Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gladiatorzy i igrzyska gladiatorskie w ostatnim wieku Republiki Rzymskiej Roman Kamienik s. 7-22
Liczebność i specjalizacja rzemiosła w Lublinie w pierwszej ćwierci XVI wieku Bożena Nowak s. 23-33
Terminologia pokrewieństw i powinowact Bożena Wyrozumska s. 35-45
Wymiana duchownych i nauczycieli pomiędzy Kościołem braci czeskich i kalwińskim w Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku : z dziejów wzajemnych stosunków Henryk Gmiterek s. 47-64
Bibliofile XVI i XVII wieku i ich książki w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego Irena Strelnik s. 65-77
Ustrój władz miejskich w Lublinie w czasach stanisławowskich Grażyna Pawlos-Janusz s. 79-94
Ostatnie działania powstańcze w Lubelskiem i na Podlasiu w latch 1864 - 1865 Zbigniew Eugeniusz Niebelski s. 95-110
Z genezy projektu wydzielenia Chełmszczyzny Piotr Paweł Wieczorkiewicz s. 111-126
Zasięg oddziaływania "Kalendarza Lubelskiego" w latach 1869 - 1918 Jerzy Plis s. 127-141
Inwestycje komunalne miasta Lublina w latch 1925 - 1939 Józef Marczuk s. 143-158
Lubelszczyzna w pierwszych wiekach naszej ery w świetle importów rzymskich Andrzej Kokowski s. 159-171
Wczesnośredniowieczne umocnienia obronne na Wzgórzu Staromiejskim w Lublinie Irena Kutyłowska s. 173-180
„Towsta mohyła”, B. M. Mozolewskyj, Kyjiw 1979 : [recenzja] Jan Gurba B. M. Mozolewskyj s. 181-182
Dwudziesty tom "Problemów slovianoznavstva" Grażyna Jakimińska s. 182-185
"Zamość. Z przeszłości twierdzy i miasta", red. Albin Koprukowniak, Adam Andrzej Witusik, Lublin 1980 : [recenzja] Tadeusz Radzik Adam Andrzej Witusik Albim Koprukowniak (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Epoka nowożytna w dziejopisarstwie polskim i powszechnym", Juliusz Willaume, wstęp Wiesław Śladkowski, Lublin 1979 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski Wiesław Śladkowski Juliusz Willaume (aut. dzieła rec.) s. 188-193
"Austria a trzeci rozbiór Polski", Zbigniew Góralski, Warszawa 1979 : [recenzja] Henryk Kocój Zbigniew Góralski (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1893 - 1904", Bronisław Radlak, Warszawa 1979 : [recenzja] Alicja Nizioł Bronisław Radlak (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Ruch ludowy na Zamojszczyźnie", Jan Jachymek, Albin Koprukowniak, Józef Marszałek, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Lewandowski Jan Jachymek (aut. dzieła rec.) Albin Koprukowniak (aut. dzieła rec.) Józef Marszałek (aut. dzieła rec.) s. 198-201
"Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 1914 -1917", Jan Lewandowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Wiesław Śladkowski Jan Lewandowski (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908 - 1918", Jan Molenda, Warszawa 1980 : [recenzja] Jan Lewandowski Jan Molenda (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Materiały do bibliografii dziejów emigracji oraz skupisk polonijnych w Ameryce Północnej i Południowej w XIX i XX wieku", red. I. Paczyńska, A. Pilch, Warszawa - Kraków 1979 : [recenzja] Albin Koprukowniak A. Pilch I. Paczyńska (aut. dzieła rec.) s. 206-208
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 21 czerwca 1978 r. do 26 czerwca 1980 r. Zygmunt Mańkowski Mieczysław Wieliczko s. 209-216
Sesja naukowa "400 lat miasta Zamościa" Eugeniusz Janas s. 216-221
Badania zagraniczne Zakładu Archeologii UMCS w latach 1978 - 1979 Sławomir Jastrzębski Andrzej Kokowski s. 221-223
Juliusz Willaume (15 II 1904 - 27 VI 1980) Wiesław Śladkowski s. 224-228
Stefan Wojciechowski (1 I 1899 - 8 III 1980) Jan Gurba Ryszard Szczygieł s. 229-231
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1979 Bożena Nowak s. 233-236