Znaleziono 14 artykułów

Piotr Szczepański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspomnienie pośmiertne : adwokat dr Władysław Fronsberg-Babel Piotr Szczepański s. 85-87
Ocena zrównoważenia rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej przy wykorzystaniu metody analitycznego procesu hierarchicznego Michał Fiedler Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 109-121
Wpływ nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na rynek nieruchomości rolnych w województwie wielkopolskim Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 165-177
Analiza porównawcza wskaźników ładu przestrzennego na poziomie gminy Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 189-200
Funkcjonowanie drogowego układu komunikacyjnego w wybranych gminach aglomeracji poznańskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 205-218
Rozwój infrastruktury drogowej a kolizje z udziałem zwierzyny leśnej Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 207-219
Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane Dariusz Kayzer Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 257-267
Ocena społeczno-ekonomicznych aspektów rozwoju wybranych gmin aglomeracji poznańskiej z wykorzystaniem uogólnionej miary odległości Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 269-278
Reklama w przestrzeni publicznej miast Kórnik i Bnin w kontekście ustaleń „ustawy krajobrazowej” Magdalena Antkowiak Mateusz Iwiński Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 293-304
Proces suburbanizacji a warunki życia mieszkańców podpoznańskich i podwrocławskich gmin Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 303-313
Analiza dokumentacji planistycznej oraz jej wpływu na zmiany funkcjonalno-przestrzenne wybranego fragmentu miasta Poznania w latach 1975 - 2008 Roman Kaczmarek Piotr Szczepański Anna Zbierska Adam Zydroń s. 325-336
Kształtowanie funkcji mieszkaniowych w politykach przestrzennych wybranych gmin w Polsce w kontekście lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych Magdalena Antkowiak Tomasz Kuźniar Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 381-392
Ocena realizacji celów Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik w opiniach mieszjkańców Magdalena Antkowiak Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 393-407
Analiza presji urbanistycznej na obszary chronione na przykładzie gminy Puszczykowo Magdalena Antkowiak Marta Lisiak Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 409-421