Znaleziono 18 artykułów

Stanisław Krzykała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie idei leninowskich w walce o zjednoczenie międzynarodowego ruchu komunistycznego Stanisław Krzykała s. 1-25
Treść i formy Frontu Narodowego w okresie PKWN Stanisław Krzykała s. 7-24
Podstawowe problemy gospodarcze i społeczne robotników rolnych w Polsce w latach 1918 - 1939 Stanisław Krzykała s. 111-128
Od jedności działania do zjednoczenia organizacyjnego PPR i PPS Stanisław Krzykała s. 117-144
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wpływ Rewolucji Październikowej na walkę mas pracujących Lubelszczyzny (1917-1919) Stanisław Krzykała s. 143-161
Miejska rada Narodowa w Lublinie - Organ Władzy Ludu Pracującego (1944 - 1959) Artur Iskrzycki Stanisław Krzykała s. 167-193
Z dziejów Rady Delegatów Robotników Folwarcznych ziemi lubelskiej Stanisław Krzykała s. 199-224
Udział studentów Instytutu Puławskiego w ogólnorosyjskich strajkach uczelni w latach 1901 - 1902 Stanisław Krzykała s. 219-230
"Rady Delegatów na Lubelszczyźnie 1918 - 1920", Stanisław Krzykała, Lublin 1968 : [recenzja] Donald Steyer Stanisław Krzykała (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Ruchy rewolucyjne na Lubelszczyźnie 1918 - 1923", Jerzy Danielewicz, Lublin 1968 : [recenzja] Jerzy Danielewicz Stanisław Krzykała s. 232-235
"Front młodego pokolenia na Lubelszczyźnie (1933 - 1937)", Stanisław Krzykała, Lublin 1965 : [recenzja] Zygmunt Mańkowski Stanisław Krzykała (aut. dzieła rec.) s. 240-242
Lublin w ludowo-frontowej walce na rzecz pokoju : w dwudziestopięciolecie wydarzeń Stanisław Krzykała s. 247-252
"Walki klasowe na wsi lubelskiej w latach 1918 - 1919", Tadeusz Kuźmiński, Warszawa 1955 : [recenzja] Stanisław Krzykała Tadeusz Kuźmiński (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"Lubelska Rada Delegatów Robotniczych", Stanisław Krzykała, Lublin 1957 : [recenzja] Jerzy Danielewicz Stanisław Krzykała (aut. dzieła rec.) s. 262-264
Instytut Puławski w latach rewolucji 1905-1907 Stanisław Krzykała s. 267-305
Polska Partia Robotnicza w walce o utworzenie i utrwalenie władzy ludowej Stanisław Krzykała s. 317-330
Piętnastolecie Lubelskiego Ośrodka Naukowego (1944 - 1959) Stanisław Krzykała s. 319-321
Akcja protestacyjna nauczycielstwa Lubelszczyzny w obronie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w 1937 roku Stanisław Krzykała s. 333-352