Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Treść i formy Frontu Narodowego w okresie PKWN Stanisław Krzykała s. 7-24
Kształtowanie się aparatu państwowego w okresie PKWN Wiesław Skrzyd s. 25-45
Życie gospodarcze Polski z okresu PKWN Piotr Karpiuk s. 47-73
Z problemów przeobrażeń kulturalnych w okresie PKWN : kultura - oświata - prasa Zygmunt Mańkowski s. 75-102
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w okresie PKWN Jan Malarczyk s. 103-123
Udział organizacji politycznych i społecznych Lubelszczyzny w akcji osiedleńczej na ziemiach zachodnich i północnych Mieczysław Szyszko s. 125-138
Rozwój organizacyjny Polskiej Partii Robotniczej w województwie lubelskim w 1945 r. Eugeniusz Mysłowski s. 139-166
Lipiec 1944 r. na Lubelszczyźnie Leszek Siemion s. 167-194
Pierwsze dni Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie (lipiec 1944) Ireneusz Caban Władysław Kuszyk Stanisław Szymański s. 195-210
Położenie i walka społeczeństwa z okupantem w dystrykcie lubelskim na początku 1943 r. w oświetleniu źródeł niemieckich Wojciech Zyśko s. 211-224
Materiały źródłowe do historii PRL w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Lublinie Stefan Janicki s. 225-233
"Wiadomości Archeologiczne", 1963, 29, z.1,2,3,4 ; 1964, 30, z. 1-2, 3-4 Jan Gurba s. 235-237
"Puławy. Materiały z sesji popularno-naukowej", Lublin 1964 : [recenzja] Ryszard Orłowski s. 237-239
"Front młodego pokolenia na Lubelszczyźnie (1933 - 1937)", Stanisław Krzykała, Lublin 1965 : [recenzja] Zygmunt Mańkowski Stanisław Krzykała (aut. dzieła rec.) s. 240-242
"Z dziejów powiatu kraśnickiego. Materiały z sesji naukowej", red. Kazimierz Myśliński, Józef Ryszard Szaflik, Lublin 1963 : [recenzja] Albin Koprukowniak Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) Józef Ryszard Szaflik (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Ruch ludowy na Lubelszczyźnie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez WK ZSL w Lublinie", red. Józef Ryszard Szaflik, Lublin 1964 : [recenzja] Albin Koprukowniak Józef Ryszard Szaflik s. 244-250
"Lubartów i ziemia lubartowska", t. 5, Lublin 1964 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski s. 250-254
Książki o Majdanku Zbigniew Jerzy Hirsz s. 254-256
Sesja naukowa poświęcona dziejom Lubartowa i regionu lubartowskiego Stanisław Wiśniewski s. 257-260
"164 dni Polski Lubelskiej" : sesja naukowa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Adam Andrzej Witusik s. 260-262
Trzeci Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Historyków w Chełmie Lubelskim Albin Koprukowniak s. 262-265
Z życia Koła Naukowego Studentów Historyków UMCS Stanisław Wiśniewski s. 265-267
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału Lubelskiego (7 V 1964 - 3 VI 1965) Henryk Zins s. 267-275