Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5-6
Archiwum Akt Dawnych w Lublinie (1827 - 1887) Tadeusz Mencel s. 7-38
Z dziejów rozwoju wsi lubelskiej w XIV i XV wieku Kazimierz Myśliński s. 37-56
Jurysdykcja sądowa wojewody lubelskiego nad szlachtą w XVI wieku Józef Mazurkiewicz s. 57-68
O położeniu i walce klasowej chłopów we wsiach starostwa łukowskiego w XVII wieku Józef Ryszard Szaflik s. 69-89
Proces księgarza kalwińskiego Jana Kownackiego w Lublinie w latach 1615 - 1619 Stanisław Tworek s. 91-98
Z badań nad konfederacją tyszowiecką Adam Kersten s. 99-116
Towarzystwo Akcjonariuszy do Wspierania Fabryk w Lublinie (1827 - 1834) Aleksander Kierek s. 117-128
Sprawa Gutkowskiego (1832 - 1839) Mieczysław Żywczyński s. 129-146
Sprawa rozbudowy publicznych szkół elementarnych w województwie lubelskim w latach 1833 - 1840 Jan Dobrzański s. 147-162
Początki szkoły rzemieślniczo-niedzielnej w Lublinie Karol Poznański s. 163-178
Materiały do biogragii Piotra Ściegiennego I. I. Kostiuszko s. 179-188
Ruch agrarny na Lubelszczyźnie w 1961 roku Juliusz Willaume s. 189-218
Udział studentów Instytutu Puławskiego w ogólnorosyjskich strajkach uczelni w latach 1901 - 1902 Stanisław Krzykała s. 219-230
Stanisław Krzesiński: "Dwa wrażenia... czyli Lublin jakim był w roku 1827 i jakim jest w roku 1877" Henryk Gawarecki s. 231-247
Stanisław Nosek, "Materiały do badań nad historią starożytną i wczesnośredniowieczną międzyrzecza Wisły i Bugu", "Annales UMCS", 1951, sec. F, vol. 6 Jan Gurba Stanisław Nosek (aut. dzieła rec.) s. 241-252
Księga sądu kasztelana lubelskiego w Wąwolnicy Maria Stańczyk s. 248
Zbigniew Góralski, "Taryfa mostowego i grobelnego województwa lubelskiego z 1767 r.", "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", 1956, nr 3, 4 Stefan Wojciechowski Zbigniew Góralski (aut. dzieła rec.) s. 252-255
"Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie", Helena Brodowska, Warszawa 1956 : [recenzja] Ryszard Orłowski Helena Brodowska (aut. dzieła rec.) s. 256-259
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Lublinie Jan Dobrzański s. 256-269
"Walki klasowe na wsi lubelskiej w latach 1918 - 1919", Tadeusz Kuźmiński, Warszawa 1955 : [recenzja] Stanisław Krzykała Tadeusz Kuźmiński (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"Lubelska Rada Delegatów Robotniczych", Stanisław Krzykała, Lublin 1957 : [recenzja] Jerzy Danielewicz Stanisław Krzykała (aut. dzieła rec.) s. 262-264
Kronika Naukowa Ryszard Orłowski s. 270-279
Problematyka historyczna w "Annales UMCS" Jerzy Danielewicz Jan Gurba Ryszard Orłowski s. 279-287
Księga pamiątkowa Biblioteki Łopacińskiego Juliusz Willaume s. 287-288