Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Głód w Rzymie w 57 roku przed n. e. Tadeusz Łoposzko s. 9-28
Zagadnienie własności w pismach Salwiana z Marsylii na tle stosunku Kościoła pierwszych wieków do bagactwa i ubóstwa Roman Kamienik s. 29-55
Peryferie "Państwa" Dulebów na Wyżynie Lubelskiej? Jan Gurba s. 57-61
Słowiańska Brenna - Brandenburg i jej przejście pod rządy margrabiów w połowie XVII wieku Kazimierz Myśliński s. 63-102
Fetyszyzm początków w średniowiecznej historiografii Józef Szymański s. 103-112
"Cella de Skowiszin" : przyczynek do najstarszych dziejów Kazimierza Dolnego nad Wisłą Czesław Deptuła s. 113-123
Znaczenie Strefy Bałtyckiej dla angielskiego budownictwa okrętowego w drugiej połowie XVI wieku Henryk Zins s. 125-137
Zasiedlenie szlacheckie w województwie lubelskim w drugiej połowie XVI wieku Stefan Wojciechowski s. 139-152
Z zagadnień ruchu kalwińskiego w Polsce Stanisław Tworek s. 153-170
Z dziejów materialnego poparcia powstania kościuszkowskiego w Lubelskiem Ryszard Orłowski s. 171-178
Losy szkolnictwa średniego w zachodniej Galicji Jan Dobrzański s. 179-191
Apologia polityki zagranicznej Napoleona we francuskiej historiografii Juliusz Willaume s. 193-209
Likwidacja ustroju miejskiego mniejszych miast w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w okresie przed masową zamianą miast na osady (1807 - 1864) Józef Mazurkiewicz s. 211-228
Miasta rządowe małopolskiej części Królestwa Polskiego 1815 - 1866 : stan gospodarczo-społeczny Władysław Ćwik s. 229-247
Stanowisko władz carskich wobec szkolnictwa kantoralnego w południowo-wschodniej Kongresówce Wiesław Śladkowski s. 249-261
Społeczeństwo Lubelszczyzny wobec wyborów do drugiej Dumy Państwowej Albin Koprukowniak s. 263-289
Zmiany w układzie sił politycznych na Lubelszczyźnie w okresie PKWN Wsiewołod Wołczew s. 291-316
Polska Partia Robotnicza w walce o utworzenie i utrwalenie władzy ludowej Stanisław Krzykała s. 317-330
Sprawozdanie Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres 30 III 1966 - 8 VI 1967 Henryk Zins s. 331-336
Rzemiosło Lubelszczyzny w Tysiącleciu : sesja popularnonaukowa i wystawa Stanisław Wiśniewski s. 336-339
Sesja poświęcona dziejom Lublina Józef Szymański s. 339-340
Regionalna sesja naukowa w Bełżycach Stanisław Wiśniewski s. 340-342
Konferencja naukowa PPR w Lublinie Albin Koprukowniak s. 342-345
Lublin w dokumentach i książkach Ludwik Zabielski s. 345-347
Wystawa "Siedem wieków rozwoju przestrzennego Lublina" Albin Koprukowniak s. 347-349