenie wartości klienta Wiesława Caputa s. 117-127
Bank modeli jako narzędzie wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie Zygmunt Drążek s. 129-139
Rola nowoczesnych instrumentów komunikowania się w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa Daniel Gach s. 141-151
Informacja i wiedza w zarzadzaniu przedsiębiorstwem Władysław Janasz s. 153-161
Identyfikacja wymagań systemu informatycznego w wybranych przedsiębiorstwach handlowych Kinga Kijewska Jerzy Korczak s. 163-173
ICT czynnikiem maksymalizacji wartości przedsiębiorstw Marcin Marczuk s. 175-185
Badanie uwarunkowań wprowadzenia monitoringu ekonomicznego działalności operacyjnej na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Adam Mytlewski s. 187-196
Nadzór IT w Polsce i na świecie : wpływ na efektywność wykorzystania technologii informacyjnych Remigiusz Orzechowski s. 197-209
III Czynnik osobowy w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa s. 211
Kompetencje w podejściu projakościowym do zasobów ludzkich Maria Białasiewicz Anna Wieczorek s. 213-226
Podejście kompetencyjne w polityce rekrutacyjnej Maria Białasiewicz Anna Wieczorek s. 227-237
Kapitał ludzki a wartość przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej Joanna Czerna-Grygiel s. 239-247
Koncepcja organizacji uczącej się i inteligentnej a uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego Barbara Czerniachowicz s. 249-262
Zarządzanie portfelem klientów Barbara Dobiegała-Korona s. 263-273
Powszechność występowania patologii w realizacji umów o dzieło przy świadczeniach usług transgranicznych na podstawie badań ankietowych Zbigniew Dylewski s. 275-283
Analiza korelacji wybranych czynników patologicznych występujących przy świadczeniach usług transgranicznych w Belgii w oparciu o dane uzyskane w badaniach ankietowych Zbigniew Dylewski s. 285-293
Zasoby ludzkie i ich rozwój w systemach zapewnienia jakości Józef Frąś s. 295-306
Wartość przedsiębiorstwa jako rezultat elastyczności behawioralnej pracowników Joanna Fryca Beata Majecka s. 307-316
Zarzadzanie wiedzą w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa Wiktoria Korzeniewicz s. 317-325
Wpływ systemu motywacyjnego na wartość przedsiębiorstwa : analiza przypadku Marek Makowiec s. 327-338
Społeczny i ekonomiczny wymiar zagrożeń zawodowych w morskim środowisku pracy Grażyna Leśniewska Jan Nikołajew s. 339-349
Budowanie kultury organizacyjnej w organizacji wirtualnej Anna Posmyk s. 351-361
Zaufanie jako warunek funkcjonowania organizacji wirtualnej Anna Posmyk s. 363-372
Edukacja ustawiczna podstawa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Janina Potiopa s. 373-384
System ocen pracowniczych jako środek ustalania potencjału zasobów ludzkich Jolanta Urbańska s. 385-394
IV Determinanty wzrostu wartości przedsiębiortstw s. 395
Wartości niematerialne a strategia przedsiębiorstwa Melania Bąk s. 397-407
Wiedza jako czynnik kreujący elastyczność i kreatywność przedsiębiorstwa zarządzanego przez jakość Anna Bielawa s. 409-420
Premia z tytułu kontroli w wycenie przedsiębiorstw Katarzyna Byrka-Kita s. 421-431
Offshoring procesów opartych na wiedzy jako źródło wartości przedsiębiorstwa Dorota Ciesielska s. 433-442
Wpływ publicznie dostępnych informacji na cenę akcji na przykładzie spółki HAWE S.A. Mieczysław Dudek Piotr Mazurkiewicz s. 443-453
Wykorzystanie podejścia dynamicznego do pomiaru płynności finansowej Tadeusz Dudycz s. 455-460
Motywy i bariery procesów fuzji i przejęć w polskiej gospodarce rynkowej Aleksandra Gąsior s. 461-471
Fuzje i przejęcia jako jeden ze sposobów tworzenia grup kapitałowych w Polsce Beata Glinkowska s. 473-483
Udział marki w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa Honorata Howaniec s. 485-494
Współczynnik intelektualnej wartości dodanej (VAI™)) jako miernik efektywności działania spółki Magdalena Mikołajek-Gocejna s. 495-506
Źródła kreacji wartości przedsiębiorstwa : przykład firm internetowych Mirosław Moroz s. 507-517
Kryteria wyboru dostawców w kooperacji przemysłowej Dariusz Nowak s. 519-532
Wpływ negatywnych i neutralnych na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu na GWP w latach 2005-2006 Paweł Mielcarz Błażej Podgórski s. 533-543
Determinanty wzrostu pozycji marki Iwona Posadzińska s. 545-556
Silna marka - fundament wartości przedsiębiorstwa Olga Rytel s. 557-565
Nowe kierunki ekspansji kapitału zagranicznego w Europie środkowo-wschodniej Piotr Siemiątkowski s. 567-577
Prywatny kapitał w rozwoju przedsiębiorstw Henryk Sobolewsk s. 579-590
Problemy rozwoju wielkich miast Europy srodkowej i wschodniej w okresie transformacji systemowej Joanna Rogozińska-Mitrut Zdzisław Sirojć Janusz Soboń s. 591-602
Wizerunek i reputacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania jego wartości Danuta Szwajca s. 603-614
Prace badawczo-rozwojowe w kontekście pomocy publicznej Beata Ślusarczyk s. 615-623
Niematerialne czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa Jolanta Świderska s. 625-632
Efektywność kosztowa konsolidacji polskiego sektora bankowego Dariusz Wielgórka Alfreda Zachorowska s. 633-641
V Strategie wzrostu wartości małych i średnich przedsiębiorstw s. 643
Strategia wzrostu MŚP w zarządzaniu usługami gastronomiczno-cateringowymi Waldemar Bojar Marek Sikora s. 645-656
Strategia wzrostu MŚP w zarządzaniu usługami gastronomiczno-cateringowymi Waldemar Bojar Marek Sikora s. 645-656
Strategie polskich przedsiębiorstw w aspekcie integracji europejskiej Andrzej Chajęcki s. 657-664
Wspólpraca przedsiębiorstwa z funduszami PE Jakub Jaworski s. 665-676
Koopetycja w perspektywie wzrostu wartości przedsiębiorstw branży IT w Polsce Anna Pietruszka-Ortyl s. 677-687
Strategie innowacyjności w polityce Unii Europejskiej i ich wykorzystanie przez małe i średnie przedsiębiorstwa Jagienka Rześny-Cieplińska s. 689-699
Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej Anna Wolak-Tuzimek s. 701-712
W następnym numerze s. 713