Tytuł Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
ISSN 2080-4881
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
2015, Tom 40, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie tradycyjnych strategii konkurencji przez współczesne przedsiębiorstwa Jolanta Lubomska-Kalisz s. 11-20
Porządek gospodarczy w postkryzysowej rzeczywistości Marcin Łuszczyk s. 21-32
Źródła i obecne rozumienie controllingu w literaturze anglosaskiej Andrzej Niemiec s. 33-45
Pracodawcy w obliczu niepełnej informacji na rynku pracy : studium teoretyczne i empiryczne Izabela Ostoj s. 46-56
Rola procesu transformacji systemowej w tworzeniu zielonego ładu gospodarczego Paulina Szyja s. 57-69
Zagadnienie epistemicznego statusu wiedzy ekonomicznej Halina Zboroń s. 71-82
Charakterystyka i znaczenie ryzyka operacyjnego w działalności bankowej Marta Zygier s. 83-97
Uwarunkowania powstania EuropejsKiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej NOVUM (EUWT NOVUM) na pograniczu polsko-czeskim Franciszek Adamczuk s. 101-112
Wpływ zmiany referencyjnej stopy procentowej na wolumen obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Marcin Bielicki s. 113-125
Globalna nierównowaga po światowym kryzysie finansowym w latach 2008 - 2009 Ewa Bilewicz s. 127-137
Kierunki zmian cen w handlu międzynarodowym a sytuacja ekonomiczna krajów rozwijających się w XXI wieku : na przykładzie Afryki Jerzy Dudziński Jarosław Narękiewicz s. 139-151
Średnia rynkowa stopa zwrotu indeksu WIG jako narzędzie w modelu CAPM do predykcji zmian cen akcji notowanych na rynku regulowanym w latach 2009 - 2013 Marcin Jan Flotyński s. 153-169
Zmiana roli państwa na polskim rynku pracy w okresie transformacji ustrojowej : wybrane aspekty Magdalena Knapińska s. 171-183
Podmioty ekonomii społecznej w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na obszarach wiejskich Grażyna Krzyminiewska s. 185-194
Procesy migracyjne w poakcesyjnej Polsce Marzena Matkowska s. 195-207
Pomostowy kapitał społeczny studentów : wyniki badań Danuta Miłaszewicz s. 209-221
Diagnoza pozycji finansowej spółek giełdowych metodą quick testu Tomasz Bednarz Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz Elżbieta Ziółkowska s. 223-234
Różnice w wysokości stóp procentowych a nierównowagi makroekonomiczne w strefie euro Jacek Pietrucha s. 235-250
Polska w drodze do wspólnej waluty europejskiej : szanse i zagrożenia Mirela Romanowska s. 251-262
Problematyka rozwoju i stabilizacji gospodarstw pasiecznych : studium przypadku Emil Mariusz Szymański s. 263-274
Wybrane społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju gmin w Polsce Anetta Waśniewska s. 275-285
Wybrane zmiany demograficzne w kontekście rozwoju gmin wiejskich województwa mazowieckiego Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska s. 287-300
Charakterystyka i dynamika trzeciego sektora na Litwie i w Polsce Małgorzata Zakrzewska Brigita Žuromskaitė s. 301-314
"Multi-dimensional Effectiveness of Regional Development Policy. Implementation: Evaluation Scheme for the Opole Voivodeship", Karina Bedrunka, Krzysztof Malik, Warszawa 2014 : [recenzja] Barbara Kryk Karina Bedrunka (aut. dzieła rec.) Krzysztof Malik (aut. dzieła rec.) s. 317-323