Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2014, Tom 35, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza modelowa negocjacji offsetowych w warunkach oligopolu bilateralnego : implikacje dla polskiego przemysłu obronnego Ewa Baranowska-Prokop s. 11-22
Rola państwa w ochronie praw własności Dominika Bochańczyk-Kupka s. 23-34
Paternalizm w państwowej regulacji rynków Bożena Borkowska s. 35-50
Średnia arytmetyczna jako wyznacznik pozycjonowania rynkowego przedsiębiorstw Janusz Dworak s. 51-64
Szeregi czasowe na rynki energii elektrycznej Tomasz Jasiński Agnieszka Ścianowska s. 65-77
Czy w warunkach doskonałej mobilności kapitału deficyt budżetowy wpływa na dobrobyt? Michał Konopczyński s. 79-92
Efekty BIZ dla produktywności : kreacja czy destrukcja? Anna Kozłowska Agnieszka Szczepkowska-Flis s. 93-108
Aplikacja koncepcji kreatywnej destrukcji do analizy procesów rozwojowych w Unii Europejskiej Anna Kozłowska Agnieszka Szczepkowska-Flis s. 109-124
Heterogeniczne oczekiwania a konkurencja doskonała : model matematyczny Robert Kruszewski s. 125-137
Specyfika zmian instytucjonalnych we współczesnej gospodarce rynkowej Maciej Miszewski s. 139-154
Kultura a ekonomia behawioralna Marian Noga Beniamin Noga s. 155-167
Interpretacja fordyzmu i postfordyzmu w teorii regulacji Renata Pęciak s. 169-181
Personalny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego Małgorzata Plecka s. 183-194
Wspólne przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe w duopolu z kwadratowymi kosztami produkcji Jacek Prokop s. 195-207
"Przyzwoite zatrudnienie" jako narzędzie antykryzysowe i szansa na zrównoważony rozwój Marta Sordyl s. 209-237
Teoria Keynesa i Schumpetera : próba porównania i aktualność myśli Stanisław Swadźba Urszula Zagóra-Jonszta s. 239-257
Źródła i morfologia cykli kredytowych w Polsce w latach 1998 - 2013 Ryszard Barczyk s. 261-277
Wspieranie rodzin wielodzietnych przez samorządy lokalne : przykład Karty Dużej Rodziny Anna Bebel s. 279-293
Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce Wojciech Bizon s. 295-310
Determinanty poziomu i zróźnicowania dobrobytu gospodarstw domowych w Polsce w latach 2004 - 2012 Krystyna Hanusik Urszula Łangowska-Szczęśniak s. 311-327
Efektywność gospodarowania zasobami pracy w regionie : na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2000 - 2012 Wacław Jarmołowicz Sławomir Kuźmar s. 329-343
Przestrzenne zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego w województwie zachodniopomorskim Maria Klonowska-Matynia s. 345-355
Konkurencyjność kapitału ludzkiego kobiet i mężczyzn w Polsce Danuta Kopycińska s. 357-369
Zmiany na rynkach pracy i ich determinanty w krajach Grupy Wyszehradzkiej w latach 2004 - 2013 Eugeniusz Kwiatkowski s. 371-393
Analiza wybranych elastycznych form zatrudnienia na polskim rynku pracy w aspekcie koncepcji "flexicurity" Agnieszka Łopatka s. 395-408
Wzrost gospodarczy a dobrobyt ekonomiczno-społeczny w wybranych krajach europejskich Sylwia Machowska-Okrój s. 409-430
Niestandardowa polityka pieniężna w krajach na średnim poziomie rozwoju : przykład Turcji Krystian Mucha s. 431-445
Kapitał ludzki w Turcji w kontekście ewentualnej akcesji tego kraju do Unii Europejskiej Agnieszka Niedziela-Mielniczek s. 447-461
Zachowanie podmiotów decyzyjnych w czasie kryzysu na przykładzie skłonności do zadłużania się gospodarstw domowych w latach 2003 - 2011 Marek Kołatka Agata Olechnowicz s. 463-474
Konwergencja instytucjonalna w krajach transformujących się Dawid Piątek s. 475-489
Ocena polskiej reguły fiskalnej : analiza symulacyjna Adam Pigoń Michał Ramsza s. 491-502
Dotacje do zatrudnienia z Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako forma wsparcia samozatrudnienia osób bezrobotnych w spółdzielniach socjalnych Adriana Politaj s. 503-514
Wpływ polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na stabilność sfery realnej w strefie euro Zuzanna Urbanowicz s. 515-528
Regionalne cykle koniunkturalne w Polsce w latach 2000 - 2014 Rafał Warżała s. 529-550
Ocena realizacji strategii płynności finansowej ZM Henryk Kania S. A. w ujęciu dochód-ryzyko w latach 2008 - 2012 Anna Zielińska-Chmielewska s. 551-565