Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Organizacja cywilno-wojskowa powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu Józef Tomczyk s. 7-70
Walenty Lewandowski i początki powstania styczniowego na Podlasiu Tadeusz mencel s. 71-120
Rola Franciszka Ksawerego D'Abancourt we wzajemnych kontaktach Lubelszczyzny z Galicją Wschodnią w okresie powstania styczniowego Stanisław Chankowski s. 121-126
Piąty Oddział Województwa Lubelskiego Kajetana Cieszkowskiego-Ćwieka w powstaniu styczniowym Tadeusz Mencel s. 127-155
Wieś lubelska w okresie upadku powstania styczniowego Krzysztof Groniowski s. 156-168
Własność i zmiany w stosunkach własnościowych w Lublinie w latach sześćdziesiątych XIX stulecia Józef Mazurkiewicz s. 169-184
Udział młodzieży szkół lubelskich w strajku szkolnym 1906 roku Zdzisław Kowalski s. 185-214
Materiały archiwalne o udziale chłopów Lubelszczyzny w powstaniu styczniowym Ludwik Zabielski s. 215-229
Sprawozdanie gubernatora lubelskiego za rok 1863 Wiesław Śladkowski s. 230-234
"Wiadomości Archeologiczne", 1962, 28, z. 1,2,3,4 Jan Gurba s. 235-236
"Malowidła w XVI w. tzw. winiarni w Lublinie", Józef E. Dutkiewicz, Wrocław 1957 : [recenzja] Maria Stankowa Józef E. Dutkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 236-242
„Magnatskoje pomiestje Prawobierieżnoj Ukrainy wtoroj połowiny XVIII wieka (Socialno-ekonomiczeskoje razwitije)”, Walentina Aleksiejewna Markina, Kijew 1961 : [recenzja] Jan Szpak Walentina Aleksiejewna Markina (aut. dzieła rec.) s. 242-248
"Nizinna hodowla owiec w II połowie XVIII i w I połowie XIX wieku na przykładzie dóbr Ordynacji Zamojskiej", Julian Bartyś, Wrocław - Warszawa - Kraków 1963 : [recenzja] Ryszard Orłowski Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) s. 248-250
"Położenie i walka klasowa chłopów w Ordynacji Zamojskiej w II połowie XVIII wieku", Ryszard Orłowski, Lublin 1963 : [recenzja] Ryszard Orłowski Józef Ryszard Szaflik s. 250-253
"Ruch rewolucyjny 1861 roku w Królestwie Polskim. Manifestacje na prowincji", red. S. Kieniewicz, I. Miller, K. Groniowski, K. Morawska, W. Śliwowska, Wrocław - Warszawa - Kraków 1963 : [recenzja] K. Groniowski Ludwik Zabielski S. Kieniewicz (aut. dzieła rec.) I. Miller (aut. dzieła rec.) K. Morawska (aut. dzieła rec.) W. Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Studia z dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego", Bogusław Leśnodorski, Władysław Sobociński, Jakub Sawicki, Warszawa 1963 : [recenzja] Józef Mazurkiewicz Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Jakub Sawicki (aut. dzieła rec.) Władysław Sobociński (aut. dzieła rec.) s. 256-259
"Powiat radzyński (1861 - 1914)", Stanisław Jarmuł, Lublin 1961 : [recenzja] Albin Koprukowniak Stanisław Jarmuł (aut. dzieła rec.) s. 259-262
"Rozwój kapitalizmu w rolnictwie regionu lubelskiego w latach 1864 - 1913", Aleksander Kierek, Lublin 1964 : [recenzja] Władysła Adamczyk Aleksander Kierek (aut. dzieła rec.) s. 262-268
Wystawa "Powstanie styczniowe w Lubelskiem i na Podlasiu" Wiesław Śladkowski s. 269-272
Działalność Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego od 15 marca 1962 r. do 2 maja 1963 r. Józef Mazurkiewicz s. 272-274
Prace Oddziału Lubelskiego Twoarzystwa Historycznego 0d 2 maja 1963 r. do 7 maja 1964 r. Józef Mazurkiewicz s. 274-276
Doc. Michał Drewko (22 X 1887 - 4 IV 1964) Jan Gurba s. 277-278