Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mikołaja Kopernika wiekopomna heliocentryczna doktryna Andrzej Kempfi s. 9-23
Pierwsi zwolennicy Kopernika w Anglii epoki Szekspira Henryk Zins s. 25-37
Komisja Edukacji Narodowej : w dwusetną rocznicę ustanowienia Jan Dobrzański s. 39-56
Szkoła parafialna Komisji Edukacji Narodowej a szkoła ludowa w Prusach i Austrii Maria Krupa s. 57-78
Edward Dembowski - koncepcja wychowania Gustawa Hyczko s. 79-94
Walka o polską szkołę ludową w guberni lubelskiej na przełomie XIX i XX wieku Albin Koprukowniak s. 95-110
Z dziejów tajnego nauczania w Guberni Lubelskiej i Siedleckiej w latach 1905 - 1914 Ryszard Kucha s. 111-127
Polityczna problematyka pogranicza polsko-ruskiego do końca X wieku Kazimierz Myśliński s. 129-153
W kręgu sporów o "Rzeczpopolitą Babińską" Stanisław Tworek s. 155-168
Armeńskie orientacje polityczne na przełomie XVII i XVIII wieku Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 169-189
Formowanie 15 i 16 Pułku Piechoty w województwie lubelskim podczas powstania listopadowego Jan Skarbek s. 191-200
Opinia publiczna we Francji wobec planów państw centralnych rozwiązania kwestii polskiej Wiesław Śladkowski s. 201-220
Niektóre problemy organizowania władzy ludowej w Lubelskiem (lipiec - wrzesień 1944) Ireneusz Caban s. 221-242
"Udział regionów w kształtowaniu się piśmiennictwa polskiego XVI wieku", Zofia Florczak, Wrocław - Warszawa - Kraków 1967 : [recenzja] Marian Chachaj Zofia Florczak (aut. dzieła rec.) s. 243-248
"Działalność oświatowo-kulturalna kalwinizmu małopolskiego (połowa XVI - połowa XVIII wieku), Stanisław Tworek, Lublin 1970 : [recenzja] Andrzej Kempfi Stanisława Tworek (aut. dzieła rec.) s. 248-250
"Bonaparte", T. 1, André Castelot, Paris 1967 ; "Napoléon", T. 2. Paris 1968 : [recenzja] Juliusz Willaume André Castelot (aut. dzieła rec.) s. 250-253
"Napoléon", Paris 1961 : [recenzja] Juliusz Willaume s. 253-256
"Za moich czasów", Leon Drewnicki, wstęp i przypisy Józef Dutkiewicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Józef Dutkiewicz Juliusz Willaume Leon Drewnicki (aut. dzieła rec.) s. 256-260
Dwa stulecia dziejów Zamojszczyzny i Zamościa Jan Lewandowski s. 260-264
"Organizacja i wydajność pracy w rolnictwie wielkiej własności przed uwłaszczeniem w Królestwie Polskim", Maria Różycka-Glassowa, Wrocław - Warszawa - Kraków 1970 : [recenzja] Stanisław Jarmuł Maria Różycka-Glassowa (aut. dzieła rec.) s. 264-267
Nowe czasopismo slawistyczne na Ukrainie Ryszard Szczygieł s. 267-272
"Inteligencija w Rossi wo wtoroj połowinie XIX wieka", Wiera R. Lejkina-Swirskaja, Moskwa 1971 : [recenzja] Albin Koprukowniak Wiera R. Lejkina-Swirskaja (aut. dzieła rec.) s. 272-276
"Polskie koncepcje federalistyczne 1864 - 1918", Karol Grünberg, Warszawa 1971 : [recenzja] Jan Lewandowski Karol Grünberg (aut. dzieła rec.) s. 276-280
"Rodzina wiejska na Podlasiu 1864 - 1964", Danuta Markowska, Wrocława 1970 : [recenzja] Albin Koprukowniak Danuta Markowska (aut. dzieła rec.) s. 280-285
"Lubelskie. Rozwój województwa w Polsce Ludowej", red. Aleksander Kierek, Warszawa 1971 : [recenzja] Albin Koprukowniak Aleksander Kierek (aut. dzieła rec.) s. 285-288
Materiały do bibliografii historii Lubelszczyzny za rok 1971 Anna Sochacka s. 289-295
W 45-lecie działalności naukowej prof. dr. Jana Dobrzańskiego Kazimierz Myśliński s. 297-299
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 2 kwietnia 1970 do 4 maja 1972 roku Zygmunt Mańkowski Wiesław Śladkowski s. 299-302
Ogólnopolskie seminarium Studenckich Szkół Naukowych w Lublinie Edward Olszewski s. 302-303
Sprawozdanie z sesji poświęconej ZMP odbytej w Lublinie w dniu 15 kwietnia 1972 roku Stanisław Winiarczyk s. 303-305
Nowe tendencje w procesie dydaktycznym nauk pomocniczych historii Ryszard Szczygieł Ludwik Zabielski s. 305-307
Dzieje prasy lubelskiej Ludwik Zabielski s. 307-309