Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Humanitas barbarzyńców i barbarzyństwo rzymian Roman Kamienik s. 9-36
Angielski wywóz sukna na Bałtyk w drugiej połowie XVI w. Henryk Zins s. 37-62
Z zagadnień organizacji zborów kalwińskich w Małopolsce w XVI - XVII w. Stanisław Tworek s. 63-75
Działania wojenne trzeciej wojny północnej (1700 - 1721) w województwie lubelskim Gustawa Hoczyk s. 77-101
Działalność społeczno-gospodarcza Andrzeja Zamojskiego w latach kanclerstwa Ryszard Orłowski s. 103-130
Walka Diesterwega o świeckość szkoły w Prusach Maria Krupa s. 131-150
Z badań nad osadnictwem niemieckim w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego (1864 - 1915) Wiesław Śladkowski s. 151
Szkoły przyfolwarczne w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. Stanisław Urbański s. 179-186
Letnia fala strajków w Guberni Lubelskiej w 1906 r. Maria Łoposzko s. 187-207
Struktura terytorialna, organizacyjna, obsada personalna oraz kryptonimy lubelskiego okręgu Armii Krajowej Ireneusz Caban Zygmunt Mańkowski s. 209-252
"Mapa grodzisk w Polsce", red. W. Antoniewicz, Z. Wartołowska, Wrocław - Warszawa - Kraków 1964 : [recenzja] Jan Gurba W. Antoniewicz (aut. dzieła rec.) Z. Wartołowska (aut. dzieła rec.) s. 253-254
"Badania archeologiczne w Polsce w latach 1944 - 1964", I. Górska, L. Paderewska, J. Pyrgała, W. szymański, wstęp W. Hensel, Wrocława - Warszawa - Kraków 1965 : [recenzja] Jan Gurba I. Górska (aut. dzieła rec.) W. Hensel (aut. dzieła rec.) L. Paderewska (aut. dzieła rec.) J. Pyrgała (aut. dzieła rec.) W. Szymański (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"The Cambridge Economic History of Europe", t. 3, "Economic Organization and Policies in the Middle Ages", Cambridge 1963 : [recenzja] Henryk Zins s. 256-261
"Działalność społeczno-gospodarcza Andrzeja Zamojskiego (1757 - 1792)", Ryszard Orłowski, Lublin 1965 : [recenzja] Juliusz Willaume Ryszard Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 261-263
Kazimierz Myśliński, "Najstarsza miejska historia Lubelszczyzny w świetle dokumentu Konrada Mazowieckiego z roku około 1239", [w:] "Studia Historyczne. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin prof. dr. Stanisława Arnolda", Warszawa 1965 Józef Szymański Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 263-264
"Poglądy społeczne publicystów hugenockich 1559 - 1598", Stanisław Grzybowski, Wrocław - Warszawa - Kraków 1964 : [recenzja] Stanisław Tworek Stanisław Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 264-267
"Dzieje miasta Łukowa", Ryszard Orłowski, Józef Ryszard Szaflik, Lublin 1962 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski Ryszard Orłowski (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 267-273
"Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku", Jan Wimmer, Warszawa 1965 : [recenzja] Adam Andrzej Witusik Jan Wimmer (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Przez zieloną granicę. Na polskich szlakach leninowskiej bibuły", Walentyna Najdus, Warszawa 1964 : [recenzja] Albin Koprukowniak Walentyna Najdus (aut. dzieła rec.) s. 276-278
"Źródła do sporu o przynależność diecezjalną powiatu lubelskiego w XV w.", opr. Zbigniew Starnawski, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne", 1965,11, z. 4 J. Sz. Zbigniew Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 279-280
Jerzy Kowalczyk, "Dwudziestoletni dorobek w badaniach nad sztuką województwa lubelskiego 1944 - 1964", "Biuletyn Historii Sztuki" 1965, 27 Jerzy Kowalczyk J. Sz. s. 279
Stanisław Litak, "Formowanie sieci parafialnej w Łukowskiem do końca XV wieku. Studium geograficzno-historyczne", "Roczniki Humanistyczne", 1964, 12, z. 2 R. F. Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 280
Janina Morgensztern, "O działalności gospodarczej Żydów w Zamościu w XVI i XVII w.", "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", 1965, nr 53, nr 56 J. Sz. Janina Morgensztern (aut. dzieła rec.) s. 280-281
Maurycy Horn, "Nowe szczegóły o rzemiośle żydowskim w województwie belskim na przełomie XVI i XVII w.", "Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego", 1965, nr 55 G. J. Maurycy Horn (aut. dzieła rec.) s. 281
Stanisław Tworek, "Gimnazjum kalwińskie dystryktu lubelskiego i chełmskiego w Kocku", "Odrodzenie i Reformacja w Polsce: 1965, 10 ; "Gimnazjum kalwińskie prowincji małopolskiej w Bełżycach w pierwszej połowie XVII w.", "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", 1962, 17 J. Sz. Stanisław Tworek s. 281-282
Władysław Ćwik, "Komisja Dobrego Porządku (lubelska) jako sąd w sprawach prywatnych (1782 - 1791)", "Czasopismo Prawno-Historyczne". [b.r.]. 17, z. 1 J. M. Władysław Ćwik (aut. dzieła rec.) s. 282
Artur Korobowicz, "Sąd ormiański w Zamościu i postępowanie przed nim w świetle ksiąg sądowych", "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", vol XII, sectio G. J. M. Artur Korobowicz (aut. dzieła rec.) s. 282-283
"Zwierzęta gospodarskie w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim", Tadeusz Sobczak, Wrocław - Warszawa - Kraków 1964 : [recenzja] Tadeusz Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 283
Halina Chamerska, "Właściciele ziemscy w powiecie hrubieszowskim", [w:] "Społeczeństwo Królestwa Polskiego, studia o uwarstwieniu i ruchliwości społecznej", t. 1, red. W. Kula, Warszawa 1965 W. Ś. Halina Chamerska (aut. dzieła rec.) W. Kula (aut. dzieła rec.) s. 283-284
"Geneza rozłamu Polskiej Partii Socjalistycznej 1904 - 1906", Anna Żarnowska, Warszawa 1965 : [recenzja] A. K. Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.) s. 284-285
"Spotkanie z ziemią", Leon Bielski, Warszawa 1965 : [recenzja] E. H. Leon Bielski (aut. dzieła rec.) s. 285
Aleksander Kossowski (1886 - 1965) A. Wojtkowski s. 286-288