Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ważniejsze omyłki w druku
    Zacytuj
  • Udostępnij
Lublin a handel Wrocławia z Rusią Kazimierz Myśliński s. 5-36
Sąd "ultimae instantiae" trzech województw: sandomierskiego, lubelskiego i podlaskiego 1574 - 1577 Wiesław Śladkowski s. 37-50
Dysputa lewartowska w 1592 roku Stanisław Tworek s. 51-62
Organizacja gminy ormiańskiej w Zamościu w XVI - XVII wieku Mirosława Zakrzewska-Dubasowa s. 63-82
Uwagi na temat wywozu węgierskich win do Polski w XVI - XVIII w. Gyorgy Komoróczy s. 83-106
Wieś lubelska w pierwszej połowie XVII wieku Józef Ryszard Szaflik s. 107-128
Julian Ursyn Niemcewicz w Puławach : z mecenatu Adama Kazimierza Czartoryskiego Alina Aleksandrowicz s. 129-156
Jan Wincenty Bandtkie obrońcą Kodeksu Napoleona Władysław Sobociński s. 157-176
Pozostałości dawnego polskiego prawa hipotecznego na terenie b. Galicji Zachodniej Józef Mazurkiewicz s. 177-180
Przyczynek do działalności Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie Andrzej Ajnenkiel s. 181-198
Z dziejów Rady Delegatów Robotników Folwarcznych ziemi lubelskiej Stanisław Krzykała s. 199-224
Likwidacja serwitutów w Ordynacji Zamojskiej Albin Koprukowniak s. 225-240
Wizja pałacu Firlejów w Dąbrowicy z 1694 r. Henryk Gawarecki Maria Stankowa s. 241-252
Szkolnictwo w Królestwie Polskim w roku szkolnym 1839 Jan Dobrzański s. 253-274
Z badań nad rozwojem gospodarczym Lubelszczyzny w okresie międzypowstaniowym : na marginesie artykułu J. Willaume'a "Z zagadnienień gospodarczych Lubelszcyzny 1831 - 1863", "Księga Pamiątkowa Archwum Głównego Akt Dawnych", Warszawa 1958 Aleksandra Kierek s. 275-292
Piotr Komorowski, "Osada bagienna kultury ceramiki nadcisańskiej w Werbkowicach pow. Hrubieszów", "Materiały starożytne", 1958, 4 Jan Gurba Piotr Komorowski (aut. dzieła rec.) s. 293-294
Tadeusz Dzierżykraj-Rogalski, "Cmentarzyska neolityczne w Stoku i lesie stockim. Crania et alia ossa Polonica", "Materiały i Prace Antropologiczne", 1958, nr 30 Jan Gurba Tadeusz Dzierżykraj-Rogalski (aut. dzieła rec.) s. 294-295
"Lublin i Lubelskie w ostatnich latach Rzeczypospolitej (1788 - 1794)", tom 1, "W czasie Sejmu Wielkiego i wojny polsko-rosyjskiej 1792 r. oraz pod rządami targowisko-grodzieńskimi", Lublin 1939 : [recenzja] Józef Mazurkiewicz Józef Kermisz (aut. dzieła rec.) s. 295-298
"Materiały do dziejów przemysłu metalowego w dobrach Ordynacji Zamojskiej w I połowie XIX wieku", Julian Bartyś, Wrocław 1958 : [recenzja] Zbigniew Tabaka Julian Bartyś (aut. dzieła rec.) s. 298-303
Jan Dobrzański, "Z dziejów walki o szkołę elementarną w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku", "Studia Pedagogiczne", 1956, 3 Stefan Truchim Jan Dobrzański (aut. dzieła rec.) s. 303-304
"Polska Partia Robotnicza, Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej (1942 -1944). Materiały sesji popularnonaukowej zorganizowanej przez Komitet PZPR w Lublinie (29-30 V 1958)", red. Jan Naumiuk, Lublin 1958 : [recenzja] Marek Zdrojewski Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 304-308
"Walka KPP o jednolity front klasy robotniczej i front ludowy na Lubelszczyźnie w latach 1934 - 1938", Jan Naumiuk, Lublin 1959 : [recenzja] Marek Zdrojewski Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 309-310
"Rocznik Łódzki", 1958, 4 Stefan Rosiak s. 310-314
"Rocznik Olsztyński", 1958 Henryk Zins s. 314-316
"Roczniki humanistyczne - prace z zakresu historii", 1958, 4 Maria Stankowa s. 316-318
Piętnastolecie Lubelskiego Ośrodka Naukowego (1944 - 1959) Stanisław Krzykała s. 319-321
35-lecie pracy naukowej prof. Juliusza Willaume'a Ryszard Orłowski s. 321-322
Sprawozdanie z działalności oddziału PTH w Lublinie w okresie od 13 II 1958 r. do 23 III 1959 r. Józef Mazurkiewicz s. 323-328
Regionalne sesje naukowe w Łukowie i Chełmie Ruszard Orłowski s. 328-330
Prof.dr. Leon Halban 1893 - 1960 Józef Mazurkiewicz s. 331-332
Dr Zygmunt Klukowski Zygmunt Mańkowski s. 333
Bibliografia prac dra Zygmunta Klukowskiego s. 334-335