Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2016, Tom 46, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Barbara Kryk s. 7-8
Wycena świadczeń ekosystemów miejskich jako element prospektywnej oceny następstw procesów rewitalizacji Anna Bernaciak s. 11-20
Publicznoprawny model ochrony konkurencji w Polsce Magdalena Dąbrowska s. 21-32
The morphology of the waste and the quality of people’s lives : the theoretical and empirical considerations Małgorzata Gotowska s. 33-44
Fuzja miasta i powiatu – przegląd doświadczeń międzynarodowych Marian Kachniarz s. 45-55
Realizacja celów społecznych strategii Europa 2020 w Polsce Barbara Kryk s. 57-67
Finansowe instrumenty zwrotne na przykładzie inicjatywy JEREMIE – wykorzystanie i wnioski dla polityki regionalnej w Polsce Paweł Łopatka s. 69-81
Optymalizacja procesu decyzyjnego dotyczącego kształtowania zdolności retencyjnych zlewni przy zastosowaniu metody AHP Piotr Idczak Karol Mrozik s. 83-94
Innowacje społeczne a kapitał społeczny w Polsce Olga Okrzesik s. 95-103
Aktywność inwestycyjna polskich miast wojewódzkich Katarzyna Przybyła s. 105-116
Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju Marcin Rabe s. 117-124
Instrumenty finansowe w rozwoju obszarów wiejskich Beata Skubiak s. 125-134
Wykorzystanie usług ekosystemów w zarządzaniu zasobami naturalnymi w rolnictwie Barbara Wieliczko s. 135-144
Wynagrodzenia jako koszty parków narodowych Wojciech Zbaraszewski s. 145-155
Rola administracji samorządowej w ochronie krajobrazu i ładu przestrzennego w Polsce na tle Unii Europejskiej Anna Zbierska Adam Zydroń s. 157-170
Zintegrowane gospodarowanie na obszarach chronionych Anetta Zielińska s. 171-182
Regionalne zróżnicowanie nagromadzenia i dynamiki usuwania azbestu w Polsce – uwarunkowania społeczno-gospodarcze Anna Bernaciak Arnold Bernaciak s. 185-196
Innowacje w ochronie lasów jako element realizacji zielonej gospodarki Agnieszka Ciechelska s. 197-207
Główne błędy przygotowania strategii rozwoju : na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Opolszczyzny i Wielkopolski Agnieszka Becla Stanisław Czaja s. 209-218
Kwestie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej Kazimierz Górka AGnieszka Thier Marcin Łuszczyk s. 219-230
Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju a gospodarowanie zasobami przyrodniczymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych Barbara Hadryjańska s. 231-241
Peryurbanizacja w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym Piotr Idczak Karol Mrozik s. 243-254
Ewaluacja polityki spójności – ilość versus jakość Dorota Jegorow s. 255-264
Zmiany struktury współczynnika mobilności lotniczej społeczeństwa po akcesji Polski do Unii Europejskiej Łukasz Olipra s. 265-280
Problemy rozwoju inteligentnych miast w Polsce Ewa Pancer-Cybulska Ewa Szostak s. 281-293
Społeczna inicjatywa lokalna w zakresie realizacji inwestycji : na przykładzie Poznania i Bydgoszczy Łukasz Stelmaszczyk s. 295-304
Gospodarowanie w krajobrazie w kontekście rozwoju terenów inwestycyjnych na przykładzie fabryki VW w Białężycach Paweł Szumigała s. 305-319
Pomostowy kapitał społeczny w sporcie na przykładzie uczestników mistrzostw świata juniorów w żeglarstwie match-racingowym Małgorzata Zakrzewska s. 321-332
Spółdzielnie socjalne jako przykład rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce Justyna Ziobrowska s. 333-342
Kazimierza Górki niedźwiedź brunatny, czyli rzecz o terminologii rozwoju trwałego Marcin Łuszczyk s. 345-358
"Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi", Łukasz Hardt, Dominika Milczarek-Andrzejewska, Warszawa 2015 : [recenzja] Grażyna Węgrzyn Łukasz Hardt (aut. dzieła rec.) Dominika Milczarek-Andrzejewska (aut. dzieła rec.) s. 359-364