Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Leninowska koncepcja egalitaryzmu społecznego Roman Tokarczyk s. 9-22
Sąd kasztelana lubelskiego w Wąwolnicy : organizacja i działalność ruchu kasztelańskiego Maria Stankowa s. 23-50
Inicjatywa polityczna szlachty chełmskiej w czasie bezkrólewia w 1572 roku Stefan Gruszecki s. 51-58
Z badań nad rozwojem architektury w Lublinie w I połowie XVII wieku Karol Majewski Józef Wzorek s. 59-80
Komisja porządkowa chełmska w powstaniu kościuszkowskim Jan Lewandowski s. 81-99
Spór o Rury Brygidkowskie : przyczynek do dziejów rozwoju terytorialnego Lublina w XIX wieku Zbigniew Stankiewicz s. 101-109
Podstawowe problemy gospodarcze i społeczne robotników rolnych w Polsce w latach 1918 - 1939 Stanisław Krzykała s. 111-128
Teatr w Lublinie w latach 1919 - 1939 Maria Gawarecka s. 129-151
Historiografia polska poświęcona polityce okupanta i ruchowi oporu na ziemiach polskich w latach II wojny światowej Zygmunt Mańkowski s. 153-171
Najnowsze badania nad neolitem Lubelszczyzny : przegląd badań Jan Gurba s. 173-186
Działalność naukowa Instytutu Historycznego Uniwersytetu Lajosa Kossutha w Debreczynie Gyula Tokody s. 187-197
Dwudziestopięciolecie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie Paweł Dąbek s. 199-209
"Mieszczaństwo krakowskie XVII wieku", Janina Bieniarzówna, Kraków 1969 : [recenzja] Ryszard Szczygieł Janina Bieniarzówna (aut. dzieła rec.) s. 211-214
„Preussen Und der Kościuszko-Aufstand 1796. Zur preussischen Polenpolitik In der Zeit der Französischen Revolution”, Erhard Moritz, Berlin 1968 : [recenzja] Juliusz Willaume Erhard Moritz (aut. dzieła rec.) s. 215-217
"Miasta królewskie Lubelszczyzny w drugiej połowie XVIII wieku", Władysław Ćwik, Lublin 1968 : [recenzja] Jan Lewandowski Władysław Ćwik (aut. dzieła rec.) s. 218-220
"Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815 - 1915", Wiesław Śladkowski, Lublin 1969 : [recenzja] Juliusz Willaume Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Rewolucja 1905 - 1907 na Mazowszu i Podlasiu", Praca zbiorowa, Warszawa 1968 : [recenzja] Albin Koprukowniak s. 224-228
Polacy w Rewolucji Październikowej i wojnie domowej na Ukrainie 1917 - 1920", Paweł Kaleniczenko, Warszawa 1969 : [recenzja] Wsiewołod Wołczew Paweł Kaleniczenko (aut. dzieła rec.) s. 228-231
"Rady Delegatów na Lubelszczyźnie 1918 - 1920", Stanisław Krzykała, Lublin 1968 : [recenzja] Donald Steyer Stanisław Krzykała (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Ruchy rewolucyjne na Lubelszczyźnie 1918 - 1923", Jerzy Danielewicz, Lublin 1968 : [recenzja] Jerzy Danielewicz Stanisław Krzykała s. 232-235
"Powstanie i organizacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w świetle źródeł", opr. Jan Malarczyk, Lublin 1968 : [recenzja] Jan Malarczyk Tadeusz Mencel s. 235-238
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1969 Ryszard Szczygieł s. 239-248
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 26 marca 1969 r. do 31 marca 1970 r. Kazimierz Myśliński Jan Szymański s. 249-252
W 25 rocznicę Powiatowej Rady Narodowej w Puławach Albin Koprukowniak s. 253
Sesja naukowa w Opolu Lubelskim Stanisław Wiśniewski s. 253-255
Sesja poświęcona 400-leciu Komisji Morskiej Adam Andrzej Witusik s. 255-256
25 lat rozwoju państwowych wyższych uczelni w Lublinie Albin Koprukowniak s. 256-259
Jubileusz 25-lecia UMCS na Uniwersytecie Lwowskim Albin Koprukowniak s. 259
Konferencja naukowo-teoretyczna w 100-lecie urodzin Włodzimierza Iljicza Lenina Ludwik Zabielski s. 262-263
Wystawy z okazji setnej rocznicy urodzin Włodzimierza Iljicza Lenina Ludwik Zabielski s. 264-266
Ogólnopolska sesja leninowska UMCS w Lublinie (24 - 25 IV 1970) Albin Koprukowniak s. 266-268
Sesja naukowa z okazji 25-lecia Państwowego Muzeum na Majdanku Edward Olszewski s. 269-262