Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 35
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2016, Tom 46, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Barbara Kryk s. 7
Poziom i dynamika wydajności pracy oraz jej zróżnicowanie w regionach Unii Europejskiej w latach 2000-2011 Wacław Jarmołowicz Sławomir Kuźmar s. 11-23
Instrumenty wspierające zachowanie zasobów przyrodniczych na obszarach wiejskich Lidia Kłos s. 25-37
Gotowość do zmiany nauczycieli szansą edukacji XXI wieku Grażyna Leśniewska s. 39-49
Polityka walki z ubóstwem na poziomie unijnym i krajowym Shivan Fate Małgorzata Łatuszyńska s. 51-63
Identyfikacja i ocena kapitału społecznego regionów Polski na podstawie analizy sieci relacji Urszula Markowska-Przybyła s. 65-79
Jakość rządu i jej zróżnicowanie na przykładzie polskich województw Elżbieta Jabłońska Danuta Miłaszewicz s. 81-92
Miejsce osób starszych na polskim rynku pracy Ewa Mazur-Wierzbicka s. 93-105
Model poczwórnej helisy jako narzędzie wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji Joanna Morawska-Jancelewicz s. 107-116
Zielone zamówienia publiczne jako instrument wsparcia zrównoważonego rozwoju transportu Urszula Motowidlak s. 117-127
Stopień złożoności kapitału społecznego w relacji do procesu adaptacji struktury zatrudnienia w regionach Agnieszka Mrozińska s. 129-140
Zróżnicowanie gospodarcze krajów ASEAN - konwergencja czy polaryzacja? Michał Scheibe s. 141-156
W kwestii problemów z pomiarem innowacyjności gospodarek Joanna Staśkiewicz s. 157-167
Deprywacja materialna w gospodarstwach domowych w Polsce na tle państw członkowskich UE Izabela Szamrej-Baran s. 169-182
Kwestia deficytu zasobów wodnych na świecie Agnieszka Thier s. 183-194
Rekomendacje Europejskiego Komitetu Regionów dla polityki spójności Unii Europejskiej Jadwiga Urban-Kozłowska s. 195-203
Współpraca szkolnictwa zawodowego z pracodawcami w podregionach województwa zachodniopomorskiego Beata Bieszk-Stolorz Anna Gdakowicz Iwona Markowicz s. 207-217
Znaczenie zarządzania ryzykiem w planowaniu projektów publicznych Henryk Brandenburg s. 219-234
Budżet obywatelski jako narzędzie realizacji rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym - przykład Łodzi Małgorzata Burchard-Dziubińska s. 235-246
Analiza czynników makroekonomicznych zmian cen akcji banków w Europie Patrycja Chodnicka-Jaworska Katarzyna Niewińska s. 247-258
Jakość i dostępność jako wskaźniki postrzegania stanu infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich Małgorzata Dolata s. 259-269
Transformacja systemowa w Mongolii Khaliunaa Erdenekhuu s. 271-281
Zmiany ilościowe w sektorze obsługi rynku nieruchomości - efekt deregulacji czy dekoniunktury? Iwona Foryś s. 283-297
Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność z perspektywy biznesowej Katarzyna Gadomska-Lila Justyna Wasilewicz s. 299-309
Ocena gminy z dominującą funkcją rolniczą i możliwości jej przekształcenia w gminę turystyczną na przykładzie gminy Jordanów Śląski Eleonora Gonda-Soroczyńska Agnieszka Winiarska s. 311-322
Analiza porównawcza dotycząca partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie sektora energetycznego Katarzyna Hawran Joanna Kowalik s. 323-334
Ekologiczne gospodarstwa rolne jako stymulatory rozwoju lokalnego i wspólnot lokalnych Jolanta Kondratowicz-Pozorska s. 335-343
Rola funduszy i programów UE w poprawie jakości kapitału społecznego Teresa Miś s. 345-354
Podmioty z kapitałem zagranicznym a wymiana zagraniczna województwa zachodniopomorskiego Halina Nakonieczna-Kisiel s. 355-367
Uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw zlokalizowanych w gminie Pełczyce Marlena Płonka Roman Tylżanowski s. 369-379
Kształtowanie funkcji mieszkaniowych w politykach przestrzennych wybranych gmin w Polsce w kontekście lokalnych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych Magdalena Antkowiak Tomasz Kuźniar Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 381-392
Ocena realizacji celów Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kórnik w opiniach mieszjkańców Magdalena Antkowiak Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 393-407
Analiza presji urbanistycznej na obszary chronione na przykładzie gminy Puszczykowo Magdalena Antkowiak Marta Lisiak Piotr Szczepański Adam Zydroń s. 409-421
Analiza rynku nieruchomości niezabudowanych w gminie Komorniki w latach 2010-2013 Magdalena Antkowiak Aleksandra Maciejewska Anna Zbierska Adam Zydroń s. 423-435
"Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych", Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Magdalena Zioło, Arkadiusz Babczuk, Warszawa 2015 : [recenzja] Stanisław Flejterski Arkadiusz Babczuk (aut. dzieła rec.) Justyna Franc-Dąbrowska (aut. dzieła rec.) Małgorzata Porada-Rochoń (aut. dzieła rec.) Magdalena Zioło (aut. dzieła rec.) s. 439-443