Znaleziono 45 artykułów

Krzysztof Groniowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Robotnicy Zagłębia Staropolskiego i Dąbrowskiego w powstaniu styczniowym Krzysztof Groniowski s. 25-40
Przemiany gospodarczo-społeczne na Kurpiach na przełomie XIX i XX wieku Krzysztof Groniowski s. 39-65
"Poland Fights" : 1941-1946 Krzysztof Groniowski s. 67-93
Bank Włościański w Królestwie Polskim Krzysztof Groniowski s. 83-103
Grupa etniczna a kraj pochodzenia : kształtowanie się ideologii Polskich Amerykanów (1918-1939) Krzysztof Groniowski s. 89-103
Amerykański Związek Wyzwolenia Polski (1940-1941) Krzysztof Groniowski s. 89-110
Listy Zygmunta Sierakowskiego do Włodzimierza Spasowicza Tamara Fiedosowa Krzysztof Groniowski s. 95-131
"Ksiądz Aleksander Syski na Mazowszu i wśród Polonii amerykańskiej, Janusz Szczepański, Ciechanów-Pułtusk 1994 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Janusz Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 98-100
Gospodarstwa chłopskie na Lubelszczyźnie po uwłaszczeniu Krzysztof Groniowski s. 155-178
Wieś lubelska w okresie upadku powstania styczniowego Krzysztof Groniowski s. 156-168
Problem rewolucji agrarnej w ideologii obozów burżuazyjno-demokratycznego w Polsce w latach 1850-1864 Krzysztof Groniowski s. 170-213, 257-258
"Corporation sole. Cardinal Mundelein and Chicago Catholicism", Edward R. Kantowicz, Notre Dame 1983 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Edward R. Kantowicz (aut. dzieła rec.) s. 204-206
"Żurnał 'Osnowa' i ukrainskij literaturnij proces kinca 50-60-ch rokiw XIX st.", M. D. Bernsztejn, Kiiw 1959 : [recenzja] Krzysztof Groniowski M. D. Bernsztejn (aut. dzieła rec.) s. 206-208
"Uczeni polscy za granicą. Informator nauki polskiej 1995/96", Tom 5, pod red. Krystyny Siwik, Warszawa 1996 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Krystyna Siwik (aut. dzieła rec.) s. 208-212
"Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w powstaniu styczniowym", Piotr Łossowski, Zygmunt Młynarski, Wrocław 1959 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Zygmunt Młynarski (aut. dzieła rec.) Piotr Łossowski (aut. dzieła rec.) s. 208-212
Polonia a Partia Republikańska w XX wieku Krzysztof Groniowski s. 213-238
"O nowy model historii. Jan Rutkowski (1886-1949)", Jerzy Topolski, Warszawa 1986 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Polish Americans: an ethnic community", James S. Pula, New York 1995 : [recenzja] Krzysztof Groniowski James S. Pula (aut. dzieła rec.) s. 238-241
Nieznane listy Jarosława Dąbrowskiego : odnalezione w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego Krzysztof Groniowski Stanisław Kostanecki s. 240-245
Wychodźcy mazurscy i warmińscy w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku Krzysztof Groniowski s. 247-257
Materiały do dziejów Lubelszczyzny w papierach M. Wieniukowa Krzysztof Groniowski s. 303-306
Emigranci z zaboru pruskiego w Stanach Zjednoczonych Krzysztof Groniowski s. 311-320
"Kriestijanoskoje dwiżenije i kriestijanskij wopros w Estonii w końce XVIII i w pierwoj czetwierti XIX wieka", Juchan Kahk, Tallin 1962 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Juchan Kahk (aut. dzieła rec.) s. 344-346
"Rola nurtu plebejskiego w polskich powstaniach narodowych XVIII i XIX wieku", oprac. E. Halicz przy udziale M. Żychowskiego, Z. Mańkowskego i W. Jakóbczyka, Warszawa 1956 : [recenzja] Janusz Berghauzen Barbara Grochulska Krzysztof Groniowski Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) Zygmunt Mańkowski (aut. dzieła rec.) Marian Żychowski (aut. dzieła rec.) s. 354-361
"Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Polskim 1905-1918", Ryszard Bender, Lublin 1978 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Ryszard Bender (aut. dzieła rec.) s. 366-368
"Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Instytutu Historii UŁ w latach 1948-1988", Łódź 1988 : [recenzja] Krzysztof Groniowski s. 371-375
"Faith and fatherland. The Polish Church War in Wisconsin 1896-1918", Anthony J. Kuzniewski, Notre Dame 1980 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Anthony J. Kuzniewski (aut. dzieła rec.) s. 379-381
Rapperswill jako ośrodek polityczny (1868-1887) Krzysztof Groniowski s. 393-409
Seminarium Stefana Kieniewicza Krzysztof Groniowski s. 405-433, 502
Próba stworzenia polskiego ośrodka naukowego w Petersburgu przed 1863 Krzysztof Groniowski s. 461-478
"From Sweden to America. A history of the migration", ed. by Harald Runblom and Hans Norman, Uppsala 1976 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Hans Norman (aut. dzieła rec.) Harald Runblom (aut. dzieła rec.) s. 561-564
"One Hundred Years Young: A History of the Polish Falcons of America 1887-1987", Donald E. Pienkos, East European Monographs no CCXXXI, New York 1987 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Donald E. Pienkos (aut. dzieła rec.) s. 594-597
"Wybór pism z lat 1846-1851", Jan Kanty Podolecki, wyboru dokonał i wstępem opatrzył Andrzej Grodek, Warszawa 1955 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Jan Kanty Podolecki (aut. dzieła rec.) s. 595-600
"Kryzys agrarny na ziemiach polskich w końcu XIX wieku", Juliusz Łukasiewicz, Warszawa 1968 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Juliusz Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 606-609
"Prowiedienie w żizń kriestianskoj rieformy 1861 g.", P. A. Zajonczkowski, Moskwa 1958 : [recenzja] Krzysztof Groniowski P. A. Zajonczkowski (aut. dzieła rec.) s. 628-632
"Rewolucyjna demokracja rosyjska a powstanie styczniowe", Józef Kowalski, Warszawa 1955 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Józef Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 654-657
"Realizacja reformy uwłaszczeniowej 1864 roku", Krzysztof Groniowski, Warszawa 1963 : [recenzja] Dawid Fajnhauz Krzysztof Groniowski (aut. dzieła rec.) s. 701-704
"Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871-1914", Krzysztof Groniowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Krzysztof Groniowski (aut. dzieła rec.) s. 706-710
Dowództwo rosyjskie wobec manifestacji warszawskich 1861 roku Krzysztof Groniowski s. 724-740
"Wosstanije 1863 g. i russko-polskije rewolucjonnyje swiazi 60-ch godow : sbornik statiej i materiałow", pod red. W. D. Koroliuka i I. S. Millera, Moskwa 1960 : [recenzja] Krzysztof Groniowski W. D. Koroliuk (aut. dzieła rec.) I. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 766-773
"Narzymski wśród współczesnych", Zbigniew Żabicki, Wrocław 1956 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Zbigniew Żabicki (aut. dzieła rec.) s. 801-807
"Żurnał 'Sowremiennik' i kriestianskaja rieforma 1861 g : iz istorii russkoj riewolucionno-diemokraticzeskoj żurnalistiki", N. M. Sikorskij, Moskwa 1957 : [recenzja] Krzysztof Groniowski N. M. Sikorskij (aut. dzieła rec.) s. 812-816
"PNA: A centennial history of the Polish National Alliance of the United States of North America", Donald E. Pienkos, New York 1984 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Donald E. Pienkos (aut. dzieła rec.) s. 815-819
Oddział księdza Brzóski Krzysztof Groniowski s. 831-840
"Lives of their own: Blacks, Italians, and Poles in Pittsburgh 1900-1960", John Bodnar, Roger Simon, Michael P. Weber, Urbana 1982 : [recenzja] Krzysztof Groniowski John Bodnar (aut. dzieła rec.) Roger Simon (aut. dzieła rec.) Michael P. Weber (aut. dzieła rec.) s. 898-901