Znaleziono 10 artykułów

Anna Zbierska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola administracji samorządowej w ochronie krajobrazu i ładu przestrzennego w Polsce na tle Unii Europejskiej Anna Zbierska Adam Zydroń s. 157-170
Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 189-200
Funkcjonowanie drogowego układu komunikacyjnego w wybranych gminach aglomeracji poznańskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 205-218
Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane Dariusz Kayzer Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 257-267
Ocena społeczno-ekonomicznych aspektów rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 269-278
Wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich w Polsce we Wspólnej Polityce Rolnej Anna Zbierska Janina Zbierska s. 279-292
Reklama w przestrzeni publicznej miast Kórnik i Bnin w kontekście ustaleń „ustawy krajobrazowej” Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 293-304
Proces suburbanizacji a warunki życia mieszkańców podpoznańskich i podwrocławskich gmin Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 303-313
Analiza dokumentacji planistycznej oraz jej wpływu na zmiany funkcjonalno-przestrzenne wybranego fragmentu miasta Poznania w latach 1975 - 2008 Roman Kaczmarek Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 325-336
Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w gminie Komorniki w latach 2010-2013 Magdalena Antkowiak Aleksandra Maciejewska Anna Zbierska Adam Zydroń s. 423-435